Презентация на тему: ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Реклама. Продолжение ниже
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
. Лекція 1 Предмет, завдання і методи вікової психології.
План
Література (основна)
вступ
Періодизація дитячого розвитку (умовний вік)
Науковці, які досліджували дитячий розвиток
Форми психічного розвитку
1. Становлення вікової психології як науки.
Об'єктивні умови становлення дитячої психології
Обєктивні умови становлення дитячої психології
2. Визначення і з міст предмету вікової психології
Об ’ єкт та предмет вікової психології
Теоретичні Завдання ВП як науки
Практичні завдання ВП
Складовими предмету вікової психології є:
зміни
Поняття віку
закономірності
дитинство
Вікова психологія оперує такими поняттями як :
Вікова психологія оперує такими поняттями як :
Вікова психологія оперує такими поняттями як :
Проблеми вікової психології
Отже, вікова ( дитяча ) психологія вивчає :
3. Історичний аналіз поняття «дитинство».
Про парадоркси дитячого розвитку
Про парадоркси дитячого розвитку
Про парадоркси дитячого розвитку
Про парадоркси дитячого розвитку
історія дитинства
Х VIII- ХІХ століття
Працювати діти починають з 9-10 рр. VIII-XIX, початок ХХ ст.
ХХ століття
Проблема історії дитинства
Специфіка розвитку психіки в онтогенезі
4. Структура вікової психології та її зв’язок з іншими науками
Міжпредметні зв ’ язки вікової психології
Вікова і загальна психологія
вікова і психологія особистості
Вікова і соціальна психологія
Вікова і педагогічна психологія
Вікова і диференціальна психологія
Вікова і генетична психологія
Вікова психологія та філософія
схема
1/46
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 54)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5759 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
2

Слайд 2: Лекція 1 Предмет, завдання і методи вікової психології

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: План

Вступ 1. Становлення вікової психології як науки. 2. Визначення і зміст предмету вікової психології. 3. Історичний аналіз поняття «дитинство». 4. Структура вікової психології та її зв’язок з іншими науками.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Література (основна)

А брамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие. – М.: Академия, 1999.-672с. (Б-10) Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. Посібник.- 2-ге вид., випр. І доп..- К.: МАУП, 2002.- 104с (Б-40) Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология : Учебн. Пособие.- М.:ПОР, 2000.- 448. (Б-16). Психология человека от рождения до смерти. Психологическая энциклопедия Под общей редакцией А.А.Реана. – Санкт-Петербург изд. Дом “Нева”, М.. «ОЛМА-ПРЕСС» 2002.(Б-6) Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник/ М.В. Савчин, Л.В. Василенко.- Дрогобич: Відродження, 2001.- 287с (Б-100) Скрипченко Долинська Вікова і педагогічна психологія Підручник для вузів К. 2005

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: вступ

Вікова психологія вивчає вікові періоди (умовний вік), кожен з яких має свою специфіку протікання та перебігу. Дані періоди різняться: своєрідною соціальною ситуацією розвитку (ССР); провідним видом діяльності (ПД); появою психічних новоутворень (НУ),які з ’ являються наприкінці кожного періоду; кризою яка знаменує завершення одного періоду та перехід до іншого.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Періодизація дитячого розвитку (умовний вік)

0-1р. – немовлячий вік; 1-3р. – раннє дитинство; 3-6,7р. – дошкільний вік; 6,7-10,11р. – молодший шкільний вік; 10,11- 14,15р. – підлітковий вік; 14,15 – 18р. – рання юність. Кожний з даних періодів,характеризується новою ССР, новою ПД, новими НУ та закінчуються своєрідними проявами кризи розвитку.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Науковці, які досліджували дитячий розвиток

Лев Семенович Виготський Лідія Іванівна Божович Данило Борисович Ельконін Зігмунд Фрейд Ерік Еріксон Жан Піаже Петро Якович Гальперін Людмила Пилипівна Обухова

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Форми психічного розвитку

Розвиток психіки людини Філогенез психіки ( Від початкового етапу появи свідомості у давніх людей до її сучасного рівня ) Онтогенез психіки ( Від народження дитини до її зрілості ).

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: 1. Становлення вікової психології як науки

Наука про психічний розвиток дитини - дитяча психологія - народилася як галузь порівняльної психології наприкінці ХІХ століття. Початком для систематичних досліжень психології дитини вважається книга німецького вченого-дарвініста Вільгельма Прейєра "Душа дитини ".

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Об'єктивні умови становлення дитячої психології

1. Розвивалась загальна психологія, особливо експериментальна, яка збагатила вчених новими даними про психічну діяльність людини. 2. Значним поштовхом до вивчення розвитку психіки дитини були відкриття в системі біологічних наук. Особливо велике було значення праць Ж.Ламарка та Ч.Дарвіна. Прагнення застосувати теорію еволюції живих організмів до процесу розвитку людини спонукало вчених зайнятися спостереженнями за особливостями та змінами, що відбуваються у психіці дитини в перші періоди її життя.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Обєктивні умови становлення дитячої психології

3. Джерелом зацікавленості до особливостей психіки дитини були спостереження вчителів та представників педагогічної науки за своєрідністю розумової діяльності дітей. Ці спостереження і стали початко розвитку науки про психіку дитини ( Ян Амос Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Генрі Песталоцці ).

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: 2. Визначення і з міст предмету вікової психології

Для позначення даної області психологічного знання використовують декілька понять: 1 ) вікова психологія; 2 ) психологія розвитку; 3 ) генетична психологія. 1-а робить акцент на вікових особливостях психіки; 2-а вивчає сам процес психічного розвитку. 3-тя досліджує походження і виникнення психічних функцій та явищ.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Об ’ єкт та предмет вікової психології

Об ’ є ктом ВП є нормальна здорова людина яка розвивається та змінюється в процесі онтогенезу. Предмет ВП. Вікові періоди розвитку, причини і механізми переходу від одного періоду до іншого, загальні закономірності та тенденції, темп і спрямованість психічного розвитку в онтогенезі.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Теоретичні Завдання ВП як науки

Вивчення рушійних сил, джерел і механізмів психічного розвитку на всій протяжності життя людини ; Встановлення періодизації психічного розвитку в онтогенезі ; Вивчення вікових особливостей і закономірностей протікання психічних процесів ; Вивчення вікових можливостей, особливостей, закономірностей здійсненняя різних видів діяльності, засвоєння знань ; Вивчення особливостей вікового розвитку особистості тощо.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Практичні завдання ВП

визначення вікових норм психічних функцій, виявлення психологічних ресурсів і творчого потенціалу людини ; вікова та клінічна діагностика ; контроль за ходом психічного розвитку дітей, надання допомоги батькам в проблемних ситуаціях ; психологічний супровід, допомога в кризові періоди життя людини ; Організація навчально-освітнього процесу для людей всіх вікових категорій тощо.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Складовими предмету вікової психології є:

зміни, які відбуваються в психіці і поведінці людини при переході з одного віку в інший ; поняття віку - визначається як специфічне поєднання психіки і поведінки людини. закономірності, механізми і рушійні сили психічного розвитку ; дитинство - предмет вікової психології за Л.П. Обуховою - період посиленого розвитку, змін і навчання.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: зміни

зміни, які відбуваються в психіці і поведінці людини при переході з одного віку в інший ; при цьому зміни можуть бути різні: кількісні (збільшення словникового запасу, об'єму пам'яті...) - еволюційні - накопичуються поступово, плавно, повільно; якісні (ускладнення граматичних конструкт і в в мові - від ситуативної мови до монологу, від мимовільної до довільної уваги) - революційні - глибші, відбуваються швидко (стрибок в розвитку), з'являються на рубежі періодів; ситуаційні - пов'язані з конкретним соціальним середовишем, її впливом на дитину; нестійкі, зворотні і потребують закріплення;

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Поняття віку

поняття віку - визначається як специфічне поєднання психіки і поведінки людини. Вік або віковий період - це цикл дитячого розвитку, що має свою структуру і динаміку. Психологічний вік (Л.С. Виготський) - якісно своєрідний період психічного розвитку, характеризується перш за все появою новоутворення, яке підготовлене всім ходом попереднього розвитку. Віковий період має певні кордони. Але ці хронологічні кордони можуть зміщуватися, і одна дитина вступить в новий віковий період раніше, а інша - пізніше. Особливо сильно "плавають" кордони підліткового віку, пов'язаного із статевим дозріванням дітей.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: закономірності

закономірності, механізми і рушійні сили психічного розвитку;

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: дитинство

дитинство - предмет вікової психології за Обуховою - період посиленого розвитку, змін і навчання. Дитинство - етап онтогенетичного розвитку індивіда, який починається з народження дитини і закінчується її безпосереднім включенням до дорослого життя. У більшості джерел вікова психологія визначається як наука про факти і закономірності психічного розвитку здорової людини.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Вікова психологія оперує такими поняттями як :

Дозрівання - процес протікання якого залежить від спадкових особливостей індивіда. Процес дозрівання складається з послідовних попередньо запрограмованих змін не тільки зовнішнього виду організму, але і його складності, інтеграції, організації і функцій.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Вікова психологія оперує такими поняттями як :

Ріст - процес кількісн их змін в ході яких удосконалюється як а - небудь психічна функція. Зростає вага дитини, ії ріст, вона навчається все краще діяти з предметами, все краще говорити ( розмовляти ), ходити тощо. Це явища росту, тобто кількісного накопичення. Якщо ми будемо дивитися на дитину як на маленького дорослого, то весь її життєвий шлях зведеться лише до кількісних змін, тобто до зростання та підсилення того, що в неї є одвічно, і нічого принципово нового при цьому не утворюється.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Вікова психологія оперує такими поняттями як :

Р озвиток – це процес незворотніх, спрямованих і закономірних змін, які призводять до винекнення не тільки кількісних але і якісних перетворень психіки і поведінки людини. Р озвиток характеризується передусім якісними змінами, виникненням психічних новоутворень. Наприклад, тиждень тому немовля зовсім не цікавилось іграшками, а сьогодні тягнеться до них і постійно вимагає їх від дорослого. Або раніше воно не звертало уваги на оцінки оточуючих, а тепер ображається на зауваження і вимагає схвалень. Одже, відбулись деякі якісні зміни у його психічному жи т ті, виникло щось нове, а старе відійшло на другий план, тобто змінилася структура психічних процесів. Розвиток характеризується нерівномірністю виникнення різних структур, коли одні з них " відстають ", а інші " забігають наперед".

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Проблеми вікової психології

Проблема органічно ї і с ередовищної обумовленості психіки і поведінки людини ; Проблема впливу стихійного і організованого навча ння та виховання на розвиток дітей ( що більше впливає : сім'я, вулиця, школа?); Проблема співвідношення і виявлення задатків і здібностей ; Проблема співвідношення інтелектуальних і особ истісн их змін в психічному розвитку дит ини.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Отже, вікова ( дитяча ) психологія вивчає :

1. Особливості окремих психічних процесів дитини. 2. Дослідження різних видів її діяльності - гри, навчання, праці. 3. Особливості особистості в цілому, в її розвитку. 4. Розкриває умови, які визначають процес розвитку, співвідношення у ньому природніх факторів ( спадковості ) і суспільних засобів, якими реалізуються можливості психічного розвитку дитини. 5. Рушійні сили індивідуального розвитку людської психіки, закономірності переходу від одних етапів, або періодів, розвитку до інших, індивідуально-типологічні відмінності у психічному розвитку дітей, підлітків, юнацтва, факторів, що їх визначають. Як галузь психологічної науки, вікова психологія грунтується на загальних з нею принципах.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: 3. Історичний аналіз поняття «дитинство»

Теоретично питання про історичне походження періодів дитинства було опрацьовано в працях П.П.Блонського, Л.С.Виготського, Д.Б.Ельконіна. Перебіг психічного розвитку дитини, згідно з Л.С.Виготським, не підкоряється вічним законам природи, законам дозрівання організму. Він підкреслював, що немає од вічно дитячого, а є лише історично дитяче.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Про парадоркси дитячого розвитку

Про парадокси дитячого розвитку писали В.Штерн, Ж.Піаже, І.А.Соколянський та інші. Д.Б.Ельконін казав, що парадокси в дитячій психології - це загадки розвитку, відповіді на які вченим ще треба знайти. Д.Б.Ельконін визначав два п арадок си дитячого розвитку, які містять у собі необхідність історичного підходу до розуміння дитинства.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Про парадоркси дитячого розвитку

Людина, коли з'являється на світ, має лише елементарні механізми для підтримки життя. За своєю фізичною будовою, організацією нервової системи, за типами діяльності і способами її регуляції людина - найдосконаліша істота у природі. Але за станом у мить народження в еволюційному рядку помітно зниження досконалості - у дитини відсутні будь-які готові форми поведінки. Зазвичай, чим вище знаходиться жива істота серед тварин, тим триваліше її дитинство, тим більш безпомічна ця істота при народженні. Це один з парадоксів природи, який визначає історію дитинства.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Про парадоркси дитячого розвитку

У перебігу історії постійно зростає збагачення матеріальної та духовної культури людства. Протягом тисячоліть людський досвід зростає у багато тисяч разів. Але за цей же час немовля практично не змінилося. Але при подібних природніх передумовах рівень психологічного розвитку, якого досягає дитина на кожному історичному етапі розвитку суспільства, не однаковий. Дитинство - період, який триває від новонародженості до повної соціальної, і отже, психологічної зрілості ; це період становлення дитини повноцінним членом людського суспільства. При цьому тривалість дитинства у первісному суспільстві не дорівнює тривалості дитинства в епоху Середньовіччя або в наш час. Етапи дитинства людини - п р одукт історії, і вони також піддаються змінам, як і тисячі років тому. Тому не можна вивчати дитинство і закони становлення дитини поза розвитком людського суспільства і законів, які визначають його розвиток. Тривалість дитинства знаходиться у прямій залежності від рівня матеріальної та духовної культури людства.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Про парадоркси дитячого розвитку

Але при подібних природніх передумовах рівень психологічного розвитку, якого досягає дитина на кожному історичному етапі розвитку суспільства, не однаковий. Дитинство - період, який триває від новонародженості до повної соціальної, і отже, психологічної зрілості ; це період становлення дитини повноцінним членом людського суспільства. При цьому тривалість дитинства у первісному суспільстві не дорівнює тривалості дитинства в епоху Середньовіччя або в наш час. Етапи дитинства людини - п р одукт історії, і вони також піддаються змінам, як і тисячі років тому. Тому не можна вивчати дитинство і закони становлення дитини поза розвитком людського суспільства і законів, які визначають його розвиток. Тривалість дитинства знаходиться у прямій залежності від рівня матеріальної та духовної культури людства.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: історія дитинства

Історично поняття “ дитинств о” пов'язується не з біологічним станом незрілості, а з певним соціальним статусом, колом прав та обов'язків, притаманних цьому періоду життя, з набором посильних для дитини видів та форм діяльності.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Х VIII- ХІХ століття

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
33

Слайд 33: Працювати діти починають з 9-10 рр. VIII-XIX, початок ХХ ст

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/10
34

Слайд 34: ХХ століття

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
35

Слайд 35: Проблема історії дитинства

Проблема історії дитинства - одна з найскладніших в сучасній дитячій психології, так як в цій галузі не можливо проводити ні спостереження, ні експеримент. Питання про історичне походження періодів дитинства, про зв'язок історії дитинства з історією суспільства, про історію дитинства в цілому, було позначено в дитячій психології в кінці 20-х р.р. ХХ століття і продовжує розроблятися донині. Згідно поглядів радянських психологів, вивчати дитячий розвиток історично - це вивчати перехід дитини від однієї вікової сходинки до іншої, вивчати зміни її особистості всередині кожного вікового періоду, що відбувається в конкретних історичних умовах.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Специфіка розвитку психіки в онтогенезі

Кінцеві форми розвитку не дані від природи, а задані в формах матеріальної та духовної культури суспільства. Л.С. Виготський писав: У розвитку дитини те, що має утворитись в кінці розвитку, в результаті розвитку, вже дано в середовищі з самого початку. Та не просто дано в середовищі з самого початку але й впливає на самі перші кроки розвитку дитини»

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: 4. Структура вікової психології та її зв’язок з іншими науками

Вікова психологія вивчає процес розвитку психічних функцій і особистості впродовж всього життя людини. Виокремлюють 3 розділи вікової психології : дитяча психологія ( від народження до 17 років ); психологія дорослих, зрілості ; геронтологія або психологія людей літнього віку.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Міжпредметні зв ’ язки вікової психології

Вікова психологія тісно пов'язана з іншими галузями психології : загальною психологією, психологією особистості, соціальною, педагогічною та диференціальною, генетичною психологією. Окрім наук психологічного циклу вікова психологія пов'язана з філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Вікова і загальна психологія

Як відомо, в загальній психології досліджуються психічні функції – відчуття, сприйняття, мислення, мова, пам'ять, увага, уява. У віковій психології прослідковується процес розвитку кожної психічної функції на різних вікових етапах.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: вікова і психологія особистості

У психології особистості розглядаються такі особистісні утворення, як мотивація, самооцінка і рівень домагань, ціннісні орієнтації, світогляд і так далі, а вікова психологія відповідає на питання, коли ці утворення з'являються у дитини, які їх особливості в певному віці.

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Вікова і соціальна психологія

Зв'язок вікової психології з соціальною показує залежність розвитку і поведінки дитини від особливостей тих груп, в які вона входить: від сім'ї, групи дитячого садка, шкільного класу, підліткових компаній.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Вікова і педагогічна психологія

Вікова і педагогічна психологія як би дивляться на процес взаємодії дитини і дорослого з різних сторін : вікова психологія з точки зору дитини, педагогічна, - з точки зору вихователя, вчителя.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Вікова і диференціальна психологія

Окрім вікових закономірностей розвитку існують і індивідуальні відмінності, якими займається диференціальна психологія : діти одного віку можуть володіти різним рівнем інтелекту і різними особистісними властивостями. У віковій психології вивчаються вікові закономірності, спільні для всіх дітей. Але при цьому наголошуються і можливі відхилення в ту або іншу сторону від загальних ліній розвитку. Головне, що відрізняє вікову психологію від інших галузей психології - акцент на динаміці розвитку.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Вікова і генетична психологія

Генетична психологія цікавиться проблемами виникнення і розвитку психічних процесів. Вона відповідає на питання : "Як відбувається той чи інший психічний рух ; як виявляється : почуттям, відчуттям, уявленням, мимовільним або довільним рухом ; як відбуваються ті процеси, результатом яких є думка?" Генетична психологія аналізує становлення психічних процесів, може спиратися на результати досліджень, що виконувалися на дітях, але самі діти не складають предмет вивчення генетичної психології. Генетичні дослідження можуть бути проведені і на дорослих людях. Вікова психологія - вчення про періоди дитячого розвитку, їх зміни і перебіг від одного віку до іншого.

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Вікова психологія та філософія

Вивчення психічного розвитку дитини можливе лише за наявності певних, максимально загальних уявлень про те, що таке людина і у чому полягають її суттєві характеристики. Такі уявлення дає філософія. Кожний вчений, який намагається вивчати людину, обов'язково спирається на певну філософську базу, на певне розуміння суті людини. Тому філософська антропологія є фундаментом психології взагалі і дитячої зокрема. В той же час питання, пов'язані з походженням свідомості, діяльності, особистості людини, які є центральними для філософів, конкретно і детально розробляються у дитячій психології.

Изображение слайда
1/1
46

Последний слайд презентации: ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ: схема

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2