Презентация на тему: ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне

Реклама. Продолжение ниже
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне
1/13
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 40)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (75 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне виробництво. Товар та його властивості. Гроші та їх функції. Закон грошового обігу. Ринок як спосіб організації товарного виробництва. 4. Розвиток товарного виробництва за сучасних умов.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Мета вивчення теми: з‘ясування об‘єктивних чинників становлення і еволюції товарної форми виробництва як основи ринкової організаціїекономічної системи суспільства; аналіз історичного процесу виникнення грошей та їх еволюції; розкриття механізму функціонування ринкової економіки та інститутів ринкової інфраструктури.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Форми організації суспільного виробництва Натуральне виробництво Товарне виробництво Ознаки: 1.Кожна господарська одиниця не бере участі у суспільному поділі праці. 2.Нерозвиненість знарядь праці, панування ручної праці, низька її продуктивність. 3.Кожне господарство виробляє всі необхідні життєві засоби, дуже низький рівень життя. 4.Наявні прямі зв’язки між виробництвом і споживанням. 5.Визначальна роль природних ресурсів як фактора виробництва Ознаки: 1.Суспільний поділ праці. 2.Економічна відокремленість товаровиробників, поява приватної та інших форм власності. 3.Продукти призначені для обміну. 4.Обмін продуктами є формою зв’язку між виробниками, які через ринок отримують все необхідне. 5.Наявність ринку, тобто особливої сфери, в якій відбувається товарообмін, купівля-продаж товарів, узгоджуються інтереси виробників і споживачів

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Суспільний поділ праці - це спеціалізація виробників на виготовленні певних продуктів або за певними видами діяльності Умова виникнення товарного виробництва Економічна відокремленість виробників на основі приватної власності, яка означає відокремленість людей як власників ресурсів і виготовлених економічних благ Причина виникнення товарного виробництва Три рівні поділу праці в національній економіці Загальний поділ праці (на сфери і території в межах національної економіки) Частковий поділ праці (на окремі галузі у межах її великих сфер) Одиничний поділ праці (між цехами, робочими місцями, підрозділами усередині підприємства) Суспільний поділ праці - це спеціалізація виробників на виготовленні певних продуктів або за певними видами діяльності Умова виникнення товарного виробництва Економічна відокремленість виробників на основі приватної власності, яка означає відокремленість людей як власників ресурсів і виготовлених економічних благ Причина виникнення товарного виробництва

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Типи товарного виробництва Просте (нерозвинуте) товарне виробництво Початкова форма товарного виробництва. Базується на особистій праці виробника. Дрібне товарне виробництво окремих власників засобів виробництва. Використання переважно ручної праці. Метою є задоволення особистих потреб виробника Державне товарне виробництво Ґрунтується на державній власності. Держава в сучасних умовах є безпосереднім виробником і великим власником. В розвинених країнах вона володіє 10-40% основного капіталу. В державній власності є стратегічні та соціально важливі галузі (прибуткові і збиткові), вагома частка ринкової інфраструктури Підприємницьке товарне виробництво Базується на використанні найманої праці. Великі масштаби виробництва. Використовується передова техніка, виробництво механізоване і автоматизоване. Метою є отримання прибутку

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Форми товарного обміну Т — Т Т — Г — Т Натуральний чи бартерний обмін - це прямий безгрошовий обмін товарами або послугами за єдиним договором Товарно-грошовий обмін - це форма обміну товарів за допомогою грошей. Акт об­міну охоплює дві складові: продаж товарів за гроші (Т - Г) і купівля за гроші нового товару (Г - Т). Ця форма товарного обміну відрізняється від бартерного не лише формально, а й за суттю

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Функції грошей Міра вартості Гроші вимірюють цінність товару чи послуги. Ціни виражають через гроші Засіб обігу Гроші обслуговують процес реалізації товарів і послуг Засіб нагромадження Заощадження для майбутнього споживання, інвестицій

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Види грошей Металеві гроші Це грошові знаки, викарбувані з металу. Мають законодавчо визначені форми, вагу, склад металу. Не забезпечені золотом. Використовуються як засіб обігу. Паперові гроші Це паперові знаки (банківські білети), використовуються як засіб обігу. Не забезпечені золотом. Замінюють повноцінні гроші, випускаються державою згідно закону. Банківські гроші Це гроші, що функціонують значною мірою на безготівкових засадах в межах банківської системи. Це банківські депозити, короткострокові депозити Електронні гроші Це гроші, що використовуються їх власниками в електронній системі банківських послуг, реалізуються за допомогою комп’ютерної техніки і сучасних систем зв’язку

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Закон грошового обігу - загальний економічний закон, який виражає об'єктивні зв'язки між кількістю необхідних для обігу грошей, товарною масою, цінами товарів, що піддягають реалізації, та швидкістю обігу грошової одиниці Рівняння Фішера: M × V = P × Q M = P × Q, V де M – грошова маса; V – швидкість обігу грошей (кількість оборотів грошової одиниці); P – середній рівень цін на товари і послуги; Q – кількість товарів і послуг, запропонованих на ринку

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Ринок – це спосіб взаємодії економічних суб’єктів, який базується на конкуренції, ринок координує економічні дії суб’єктів; це механізм взаємодії покупців і продавців, який визначає ціни та кількість необхідних товарів; це форма організації економічних зв’язків між ринковими суб’єктами з приводу обміну різними благами шляхом купівлі-продажу; це сукупність економічних відносин, що виникають у сфері обігу у зв’язку з купівлею-продажем товарів чи послуг за цінами, які формуються на основі взаємодії попиту та пропозиції в результаті конкуренції

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Інформаційна функція. Ринкові ціни виступають носіями економічної інформації, повідомляючи про наявність товарів і послуг, їх кількість, витрати на їх виробництво, корисність для споживача. Регулююча функція. Регулює розподіл економічних ресурсів і економічних благ. Стимулююча функція. Сприяє впровадженню сучасних технологій використання обмежених ресурсів. Інтегруюча функція. На підставі взаємодії перших трьох функцій ринок вибирає найефективнішу оптимальну поведінку всіх ринкових суб’єктів. Сануюча функція. Ринок оздоровлює економіку, звільняючи її від неконкурентоспроможних та збиткових підприємств Функції ринку

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

ПЕРЕВАГИ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ Механізм конкуренції сприяє раціональному розподілу ресурсів, забезпечує ефективне їх використання. Формує раціональну структуру національної економіки. Ринок є гнучкою системою, яка швидко пристосовується до умов, що змінюються. Висока економічна ефективність ринкової системи в цілому і окремих її елементів. Конкуренція оздоровлює економіку, звільняючи її від збиткових підприємств. Ринок наповнений великою кількістю товарів і послуг, відсутній дефіцит. Ринковий механізм постійно підтримує і відтворює стимули до праці

Изображение слайда
1/1
13

Последний слайд презентации: ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Натуральне і товарне

Нестабільність і циклічний характер економічного розвитку. Ринкова система не гарантує повної зайнятості. Ринок не може забезпечити стабільного рівня цін. Ринкова система не здатна забезпечити виробництво суспільних благ (громадський транспорт, освіта, охорона здоров’я, охорона громадського порядку тощо) Ринкова система нерівномірно розподіляє доходи, не вирішує соціальні проблеми, зокрема, проблему бідності. Неспроможність подолати монопольні явища в економіці Система породжує екологічні проблеми, не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів НЕДОЛІКИ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже