Презентация на тему: Тема 2

Тема 2
Питання до вивчення:
Основні поняття та принципи національної безпеки
Визначення терміну “національна безпека” відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України"
Тема 2
Тема 2
Основні принципи забезпечення національної безпеки
Принципи політики забезпечення національної безпеки України
Основні види національної безпека України за суспільними сферами функціонування:
Об'єкти національної безпеки
Суб'єкти національної безпеки
Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україні за хронологією нормативних документів
Продовження таблиці
Продовження таблиці
Продовження таблиці
1/15
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 82)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (355 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема 2

Національна безпека: визначення, зміст та правове забезпечення

Изображение слайда
2

Слайд 2: Питання до вивчення:

Основні поняття та принципи національної економічної безпеки Об’єкти і суб’єкти національної економічної безпеки

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основні поняття та принципи національної безпеки

Національна безпека — це стан внутрішніх і міждержавних відносин, який визначає ефективність системи державних, правових і суспільних гарантій прав та свобод людини та громадянина, базових цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Визначення терміну “національна безпека” відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України"

Національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Економічна безпека держави – це стан захищеності національно важливих інтересів особи, суспільства і держави, розвиток достатнього оборонного потенціалу, що сприятиме стійкому і ефективному функціонуванню економіки в режимі розширеного відтворення, це створення передумов для підтримки і покращення рівня життя громадян, задоволення корінних національних інтересів у виробничо-економічній, фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та інших субекономічних сферах.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Економічна безпека – це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Складові економічної безпеки: Економічна незалежність Стійкість і стабільність Здатність до саморозвитку і прогресу

Изображение слайда
7

Слайд 7: Основні принципи забезпечення національної безпеки

пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Принципи політики забезпечення національної безпеки України

пріоритет захисту національних інтересів; пріоритет договірних (мирних) засобів при вирішенні конфліктів; своєчасність й адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; сумлінне виконання взятих міжнародних зобов'язань; послідовна реалізації політики позаблоковості з використанням в інтересах України механізмів міжнародної безпеки; чітке розмежування повноважень і скоординованої взаємодії органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над сектором безпеки та оборони - системою органів, які відповідають за забезпечення безпеки та оборони держави; професіоналізм, відкритість та прозорість у процесі формування і реалізації державної політики.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Основні види національної безпека України за суспільними сферами функціонування:

політична; економічна; соціальна; інформаційна; науково-технологічна; екологічна; гуманітарна; військова тощо.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Об'єкти національної безпеки

людина і громадянин – їхні конституційні права та свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Суб'єкти національної безпеки

Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; громадяни України, об'єднання громадян. Основним суб'єктом забезпечення національної безпеки є держава.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україні за хронологією нормативних документів

Дата Нормативний документ Основні положення 28.06.1996 Конституція України Запроваджено до нормативної лексики поняття "економічна безпека"; визначено, що забезпечення економічної безпеки (поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України) є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу 16.01.1997 Концепція (основи державної політики) національної безпеки України Зазначено, що самозбереження і прогресивний розвиток України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Визначено сутність поняття "національна безпека", основні об'єкти національної безпеки та принципи її забезпечення; окреслено сутність та пріоритетні національні інтереси України, визначено основні загрози національній безпеці України, в т. ч. в економічній сфері; окреслено основні напрями державної політики національної безпеки України

Изображение слайда
13

Слайд 13: Продовження таблиці

Дата Нормативний документ Основні положення 06.03.1998 Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України Визначено правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції 19.06.2003 Закон України "Про основи національної безпеки України" Визначено основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Подано визначення термінів "національна безпека", "національні інтереси", "загрози національній безпеці"; визначено правову основу національної безпеки, об'єкти національної безпеки, суб'єкти, їх функції та принципи забезпечення національної безпеки; окреслено пріоритетні національні інтереси та загрози національним інтересам і національній безпеці України; визначено основні напрями державної політики з питань національної безпеки

Изображение слайда
14

Слайд 14: Продовження таблиці

Дата Нормативний документ Основні положення 12.02.2007 Стратегія національної безпеки України Зазначено, що подальший розвиток і захист найвагоміших здобутків України потребує чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах і цілях, які мають відповідати викликам і загрозам XXI ст., її взаємодії з сучасними системами міжнародної і регіональної безпеки. Визначено принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз; конкретизовано засади політики держави у сфері національної безпеки, у тому числі щодо забезпечення прийнятого рівня економічної безпеки

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: Тема 2: Продовження таблиці

Дата Нормативний документ Основні положення 02.03.2007 Методика розрахунку рівня економічної безпеки України визначено специфічний понятійний апарат з використанням невластивих класичній економічній науці термінів: "економічна безпека", "загрози економічній безпеці", "критерії економічної безпеки", індикатори економічної безпеки", "оптимальні значення індикаторів", "порогові значення індикаторів", "граничні значення індикаторів", "макроекономічна безпека", "фінансова безпека", "бюджетна безпека", "валютна безпека", "грошово-кредитна безпека", "боргова безпека", "безпека страхового ринку", "безпека фондового ринку", "зовнішньоекономічна безпека", "інвестиційна безпека", "соціальна безпека" та ін. Окреслено підходи до визначення інтегрального індексу економічної безпеки

Изображение слайда