Презентация на тему: Тема 4. Лекція 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тема 4. Лекція 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
План лекції :
1. Сутність облікового циклу на підприємстві.
Первинний облік
Графік документообороту
Відповідальність !
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. № 88
Поточний облік
Облікові регістри
Узагальнюючий облік Підсумковий облік (бухгалтерсь­ке, балансове узагальнення облікової інформації)
Носії інформації на різних етапах облікового циклу
Форма бухгалтерського обліку - система облікових регістрів, порядок і спосіб (технічні засоби) реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних
Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:
Просту і спрощену форми бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства в икористовують суб'єкти малого підприємництва.
Комп’ютерний облік повинен відповідати єдиній методологічній основі бухгалтерського o бліку та забезпечувати:
3. Поняття облікової політики підприємства
Вимоги щодо дотримання облікової політики
Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема:
Відповідальність за невиконання наказу про облікову політику
кримінальна відповідальність за статтями, які найчастіше застосовуються проти бухгалтерів або директорів, кваліфікується в 2013 році так:
4. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе КЕРІВНИК, який :
Стаття 8 п. 3: Відповідальність за забезпечення
Головний бухгалтер несе відповідальність за методологію бухгалтерського обліку.
Тема 4. Лекція 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
5. Форми організації бухгалтерського обліку.
Вибір організаційної форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється з урахуванням таких факторів:
Підприємство самостійно визначає (обирає):
1/28
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (426 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тема 4. Лекція 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Изображение слайда
2

Слайд 2: План лекції :

Сутність облікового циклу. Форми бухгалтерського обліку. Поняття облікової політики підприємства. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства. Форми організації бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
3

Слайд 3: 1. Сутність облікового циклу на підприємстві

Обліковий цикл – збір та обробка облікової інформації у визначеній послідовності: Первинний облік. Поточний облік. Узагальнюючий облік.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Первинний облік

проводиться первинне спостереження через вимірювання, сприйняття об'єкта та його фіксацію у первинному носії інформації - первинному документі. Документооборот – р ух документів з моменту їх складання або одержання від інших підприємств до їх обробки в бухгалтерії і наступної передачі до архіву. Первинний облік

Изображение слайда
5

Слайд 5: Графік документообороту

№ п/п Назва документу Термін виконання Виконавець Відпові-дальний 1. Табель обліку використання робочого часу до 12 числа – за першу половину місяця; до 23 числа – за другу половину місяця особи відповідальні за складання табелів керівники департаментів, управлінь, самостійних відділів, секторів

Изображение слайда
6

Слайд 6: Відповідальність !

Організує документооборот на підприємстві головний бухгалтер або бухгалтер, який розробляє правила і технологію обробки облікової інформації. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. № 88

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Поточний облік

включає обробку і систематизацію записів (ре­єстрацію) даних первинного обліку носіїв облікової інформації та перенесення в об­лікові регістри з метою отримання певної інформації. Види операцій поточного обліку : передача ; реєстрація ; арифметичні розрахунки; групування і перегрупування. Ос­новним носієм інформації поточного обліку є обліковий регістр.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Облікові регістри

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку у формі регістрів синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Узагальнюючий облік Підсумковий облік (бухгалтерсь­ке, балансове узагальнення облікової інформації)

Включає упорядковану сукупність операцій з формування показників, що відображають результати діяльності підприємств за звітний період. Організація підсумкового обліку безпосередньо зале­жить від рівня організації обліку на попередніх етапах облікового циклу. На цьому етапі облікового процесу, як і на етапі первинного обліку, приймають участь працівники інших управлінських служб підприємства. Ос­новним носієм інформації поточного обліку є бухгалтерська звітність.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Носії інформації на різних етапах облікового циклу

Журнал реєстрації господарських операцій Баланс на початок періоду Облікові регістри за аналітичними рахунками Облікові регістри за синтетичними рахунками Баланс на кінець періоду Носії інформації на різних етапах облікового циклу Первинні документи

Изображение слайда
12

Слайд 12: Форма бухгалтерського обліку - система облікових регістрів, порядок і спосіб (технічні засоби) реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Укарїні »

2. Форми бухгалтерського обліку

Изображение слайда
13

Слайд 13: Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:

Щоденний облік у хронологічному та системному порядку всіх здійснених господарських операцій. Раціональний розподіл комплексу облікових робіт між працівниками бухгалтерії. Оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахунків, затрат, доходів і надання інформації про ефективність діяльності підприємства та його підрозділів. Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати: Форми бухгалтерського обліку: Журнально-ордерна Проста Спрощена Комп'ютерна

Изображение слайда
14

Слайд 14: Просту і спрощену форми бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства в икористовують суб'єкти малого підприємництва

Проста форма обліку передбачає реєстрацію даних первинних документів про господарські операції на бухгалтерських рахунках в одному обліковому регістрі — журналі (книзі) обліку господарських операцій. Для розрахунків з оплати праці працівників підприємства ведуть розрахункову відомість обліку заробітної плати. Первинні документи (розрахунки), що послужили підставою для записів в Журналі, додаються до нього. Дані обліку узагальнюються щомісячно. Спрощену форму бухгалтерського обліку застосовують підприємства невироб­ничої сфери з простим технологічним процесом не матеріаломістким виробництвом та не­великою кількістю (до 100) господарських операцій. Здійснюється за простою формою з / без використання облікових регістрів для обліку майна підприємства.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Комп’ютерний облік повинен відповідати єдиній методологічній основі бухгалтерського o бліку та забезпечувати:

ведення бухгалтерського обліку на основі принципів подвійного запису; взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку; суцільне відображення господарських операцій на основі первинних документів. Переваги: скорочення трудозатрат на ведення обліку; контроль достовірності даних, що вводяться, та цілісності облікової інформації; формування довільних зведень і бухгалтерських звітів автоматизованим способом.

Изображение слайда
16

Слайд 16: 3. Поняття облікової політики підприємства

У розпорядчому документі про облікову політику наводяться  принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності  та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Вимоги щодо дотримання облікової політики

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про облікову політику підприємства – про те, що включається і як розраховуються окремі статті фінансової звітності. Для того, щоб можна було проводити фінансовий аналіз за кілька років, при застосуванні облікової політики слід дотримуватись принципу послідовності - постійного (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Вимоги щодо дотримання облікової політики

Изображение слайда
18

Слайд 18: Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема:

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів; порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковується за первісною вартістю; перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); періодичність та об’єкти проведення інвентаризації.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Відповідальність за невиконання наказу про облікову політику

Зі змістом наказу про облікову політику потрібно ознайомити всіх працівників підприємства, які зобов’язані виконувати його положення. За невиконання зазначених норм розпорядчого документа можливе застосування відповідальності, яка встановлюється внутрішніми правилами підприємства. Крім того, недостовірне відображення подій впливає на показники у фінзвітності підприємства, а це означає внесення до неї неправдивих даних. За таке порушення статтею 164-2 КпАП передбачено відповідальність — накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Изображение слайда
20

Слайд 20: кримінальна відповідальність за статтями, які найчастіше застосовуються проти бухгалтерів або директорів, кваліфікується в 2013 році так:

212 стаття. Ухилення від сплати податків у значних розмірах - 1000 * ПСП = 609000 грн; у великих розмірах - 3000 * ПСП = 1827000 грн; в особливо великих розмірах - 5000 * ПСП = 3045000  грн. 364 стаття. Зловживання владою аб o службовим становищем істотна шкода - 100 * ПСП = 60900 грн; тяжкі наслідки - 250 * ПСП = 152250  грн. Податкова соціальна пільга (ПСП) у 2014 р. = 609,00 грн.

Изображение слайда
21

Слайд 21: 4. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства

Встановлені розділом ІІІ Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”

Изображение слайда
22

Слайд 22: Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе КЕРІВНИК, який :

зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади тільки на підставі наказу керівника підприємства і йому безпосередньо підпорядковується.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Стаття 8 п. 3: Відповідальність за забезпечення

фіксування фактів здійснення всіх господар-ських операцій у первинних документах; збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3-х років, несе власник або посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів

Изображение слайда
24

Слайд 24: Головний бухгалтер несе відповідальність за методологію бухгалтерського обліку

Документи, що суперечать законам, головний бухгалтер має право не підписувати і не приймати до виконання. Про це він зобов'язаний письмово повідомити керівника. Якщо той письмово зажадає виконання, то головний бухгалтер зобов'язаний підкоритися. У цьому випадку за наслідки відповідає керівник. З головним бухгалтером узгоджуються всі призначення матеріально-відповідальних осіб.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Керівник підприємства та головний бухгалтер (або уповноважені ними на те особи ) підписують господарські договори, а також всі документи з приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і фінансових зобов'язань. Всі ці документи без підпису головного бухгалтера (або уповноваженої на те особи) вважаються недійсними.

Изображение слайда
26

Слайд 26: 5. Форми організації бухгалтерського обліку

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником* підприємства* Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою

Изображение слайда
27

Слайд 27: Вибір організаційної форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється з урахуванням таких факторів:

Вимог законодавства; форми власності та організаційно-правової структури підприємства; системи оподаткування; номенклатури продукції; обсягів діяльності; чисельності працюючих; тощо.

Изображение слайда
28

Последний слайд презентации: Тема 4. Лекція 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві: Підприємство самостійно визначає (обирає):

облікову політику підприємства; форму бухгалтерського обліку; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; права працівників на підписання бухгалтерських документів; правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку інше.

Изображение слайда