Презентация на тему: Тема: Операції з надання банківських послуг

Тема: Операції з надання банківських послуг
План
Питання для самостійного опрацювання:
Тема: Операції з надання банківських послуг
Ключові терміни та поняття:
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
2.Лізингові послуги
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Особливості оперативного лізингу:
Тема: Операції з надання банківських послуг
Особливості фінансового лізингу:
У лізинговій угоді беруть участь три сторони :
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
3.Факторингові послуги
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
2. Щодо прийняття кредитного ризику:
Залежно від порядку оплати боргових вимог розрізняють:
Доходи фактора від здійснення факторингової операції складаються з двох частин:
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Тема: Операції з надання банківських послуг
Виробнича ситуація
Запитання для перевірки знань:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Матриця відповідей
1/39
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 64)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1243 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тема: Операції з надання банківських послуг

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

1.Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг. 2.Лізингові послуги. 3.Факторингові послуги.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Питання для самостійного опрацювання:

1. Операції банку з дорогоцінними металами. 2.Банківські гарантії та поручительство.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Рекомендована література: НОРМАТИВНА: 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ 2.Закон України «Про фінансовий лізинг», від 11.12.2003 р. № 1381-І V ОСНОВНА: 1. Капран В.І., Кривченко М.С. та ін. Банківські операції. Навч.пос. – К: Центр навчальної літератури, 2006, ст. 46-53 2. К осова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. – К.:Центр учбової літератури, 2008, ст. 217-251 3. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. - :К.:Центр навчальної літератури, 2005, ст. 223-241 ДОДАТКОВА: 1. Банківська діяльність: збірник тестів і завдань: Навч.посібник/ В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін. – К.:Алерта, 2009, ст. 80-85 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ: 1. www. zakon.rada.gov.ua 2. www.pidruchniki.com.ua

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ключові терміни та поняття:

банківська послуга; лізинг ; фінансовий лізинг; оперативний лізинг; факторинг; конвенційний факторинг; конфіденційний факторинг.

Изображение слайда
6

Слайд 6

1.Загальна характеристика банківських послуг

Изображение слайда
7

Слайд 7

Банківські послуги - це ті дії банківських установ на замовлення клієнтів, які не пов'язані із залученням додаткових ресурсів. Особливості нетрадиційних банківських послуг: для надання банківських послуг банкам не потрібні додаткові ресурси; - доходи від надання послуг банки одержують у вигляді комісії; - при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фізичних дій, які безпосередньо не пов'язані з матеріальними наслідками.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Види нетрадиційних банківських операцій і послуг

Изображение слайда
9

Слайд 9

Залежно від суб'єктів — одержувачів банківських послуг розрізняють: послуги, які надаються юридичним особам; послуги, які надаються фізичним особам. Залежно від руху матеріального продукту розрізняють : послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту; «чисті» послуги. Залежно від відображення послуг у балансі банку їх поділяють на: балансові; позабалансові. За критерієм стягнення банками плати за надання послуг розрізняють: платні; безоплатні послуги.

Изображение слайда
10

Слайд 10

договори про передання майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (договори купівлі-продажу іноземної валюти, акцій; біржові та позабіржові угоди тощо); Нетрадиційні банківські операції та послуги здійснюються з оформлення цивільно-правових договорів: договори про надання послуг (договір доручення, договір комісії, кредитний договір, договір про посередницькі послуги тощо). договори про передання майна у тимчасове користування (договір оренди, договір лізингу тощо);

Изображение слайда
11

Слайд 11: 2.Лізингові послуги

Изображение слайда
12

Слайд 12

Об'єктом лізингу може бути будь-яке майно, що належить до основних фондів, не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передавання його в лізинг. Суб'єктами лізингу є сторони, які мають безпосереднє відношення до об'єкта лізингу. Лізинг - це відносини по передачі лізингодавцем у тимчасове використання лізингоотримувачу майна за встановлену плату.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Види лізингу: 1.Залежно від джерел придбання об'єкта лізингу: прямий; зворотний. 2.За типом майна : лізинг рухомого майна; лізинг нерухомого майна. 3.Відповідно до набору послуг з обслуговування майна, що передається в лізинг, розрізняють : чистий лізинг; лізинг з частковим набором послуг; лізинг з повним набором послуг.

Изображение слайда
14

Слайд 14

4. З а ступенем окупності майна: лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості отриманого майна ; лізинг з неповною окупністю, к оли протягом дії одного договору окупається тільки частина вартості отриманого майна. 5.З алежно від умов амортизації: лізинг з неповною амортизацією (з частковою виплатою вартості об'єкта лізингу) ; лізинг з повною амортизацією ( з повною виплатою вартості об’єкта лізингу). оперативний лізинг – лізинг з неповною окупністю; фінансовий лізинг – з повною окупністю.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Особливості оперативного лізингу:

— лізингодавець не планує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від лізингоодержувача; — строк угоди не перевищує строк амортизації; — ризик втрати, псування майна лежить в основному на лізингодавцеві; — із закінченням встановленого строку майно, зазвичай, повертається лізингодавцю; — сам об'єкт лізингу залишається у власності лізингодавця та обліковується у нього на балансі.

Изображение слайда
16

Слайд 16

б) хайринг – надання об'єкта лізингу на строк понад 1 року без права викупу лізингоодержувачем об'єкта лізингу. Види оперативного лізингу: а) рейтинг – короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без права наступного придбання лізингоодержувачем об'єкта лізингу);

Изображение слайда
17

Слайд 17: Особливості фінансового лізингу:

— існує можливість викупу об'єкта лізингу після закінчення строку угоди. — вибір об'єкта лізингу здійснює лізингоодержувач; — лізингоодержувач має право використовувати об'єкт лізингу протягом усього строку угоди; — строк фінансового лізингу, як правило, не менший за строк повної амортизації об'єкта лізингу; — витрати на утримання об'єкта лізингу несе лізингоодержувач;

Изображение слайда
18

Слайд 18: У лізинговій угоді беруть участь три сторони :

постачальник, який є виробником об’єкта лізингу; лізингодавець, який оплачує об’єкт лізингу і здає його в лізинг; лізингоодержувач - той, хто отримує і використовує об’єкт лізингу. У лізинговій угоді беруть участь три сторони :

Изображение слайда
19

Слайд 19

Банк (лізингодавець): бере на себе всі зобов’язання власника Клієнт (лізингоодержувач) Постачальник 1. Купівля майна за проханням клієнта. 2. Здача майна в лізинг. 3. Сплата лізингових платежів протягом дії договору. 4. По закінченні дії договору майно: а) повертається лізингодавцю; б) залишається у клієнта. Зміст та послідовність лізингової послуги

Изображение слайда
20

Слайд 20

Вигоди лізингодавця від лізингової операції: розширення клієнтури, зміцнення зв'язків з нею. отримання доходів; забезпечення реалізації продукції і надання послуги, яка за інших умов була б невигідною або неможливою; підвищення економічної ефективності зданого в лізинг обладнання;

Изображение слайда
21

Слайд 21

П ереваги для лізингоодержувача від лізингу:

Изображение слайда
22

Слайд 22

Лізингові платежі можуть включати: платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно; суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Слайд 24: 3.Факторингові послуги

Изображение слайда
25

Слайд 25

Факт о ринг — комісійна послуга, при якій клієнт переуступає дебіторськ у заборгованість факторинговій компанії (банку) з метою: зниження витрат по веденню рахунків. миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості;

Изображение слайда
26

Слайд 26

Факторингові послуги включають: кредитування у вигляді попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського обліку постачальника, зокрема реалізації продукції; страхування постачальника від кредитного ризику. інкасування дебіторської заборгованості постачальника;

Изображение слайда
27

Слайд 27

Учасниками факторингу є: постачальник; фактор (спеціалізована установа, спеціальний відділ комерційного банку); покупець.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Види факторингу Конвенційний (відкритий) – це факторинг, який є комплексною системою обслуговування клієнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, консультаційні та інші послуги. Фактично за клієнтом зберігаються лише виробничі функції; Конфіденційний (закритий) – це факторинг, що обмежується тільки дисконтуванням рахунків-фактур. Переваги цього виду факторингу для клієнта полягають у тому, що він є більш незалежним від банку. 1. Залежно від кількості послуг банку, які супроводжують факторингову операцію :

Изображение слайда
29

Слайд 29: 2. Щодо прийняття кредитного ризику:

факторинг  з регресом (постачальник несе ризики за борговими вимогами, які придбав у нього фактор); 3. За сектором ринку, де здійснюються факторингові операції : внутрішній факторинг; зовнішній (міжнародний) факторинг. факторинг без регресу (означає, що фактор бере на себе ризик щодо одержання грошових коштів від покупців).

Изображение слайда
30

Слайд 30: Залежно від порядку оплати боргових вимог розрізняють:

факторинг з попередньою оплатою, що передбачає негайну оплату розрахункових документів постачальника, як тільки їх буде надано фактору; факторинг без попередньої оплати означає, що фактор зобов’язується оплатити передані йому постачальником розрахункові документи на визначену, зафіксовану у договорі дату.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Доходи фактора від здійснення факторингової операції складаються з двох частин:

комісійні за послуги по обслуговуванню боргу (в розмірі 1—3% загальної суми придбаних банком рахунків); позичковий процент, нарахований на виданий клієнту аванс. Факторингова послуга оформляється шляхом укладання угоди між банком і клієнтом.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Використання факторингу постачальником дає йому змогу: оперативно одержати від фактора кредит. прискорити одержання грошових коштів за відвантажені товари (роботи, послуги); зменшити ризик появи сумнівних боргів; поліпшити процес інкасування боргів; Факторингові операції вигідні як постачальнику, так і фактору.

Изображение слайда
33

Слайд 33

ЯК ПРАЦЮЄ ФАКТОРИНГ Постачальник (клієнт) Покупець (дебітор) VAB 1 4 3 5 2 1.Поставка товару на умовах відстрочення платежу 2. Надання документів і відступлення дебіторської заборгованості 3. Перерахування частини коштів (авансу) від суми поставки 5. Перелік залишку коштів від суми поставки 4. Оплата 100% суми поставки на спеціальний рахунок

Изображение слайда
34

Слайд 34

Термін відстрочення платежу за контрактом — від 7 до 90 календарних днів. Валюта фінансування — гривня. Види факторингу — з регресом, без регресу, з частковим регресом. Розмір авансового платежу — до 85 % — 95% від суми поставки. Забезпечення — не вимагається. Умови, на яких банк надає факторингові послуги:

Изображение слайда
35

Слайд 35

Изображение слайда
36

Слайд 36: Виробнича ситуація

До VAB- банку звернулось підприємство “Прогрес” з проханням викупити рахунки-фактури (дебіторську заборгованість) на суму 200000 грн. Плата за кредит - 32% річних. Середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем - 10 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування - 3%. Необхідно визначити плату за факторинг? Розв'язок: 1. (200000*0,32*10)/365=1753 грн. – плата за кредит; 2. 200000 * 0,03=6000 грн. – комісійна винагорода; Плата за факторинг у цілому становитиме: 1753 + 6000 = 7753 грн.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Запитання для перевірки знань:

Що таке банківська послуга? Які особливості нетрадиційних банківських послуг? Що таке лізинг? Які є види лізингу? Яка різниця між лізингом та орендою? Хто є учасником лізингу? Що таке факторинг? Хто є учасником факторингу?

Изображение слайда
38

Слайд 38: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Изображение слайда
39

Последний слайд презентации: Тема: Операції з надання банківських послуг: Матриця відповідей

Варіант 1 Варіант 2 1 Б 1 Б 2 В 2 Г 3 Є 3 В 4 Б 4 А,Б 5 В 5 Б 6 Б 6 Г 7 В 7 Б 8 А,В 8 А,Б 9 В,Д 9 В 10 А 10 Г

Изображение слайда