Презентация на тему: ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Состав диффузной эндокринной системы
Гастроэнтеропанкреатическая эндокринная система
Гастрин
Холецистокинин
Секретин
Гистамин
Соматостатин
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Серотонин
Бомбезин
Мотилин
Вилликинин
Грелин
Y- нейропептид
Нейротензин
Опиатные пептиды
Энтероглюкагон (ГПП-1)
ВИП
Панкреатический полипептид
Субстанция P
Желудочный ингибирующий полипептид
Патология APUD- системы
АПУДОПАТИИ
АПУДОМЫ
Изменение цвета лица в стадию прилива при карциноидном синдроме
Гистопатологическая картина панкреатической инсулиномы.
Некролитическая мигрирующая эритема
Соматостинома
Эндоскопическая картина множественных мелких  язв  в дистальной части ДПК у пациента с синдромом Золлингера-Эллисона.
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВИПома
ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
1/44
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 31)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5299 Кб)
1

Первый слайд презентации: ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

APUD- система Выполнила: Джанкарашева Г.Е. Группа: 702-19 ОВП Проверила: Биболова А.С.

Изображение слайда
2

Слайд 2

ДИФФУЗДЫ  ЭНДОКРИНДІК ЖҮЙЕ: АПУДОЦИТТЕР Жеке орналасқан гормон өндіруші   жасушардың жиынтығын диффузды эндокринді жүйе деп атайды. Бұл эндокриноциттердің көп бөлігі әр түрлі мүшелердің шырышты қабықшасында және бездерде орналасады. Әсіресе, ас қорыту жүйесінің құрамында көбірек анықталады. Диффузды эндокринді жүйенің жасушаларына көбінесе кеңейген базальды, жіңішке апикальды бөліктердің болуы тән. Көбінесе жасушалардың базальды бөліктерінде тығыз аргирофильді секреторлық түйіршіктер анықталады. Жасушалардың өндіретін заттары паракринді және эндокринді ықпал жасай алады. Кейінгі жылдарда диффузды эндокринді жүйені APUD- жүйе деп те қабылдайды. APUD сөзі ағылшын тілінде   Amine Precursor Uptake and Decarboxylation  сөзтіркесінің басты әріптерінен құралған аббревиатура. Қазақ тіліне аударсақ ол аминдердің бастапқы құрамын сіңіру және декарбоксилдеу болып шығады. Аминдер түсінігіне катехоламиндер (адреналин, норадреналин) және индоламиндер (серотонин, дофамин) жатқызылады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

APUD – жүйесінің эндокриндік жасушаларының моноаминоергиялық және пептидергиялық ықпалдарының механизмдерінің арасында метаболизмдік, қызметтік және құрылымдық деңгейлерде іске асырылатын тығыз байланыстар бар. Олигопептидтердің және нейроаминдердің мөлшері мен ықпалының арақатынасы әрқилы болады. Нейроэндокринді жасушалардың өндіретін олигопептидтері орналасқан мүшелеріне паракринді әсер етеді, ал алыста орналасқан мүшелерге эндокринді ықпал жасай алады. APUD жүйесінің жасушалары жүйке жүйесінің симпатикалық және парасимпатикалық тармақтарынан келген импульстерге жауап береді, бірақ аденогипофиздің гормондарына тәуелсіздік байқалтады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

нейроэктодерманың туындылары ( гипоталамустың, эпифиздің, бүйрек үсті безінің милық затының нейроэндокриноциттері, орталық және шеткері жүйке жүйесінің пептидергиялық нейрондары ); терілік эктодерманың туындылары ( аденогипофиздің APUD- серияға жататын жасушалары, эпидермистегі Меркель жасушасы ); ішектік энтодерманың туындылары – гастроэнтеропанкреаттық жүйенің жасушалары ; мезодерманың туындылары ( мысалы, секреторлық кардиомиоциттер ); мезенхиманың туындылары – ( мысалы, дәнекер тіннің ұлпалық базофильдері ). Кейінгі жылдарда қалыптасқан көзқарастарға сәйкес APUD – жүйенің жасушалары барлық ұрық жапырақшаларынан да дамиды, барлық тіндерде анықталады. Даму негіне орай оларды жіктеуге болады :

Изображение слайда
5

Слайд 5

Характеристика клеток APUD-системы. Классификация апудоцитов. Общими свойствами апудоцитов, определяемыми как эндокриноподобные, являются: - высокая концентрация биогенных аминов — катехоламины, 5-гидрокситриптамин (серотонин); - способность к поглощению предшественников биогенных аминов — аминокислот (тирозин, гистидин и др.) и их декарбоксилирование; - значительное содержание ферментов — глицерофосфатдегидрогеназы, неспецифических эстераз, холинэстеразы; - аргирофилия; - специфическая иммунофлюоресценция; - присутствие фермента — нейронспецифической енолазы.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Биогенные амины и гормоны, синтезируемые в апудоцитах, обладают многообразными эффектами не только в отношении органов желудочно-кишечного тракта. В таблице, представлена краткая характеристика наиболее изученных гормонов APUD- сиетемы.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Классификация апудоцитов желудочно-кишечного тракта В марте 1973 года на Международном симпозиуме по гастродуоденальнои патофизиологии в Болонье была принята первая классификация эндокриноподобных клеток. Согласно этой классификации в желудке выделяют шесть типов эндокринных клеток: ЕС-клетки (энтерохромаффинные) — синтезируются субстанция Р, серотонин, мотилин (ЕС2) и др.; G-клетки — вырабатывают гастрин (и незначительное количество АКТГ), ECL-клетки ( энтерохромаффиноподобные ) — синтезируются серотонин, гистамин и, вероятно, дофамин; а-подобные клетки (схожи по ряду признаков с а-клетками поджелудочной железы, вырабатывающие глюкагон) — образуется глюкагон, к этой грппе относятся и D-клетки (D и D1), в которых синтезируется соматостатин ; ЕС- и S-клетки (в тонкой кишке) — вырабатывается секретин; - EG-клетки — синтезируется энтероглюкагон.

Изображение слайда
8

Слайд 8

В наибольшей степени в настоящее время изучена APUD-система, представленная в органах желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железе, которую объединяют в отдельную гастроэнтеропанкреатическую эндокринную систему. Соединения, синтезируемые в апудоцитах, представлены в этих органах, называются гастроинтестинальный гормонами. Считается, что от общего количества апудоцитов в организме на долю этой части APUD-системы приходится примерно половина всех клеток этой системы.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Гастроинтестинальные гормоны имеют ряд особенностей по сравнению с классическим определением гормонов: клетки, секретирующие гастроинтестинальные гормоны, расположены диффузно, а не объединены в железистые структуры (железы внутренней секреции); аналогичные соединения выявлены в нейронах центральной, периферической и автономной (желудочно-кишечного тракта) нервной системы, в органах мочеполовой системы, легких и т.д.; - синтез и секреция гастроинтестинальных гормонов регулируются непосредственно объемом, значениями рН, химическим составом и температурой содержимого желудочно-кишечного тракта.

Изображение слайда
10

Слайд 10

APUD-система — это система разбросанных по организму эндокринных секретирующих клеток ( апудоцитов ), имеющих общее нервное происхождение и обладающих способностью синтезировать, накапливать и секретировать биогенные амины и/или пептидные гормоны.

Изображение слайда
11

Слайд 11

APUD- система: - amine - амины - precursor - предшественник - uptake - усвоение, поглощение - decarboxylation - декарбоксилирование

Изображение слайда
12

Слайд 12

Ключевые признаки APUD-системы 1. Диффузное (разбросанное) расположение её клеток в отличие от секретирующих клеток эндокринных желёз. 2. Поглощение аминокислот-предшественниц. 3. Декарбоксилирование аминокислот-предшественниц. 4. Секреция биогенных аминов и/или пептидных гормонов.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Состав диффузной эндокринной системы

Предсердия сердца Натрийуретрический гормон Тканевые гормоны Серотонин Гистамин Жировые клетки Лептин Печень ИФР 1 ИФР 2 Тимус Тимозин Почки Ренин Кальцитриол Эритропоэтин Эпителий легких Различные н ейропептиды

Изображение слайда
14

Слайд 14: Гастроэнтеропанкреатическая эндокринная система

- Эндокринные клетки желудка - Эндокринные клетки двенадцатиперстной кишки - Эндокринные клетки тонкой кишки - Эндокринные клетки толстой кишки

Изображение слайда
15

Слайд 15: Гастрин

Тип клетки: G- клетка Локализация: антральная часть желудка, проксимальная часть двенадцатиперстной кишки. Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию слизи и соляной кислоты в желудке ● Стимулирует секрецию слизи и бикарбоната покровным эпителием желудка ● Стимулирует моторику желудка ● Стимулирует панкреатическую секрецию ● Стимулирует желчевыделение ● Стимулирует выделение инсулина

Изображение слайда
16

Слайд 16: Холецистокинин

Тип клетки: I -клетка Локализация: проксимальный отдел тонкой кишки Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы ● Тормозит секрецию соляной кислоты в желудке ● Тормозит моторику желудка ● Стимулирует моторику желчного пузыря и желчевыводящих путей ● Стимулирует моторику тонкой и толстой кишки

Изображение слайда
17

Слайд 17: Секретин

Тип клетки: S -клетка Локализация: проксимальный отдел тонкой кишки Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию бикарбонатов поджелудочной железой ● Тормозит желудочную секрецию соляной кислоты ● Стимулирует секрецию пепсиногена главными клетками желудка ● Стимулирует секрецию и выведение желчи ● Усиливает влияние холецистокинина на панкреатоциты ● Стимулирует выделение инсулина

Изображение слайда
18

Слайд 18: Гистамин

Тип клетки: ECL- клетка Локализация: дно и тело желудка Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию пепсиногена ● Стимулирует желудочную секрецию соляной кислоты ● Стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железой ● Стимулирует секрецию и выведение желчи ● Усиливает моторику желудка и кишечника ● Расширяет кровеносные капилляры

Изображение слайда
19

Слайд 19: Соматостатин

Тип клетки: D- клетка в желудке / кишечнике ; δ-клетка поджелудочной железы Локализация: дно и тело желудка Физиологическое действие: ● Тормозит секрецию большинства гормонов ЖКТ (инсулина, глюкагона, гастрина, секретина, мотилина и т.д.) ● Тормозит секрецию соляной кислоты обкладочными клетками желудка ● Тормозит секрецию ферментов поджелудочной железой ● Тормозит секрецию бикарбонатов поджелудочной железой ● Тормозит моторику желудка и кишечника ● Тормозит гипофизарную секрецию соматотропина, кортикотропина и тиреотропина

Изображение слайда
20

Слайд 20

Место нейроэндокринных клеток в регуляции секреции соляной кислоты в желудке

Изображение слайда
21

Слайд 21: Серотонин

Тип клетки: EC -клетка Локализация: весь ЖКТ Физиологическое действие: ● Является нейромедиатором ● Стимулирует агрегацию тромбоцитов ● Тормозит секрецию пепсиногена и соляной кислоты в желудке ● Стимулирует моторику ЖКТ ● Стимулирует перистальтику кишечника ● Стимулирует панкреатическую секрецию ● Стимулирует желчевыведение

Изображение слайда
22

Слайд 22: Бомбезин

Тип клетки: P -клетка Локализация: желудок и проксимальная часть двенадцатиперстной кишки. Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию гастрина ● Стимулирует секрецию глюкагона ● Стимулирует моторику желчного пузыря ● Стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железой ● Стимулирует секрецию энтероглюкагона

Изображение слайда
23

Слайд 23: Мотилин

Тип клетки: Мо-клетка Локализация: проксимальный отдел тонкой кишки Физиологическое действие: ● Мотилин иннициирует развитие мигрирующего миоэлектрического (моторного) комплекса, возникающего в период между приемами пищи. ММК возникает в гладкомышечных клетках тела желудка и продвигается в дистальном направлении. Значение этой сократительной деятельности ЖКТ состоит в продвижении по пищеварительному тракту остатков пищи, пищеварительных соков, слизи, скоплений бактерий. ● Усиливает секрецию пепсиногена главными клетками желудка

Изображение слайда
24

Слайд 24: Вилликинин

Тип клетки: отсутствует Локализация: двенадцатиперстная кишка Физиологическое действие: ● Стимулирует ритмические сокращения ворсинок тонкой кишки ● Стимулирует эвакуацию пищи из кишечника

Изображение слайда
25

Слайд 25: Грелин

Тип клетки: P/D1- клетка Локализация: фундальная часть желудка и проксимальный отдел тонкой кишки Физиологическое действие: ● Вызывает чувство голода ● Является регулятором массы тела. Его концентрация повышается при похудании и уменьшается при избыточной массе тела. ● Усиливает желудочную сократимость

Изображение слайда
26

Слайд 26: Y- нейропептид

Тип клетки: L -клетка Локализация: слизистая оболочка подвздошной и толстой кишок Физиологическое действие: ● Вызывает сужение сосудов и повышение АД ● Стимулирует пролиферацию жировых клеток и отложение жира ● Оказывает успокаивающее действие при стрессе и повышает устойчивость при психоэмоциональном напряжении ● Тормозит секрецию глюкокортикоидов ● Стимулирует моторику миоцитов дыхательных путей ● Тормозит желудочную, желчную и панкреатическую секрецию ● Уменьшает моторику ЖКТ

Изображение слайда
27

Слайд 27: Нейротензин

Тип клетки: N -клетка Локализация : подвздошная кишка, нейроэндокринные клетки пищевода Физиологическое действие: ● Стимулирует секрецию глюкагона ● Тормозит желудочную секрецию соляной кислоты париетальными клетками желудка ● Стимулирует моторику ЖКТ ● Ингибирует секрецию инсулина ● Понижает тонус нижнего пищеводного сфинктера

Изображение слайда
28

Слайд 28: Опиатные пептиды

Виды: Энкефалины (лейцин- энкефалин, метионин- энкефалин ); эндорфины ( α-, β -, γ -); дайнорфин ( динорфин ), α - неоэндорфин ; Тип клетки: в зависимости от локализации Локализация: Образуются из общего предшественника β - липотропина, который образуется из проопиомеланокортина. Секретируются в ЦНС, аденогипофизе, проксимальном отделе тонкого кишечника, а также L -клетками поджелудочной железы и диффузной эндокринной системы. Эндорфины и энкефалины также секретируются лимфоцитами и мононуклеарами. Физиологическое действие (на ЖКТ): ● Тормозят секрецию панкреатического сока ● Стимулируют секрецию гастрина ● Оказывают двоякое влияние на моторику ЖКТ: стимулируют одни рецепторы и ингибируют другие

Изображение слайда
29

Слайд 29: Энтероглюкагон (ГПП-1)

Тип клетки:  L-клетки Локализация: Слизистые оболочки подвздошной и толстой кишки Физиологическое действие: ● ингибирует секрецию соляной кислоты ● ослабляет моторную активность желудка ● стимулирует продукцию инсулина ● тормозит секрецию  соматостатина и глюкагона

Изображение слайда
30

Слайд 30: ВИП

Тип клетки: D1- или VIP- клетки, клетки макрофагиальной системы и тучные клетки. Локализация: разные отделы ЖКТ,дыхательные пути. Физиологическое действие: ●тормозит секрецию соляной ксилоты и пепсина в желудке ● тормозит желчевыведение ( расслабляет гладкие мышцы желчного пузыря) ●стимулирует кишечную секрецию ●тормозит моторику желудка и перистальтику кишечника ●стимулирует секрецию инсулина

Изображение слайда
31

Слайд 31: Панкреатический полипептид

Тип клетки: РР-клетки Локализация: D(2)- клетки Физиологическое действие: ● тормозит секрецию панкреатического сока (антагонист холецистокинина ) ● тормозит глюконеогенез в печени ● расслабляет гладкие мышцы желчного пузыря ● усиливает пролиферацию слизистой оболочки тонкой кишки

Изображение слайда
32

Слайд 32: Субстанция P

Тип клетки: EC- клетки Локализация: желудок и тонкая кишка, а также интрамуральные нейроны ЖКТ. Физиологическое действие на ЖКТ: ● стимулирует моторику тонкого кишечника ● стимулирует слюноотделение ● тормозит панкреатическую секрецию ( Название субстанции Р происходит от англ.  powder  — порошок)

Изображение слайда
33

Слайд 33: Желудочный ингибирующий полипептид

Тип клетки: К-клетками Локализация: тонкая кишка Физиологическое действие: ● тормозит желудочную секрецию ● тормозит моторику желудка ● стимулирует секрецию инсулина ● стимулирует секрецию глюкагона

Изображение слайда
34

Слайд 34: Патология APUD- системы

Избыточную или недостаточную секрецию гормонов обуславливают следующие факторы: ● генетическая предрасположенность ● избыточная симпатическая / парасимпатическая иннервация клеток, стимулирующая их вырабатывать большее количество гормонов ● механическая стимуляция рецепторов (растяжение стенок при прохождении пищевого комка) ● употребление алкоголя ● частое и избыточное употребление пищи (особенно при избыточном потреблении одного вида нутриентов – белков, жиров или углеводов) ● повышение или понижение уровня pH (в зависимости от гормона) ● физическая нагрузка ● недостаточное потребление пищи, голодание, гипогликемия ● опухоли ● апудомы

Изображение слайда
35

Слайд 35: АПУДОПАТИИ

Апудопатии – заболевания, связанные с нарушением структуры и функции апудоцитов. По происхождению По распространенности По функциональному признаку Первичные Вторичные Множественные Солитарные 1) Гиперфункциональные 2) Гипофункциональные 3) Дисфункциональные

Изображение слайда
36

Слайд 36: АПУДОМЫ

Ортоэндокринные апудомы Параэндокринные апудомы Карциноиды ЖКТ (секреция серотонина, брадикинина, гистамина и простагландинов) Карциноиды ЖКТ (секреция АКТГ) Инуслиномы Гастринома из островковых клеток ПЖ Гастриномы из G- кл.желудка или ДПК Аденома паращитовижных желез Глюкагономы ВИПома из островковых клеток ПЖ Соматостатиномы

Изображение слайда
37

Слайд 37: Изменение цвета лица в стадию прилива при карциноидном синдроме

Изображение слайда
38

Слайд 38: Гистопатологическая картина панкреатической инсулиномы

Изображение слайда
39

Слайд 39: Некролитическая мигрирующая эритема

Изображение слайда
40

Слайд 40: Соматостинома

Изображение слайда
41

Слайд 41: Эндоскопическая картина множественных мелких  язв  в дистальной части ДПК у пациента с синдромом Золлингера-Эллисона

Изображение слайда
42

Слайд 42

Изображение слайда
43

Слайд 43: ВИПома

Изображение слайда
44

Последний слайд презентации: ЮЖНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Изображение слайда