Презентация: Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність

Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність ПОПИТ Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Способи представлення п опиту Крива попиту Індивідуальний та ринковий попит на товар Обернена залежність динаміки попиту від зміни рівня ціни зумовлена такими причинами: Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність ЦІНА ПОПИТУ ПРОПОЗИЦІЯ Пропозиція, обсяг пропозиції Закон пропозиції Способи представлення пропозиції Крива пропозиції Табличне представлення обсягу пропозиції від ціни товару Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Пропозиція: зміна ціни ЗМІНИ В ОБСЯЗІ пропозиції НЕЦІНОВ І ЧИННИК И ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІНИ У ПРОПОНУВАННІ ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність Зміна рівноваги при зміні ціни товару Вплив зміни обсягів попиту і пропозиції на рівноважну ціну і обсяг продажу продукції
1/28
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 7)
Скачать (326 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх еластичність

1. Попит: види, закон попиту та фактори впливу. 2. Пропозиція: види, закон пропозиції та фактори впливу. 3. Ринкова рівновага. 4. Еластичність попиту: показники і чинники впливу. 5.Еластичність пропозиції. 6. Державне регулювання ринку товару і його рівноважного функціонування.

2

Слайд 2: ПОПИТ

1. Попит: види, закон попиту та фактори впливу.

3

Слайд 3

Попит є формою вираження потреб, які представлені на ринку і забезпечені грошовими засобами, тобто платоспроможна потреба споживача в певних товарах. Конкретну кількість товару, яку споживачі бажають та можуть придбати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни називають обсягом попиту. Попит, обсяг попиту

4

Слайд 4

між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту зменшується зі зростанням ціни, і навпаки: зростає при зниженні ціни Винятки із закону попиту Закон попиту Ефект Гіффена: зростання ціни на товар збільшує обсяг купівлі товару Ефект Веблена: зниження ціни на товар зменшує обсяг попиту на нього (ефект снобізму)

5

Слайд 5: Способи представлення п опиту

Аналітичний у вигляді функції попиту Q D =b 0 + b 1 ∙Р Графічний у вигляді кривої попиту Табличний у вигляді таблиці

6

Слайд 6: Крива попиту

Крива попиту: це лінія, кожна точка якої показує, яким буде обсяг попиту на товар за даної ціни на нього A Б

7

Слайд 7: Індивідуальний та ринковий попит на товар

Ціна 1 кг яблук, грн. Індивідуальний попит на яблука, кг Ринковий попит (Q Dp ), кг 1 покупець (Q D1 ) 2 покупець (Q D2 ) 3 покупець (Q D3 ) 2 5,5 8 3,5 17 3 4 6 2,5 12,5 4 2,5 4 1,5 8 5 1 2 - 3

8

Слайд 8: Обернена залежність динаміки попиту від зміни рівня ціни зумовлена такими причинами:

по-перше, зниження цін збільшує число покупців; по-друге, зниження цін підвищує купівельну спроможність споживачів ( ефект доходу ); по-третє, насичення ринку призводить до зниження корисності додаткових одиниць продукції, тому покупці готові купувати їх лише за нижчими цінами (закон спадної граничної продуктивності); по-четверте, зростання ціни на даний товар спонукає покупця до зменшення споживання цього товару і заміни його дешевшим ( ефект заміщення ).

9

Слайд 9

Зміни ціни спричиняють зміни в обсязі поп иту, що відповідає руху між точками на даній кривій п о п иту ЗМІНИ В ОБСЯЗІ ПОПИТУ A Б

10

Слайд 10

Q D = f( P K, P S, I, N, S, T, Е), де P K – ціна на товари-комплементи ( обернено ) ; P S – ціна на товари-субститути (прямо); І – дохід споживача (прямо); N – чисельність споживачів на ринку (прямо); S – сезонність, вплив моди; T – традиції і уподобання; Е – очікування споживачів (обернено). Нецінові чинники попиту

11

Слайд 11

Очікування споживачів Дохід споживача Ціна на товари-субститути Ціна на товари-комплементи Смаки і уподобання Чисельність споживачів на ринку Традиції і вплив моди НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ ПОПИТУ

12

Слайд 12

зумовлюють зміни в обсязі попиту, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої попиту: праворуч-вгору з D до D 1, якщо попит зростає, і ліворуч-вниз з D до D 2, якщо попит зменшується Нецінові чинники попиту D 2 D D 1

13

Слайд 13: ЦІНА ПОПИТУ

максимальна ціна, яку споживач згоден заплатити за одиницю даного товару. Тобто ціна попиту – це гранична корисність одиниці товару, виміряна в грошах.

14

Слайд 14: ПРОПОЗИЦІЯ

2. Пропозиція товару: види, закон пропозиції та фактори впливу.

15

Слайд 15: Пропозиція, обсяг пропозиції

Пропозиція – це кількість товарів, як у пропонують для продажу на ринку. визначається виробництвом, але не тотожн а йому. Конкретн у кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного рівня ціни назива ю ть обсягом пропозиції.

16

Слайд 16: Закон пропозиції

між ціною та обсягом пропонування існує прямий зв’язок : обсяг пропозиції зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни.

17

Слайд 17: Способи представлення пропозиції

Аналітичний у вигляді функції пропозиції Q D = а 0 +а 1 ∙Р Графічний у вигляді кривої пропозиції Табличний у вигляді таблиці

18

Слайд 18: Крива пропозиції

Крива пропозиції : це лінія, кожна точка якої відображає певний обсяг пропонованого товару для продажу за відповідної ціни на нього. Р Q S Р 2 Б A Р 1

19

Слайд 19: Табличне представлення обсягу пропозиції від ціни товару

Ціна ( Р ), грн. Кількість виготовленого продукту (Q s ), шт. 10 2 15 9 20 18 25 25 30 31 35 37 40 40

20

Слайд 20

Пряму залежність між ціною та величиною пропозиції теоретично можна пояснити, принаймні, двома ефектами: Ефект перерозподілу ресурсів на користь виробництва товару з вищою ціною. Адже вища ціна — це більша виручка від реалізації і більший прибуток. Останній дає змогу не лише повніше реалізувати приватний інтерес виробника, а й удосконалювати виробництво, застосувавши досконаліші технології. Ефект залучення до використання гірших ресурсів. Якщо нижча ціна не дає можливості відшкодувати відносно більші витрати виробництва при використанні гірших ресурсів (кращі ресурси завжди обмежені), то таку можливість створює вища ціна. Зростання кількості використаних ресурсів зумовлює збільшення обсягів виробництва.

21

Слайд 21: Пропозиція: зміна ціни

P Q A C S Пропозиція: зміна ціни

22

Слайд 22: ЗМІНИ В ОБСЯЗІ пропозиції

Зміни ціни спричиняють зміни в обсязі пропо зиції, що відповідає руху між точками на даній кривій пропо зиції

23

Слайд 23: НЕЦІНОВ І ЧИННИК И ПРОПОЗИЦІЇ

Qs = f(P res ; P z ; N; Tech; K; T/S; E), д е P res – ціни на ресурси (прямо); P z – ціни на інші товари(обернено); N – кількість виробників(прямо); Tech – рівень розвитку технології (прямо); K – вплив природно – кліматичних умов; T/S – податки та субсидії (обернено / прямо); E – очікування виробників(обернено).

24

Слайд 24: ЗМІНИ У ПРОПОНУВАННІ

Нецінові детермінанти спричиняють зміни у пропонуванні, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої пропозиції праворуч-вниз з S 0 до S 1, якщо пропонування зростає, і ліворуч-вгору з S 0 до S 2, якщо пропонування збільшується

25

Слайд 25: ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ

це мінімальна ціна, за якою продавці згодні і в змозі запропонувати на ринку певну кількість товару.

26

Слайд 26

стан ринку, за якого обсяги попиту та пропозиції збалансовуються Ринкова рівновага Рівноважна ціна (P*) це ціна, за якою продавці хочуть продати, а покупці можуть купити певну кількість товару Рівноважний обсяг (Q*) це така кількість товару, яку згодні і спроможні продати виробники та бажають і можуть придбати споживачі за відповідного рівня ціни одиниці товару.

27

Слайд 27: Зміна рівноваги при зміні ціни товару

Р Q Р * S D Е Р 1 Р 2 надлишок дефіцит якщо Р1 > Р*, то Q D > Q S, на ринку виникає дефіцит товарів. Конкуренція між покупцями підвищуватиме ціну до рівня Р*. якщо Р 1 >Р*, то Q D < Q S, на ринку виникає надлишок товарів. Конкуренція між продавцями знижуватиме ціну до рівня Р*.

28

Последний слайд презентации: Вплив зміни обсягів попиту і пропозиції на рівноважну ціну і обсяг продажу продукції

Зміна попиту Зміна пропозиції Зміна рівноважної ціни Зміна рівноважного обсягу продажу Збільшення Збільшення Неоднозначна Збільшення Збільшення Зменшення Збільшення Неоднозначна Зменшення Збільшення Зменшення Неоднозначна Зменшення Зменшення Неоднозначна Зменшення

Похожие презентации

Ничего не найдено