Презентация на тему: Введення в структуровану мову запитів - SQL

Реклама. Продолжение ниже
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
Введення в структуровану мову запитів - SQL
1/26
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (109 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Введення в структуровану мову запитів - SQL

Засоби пошуку даних. Засоби маніпулювання даними. 3. Операції над схемою БД. 4. Віртуальні таблиці та індекси. 5. Транзакції. 6. Додаткові можливості мови.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

SQL SQL ( Structured Query Language ) - структурована мова запитів. Міжнародні стандарти ANSI та ISO займаються підтримкою мови. Результатом дії мовного оператора є таблиця, яка містить множину даних, тобто особливістю реляційних СКБД є те, що вони надають множинно-орієнтовану мову маніпулювання базою даних.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Властивості SQL SQL надає наступні властивості: створювати й видаляти таблиці БД, змінювати заголовки таблиць; вставляти, замінювати й видаляти рядки у таблицях; виконувати пошук даних у багатьох таблицях та впорядковувати результати пошуку; описувати процедури підтримки цілісності; визначати та змінювати інформацію про захист даних тощо

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Засоби пошуку даних Основна конструкція, призначена у мові SQL для вибирання даних складається із фраз SELECT i FROM. Фраза FROM вказує, з якої таблиці треба вибрати дані, а фраза SELECT - які саме атрибути (стовпці) мають бути вибрані. SELECT Назва FROM ФАКУЛЬТЕТ SELECT Курс, Кількість FROM ГРУПА Запит здійснює виведення назв факультетів Запит здійснює виведення списку імен стовпців, відповідно як вони розташовані у фразі

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Засоби пошуку даних Якщо необхідно вивести всі стовпці таблиці, то у фразі SELECT використовується символ * : SELECT * FROM КАФЕДРА Щоб унаслідок виконання запиту одержати унікальні значення, потрібно використовувати оператор DISTRINCT ( за замовчуванням ALL): SELECT DISTRINCT Тип FROM ЛЕКЦІЯ виводиться лише один раз Запит здійснює виведення всіх стовпців таблиці КАФЕДРА Список усіх типів лекцій, які читаються у ВУЗі та кожен тип лекції

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Припустимі типи даних SELECT надає можливість перевизначити імена стовпців кінцевої таблиці: SELECT Назва AS Назва_факультету, Декан AS Декан_факультету FROM ФАКУЛЬТЕТ Вибір даних за умовою WHERE: вибрати рядок із таблиці; перевірити його відповідність вказаній умові; вивести значення стовпців, вказаних у фразі SELECT ; SELECT Прізвище FROM ВИКЛАДАЧ WHERE Посада = “професор” Запит виводить список усіх професорів ВУЗу

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Вирази, умови та оператори У мові SQL існує багато різновидів виразів, у яких використовуються дані різних типів: рядки, числа, логічні значення тощо. WHERE, SELECT, FROM – це вирази. Умова – це вираз, що повертає логічне значення TRUE чи FALSE. Оператори – це конструкції, що використовуються у виразах для означення певних дій над ними

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Оператори Оператори Призначення = Перевірка на рівність !=, ^=, <>, ¬= Перевірка на нерівність <,> Перевірка чи одне значення більше або менше іншого >=, <= Перевірка чи одне значення не більше або неменше іншого IN Перевірка належності елемента множині NOT IN !=ALL Перевірка неналежності елемента множині ANY, SOME Перевірка істинності цього предикату хоча б для одного елементу множини

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Оператори Оператори Призначення ALL Перевіряє істинність предикату для всіх елементів множини EXISTS Повертає TRUE, якщо підзапит, до якого застосовується оператор, містить хоча б один рядок IS [NOT] NULL Перевірка на рівність значенню NULL Приклади операторів: с.76-80

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Оператори SQL Оператори DDL (Data Definition Language) - оператори визначення об'єктів БД : CREATE TABLE - створити таблицю ALTER TABLE - змінити таблицю DROP TABLE - видалити таблицю CREATE DOMAIN - створити домен ALTER DOMAIN - змінити домен DROP DOMAIN - видалити домен CREATE COLLATION - створити послідовність DROP COLLATION - видалити послідовність CREATE VIEW - створити подання DROP VIEW - видалити подання

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Оператори SQL Оператори DML (Data Manipulation Language) - оператори маніпулювання даними : SELECT - відібрати рядок з таблиць INSERT - додати рядок в таблицю UPDATE - змінити рядок в таблиці DELETE - видалити рядок в таблиці COMMIT - зафіксувати внесені зміни ROLLBACK - відкотити внесені зміни

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Оператори SQL Оператори захисту й керування даними : CREATE ASSERTION - створити обмеження DROP ASSERTION - видалити обмеження GRANT - надати привілею користувачеві або додатку на маніпулювання об'єктами REVOKE - скасувати привілею користувача або додатка

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Підзапити Підзапит (вкладений запит) – це запит, результат виконання якого є аргументом іншого запиту. Для того щоб вкласти підзапит у запит, потрібно зазначити його у фразі WHERE чи HAVING у правому аргументі одного з предикатів. Простий (незалежний) підзапит – це підзапит, обчислення якого здійснюється незалежно від обчислення зовнішнього запиту. Корельований (залежний, пов'язаний) підзапит - це підзапит, обчислення якого залежить від обчислення зовнішнього запиту.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Засоби маніпулювання даними Дані можна вводити у БД, корегувати та видаляти. Оператор INSERT дає змогу вводити дані до БД. INSERT … VALUES дає змогу додати до таблиці один рядок. Наприклад: INSERT INTO < ім'я таблиці > ( < поле1 >[, < поле2 >] …) VALUES ( < Значення 1 >[, < Значення 2 >] …) INSERT … SELECT дає змогу додати до таблиці множину рядків. Наприклад: INSERT INTO < ім'я таблиці > ( < список полів > ) SELECT < список полів > FROM < ім'я таблиці > WHERE < умова пошуку >

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Засоби маніпулювання даними UPDATE – надає можливість змінювати значення у наявних рядках. UPDATE < ім'я таблиці > SET < поле 1 > = < вираз 1 > WHERE < умова пошуку > Наприклад, встановити фонд факультету інформатики рівним 250300 : UPDATE < ФАКУЛЬТЕТ > SET < ФОНД = 250300 > WHERE < НАЗВА = “інформатики” >

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Засоби маніпулювання даними DELETE - видалення рядків у таблиці. DELETE FROM < ім'я таблиці > [WHERE умова ] Наприклад, видалити відомості про лекції які читаються у суботу та неділю: DELETE FROM ЛЕКЦІЯ WHERE День IN (“субота”, “неділя”) Наприклад, видалити всі рядки з реляційного відношення предмет: DELETE FROM ПРЕДМЕТ

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Операції над схемою бази даних Оператор CREATE DATABASE – оператор створення бази даних. CREATE DATABASE < ім'я бази даних > У більшості СКБД оператор CREATE DATABASE дає змогу виконати такі основні дії: делегувати повноваження на створення бази даних іншим користувачам; визначити місце, де розташовується БД; зарезервувати певний обсяг дискового простору для подальшого зберігання рядків таблиці тощо.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Оператори SQL Оператор CREATE TABLE – створення таблиці. CREATE TABLE < ім'я таблиці > ( < поле 1 > < тип даних 1 > [NOT NULL] < поле 2 > < тип даних 2> [NOT NULL]… ) Після ключових слів CREATE TABLE задаються ім'я таблиці та імена стовпців з типами даних та іншими характеристиками. Специфікатор NOT NULL забороняє введення у стовпець NULL -значень і застосовується зокрема для ключових полів.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Типи даних у СКБД Oracle Типи даних Характеристика CHAR Текстові рядки довжиною від 1 до 255 символів. Довжина рядків фіксована VARCHAR2 Текстові рядки довжиною від 1 до 2000 символів. Довжина рядків змінна DATE Дата: рік, місяць, день, година тощо LONG Рядок символьних даних змінної довжини до 2 Гб LONG RAW Двійкові дані довжиною до 2 Гб NUMBER Додатні чи від'ємні числа RAW Двійкові дані довжиною до 255 байтів ROW ID Шістнадцятирядковий рядок, що містить унікальну адресу рядка в таблиці

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Типи даних Oracle Наприклад: Створити таблицю ФАКУЛЬТЕТ : CREATE TABLE ФАКУЛЬТЕТ (#F NUMBER (10). Назва CHAR (50) NOT NULL. Декан CHAR ( 25 ). Корпус CHAR ( 5 ). Фонд NUMBER (6.2))

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Віртуальні таблиці та індекси Віртуальна таблиця – це таблиця з іменем, одержана в результаті виконання оператора SELECT з можливою заміною імен стовпців. Віртуальна таблиця застосовується для створення складних запитів. Вона може використовуватись в операторах SELECT, INCERT, INPUT, UPDATE, DELETE, хоча фізично не займає місця в БД. Синтаксис: CREATE VIEW < віртуальна таблиця > [( список полів )] AS SELECT < список полів > FROM < імена таблиць > [WHERE…] [WITH CHECK OPTION]

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Віртуальні таблиці Наприклад: проста віртуальна таблиця : CREATE VIEW КОПІЯ _ ФАКУЛЬТЕТУ AS SELECT * FROM ФАКУЛЬТЕТ У результаті створюється віртуальна таблиця КОПІЯ_ФАКУЛЬТЕТУ, що є точною копією таблиці ФАКУЛЬТЕТ Наприклад: копіювання окремих стовпців : CREATE VIEW ДЕКАНИ_ФАКУЛЬТЕТІВ (Назва, Декан) AS SELECT * FROM ФАКУЛЬТЕТ

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Використання індексів Індекси – це перелік стовпців таблиці, за значеннями яких записи логічно впорядковуються. Індекси – об'єкти Б.Д., що створені з метою підвищення ефективності виконання запитів. Індекси забезпечують: задоволення вимог унікальності записів; оптимізацію виконання запитів; підтримка логічної упорядкованості даних, відповідно до значень одного або декількох полів.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Використання індексів Базовий синтаксис оператора визначення індексу: CREATE INDEX < ім'я індексу > ON < ім'я таблиці > ( < поле1 >, [< поле2 >] …) Наприклад: CREATE INDEX КАФЕДРА_ЗАВІДУВАЧ_НАЗВА ON КАФЕДРА ( # ЗАВІДУВАЧ, Назва) - с творює індекс у таблиці КАФЕДРА за полями ЗАВІДУВАЧ і Назва Використання фрази UNIQUE: CREATE UNIQUE INDEX ГРУПА_ІД ON ГРУПА (#G) - вимагає, щоб у таблиці група значення #G були неповторюваними

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Транзакції Транзакції (у БД) – сукупність операцій з маніпулювання БД, що являють собою логічну одиницю роботи з даними. Наприклад: BEGIN TRANSACTION [< ім'я транзакції >] COMMIT [TRANSACTION ]

Изображение слайда
1/1
26

Последний слайд презентации: Введення в структуровану мову запитів - SQL

Тригери Тригери (у БД) – це SQL - оператор, що активізується під час виконання певних операцій над об'єктами бази даних. Об'єкти БД - … Операції БД – додавання, видалення та заміна рядків. Тригери – один із механізмів підтримки цілісності БД. Наприклад: CREATE TRIGGER < ім'я тригера > {BEFORE|AFTER} < операції над таблицею > [OF < список полів >] ON < ім'я таблиці > [WHEN (< умова >)] < оператори SQL>

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже