Презентация на тему: Види і функції педагогічного управління

Реклама. Продолжение ниже
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Основні функції педагогічного управління:
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Види і функції педагогічного управління.
Список використаної літератури
Види і функції педагогічного управління.
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1189 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Види і функції педагогічного управління

Ніколенко М.С П- 512

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Студент не може бути пасивним, тобто лише об’єктом педагогічного впливу, якого треба примушувати вчитися. Управління будь-якою діяльністю за примусом малоефективне. Таке управління називається авторитарним. Якісне засвоєння змісту освіти у вигляді знань, умінь, ціннісних орієнтацій неможливе, якщо процес навчання супроводжується насильством, примусом. Перетворення студента в суб’єкта навчально-професійної діяльності відбувається тільки після появи в нього мети і потреби власної пізнавальної діяльності.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Тоді об’єктом управління є не студент, а цілісна навчальна ситуація. Стиль такого педагогічного керівництва – демократичний, заохочувальний, що передбачає базування на власному досвіді студента, його актуалізації і розвитку, підтримку власної ініціативи студента. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності навчається на вищих рівнях пізнавальної активності, учіння для нього набуває життєвого смислу.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Управління підтримує або змінює режим діяльності, реалізацію програми і ціль роботи системи. Якщо освіта як система розвивається, то змінюються залежно від стратегії навчання і виховання також і функції управління, кожна з яких набуває певного змістовного характеру.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Основні функції педагогічного управління:

проективна функція (визначення мети, завдань навчання і виховання); конструктивна функція (розробка методів, прийомів і засобів забезпечення навчально-виховного процесу); організаторська й регулятивна функція (практична організація навчально-виховного процесу); комунікативна функція (спілкування, взаємини між учасниками педагогічного процесу); оцінно-коригувальна функція.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Особливою формою взаємодії є спілкування студента зі своїм науковим керівником. Часто студент не може виконати всіх завдань, тому може звернутися до спеціалістів, які допоможуть йому диплом заказати. Ці функції забезпечують ефективний вплив на студентів для гарантованого виконання завдань сумісної діяльності («викладач – студент»). Залежно від стратегії навчання студентів реалізація кожної з функцій педагогічного управління має свою специфіку, на основі якої можна визначити різні моделі управління: модель 1- авторитарна, пряма й жорстка (у минулому); модель 2 – демократична, опосередкована й гуманістична модель (сучасна).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

У «Державній програмі розвитку освіти України на 2005-2010 рр.» визначено такі завдання управління сучасною освітою:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Оптимізувати управління та організаційні структури системи управління. Формувати творчу, духовно багату особистість із врахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань. Головна цінність сучасної освіти – індивідуальність із притаманними їй інтересами і потребами. Удосконалювати шляхи становлення національної самосвідомості, патріотичних почуттів і сучасних засад естетичного, морально-етичного, екологічного та валеологічного навчання і виховання. Забезпечити інноваційний розвиток вищої освіти та його випереджувальний характер. Удосконалювати механізми управління (від Міністерства освіти і науки України до студентської аудиторії).

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

В умовах сучасних глобальних криз людина не має права на пасивність. Вона мусить стати активною у своєму діянні, творчості, самовдосконаленні. Сучасна освіта покликана працювати на вищі досягнення людини, які пов’язані з розвитком її особистісного потенціалу. Повинна відбуватися гармонізація професійного й духовного оптимуму суб’єкта учіння. Таким чином, діяльність викладача з управління навчально-професійною діяльністю студента полягає у забезпеченні мотивації, змістової і операційної її сторони. Значення такого управління полягає в тому, що правильно організована діяльність веде за собою розвиток (відбувається професіоналізація особистості майбутнього фахівця, розкриття творчих його можливостей, досягання оптимуму розвитку за умови активності студента).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

«Освіта - річ прекрасна, але добре було б пам ‘ятати: нічого з того, що потрібно знати, поневоленням навчитися неможливо» (Оскар Уайльд). У нашому випадку це означає, що вплив викладача на учіння студента опосередкований. Він організовує навчальний процес, управляє навчально-професійною діяльністю студента, а сам процес, виконавчу і результативну її частину здійснює студент. Тобто викладач і студент вирішують різні завдання і використовують для цього різні засоби, а отриманий результат (продукт) учіння відокремлюється від викладача. Цей результат є індивідуальним надбанням студента та існує лише в ньому, у його індивідуальному досвіді.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Список використаної літератури

Айсмонтас Б. Б. Некоторые психолого-педагогические особенности создания и использования компьютерных обучающих программ в вузе // Психологическая наука и образование. – 2004. – №4. – С. 51-59. Булгаков А. В. Внеаудиторные формы работы как фактор динамики учебной мотивации и успешности обучения в вузе // Инновации в образовании. – 2002. – №4. – С. 62-75. Вербицкий А. А. Активные методы обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения // Педагогика. – 1995. – №1. – С. 29-39. Кудрявцев В. Т., Уразалиева Г. К. Предпосылки личностного роста в развивающем образовании // Вопросы психологии. – 2005. – №4. – С. 52-62. Ламанов И. А. Методика измерения качества обучения в вузе: проблемы разработки и внедрения в учебный процесс // Инновации в образовании. – 2002. – №2. – С. 98-107. Лебедев В. И. Психология управления. – М.: Агропромиздат, 1992. – 175 с.

Изображение слайда
1/1
12

Последний слайд презентации: Види і функції педагогічного управління

Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1