Презентация на тему: Výskum literatúry

Реклама. Продолжение ниже
Výskum literatúry
Členenie literatúry
Výskum literatúry
Literatúra
Literárna veda
Literárna veda
Literárna kritika
Literárna kritika
Slovenská literárna kritika
Dejiny literatúry
Literárny historik
Mikuláš Bakoš
Slovenské dejiny literatúry
Teória literatúry
Teória literatúry
Pomedzné disciplíny
Pomocné disciplíny
Slovenská literárna veda
Slovenská literárna veda
Slovenská literárna veda
1/20
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (57 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Výskum literatúry

Základy literárnej komunikácie

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Členenie literatúry

národná a svetová pre dospelých, pre deti a mládež tematické hľadisko chronologické hľadisko vývinové hľadisko druhové a žánrové členenie

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Výskum literatúry

patrí k medziľudskej komunikácii postupne sa z rozhovorov o L vyčleňovala osobitná vedná disciplína, ktorej predmetom bola literatúra nemožno určiť začiatok vedy o L postupná organizácia (vývin termínov) antické myslenie o literatúre (rétorika, poetika, Aristoteles)

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Literatúra

komplexný umelecký prejav človeka

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Literárna veda

výskum podstaty, vzniku, výstavby, vývinu, hodnôt, pôsobenia lietarúry termín – 1x v Nemecku bádateľ pri výskume L nemôže celkom prekonať svoje subjektívne videnie nejakého problému, preto výsledky jeho literárnej činnosti obsahujú prvky subjektívnosti

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Literárna veda

Literárna kritika Dejiny literatúry Teória literatúry

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Literárna kritika

sprostredkovateľ medzi dielom a čitateľom zaoberá sa súčasnou literárnou produkciou posudzuje a hodnotí kvalitu diela literárny kritik tiež vychádza zo subjektívneho zážitku z literárneho diela poukazuje na kvality a nedostatky LD vychádza z textových súvislostí a smeruje k širším súvislostiam posudzovanie a hodnotenie

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Literárna kritika

„Každé umelecké dielo a takmer všetko čo je krásne má svoju zvláštnu hodnotu.“ Axiológia – filozofická disciplína zaoberajúca sa teóriou hodnôt

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Slovenská literárna kritika

koniec 18. stor. A. Bernolák posudzoval epigram J. I. Bajzu J. Kollár (klas.), Ľ. Štúr (rom.), S. H. Vajanský (real.), F. Votruba (moderna), Š. Krčméry, A. Mráz, M. Považan. A. Matuška (medzivojn.), S. Šmatlák, J. Števček (povojnov.)

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Dejiny literatúry

zaoberajú sa výskumom historického vývinu literatúry chronologický postup – najčastejšie nie sú mechanickým popisom, ale novým pohľadom a prehodnocovaním z hľadiska aktuálnych literárnych hodnôt literárna tradícia – ustavične podnecuje ďalší literárny vývin

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Literárny historik

musí zapájať do výskumu porovnávacie hľadisko a sledovať vzájomné súvislosti a pôsobenie dvoch alebo viacerých literatúr musí prihliadať na spoločenské, ideové a celkové kultúrne podmienky doby literárna komparatistika

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Mikuláš Bakoš

výskum dejín L na základe literárnych slohov a literárnych druhov, lebo „v nich sa konkretizuje a realizuje mechanizmus vnútorného vývinu literatúry“ historická poetika ako základ literárnej histórie, ktorá ju privádza do vzájomných súvislostí s literárnou teóriou

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Slovenské dejiny literatúry

B. Tablic, J. M. Hurban, J. Vlček, Š. Krčméry, A. Mráz, S. Šmatlák, C. Kraus, J. Noge 5 zväzkové Dejiny slovenskej literatúry (SAV 1958/60/65/75/84) – kolektív autorov (Mišianik, Minárik, Michalcová, Melicherčík, Pišút, Rosenbaum, Kochol, Čepan, Kusý, Šmatlák, Noge, Tomčík, Kasáč, Kopál, Rampák, Truhlář)

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Teória literatúry

skúma všeobecné a špecifické znaky a zákonitosti umeleckej slovesnej tvorby, ktorú možno rozdeliť na: 1. podstata umeleckej literatúry 2. teória literárneho diela 3. otázky literárneho procesu

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Teória literatúry

štylistika – jazykové prostriedky semiotika – znaky sémantika – významy axiológia – teória hodnôt verzológia – teória verša geneológia – teória literárnych druhov (rozsah, forma, spôsob spracovania LD)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Pomedzné disciplíny

textológia teória prekladu

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Pomocné disciplíny

filozofia, teológia, estetika, lingvistika, história, dejiny umenia, sociológia, matematika, teória informácií...

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Slovenská literárna veda

zač. 19. stor. – L-história (Tablic, Šafárik, Hurban, Vlček), L-teória a estetika (Kollár, Hollý, Štúr), L-kritika (Kalinčiak, Vajanský, Milkin) myslenie o L späté so zápasom o národnú svojbytnosť po 1. sv. vojne – vznik inštitúcií BA uni – pozitivisti (Pražák, Hanuš, Jakubec) Matica slovenská (Škultéty, Krčméry)

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Slovenská literárna veda

medzivojnové obd. – vplyv F.X. Šaldu, najmä Alexander Matuška (1910 – 1975) esejistický štýl, interpretácie vplyv svetových metód – M. Bakoš – formalizmus, štrukturalizmus, preklad ruských formalistov (teória, verzológia) 1937 – Spolok pre vedeckú syntézu 1945 – Bratislavský lingvistický krúžok

Изображение слайда
1/1
20

Последний слайд презентации: Výskum literatúry: Slovenská literárna veda

časopis Slovo a tvar – štrukturalizmus (N. Beniaková, V. Kochol, S. Šmatlák, V. Reisel, J. Brezina) od r. 1948 buržoázna metodológia 60. roky: literárnohistorické monografie, literárna komparatistika, výskum cudzích literatúr, verzológia nitrianska škola (F. Miko), P. Liba, J. Kopál, T. Žilka, P. Zajac, O. Čepan 70. roky – socialistický realizmus 80. roky – uvoľnenie vzťah teórie a interpretácie (F. Miko, N. Krausová, O. Čepan, J. Števček, P. Zajac) Väčšinou o próze, o poézii len M. Hamada (1967. 1969)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже