Презентация на тему: Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети

Реклама. Продолжение ниже
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Онынъ джыйынтыкълары
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети
Къулланылгъан эдебият :
Бакъкъанынъыз ичюн тешекюрлер !
1/17
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2668 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети

Азырлады : СДО-О-18 группасынынъ студенти Ведутова Сабрие Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Зиядин Джавтобели ( Менълиазизов ) 1905 сенеси Къырымнынъ Керчь тарафындаки Джавтобе коюнде догъды. Кой мектебини битирген Зиядин 1923 сенеси Тотайкой педагогика техникумине окъумагъа кире. Онынъ ильк шиирлери « Эмгек » адлы дивар газетасында дердж олундылар.1925 сенеси Зиядин Джавтобели «Яш къувет » газетасынынъ эдебий хадими ве месуль кятиби оларакъ чалышып башлай. Айны вакъытта, окъувыны да девам эттире. Джавтобели 1928 сенеси техникумны битирген сонъ, Акъмесджит районы Алма-Тархан коюндеки нумюне мектебине мудир оларакъ ёлланыла. Арадан чокъ кечмеден, шу йылнынъ бааринде « Ени дюнья » газетасынынъ месуль кятиби оларакъ тайинлеме. Бу йыллары институтны битирип, аспирантурада окъувине девам эте.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

1930-1935 сенелери Джавтобели фыркъа, Къырым Девлет нешриятында муаррир олып чалыша. Шаирнинъ яратыджжылыгъы гурьлеген бир вакъытта шахскъатабышув девири келе ве земаненинъ илери адамларынен бир сырада, Джавтобели бастырыкъа алына. 1938 сенесинден 1946сенесине къадар апсханелерде булуна ве 1947 сенеси Самаркъандкъа ( Озьбекистан ) келе. 1956сенеси къабатсыз танылып, реабилитирлене. Дженктен сонъ Зиядин Джавтобелининъ « Йырла, инсан »(1970), « Эдебиат севдалары »(1983), « Чешит йыллар шиирлери »(1978), « Айырылмаз достларым »(1986) киби шиирий джыйынтылыкълары басылып чыкъты. Зиядин Джавтобели 1991 сенеси июнь 16-да иджретте вефат этти.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Джавтобели озь шиирлерининъ шекили ве тышкъы тизилювинен аньаневий шиир язув усулына садыкъ къалды ве бунынънен берабер эсерлеринде насиат берювден, консерваторлыкътан къуртулып оламады. Лякин шиирлернинъ мундериджеси кесен-кес денъишти, оларнынъ образлы-лыгъы, эмоциональ къувети баягъы юксельди. Онынъ къараманлары сербестлик огърунда Сивашнынъ тузлу сувына дала, Кронштадт ичюн курешке чыкъа, тынчлыкъ вакътында исе озь джаныны аямадан сувгъа ве атешке кире. Онынъ эсерлери арасында яшлыкъны тербиелев эм де намус-ахлякъ меселелерине багъышлангъан мевзулар муим ер туталар. З.Джавтобелининъ яратыджылыгъы земане шиириетининъ инкишафына муим иссе къошувынен берабер, йигирминджи сенелерден бу куньгедже олгъан тарихнынъ озюне хас йылнамесидир.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Онынъ джыйынтыкълары

1926 сенеси « Инкъилябий шиирлер » серлевасынен биринджи джыйынтыгъыны чакъарды. 1936 (1937) сенеси З.Джавтобелининъ « Бахытлы бувын йырлары » адлы бала шиирлери джыйынтыгъы чыкъты. З.Джавтобелининъ « Йырла, инсан » (1970), « Эдебият севдалары » (1983), « Чешит йыллар шиирлери » (1978), « Айырылмаз достларым » (1986) киби шиирий джыйынтыкълары басылып чыкъты. Онынъ джыйынтыкълары

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Сыгъыр Чёльде кезип отлайым, Къаймакълы сют топлайым, Балалар севип ашайлар, Сагъ-тендюрист яшайлар. Къышта къарда, боранда, Ятам сыджакъ аранда. Ашайджагъым алдымда, Бузавчыгъым янымда.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Аюв Къышта пек чокъ юкълайым, Адам ятса къокълайым. Бал, къырмыскъа ашайым, Орманларда яшайым. Узакъларгъа кетем мен, Артистлик де этем мен, Эриштирсе балалар Ачувланып кетем мен.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Тавшан Тавда, чёльде яшайым, Къапуста, къавун ашайым. Къышта рыскъым эксиле, Алым фена кесиле, Чалы-чарпы кемирем, Ашай, тоя семирем. Авджы, тюшсе пешиме, Къачам бутюн кучюмле.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Турна Кузьде кочип кетем Сыджакъ якъкъа мен. Баарьде къайтып келем Чёльде уча, юрем мен. Гъырыл-гъырыл, гъырыл, деп. Балаларым етеклеп, Кя учам мен авада, Кя ятам мен ювамда.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Къапыста Къат-къат менде урбалар, Не ямав, не тикиш бар. Бала-чагъа,къарт ве яш, Севе менден пишсе аш.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Согъан Ап-акъ кийген антерим, Ашкъа лезет беририм. Мени тазе егенлер, Сагълам тишли юргенлер.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Къабакъ Акълы, коклю къабугъым, Ичте этим, урлугъым. Кевдем сагълам, иримен. Къабара да пишем мен, Эрте кузьде шишем мен. Оркеним де кенъ япракъ, Манъа дерлер ки : « Къабакъ !»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Инджир Назик оськен терегим, Инсанларгъа керегим. Къара, сары олам мен, Шекерленип къалам мен. Халкълар мени севелер, Солакъ балдай корелер.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Булут Кокте уча, ялдайым, Базан сизни алдайым. Турмай кочип юрем мен, Чешит тюске кирем мен. Юкселем ве энем мен, Ягъмур, сельге дёнем мен.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Китап Терек де дегилим, япрагъым бар. Кольмек де дегилим, тикишим бар. Инсан да дегилим, лакъырды этем, Оджадай эр кимге акъыл огретем. Окъумыш балалар даима менимле, Корерсиз мени сиз оларнынъ элинде, Оларгъа достум мен, оларгъа аркъадаш, Севелер мени дуньяда къарт ве яш.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: Къулланылгъан эдебият :

Аблязиз Велиев. Зиядин Джавтобели : биографиясы. Янъы дюнья. - 1991. Абдулла Дерменджи. Зиядин Джавтобели : 70 йыллыгъы мунасебетинен. Йылдыз. - 1979. Гъафар Булгъанакълы. Джавтобели Зиядин, Бизим генчлигимиз. Йылдыз. - 1985. Къулланылгъан эдебият :

Изображение слайда
1/1
17

Последний слайд презентации: Зиядин Джавтобелинынъ ( Менълиазизов ) омюр ёлу ве иджадий фаалиети: Бакъкъанынъыз ичюн тешекюрлер !

Изображение слайда
1/1