Презентация на тему: Закони, закономірності та принципи розміщення регіональної економіки

Реклама. Продолжение ниже
Закони, закономірності та принципи розміщення регіональної економіки.
План
Поступовий перехід до нових, переважно ринкових принципів господарювання, що здійснюється в Україні, спричиняє до істотних зворушень в самих методологічних
Закони регіонального розвитку :
Закономірність – це об ’ єктивно дійсний, повторювальний зв ’ язок явищ природи з громадським життям.
♦ Сталий розвиток продуктивних сил. Визначає стратегічний напрямок досягнення збалансованості економічної, соціальної і екологічної складових регіональної
♦ Закономірність ринкової кон ‘ юктури. Ця закономірність базується на врахування специфіки ринкової кон ‘ юктури, в основі якої – кількісні і якісне
Принципи регіонального розвитку – це науково обґрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності при вирішенні конкретних питань щодо
Закони, закономірності та принципи розміщення регіональної економіки.
1/9
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (116 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Закони, закономірності та принципи розміщення регіональної економіки

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

1.1 Сутність законів регіонального розвитку. 1.2 Закономірності соціально-економічного розвитку регіонів. 1.3 Принципи розвитку регіональної економіки.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Поступовий перехід до нових, переважно ринкових принципів господарювання, що здійснюється в Україні, спричиняє до істотних зворушень в самих методологічних підходах до наукового обґрунтування закономірностей, принципів та факторів регіонального розвитку

Загальні економічні закони Конкретні економічні закони регіонального розвитку Принципи регіонального розвитку Фактори регіонального розвитку Форми і методи регулювання регіонального розвитку Розвиток регіонів Форми і методи регіональної структури економіки

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Закони регіонального розвитку :

1 2 3 4 Закон територіального зростання виробництва і вирівнювання рівнів економічного та соціального розвитку регіонів; Закон територіального зростання виробництва і вирівнювання рівнів економічного та соціального розвитку регіонів; Закон територіальної спеціалізації, міжрегіональних зв ’ язків і формування регіональних ринків; Закон комплексного розвитку, структурних перетворень і диверсифікації господарства регіонів; Закон міжрегіональної економічної інтеграції і Укріплення економічних основ державності.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Закономірність – це об ’ єктивно дійсний, повторювальний зв ’ язок явищ природи з громадським життям

Існують наступні закономірності : ♦ Закономірність територіального поділу суспільної праці. Об ‘ єктивно відображає принципові відмінності між територіями за природними, соціально-економічними та національно-історичними особливостями, максимально повне врахування яких в господарській діяльності зумовлює певну спеціалізацію територій; ♦ Закономірність концентрації та комплексного розміщення продуктивних сил. Є результатом прояву територіального поділу праці. Основними якісними ознаками виступають: економічно обґрунтований, раціональний режим використання природних ресурсів, максимально повне залучення до суспільно корисної трудової діяльності наявного трудового потенціалу регіону; тісний взаємозв ‘ язок між основними ланками господарства регіону. ♦ Соціальна спрямованість просторового розвитку продуктивних сил. Логічно випливає з необхідності загальної соціалізації економічної системи, оскільки саме всебічний розвиток людини та задоволення її потреб є метою економічного прогресу. Вона реалізується через врахування інтересів населення щодо піднесення рівня соціально-економічного розвитку території, пріоритетність вирішення соціальних проблем та реалізацію права всіх громадян і на вільний вибір місця і сфери прикладання праці.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Сталий розвиток продуктивних сил. Визначає стратегічний напрямок досягнення збалансованості економічної, соціальної і екологічної складових регіональної господарської системи. Стратегія сталого розвитку на концепції екологізації суспільних відносин. Головна увага має зосереджуватися на об ‘ єктах, що є потенційними чи фактичними забруднювачами навколишнього середовища. При цьому повинні опрацьовуватися програми безпечного проживання на територіях; з підвищеною екологічною напруженістю. ♦ Відповідність розміщення продуктивних сил вимогам національної економічної безпеки. Рівень економічної безпеки держави, що визначається саме фактором розміщення продуктивних сил, залежить від: рівня забезпеченості власних потреб у мінерально-сировинних та енергетичних ресурсах; галузевої і виробничої структури господарських комплексів; завершеності технологічних циклів виробництв; інтегрованості в світовий економічний простір. ♦ Планомірність і керованість у розвитку продуктивних сил регіону. Ґрунтується на теоретичних засадах “планування розвитку” як синтез державного регулювання, індикативного планування та економічного прогнозування. Планувння розвитку, в тому числі і продуктивних сил, набуло значного поширення в країнах з ринковою економікою

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Закономірність ринкової кон ‘ юктури. Ця закономірність базується на врахування специфіки ринкової кон ‘ юктури, в основі якої – кількісні і якісне співвідношення попиту і пропозиції не тільки на товарному ринку, а й на ринку робочої сили, ринку капіталу тощо. Якщо коливання ринкової кон ‘ юктури короткотермінові, то їх вплив на розвиток продуктивних сил не істотний чи повністю відсутній. І навпаки, суттєві зміни ринкової кон ‘ юктури та їх довготривалий характер спричиняють необхідність радикальних зрушень у територіальній структурі господарства. ♦ Закономірність забезпечення високою економічною ефективністю. Ефективність залежить від цілого спектра різних чинників, взаємодія яких і визначає кінцеву економічну результативність розміщення. При цьому економічний ефект досягається через вдосконалення територіальної та галузевої структури господарського комплексу, раціональне використання природного і трудового потенціалу, оптимізацію галузевих і міжгалузевих зв ‘ язків тощо. Існують різні методи оцінки ефекту від економії витрат за рахунок оптимального розміщення продуктивних сил; найпоширеніший з них – це підсумовування ефекту, що обчислюється для окремих галузей

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Принципи регіонального розвитку – це науково обґрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності при вирішенні конкретних питань щодо розташування нових об ‘ єктів, вдосконалення територіальної і галузевої структури господарського комплексу регіонів, опрацюванні окремих напрямків регіональної політики

Найважливіші принципи розвитку: Принцип раціонального розміщення виробництва передбачає всебічне врахування економічних, демографічних, соціальних та екологічних передумов і факторів розміщення продуктивних сил з пріоритетністю соціальних та екологічних чинників. Принцип збалансованості і пропорційності означає таке розміщення виробництва, за якого: структура господарського комплексу є оптимальною, тобто підтримуються економічно доцільні пропорції між галузями спеціалізації, допоміжними і обслуговуючими галузями;існує певна відповідальність між сировинною базою, наявністю земельних, водних, енергетичних, трудових ресурсів та існуючими виробничими потужностями; задовольняються споживчі потреби населення в товарах і послугах. Принцип забезпечення екологічної рівноваги передбачає формування еколого безпечного типу господарювання, раціональне використання природно-ресурсного і трудового потенціалу регіону; при виборі можливих варіантів розміщення виробництва надається тим з ним, які не спричиняють екологічної напруженості на певній території.

Изображение слайда
1/1
9

Последний слайд презентации: Закони, закономірності та принципи розміщення регіональної економіки

4. Принцип вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей передбачає зближення територій за інтегральними показниками, що характеризують кінцеву результативність їх господарської діяльності. Реалізація цього принципу ґрунтується на всебічному розвитку регіональної інтеграції, використанні переваг територіальної концентрації виробництва, активній державній регіональній політиці. 5. Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці означає, що кожна держава розвиває ті виробництва, для яких вона має найкращі природні та економічні умови, а виготовлена продукція є конкурентоспроможною на світовому ринку. При цьому враховуються і інтереси інтеграції в світовий економічний простір. Пріоритетність викладених вище принципів визначається загальною стратегією економічного розвитку держави. На сучасному етапі на перший план виступають соціальне та екологічно спрямовані принципи. Проте не втрачають своєї актуальності й інші принципи.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже