Презентация на тему: ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність

ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність
1/18
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 12)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (82 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність управління” Концепції визначення ефективності управління. Підходи до оцінки ефективності управління.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Результативність управління розуміється як цільова спрямованість на створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям управління. Ефект - це підсумок, результат діяльності, тоді як ефективність характеризується відношенням ефекту до витрат ресурсів, що забезпечили одержання ефекту.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ефективність управління Цільова концепція Організаційна ефективність Системна концепція Концепція балансу інтересів Функціональна концепція Композиційна концепція Інтегральний підхід Рівневий підхід Часовий підхід Концепції та підходи до визначення та оцінки ефективності управління

Изображение слайда
5

Слайд 5

Цільова концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення поставлених цілей. В якості показників, що відображають результат діяльності, використовуються: обсяг реалізації продукції (надання послуг); частка продукту організації на ринку; обсяг прибутку; асортимент продукції або послуг; темпи зростання обсягів продаж; показники якості продукції (послуг) організації тощо.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Застосування цільової концепції пов’язане із низкою проблем, найбільш поширеними з яких є наступні: досягнення цілі не є легко вимірюваним, якщо організація не виробляє матеріальних продуктів (цілі освітніх закладів, державних установ тощо); організації здебільшого намагаються досягти декількох цілей, частина з яких суперечлива за змістом (досягнення максимального прибутку – забезпечення максимально безпечних умов роботи); спірним є саме існування загального набору “офіційних” цілей організації (складність досягнення згоди серед менеджерів).

Изображение слайда
7

Слайд 7

Системна концепція ефективності управління – це концепція, згідно якої на результати діяльності організації впливають як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність управління характеризує ступінь адаптації організації до свого зовнішнього середовища. Входи Процес Виходи Зовнішнє середовище Організація

Изображение слайда
8

Слайд 8

Системна концепція організації акцентує увагу на двох важливих міркуваннях: виживання організації залежить від її здатності адаптуватися до вимог середовища; для задоволення цих вимог повний цикл “входи – процес – виходи” повинен знаходитись в центрі уваги керівництва.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Концепція ефективності управління на основі досягнення "балансу інтересів" – це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на задоволення очікувань, сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і груп, які взаємодіють в організації та з організацією, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Функціональна концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої управління розглядається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління характеризує співставлення результатів та витрат самої системи управління. Результат (ефект) управлінської праці в межах функціональної концепції вимірюють, зокрема, наступними показниками: зменшення трудомісткості управлінських робіт; скорочення управлінського персоналу, термінів обробки інформації; скорочення втрат робочого часу управлінців; зменшення плинності управлінських кадрів тощо.

Изображение слайда
11

Слайд 11

До складу витрат на управління входять: основна і додаткова заробітна плата апарата управління організації з нарахуваннями; амортизація основних фондів управління (будівель і приміщень, технічних засобів управління); витрати усіх видів енергії на освітлення, опалення і вентиляцію приміщень управління; витрати на різні допоміжні матеріали (канцелярські товари, папір тощо); витрати на поточний ремонт адміністративних приміщень (офісів) тощо.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Серед показників, що характеризують результат (ефект) діяльності організації використовуються наступні: продуктивність праці; розмір зниження собівартості продукту; обсяги приросту прибутку; обсяги реалізації продукту тощо.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Інтегральний підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на побудові синтетичного (інтегрального) показника, який охоплює декілька часткових (безпосередньо не співставних) показників ефективності управління. Принципова формула розрахунку синтетичного показника ефективності управління ( W ) має наступний вигляд: де Р 1, Р 2, … Р i ; … Р n – часткові показники ефективності управління.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Рівневий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки три рівні ефективності: індивідуальний; 2) груповий; 3) організаційний та відповідні фактори, що на них впливають.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Індивідуальна ефективність Групова ефективність Організаційна ефективність Фактори Здібності Вміння Знання Стосунки Мотивація Стрес Фактори Взаємозв’язок Лідерство Структура Статус Ролі Норми Фактори Зовнішні умови Технологія Вибір стратегії Структура Процеси Культура Модель взаємозв’язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень

Изображение слайда
16

Слайд 16

Часовий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки коротко-, середньо- та довгострокові періоди, для кожного з яких можна визначити специфічні критерії оцінки ефективності управління. Продуктивність Якість Ефективність Гнучкість Задоволеність Конкурентноздатність Розвиток Виживання Критерії Коротко- терміновий Середньо- терміновий Довго- терміновий Час

Изображение слайда
17

Слайд 17

Продуктивність – це здатність організації забезпечувати кількість та якість продукту у відповідності до вимог зовнішнього середовища. Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг. Ефективність організації – це співвідношення “виходів” до введених факторів.

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: ТЕМА. Ефективність управління Зміст категорії “ефективність

Гнучкість означає здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності на інший з метою випуску нового продукту на запити споживачів. Задоволеність - рівень задоволення організацією потреб своїх працівників. Досягнення цього критерію означає, що працівники відчувають себе комфортно на роботі і задоволені своєю роллю в організації. Конкурентноздатність характеризує становище організації в галузі, її здатність конкурувати у боротьбі за споживача. Конкурентноздатність організації знижується, коли погіршуються показники виробництва, якості та гнучкості, і вона не спроможна виробляти продукт, якого вимагає споживач. Розвиток – спосіб забезпечення ефективності, що полягає в інвестуванні коштів у задоволення майбутнього попиту зовнішнього середовища.

Изображение слайда