Презентация: ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ

ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ
1/17
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 41)
Скачать (215 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

ВИДИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ

2

Слайд 2

ВИДИ СПІЛКУВАННЯ: Залежно від контингенту учасників: міжіндивідним індивідногруповим міжгруповим За мірою опосередкованості: безпосереднє опосередковане

3

Слайд 3

ВИДИ СПІЛКУВАННЯ: За тривалістю: короткочасне тривале За закінченістю: закінчене незакінчене

4

Слайд 4

ТИПИ СПІЛКУВАННЯ: етикетний тип спілкування - формальний, неглибокий рівень в основному ролевої взаємодії, наприклад: покупці, пасажири, глядачі, болільники тощо; діловий тип - спілкування відбувається з приводу виконання тих чи інших соціальних функцій, які сформували групу, наприклад: співробітники, члени навчального, студентського, армійського колективу тощо.

5

Слайд 5

ТИПИ СПІЛКУВАННЯ: товариський, який характеризується становленням ціннісного визнання один одного, наприклад: серед колег, однокласників, товаришів по роботі, навчанню, команді; приязний тип — включає дружні стосунки (значна частина дозвілля, вільного часу проводиться разом; характеризується спільністю інтересів, ціннісних орієнтацій, цілей;

6

Слайд 6

ТИПИ СПІЛКУВАННЯ: інтимний тип - формується нова єдність, цілісність; включає кохання, родинні стосунки, стійку тривалу дружбу, перш за все, в сім'ї. Окремим типом можна виділити і спілкування із самим собою - внутрішні діалоги, мрії, спогади тощо.

7

Слайд 7

ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: Зміст спілкування реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем. За критерієм знакових систем можна виділити вербальне і невербальне спілкування.

8

Слайд 8

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: До вербальних засобів належать мова й мовлення.

9

Слайд 9

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: Мова - це система словесних знаків. Вона містить у собі слова з їх значеннями і синтаксис - набір правил, за якими будується речення. Мова - об'єктивне явище життя суспільства. Вона є одним із виявів національної самосвідомості й культури, духовним надбанням кожного народу.

10

Слайд 10

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ Мовлення - це мовленнєвий процес, мовленнєва діяльність, мова в дії. Мовлення є явищем психічним. Воно завжди індивідуальне й суб'єктивне, тому що виявляє ставлення індивіда до об'єктивної реальності.

11

Слайд 11

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне (розмова двох людей). Особливим різновидом мовленнєвої діяльності є внутрішнє мовлення, звернене до самого себе.

12

Слайд 12

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: паралінгвістичні (інтонація, паузація, дихання, темп, гучність, тональність тощо); екстралінгвістичні ( стук у двері, сміх, плач, різноманітні шуми); кінетичні (жести, міміка, контакт очей);

13

Слайд 13

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: проксемічні (пози, рухи тілом, просторово-часова організація). Розташування партнерів обличчям одне до одного символізує повагу до співрозмовника. Дистанція є свідченням офіційності партнерів у спілкуванні або навпаки.

14

Слайд 14

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: Дистанція поділяється на особисту (для спілкування друзів) і соціальну (для офіційного спілкування). Часова організація спілкування також доповнює мовленнєві контакти. Вчасний прихід на зустріч символізує ввічливість до партнера, запізнення ж тлумачиться як неповага;

15

Слайд 15

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: моторні дії, які як засіб невербально- го спілкування спеціально використо - вуються для передачі повідомлень: рухи в балеті, рухи диригента в оркестрі, команди прапорцем у спорті тощо. Це специфічні засоби спілкуван - ня, які використовуються в різних видах професійної діяльності, де без них взаєморозуміння між людьми неможливе;

16

Слайд 16

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ: обмін предметами. Передаючи або пересилаючи один одному предмети, люди тим самим повідомляють або нагадують про певні обов'язки, відносини, вчинки, події. Наприклад, вручення подарунків, букетів, кубків, медалей тощо.

17

Последний слайд презентации

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Похожие презентации

Ничего не найдено