Презентация на тему: Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі

Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Темір бетон бұйымдарын өндіру т ə сілдері
Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Конвейерлік тәсіл
Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Жұмыс принципі
Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі
Қолданылу аясы
Конвейірлі тәсілдің артықшылықтары
Конвейірлі тәсілдің кемшіліктері
1/12
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (248 Кб)
1

Первый слайд презентации: Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі

Изображение слайда
2

Слайд 2: Темір бетон бұйымдарын өндіру т ə сілдері

Қазіргі заманғы құрамалы темірбетон к ə сіпорындарында өндірудің келесі түрлері қолданылады : стенд, ағынды-агрегатты, конвейерлік, кассеталы. Табан-арбашаларда қалыптанатын өндірістің конвейерлік т ə сілі кезінде темір бетон бұйымдары технологиялық ағын бойымен берілген м ə жбүрлі ырғақпен орын ауыстырады. Бұл т ə сіл өндірістік процесті жекелеген операцияларға барынша бөлшектеумен сипатталады, олардың ə рқайсысы жекелеген пост бойынша орындалады. Технологиялық жабдықтардың ж ə не посттарды таңдау кезінде олардағы операцияларды орындау ұзақтығы мүмкіндігінше бірдей болуы тиіс.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Көрсеткіш Өндіру әдісі Конвейерлік Агрегаттық Стендтік Қолдану ау- мағы Біртипті бұйымдардың үл-кен көлемін шығару Өндірістің икемді техно- логиясы бойынша бұйым-дардың кең номенклату-расын дайындау Аз мөлшерде ірігабаритті және көлемді элементтерді дайындау Бұйымдар сапасы Ең жоғары сапа қамтама-сыз етіледі Жаңа қалыптанған бұйым-ды жылжыту қажеттілігі-нен жоғары сапаға кепіл-дік берілмейді Тығыздау және жылумен өңдеу әсерлі әдістерінің жеткіліксіздігінен жоғары сапаға әрдайым кепілдік беріле бермейді Процессті ме-ханикаландыру және автомат-тандыру дәре-жесі Барлық операциялар меха-никаландырылуы және ав-маттандырылуы мүмкін Жылдам қату камералары -на қалыптарды жеткізуден басқа барлық процесстерді механикалндыруға және автоматтандыруға болады Қалыптан босату және беттерді тегістеу опера-циялар әрдайым механика-ландыруға болмайды Еңбекті ұйым-дастыру дең-гейі Жоғары өнімділік пен ең-бек қауіпсіздік шарттары қамсыздандырылады қалыптанған бұйымдарды посттан постқа жылжыту қажеттілігі еңбек қауіпсіз-дігін төмендетеді Жұмысшыларды жылжы -ту қажеттілігі еңбек өнім-ділігі мен қауіпсіздігін тө-мендетеді Жүк ағынының орындылығы Ең жоғары орындылықты Көліктік байланыстар кран операцияларының шара- сыздығынан күрделілейді Жүк ағынының күрделілігі әрбір постқа қызмет көр-сетуге байланысты Темірбетон бұйымдарын дайындау әдістерін технологиялық салыстыру

Изображение слайда
4

Слайд 4: Конвейерлік тәсіл

Изображение слайда
5

Слайд 5

Өндірістің конвейерлік тәсілінде қалып жеткізу қондырғысының көмегімен берілген жылдамдықта мәжбүрлі қозғалыста ауысып тұрады. Жылу қондырғыштары конвейер айналымының бөлімі болып табылады. Конвейер технологиясын бір типті қабырға панелдерін, жабын тақталарын және т.б. шығару үшін пайдаланады. Конвейер технологиясының тізбегінде бірінен кейін бірі мынандай операциялар орындалады: қалыпты дайындау, қалыпқа шегенді және бетон қоспасын салып нығыздау, үздіксіз жұмыс жасайтын жылумен өңдейтін камераға жіберу, жылумен өңдеу, қалыпта шығару және дайын бұйымдарды тексеру.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Жұмыс принципі

Конвейерлер қозғалыстың түріне байланысты арбашалы ж ə не тізбекті болуы мүмкін. Арбашалы конвейердегі бұйымдар бір посттан басқа постқа қатаң белгіленген уақыт аралығында орын ауыстырады, сол уақыт аралығында ə рбір постыда белгіленген операцияларды орындау аяқталады. Тізбекті конвейердегі бұйымдар бір посттан басқа постқа тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Посттар үздіксіз ə рекеттегі жабдықтармен жабдықталған. Конвейер барлық посттарға қажетті тетіктер мен жартылай дайын өнімдерді жеткізеді : арматуралы қаңқалар, бетон қоспасын, ерітіндіні, қаптама тақталарын ж ə не т.б. қалыптау желісіне паралель бұйымдарды жылу-ылғалмен өңдеу камералары орнатылған.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Конвейерлік технология жабдықтардың ж ə не табан-арбашалардың үлкен металл сыйымдылығына байланысты бұйымдардың шығын ассортиментін шығаратын құаты үлкен зауыттарда ғана ұйымдастырылуы мүмкін.  Конвейерлік т ə сілді жетілдіру қалыптаушы қондырғылардың жаңа конструкциясы - екі ярусты илемдеу орнағын жасауға ə келді.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Екі ярусты илемдеу орнағы арбашалы ырғақпен қозғалатын вагонетка- қалыптардан тұратын вертикаль тұйық конвейерді білдіреді. Жоғары яруста бұйымдарды дайындау үшін жабдықтар орналасқан, ал төменгі ярус саңылау типтес жылумен өңдеу камерасы болып табылады.  Орнақ 18минутқа тең м ə жбүрлі ырғақпен жұмыс істейді, соның ішінде бір постыдан басқа постыға қалыптардың орнын ауыстыруға 10минут кетеді. Вагонетка- арбашалар қозғалысының орташа жылдамдығы 20...30м/ч құрайды.  Екі ярусты орнақта темір бетон бұйымдарды дайындау технологиясы бір-екі бұйымдарды дайындау бойынша ə рбір орнағын тар арнайыландыруды қарастырады. Зауытта бірнеше орнақтардың болуы онда кең номенклатуралы бұйымдарды дайындауға мүмкіндік береді ( тақталар ж ə не ара жабын панельдері, ішкі ж ə не сыртқы қабырға панельдері, бағаналар, ригельдер ж ə не т.б.).

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Қолданылу аясы

Конвейерлі тәсілмен көбінесе қабырға панелдерін дайындайды. Сыртқы қабырғалық панельдерді өндіру үшін технологиялық желі он бес кезектескен посттардан өтуі қажет және де тігінен-тұйықталған конвейер болып табылады. Оның жоғарғы деңгейінде мынадай технологиялық посттар орналасқан : аршу, тазалау, және қалып-вагеноткаларды майлау, арматура мен салма бөлшектерді салу, бетон қоспасын төсеу және нығыздау, бетін әрлеу. Бұйымдарды жылулық өңдеу екі жағдайда қарастырылады : жерасты саңылаулы және үздіксіз әрекеттегі шығару камераларда.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Конвейірлі тәсілдің артықшылықтары

Т ехнологиялық   процестердің   жоғары   дәрежедегі   механизациясы  мен  автоматизациясын   қамтамасыз   ету;құрылғыны   ыңғайлы   етіп   орналастыру   және   сол   арқылы   өндірістік   ауданды   тиімді   пайдалану   мүмкіндігі;бұйымды   конвейерлік   тәсілмен   өндіру   еңбектің   өнімділігін   арттыруға   айтарлықтай   ықпал   етеді. -

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: Темір бетон бұйымдарын өндіруд ің конвейерлік тәсілі: Конвейірлі тәсілдің кемшіліктері

К апиталдың ұлғаюы соның натижесінде, механизмдер мен қондырғылардың шығынының артуы; бұйымның басқа түрін жасаудағы өтудің қиындығы, әрбір өтуде форманың ауысуына және жабдықтардың, сонымен қатар барлық технологиялық сызықтарда тоқтауға кезігеді.

Изображение слайда