Презентация на тему: Заем

Заем
Заем шартынын нысаны
жазбаша нысанда
Заем шартын жасасу
Қарыз шарты бойынша сыйақы
Заем нысанасын беру
Нысаналы заем
Заемшының м i ндеттемелер i н орындауын қамтамасыз ету
Заем нысанасын қайтару
Заем нысанасын мерз i м i нен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі
Мемлекетт i к заем шарты
Заем шартын даулау
1/12
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 49)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (227 Кб)
1

Первый слайд презентации: Заем

Заем  - мемлекетгің қарыз ( заемшы ) немесе несие беру рөлін атқаруына байланысты несиелік қарым-қатынастардың бір түрі. Заем қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді,  пайызды, ұтыс заемдары болып ажыратылады.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Заем шартынын нысаны

Заем шарты заемшының облигациясы, қолхаты немесе оған заем беруш i н i ң белг i л i б i р соманы немесе заттардың белг i л i б i р мөлшер i н бергенд i г i н куәландыратын өзге де құжат болған жағдайда да ти i ст i жазбаша нысанда жасалды деп танылады. Заем шартынын нысаны

Изображение слайда
3

Слайд 3: жазбаша нысанда

Изображение слайда
4

Слайд 4: Заем шартын жасасу

Заем шарты, егер осы Кодексте немесе тараптардың кел i с i м i нде өзгеше көзделмесе, ақша немесе заттар бер i лген кезден бастап жасалды деп есептелед i. Шартта ақшаны немесе заттарды бөлшектеп ( бөл i п- бөл i п) беру көзделген жағдайларда, егер шартта өзгеше көзделмесе, олардың б i р i нш i бөл i г i бер i лген кезден бастап шарт жасалды деп есептелед i Заем шартын жасасу

Изображение слайда
5

Слайд 5: Қарыз шарты бойынша сыйақы

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық акт i лер i нде немесе шартта өзгеше көзделмесе, қарыз нысанасын пайдаланғаны үш i н қарыз алушы шартта айқындалған мөлшерде қарыз беруш i ге сыйақы төлейд i. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісімен айқындалады. Қарыз шарты бойынша сыйақы

Изображение слайда
6

Слайд 6: Заем нысанасын беру

Заем нысанасы шартта көзделген мерз i мде, мөлшерде және жағдайда бер i лед i. Егер шартта өзгеше көзделмесе, заем нысанасы оны заемшыға берген немесе оның банктег i шотына ти i ст i ақша қаражаты есептелген кезден бастап бер i лген деп есептелед i. Тект i к белг i лер i мен айқындалатын заттарды заемға берген кезде олардың саны, түр-түр i, жинақтылығы, сапасы, ыдысы және ( немесе ) буып-түй i лу i туралы шарттарды орындау, егер шартта өзгеше көзделмесе, тауарларды сатып алу-сату шарттары туралы ( Кодекст i ң 406-492-баптары) ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға ти i с. Заем нысанасын беру

Изображение слайда
7

Слайд 7: Нысаналы заем

заем нысанасыз болады және заемшы алынған заем нысанасын өз қалауы бойынша пайдаланады. Шарт заемшының заем нысанасын белг i л i б i р мақсатқа пайдалануы шартымен ( нысаналы заем) жасалған жағдайда, заем беруш i н i ң заемның нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруға құқығы бар, ал заемшы заем беруш i н i ң осындай бақылауды жүзеге асыру мүмк i нд i г i н қамтамасыз етуге м i ндетт i. Нысаналы заем

Изображение слайда
8

Слайд 8: Заемшының м i ндеттемелер i н орындауын қамтамасыз ету

Заем нысанасын қайтару және сыйақы төлеу жөн i ндег i м i ндеттемелерд i орындау Кодексте қамтамасыз ет i лген. Бұл жағдайда заемшы заем беруш i ге заемның қамтамасыз ет i лу i н бақылауға мүмк i нд i к беруге м i ндетт i. Заемшы заем нысанасын қайтаруды және сыйақы төлеуді қамтамасыз ету жөн i ндег i м i ндеттерд i орындамаған кезде, сондай-ақ заем беруш i жауап бермейт i н мән-жайлар бойынша қамтамасыз етуд i жоғалтқан немесе оның шарттарын нашарлатқан жағдайда заем беруш i заем нысанасының ти i с i нше ұсынылмаған бөл i г i не қатысты шартты орындаудан бас тартуға және заемшыдан заем нысанасын және ол бойынша сыйақыны мерз i м i нен бұрын қайтаруды талап етуге құқылы Заемшының м i ндеттемелер i н орындауын қамтамасыз ету

Изображение слайда
9

Слайд 9: Заем нысанасын қайтару

Заемшы шартта көзделген тәрт i ппен және мерз i мде заем нысанасын қайтаруға м i ндетт i. заем нысанасы оны заем беруш i ге берген немесе оның банктег i шотына ти i ст i ақша есептелген кезде қайтарылды деп есептелед i. Егер заем нысанасын қайтару мерз i м i шартта белг i ленбесе, оны заемшы ол туралы заем беруш i талап еткен күннен бастап отыз күн i ш i нде қайтаруы ти i с. Сыйақы төлеу туралы шартсыз бер i лген заем нысанасы мерз i м i нен бұрын қайтарылуы мүмк i н. Сыйақы төлеу шартымен бер i лген заем нысанасы заем берушінің келісімімен не мерзімінен бұрын қайтарылуы мүмкін. Егер шартта өзгеше белг i ленбесе, заем бойынша сыйақы кез келген уақытта мерз i м i нен бұрын төлену i мүмк i н. Заем нысанасын қайтару

Изображение слайда
10

Слайд 10: Заем нысанасын мерз i м i нен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі

Заем беруш i 720- баптың З- тармағында, 721-баптың 2-тармағында, 722-баптың 3 және 4-тармақтарында көзделген нег i здер бойынша заем нысанасын мерз i м i нен бұрын қайтару туралы талаптар қойған кезде заем нысанасын қайтарудың және ол бойынша сыйақыны төлеуд i ң жаңа мерз i м i осы Кодекст i ң 722-бабының 1-тармағында белг i ленген ереже бойынша есептелед i. Заем нысанасын мерз i м i нен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі

Изображение слайда
11

Слайд 11: Мемлекетт i к заем шарты

бойынша заемшы - мемлекет, ал заем беруші - азамат немесе заңды тұлға болады. Мемлекетт i к заемдар ер i кт i болып табылады. Мемлекетт i к заем шарты Банк заемы шарты Банк заемы шарты бойынша заем беруш i заемшыға төлемділік, мерзімділік, қайтарымдылық шарттарымен қарызға ақша беруге м i ндеттенед i. 1-1. Ислам банкі заем беруші болып табылатын банк заемы шарты бойынша ақша заемы мерзімділік және қайтарымдылық талаптары бойынша және ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы алынбай жүзеге асырылады. 2. Банк заемы шартына осы Кодекст i ң 728-бабында көзделген ерекшел i ктер i мен қоса заем шартына қатысты ережелер қолданылады.

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: Заем: Заем шартын даулау

Заемшы заем беруш i ден өз i н i ң заем нысанасын i с жүз i нде алмағандығын немесе шартта көрсет i лгеннен аз мөлшерде немесе аз санда алынғанын дәлелдей отырып, заем шартын даулауға құқылы. Заем шарты жазбаша түрде жасалуға ти i с жағдайлар шарт алдаудың, күш қолданудың, қорқытудың, тараптар өк i лдер i н i ң қаскүнемд i к кел i с i м i н i ң немесе ауыр мән-жайлар тоғысуының ықпалымен жасалған жағдайларды қоспағанда оны куәгерл i к көрсетулер арқылы даулауға жол бер i лмейд i. Заем шартын даулау

Изображение слайда