Презентация на тему: Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы

Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы
1/11
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1674 Кб)
1

Первый слайд презентации: Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы

,

Изображение слайда
2

Слайд 2

Сүтқоректілер Тіршілік мекені : сулы орта, құрлық-ауа орта, топырақта және адам мен жануарлардың денесі тіршілік орта болып табылады. Қоректенуі: Гетеротрофты жолмен қоректенеді. Жануарлар қоректенуіне байланысты өсімдік қоректі және ет қоректі болып жіктеледі. Қозғалуы: жануарлардың өсімдіктерден негізгі айырмашылығы еркін қозғалғыштығында.Мәселен, қарапайымдылар жалған аяқтарымен, кірпікшелерімен, талшықтарымен қозғалады. Ал, ішекқуыстылар гидра адымдап, медуза жүзіп қозғалады, Құрлықтағы жануарлар жорғалап, жүгіріп, ұшып, жүріп қозғалыс жасайды. Көбеюі: жынысты және жыныссыз көбею арқылы жүзеге асады. Тыныс алуы : суда тіршілік ететіндері суда еріген оттегімен, құрлықтағы жануарлар ауадығы оттегімен тыныс алады.Тыныс алу мүшелері, бүкіл денесі арқылы, желбезек, тері, өкпе.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Сүтқоректілер эволюциясы Сүтқоректілерді өте ерте мезозой заманында тіршілік еткен аңтісті жорғалаушылардан шыққан деп есептейді. Сүтқоректілердің жер бетіне кең таралып тіршілік етуі дене құрлысының, жүйке жүйесінің күрделеніп, жылықандылыққа ие болуына байланысты жүрді. Ал жылықандылық түкті жамылғының болуы, жүректің төрт бөліктен тұруы, кіші және үлкен қанайналымының түзілуіне байланысты қалыптасқан. Сүтқоректілер үш класс тармағына бөлінеді : жұмыртқа салушылар, қалталылар және ұрықжолдастылар. Мезозой заманының соңында пайда болған ұрықжолдастыларды жоғарғы сатыдағы сүтқоректілер деп атайды. Бертін келе кайнозой заманында тіршілік еткен жәндіктермен қоректенетінсүтқоректілерден приматтар отряды бөлініпшықты. Осы приматтар отрядына жататынадам тәрізді маймылдардан биологиялық және әлеуметтік факторлардың әсеріне байланысты адам пайда болды. Жалпы жануарлар патшалығындағы 1,5-2 млн. түрдің сүтқоректілер үлесіне 4500-5000 түрі тиеді.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

Төрттiк кезең; қазiргi кездегi ландшафтардың түзiлуi. Төрттiк кезең шамамен 1-1,5 млн жылға созылды. Уақыттың көп бөлiгi мұздық ғасырға- плейстоценге келедi. 12000- 20000 соңғы жылдарда соңғы ғасыр — голоцен болады. Плейстоценнiң басында Европа және СССР фаунасы жылу сүйгiш болды, көптеген субтропикалық түрлердi сақтады. Плейстоцен барысында Евразия және Солтүстiк Америка территориясы төрт рет мұздануға ұшырады. Мұздың тiлшесi Скандинавиядан басталып, Киевке, Харьковск және Воронежге жеттi. Антарктида, Исландия, Солтүстiк Жер, Франц-Иосиф Жерi, Памир және Тянь-Шянь мұздығы төрттiк мұзданудың қалдықтары.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Төрттiк кезең барысында мастодонттар ( ежелгi пiлдер ), мамонттар, қылыштiстi жолбарыс, үлкенмүйiздi бұғылар жойылды. Үлкен сүтқоректiлердiң жойылуына ежелгi аңшылар себеп болды. Олар мамонт пен Евразиядағы жүндi мүйiзтұмсықты, мастодонттарды, жылқыларды Америкадағы теңiз сиырларын құртып жiбердi. Үлкен жыртқыштардың жойылуы (үңгiр арыстаны, үңгiр аюы ) адамның олардың жемтiгiн – үлкен тұяқтыларды жойып жiберуiмен байланысты

Изображение слайда
8

Слайд 8

Кайнозой б i рдей емес ек i кезеңге бөл i нед i : үшт i к және төртт i к. Үшт i к кезеңн i ң өз i нде сүтқорект i лер құрлық, су, ауаның әртүл i жағдайларына бей i мдел i п, мезазойдағы бауырымен жорғалаушылардың орнын басты. Палеоцен мен эоценда жәнд i кқорект i лерден алғашқы жыртқыштар түз i лед i, ал олигоценде олардан қаз i рг i кездег i үлкен жыртқыштар: аюлар, мысықтұқымдастары, иттұқымдастары бөл i н i п шықты. Үшт i к кезеңн i ң б i р i нш i жартысында жыртқыштар тең i зге өте бастады, олардың ұрпақтары – ескекаяқтылар мен киттәр i зд i лер. Ежелг i палеоценд i жыртқыштардан алғашқы тұяқтылар шықты, кей i н олар : жұпаяқтылар, тақаяқтылар, п i лтұмсықтылар бұтақтарын берд i.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Мұздану аймағындағы жылудың тер i с балансы су буының қар түр i нде конденсациялануына әкеп соқтырды, ал мұздар мен қардың еру i жыл сайын түскен қардан аз су берд i. Құрлықта мұздың үлкен қорының жиналуы дүниежүз i л i к мұхиттың деңгей i н i ң түсу i не әкеп соқтырды. Нәтижес i нде континентальд i Европа мен Британдық аралдар, Азия мен Солтүст i к Америка, Приамурье мен Сахалин арасында Үнд i Қытай жартылай аралы мен Зонд архипелагының аралдары арасында құрлықтық көп i р түз i лд i. Құрлықтың бұл бөл i ктер i арасында жануарлар мен өс i мд i ктер арқылы алмасу жүрд i. Құрлықтағы жануарлар мен өс i мд i ктер арасындағы жолдар болатын құрлықтық көп i рлер бұрын араласатын тең i здер арасындағы фауна және флора алмасуына кедерг i жасады. Азия мен Австралия арасында құрлықтық көп i рд i ң болмауы, қарапайым сүтқорект i лер — клоакалы және қалталыларға өм i р i н сақтап қалды, олар үшт i к кезеңде басқа континенттег i плацентарлы сүтқорект i лермен ығыстырылған. Еск i дүниеде ( Мадагаскардан басқа ) адам 500 мың жыл бұрын мекендей бастады,. Соңғы мұзданудан бұрын ( шамамен 35-40 мың жыл бұрын ) қаз i рг i Беринг бұғазы арқылы өтет i н құрлықтық көп i р арқылы ежелг i аңшылар Азиядан Отты жерге дей i н қоныстанған Солтүст i к Америкаға өтт i. Мұздықтардың еру i барысында мұздықтан босатылған территорияларға адамдардың ек i нш i қоныстануы жүрд i. Шамамен 10000 жыл бұрын Жерд i ң жылы аудандарында (Орталық тең i з, Таяу Шығыс, Индия, Қытай ) жануарларды үйге үйрет i п, өс i мд i ктерд i мәдени түрге айналдыра бастады. Адамның жинау мен аңшылықтан ег i нш i л i к пен мал бағуға өту i мен байланысқан, « неолитикалық революция» басталды.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Еск i дүниедег i бүк i л төртт i к кезең адамның қатысуымен жүрд i. Бұл органикалық дүниен i ң қаз i рг i кездег i түрл i к құрамын анықтады, организмдерд i ң қаз i рг i биогеоцендарды түзд i және қаз i рг i аймақтылыққа әкеп соқтырды. Түртүз i лу мен таралуында құрлықтық көп i рлер, мұздықтармен изоляциялану үлкен роль атқарды. Төртт i к кезең бойы көптеген түрлер мен түрастылар дамыды. Рамапитек Австралопитек Питекантроп

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Төрттік кезең сүтқоректілердің эвалюциясы

Құрлықтың далалануына байланысты сүтқоректiлер жабыны жоқ ортаға түстi. Сүтқоректiлердiң бiр тобы (тышқандар ) эволюциясында күрделi iндер салу жолымен жүрдi, ал үлкен түрлерi ( бөкендер және жылқылар ) миграцияланған көшпендi тiршiлiк түрiне көштi. Бiртiндеп саусақ саны азая бастады. Мысалы, ашық кеңiстiкке көшу жылқылардың ата-тегiнiң үш саусақтылықтан бiр саусақты түрге өтуiнiң қарқынды эволюциясына мүмкiншiлiк жасайды. Далаларды басып алу, табының мөлшерiнiң өсуiне, жанұя — топтық тiршiлiк табынды — үйiрлiгi өтуiне әкеп соқтырды. Таулы — орманды бөкен — горалланың кiшкене табынын дала сайғағының мыңдаған табынымен салыстырыңыз. Орман бұғысы: асыл маралдар, тарғыл изюбрлар — ешқайдан 20-30 бастан көп табын түзбейдi. Сiбiр бұғысының орманды түрасты үшiн үлкен топтары да белгiсiз, ал ашық ландшафтың мекендеушiлерi — тундралы сiбiр бұғылары үлкен табын түзедi.

Изображение слайда