Презентация на тему: ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів

ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Положення (стандарт) 7 не поширюється на:
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Згідно з П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Класифікація груп основних засобів і мінімально допустимих строків їх амортизації
Класифікація нематеріальних активів
Розрізняють наступні види вартості основних засобів:
Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:
Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта
Типичные формы первичной учетной документации из учета наличия на предприятии и движении основных средств
Затверджені типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів
Типові форми первинних типових документів з обліку сировини та матеріалів
Забороняється відпускати цінності у випадках:
Типові форми первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
1/26
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (311 Кб)
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів

Поняття основних засобів та нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів Запаси, їх класифікація і оцінка Синтетичний та аналітичний облік запасів.

Изображение слайда
2

Слайд 2

« Оборотні активи – грошові кошти та їх еквиваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу». Необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Основні засоби обслуговують виробництво протягом тривалого періоду, беручи участь у декількох виробничих циклах, зберігають свою натуральну форму, переносять свою вартість на готову продукцію частинами у міру свого зносу. Оборотні засоби повністю споживаються в одному виробничому циклу і всю свою вартість одноразово передають на створюваний продукт.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Положення (стандарт) 7 не поширюється на:

- операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - не відтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - основні засоби, що утримуються з метою продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визнача­ються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Изображение слайда
6

Слайд 6

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма при­стосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відо­кремлений предмет, що призначений для виконання певних са­мостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками: за галузевою ознакою; за функціональним призначенням; за використанням; за ознакою належності.

Изображение слайда
8

Слайд 8

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв’язку. За функціональним призначенням основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі. За використанням основні засоби поділяються на діючі та недіючі. За ознакою належності основні засоби поділяються на власні та орендовані.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Згідно з П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

Основні засоби. Земельні ділянки. Капітальні витрати на поліпшення земель. Будинки, споруди та передавальні пристрої. Машини та обладнання. Транспортні засоби. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). Тварини. Багаторічні насадження Інші основні засоби. Інші необоротні матеріальні активи. Бібліотечні фонди. Малоцінні необоротні матеріальні активи. Тимчасові ( нетитульні ) споруди. Природні ресурси. Інвентарна тара. Предмети прокату. Інші необоротні матеріальні активи. Незавершені капітальні інвестиції.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Інвестиційна нерухомість — власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/ або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу у процесі звичайної діяльності.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Операційна нерухомість — власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Класифікація груп основних засобів і мінімально допустимих строків їх амортизації

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років Група 1 — земельні ділянки — Група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15 Група 3: будівлі 20 споруди 15 передавальні пристрої 10 Група 4 — машини та обладнання 5 3 них: електронно-обчислювальні маши­ни, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними ком­п'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визна­ються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним акти­вом), інші інформаційні системи ко­мутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, те­лефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких пе­ревищує 2500 гривень 2 Група 5 — транспортні засоби 5 Група 6 — інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5 Група 7 — тварини 6 Група 8 — багаторічні насадження 10 Група 9 — інші основні засоби 12 Група 10 — бібліотечні фонди — Група 11 — малоцінні необоротні матеріальні активи — Група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди 5 Група 13 — природні ресурси — Група 14 — інвентарна тара 6 Група 15 — предмети прокату 5 Група 16 — довгострокові біологічні активи 7

Изображение слайда
13

Слайд 13: Класифікація нематеріальних активів

Групи Строк дії права користуіншим Група 1 — права користування природними ресурсами (надра­ми, іншими ресурсами природ­ного середовища геологічною та іншою, інформацією про природне середовище) Відповідно до правовстановлюючого документа Група 2 — права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земель­ною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) Відповідно до правовстановлюючого документа Група 3 — права на комерційні позначення (правд на торговель­ні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких ви­знаються роялті Відповідно до правовстановлюю- чого документа Група 4 — права на об'єкти про­мислової власності (право на ви­находи, корисні моделі, промис­лові зразки, сорти рослин, поро­ди тварин, компонування (топо­графії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому чис­лі ноу-хау, захист від недобросо­вісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті Відповідно до правовстановлюю- чого документа, але не менш як 5 років Група 5 — авторське право та су­міжні з ним права (право на літе­ратурні, художні, музичні тво­ри, комп'ютерні програми, про­грами для електронно-обчислю­вальних машин, компіляції да­них (бази даних), фонограми, ві­деограми, передачі (програми) ^організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті Відповідно до правовстановлюю- чого документа, але не менш як 2 роки Група 6 — інші нематеріальні активи (право на ведення діяль­ності, використання економіч­них та інших привілеїв тощо) Відповідно до правовстановлюю- чого документа

Изображение слайда
14

Слайд 14: Розрізняють наступні види вартості основних засобів:

Первісна вартість — історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Переоцінена вартість — вартість необоротних активів після їх переоцінки. Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта

Операція Дебет Кредит Сума 1. отримали основні засоби 152 63 Сума 1 2. відобразили податковий кредит за ПДВ 641 63 Сума 1:5 Дану проводку робимо лише у випадку, якщо обидва суб’єкти є платниками ПДВ, та отримано від постачальника податкову накладну 3. понесли видатки на доведення основних засобів до стану, в якому він буде при годен до використання Доведення 152 23, 63 Сума 2 Добудова 152 13, 20, 63, 64, 66 Сума 3 Монтаж 152 63, 64, 66 Сума 4 Страхування 152 65 Сума 5 … 152 … … 4. ввели в експлуатацію основний засіб 10 152 Сума 1+ сума 2 +… + Сума 5 + … 5. оплатили постачальнику кошти за основні засоби 63 31 Сума 1 + Сума 1:5

Изображение слайда
17

Слайд 17: Типичные формы первичной учетной документации из учета наличия на предприятии и движении основных средств

03-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»; 03-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйо­ваних та модернізованих об’єктів»; 03-3 «Акт списання основних засобів»; 03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»; 03-5 «Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»; 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»; 03-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів»; 03-8 «Картка обліку руху основних засобів»; 03-9 «Інвентарний список основних засобів».

Изображение слайда
18

Слайд 18: Затверджені типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»"; НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Изображение слайда
19

Слайд 19

Згідно Положення (стандарту) 9 запаси — це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування вироб­ництва й адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних про­цесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують робо­ти та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призна­чена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отри­мані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; малоцінні та швидкозношувані предмети, що використову­ються протягом не більше одного року або нормального операційно­го циклу, якщо він більше одного року; поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за Положенням (стандарту) 9, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання

Изображение слайда
21

Слайд 21

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням за­пасів і доведенням їх до стану, придатному для використання у запла­нованих цілях (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підви­щення якісно технічних характеристик запасів).

Изображение слайда
22

Слайд 22: Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

понаднормові втрати і нестачі запасів; фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»); витрати на збут; загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведен­ням їх до стану, в якому вони придатні для використання.

Изображение слайда
23

Слайд 23

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Типові форми первинних типових документів з обліку сировини та матеріалів

М-1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли»; М-2а «Акт списання бланків довіреностей»; М-3 «Журнал реєстрації довіреностей»; М-4 «Прибутковий ордер»; М-7 «Акт про приймання матеріалів»; М-8 «Лімітно-забірна картка»; М-9 «Лімітно-забірна картка»; М-10 «Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»; М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М-12 «Картка № складського обліку матеріалів»; М-13 «Реєстр № приймання-здачі документів»; М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі»; М-15 «Акт про приймання устаткування»; М-15а «Акт приймання-передачі устаткування до монтажу»; М-16 «Матеріальний ярлик»; М-17 «Акт № про виявлені дефекти устаткування»; М-18 «Сигнальна довідка про відхилення фактичного залиш­ку матеріалів від установлених норм запасу»; М-19 «Матеріальний звіт»;

Изображение слайда
25

Слайд 25: Забороняється відпускати цінності у випадках:

а) подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами; б) подання довіреності, яка має виправлення і помарки, що не підтверджені підписами тих же осіб, які підписали довіреність; в) відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта або іншого документа, що засвідчує довірену особу; г) закінчення строку дії довіреності; д) одержання повідомлення підприємства-одержувача цінностей про анулювання довіреності.

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: ТЕМА 6,7 Облік необоротних активів. Облік запасів: Типові форми первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

МШ -1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)»; МШ -2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних пред­метів»; МШ -3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)»; МШ -4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних пред­метів»; МШ -5 «Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні»; МШ -6 «Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв»; МШ -7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спец- взуття та запобіжних пристроїв»; МШ -8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».

Изображение слайда