Презентация на тему: Тема 6: Логічні основи доведення та спростування

Реклама. Продолжение ниже
Тема 6: Логічні основи доведення та спростування
Література:
План лекції:
Ваш ум, нетронутый доныне, логика приучит к дисциплине, «чтоб взял он направления ось, не разбредаясь вкривь и вкось». Гете
Види гіпотез:
Стадії побудови гіпотез
2. Поняття доведення та його структура.
Структура доведення
Види доведення :
Непряме доведення
3. Поняття та способи спростування.
Способи спростування:
Спростування доводів
Встановлення неспроможності демонстрації
Правила і можливі помилки в ситуаціях доведення та спростування.
Правило 2. Теза повинна залишатись незмінною протягом усієї аргументації.
Правила і помилки щодо резонів
Правило 3. Аргументи повинні бути достатніми засновками для тези.
Правила і помилки щодо демонстрації або форми доведення
Використання цих правил
Форми суперечок
Цілі суперечок
Завдання для самостійної роботи:
Дякую за увагу! Бажаю якісно підготуватися до семінару, модульного контролю і заліку.
1/24
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 98)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (227 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 6: Логічні основи доведення та спростування

Лекція доцента кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ кандидата філософських наук, доцента, Гудкова Сергія Олександровича

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Література:

Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К.: Вища школа, 1997. Жеребкін В.М. Логіка. - К: Основа, 1995. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки: Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. – К.: Золоті ворота, 1996.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: План лекції:

Поняття гіпотези як форми мислення. Стадії побудови гіпотез. Поняття доведення та його структура. Поняття та способи спростування.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Ваш ум, нетронутый доныне, логика приучит к дисциплине, «чтоб взял он направления ось, не разбредаясь вкривь и вкось». Гете

1. Поняття гіпотези як форми мислення. Стадії побудови гіпотез. Гіпотеза (від грец. - hypothesis ) - форма мислення, що являє собою припущення про існування певного закономірного зв’язку між явищами, причини виникнення яких невідомі. За логічною формою гіпотеза – це система суджень, понять і умовиводів. Гіпотеза може складатися одночасно із різних видів умовиводів (індуктивних, дедуктивних, традуктивних).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Види гіпотез:

Загальна - припущення, що пояснює причину явища або групи явищ у цілому. Приклад : у судовому дослідженні припущення про злочин у цілому. Часткова Припущення, що пояснює якийсь окремий бік чи властивість явища чи події. Приклад: припущення, що пояснює окремий бік злочину, (припущення про мотив злочину, про спосіб споєння злочину). Наукова - гіпотеза, що пояснює закономірність розвитку явищ природи і суспільства. Приклад: гіпотеза про походження сонячної системи, про походження життя, про походження людини тощо. Робоча - тимчасове припущення або здогад, яким користуються будуючи гіпотези.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Стадії побудови гіпотез

Вивчення обставин досліджуваного явища (збирання фактів). Формування гіпотези (висування версії, припущення). Виведення із гіпотези наслідків (розвиток версії). Перевірка цих наслідків на практиці. Висновок про істинність або хибність висунутої версії.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 2. Поняття доведення та його структура

Доведення - це логічна операція, що пов’язана з обґрунтуванням істинності даного судження за допомогою інших суджень, істинність яких доведена раніше.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Структура доведення

Теза - судження, яке необхідно обґрунтувати. Доводи (резони) - і стинні судження, за допомогою яких здійснюють обґрунтування ( факти, визначення, аксіоми, постулати, раніше доведені судження, закони тощо ). Демонстрація – процес логічного виведення тези за допомогою доводів.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Види доведення :

Пряме доведення - здійснюється шляхом необхідного логічного виведення з логічної підстави (системи істинних аргументів) істинної тези. (Міркування прямує від доводів до тези.) Здійснюється у два етапи: пошук тверджень, істинність яких вже встановлена, що можуть слугувати доводами; встановлення логічного зв'язку між доводами та тезою.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Непряме доведення

Непряме доведення - намагаються обґрунтувати істинність тези шляхом доведення хибності її заперечення (антитези). Апагогічна непряма аргументація - для обґрунтування тези спочатку формулюють її антитезу і припускають її істинність. Потім із антитези виводять суперечність і доводять її хибність. На підставі закону виключеного третього або подвійного заперечення із встановленої хибності антитези випливає істинність тези. Розділова непряма аргументація - тезу розглядають як одне з припущень, а аргументація полягає в послідовному виключенні припущень, окрім одного, яке і буде доводжуваною тезою.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: 3. Поняття та способи спростування

Спростування - це процес встановлення хибності або недоведеності деякого положення за допомогою логічних засобів та вже доведених раніше істинних тверджень. Структура: 1. Теза спростування - твердження, яке потрібно спростувати. 2. Резони спростування - твердження або факти за допомогою яких спростовують тезу. 3. Демонстрація спростування (Логічна форма побудови).

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Способи спростування:

Спростування тези. Пряме спростування здійснюється шляхом reductio ad absurdum (“зведення до абсурду”). Практично значущою формулою прямого спростування є modus tollens. Непряме спростування тези: 1) здійснюється доведення антитези; 2) на підставі цього і в силу закону несуперечності стверджується хибність тези.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Спростування доводів

Виявлення хибності або хоча б спірного характеру резону (доводу). В силу закону достатньої підстави така аргументація залишає можливість не погоджуватися з тезою, навіть якщо і не доведено, що вона хибна.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Встановлення неспроможності демонстрації

Якщо демонстрацію побудовано з використанням умовиводів, що забезпечують лише ймовірний зв’язок резонів і тези, то ми зіштовхуємося з помилкою “не випливає”. Її виявлення не свідчить про хибність тези, але дозволяє не погоджуватися з нею, оскільки вона не отримала достатньої підстави.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Правила і можливі помилки в ситуаціях доведення та спростування

Правила щодо тези: Правило 1. Теза повинна бути сформульована чітко і ясно: потрібно чітко визначити всі двозначні і незрозумілі поняття, що складають тему; визначити кількість (множину предметів), про яку йдеться у тезі; встановити логічні відношення між поняттями; визначити, чи є теза істинною, чи тільки правдоподібною. Хитрощі: Вимога надмірного уточнення тези. Умисне нерозуміння тези. Необґрунтоване звинувачення у неясності.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Правило 2. Теза повинна залишатись незмінною протягом усієї аргументації

Розширення тези (підміна аргументованої тези більш сильним твердженням, хто багато доводить, той нічого не доводить). Звуження тези (підміна тези, що критикується більш слабким твердженням, хто багато спростовує, той нічого не спростовує). Спростування не по суті (спростовують не суть тези, а другорядні деталі). Втрата тези (свідомо “забувають” тезу і переводять розмову на іншу тему). Читання в серцях (не спростовують тезу, а шукають приховані мотиви, які начебто спричинили до її висунення). Суперечку стосовно тези переводять на суперечність між поглядами пропонента і його діями, вчинками. Не спростовують тезу, а доводять її небезпеку для влади, суспільства.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Правила і помилки щодо резонів

Правило 1. Резони повинні бути доведеними логічно чи фактично твердженнями або істинними судженнями. Необґрунтований (хибний) довод (недоведений засновок). Випередження основи - використання резону істинність якого ще не встановлена. Підміна критики тези критикою аргументів. Правило 2. Резони повинні бути твердженнями, істинність яких визначена незалежно від тези. Коло в доведенні - тезу обґрунтовують за допомогою аргументів, які в свою чергу обґрунтовують цією ж тезою.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Правило 3. Аргументи повинні бути достатніми засновками для тези

Доведення за допомогою авторитету (посилання на авторитети). Аргумент до особи (посилання на особисті якості людини. Аргумент до людини - використання аргументів, що використовуються іншою стороною. Аргумент до публіки - намагання вплинути на почуття публіки. Аргумент від сили (небезпечні наслідки, що можуть виникнути у разі заперечення аргументу). Неправомірний перехід від властивостей частини до властивостей цілого. (Сказане у певному значенні за певних обставин використовують як істинний аргумент у будь-якому значенні). Помилкове обґрунтування причинності. (Змішування послідовності фактів з їх причинним зв'язком) Повторення одного аргументу у різних формах. Жіночий аргумент (Із всієї множини рішень обирають безглузде і протиставляють його своїй думці).

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Правила і помилки щодо демонстрації або форми доведення

Правило 1. Необхідність наявності відношення логічного слідування між аргументом і тезою. Не слідує, не підтверджує. Неправомірна аналогія можливість доведення як істинної, так і хибної тези. Зворотній вивід - міркування рухається від тези-висновку до аргументів - засновків.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Використання цих правил

Теорія аргументації ( інтегральна дисципліна, що об'єднує різні галузі науки: логіку, філософію, лінгвістику, психологію тощо). Проблема толерантності і ненасильництва в духовній комунікації. Толерантність (терпимість) - принцип, що проголошує обов'язком кожної людини позитивно трактувати погляди інших людей, визнання за ними права на погляди, які відрізняються від ваших поглядів, та вільне проголошення цих поглядів.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Форми суперечок

Дискусія - найчастіше наукова суперечка двох або більше людей, під час якої співставляють різні точки зору з метою пошуку правильного вирішення спірного питання, пошуку істини чи наближення до неї. Диспут - публічний захист наукового твору, який писали для отримання вченого ступеня. Дебати - обмін думками з приводу деяких питань, суперечки, що виникають під час обговорення доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях. Полеміка - боротьба протилежних точок зору з метою “перемогти”, обґрунтувати власну тезу і спростувати тезу опонента.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Цілі суперечок

заради істини (мистецтво досягнення істини в бесіді); заради переконання іншої людини; заради “перемоги”; заради суперечки (не є важливими ні предмет, ні її мета).

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу та підготуватися до питань семінару. План семінару Правила побудови та доведення гіпотез. Сутність та форми доведення. Логічні помилки в процесі доведення. Сутність та структура спростування. Логічні помилки в ситуації спростування та можливість їх уникнення. Знати визначення та скласти словник наступних понять: гіпотеза, загальна гіпотеза, часткова гіпотеза, наукова гіпотеза, робоча гіпотеза, аргументація, доведення, доказ, підтвердження, спростування, аргумент, теза, резон, дискусія, пряме спростування, непряме спростування. Підготувати дайджест на вибір: «Софізм як інтелектуальне словоблудство», «Дискусія і полеміка». Підготувати ессе «Мистецтво ведення дискусій» Підготувати власний приклад висування та доведення гіпотези.

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: Тема 6: Логічні основи доведення та спростування: Дякую за увагу! Бажаю якісно підготуватися до семінару, модульного контролю і заліку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже