Презентация на тему: Тема 3: Формування та розподіл прибутку

Реклама. Продолжение ниже
Тема 3: Формування та розподіл прибутку
План
Література
Питання 1
Категорія “прибуток”
Об'єктивна матеріальна основа існування прибутку
Прибуток –
Тема 3: Формування та розподіл прибутку
Водночас прибуток –
Величина прибутку залежить від двох основних чинників:
Висновок
Питання 2
Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є
Прибуток від реалізації продукції ( робіт, послуг ) -
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) -
Собівартість продукції (робіт, послуг) —
Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції групуються за такими елементами:
Прибуток від реалізації продукції:
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
Балансовий прибуток −
Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:
Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:
Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:
Для визначення фінансових результатів треба знати такі поняття:
Тема 3: Формування та розподіл прибутку
Для визначення фінансових результатів треба знати такі поняття:
Формування чистого прибутку (збитку).
Формування чистого прибутку (збитку)
Формування чистого прибутку (збитку)
Формування чистого прибутку (збитку)
Питання 3
Рентабельність −
Для визначення рентабельності використовують формулу:
Питання 4
Етапи розподілу прибутку
Етапи розподілу прибутку
Тема 3: Формування та розподіл прибутку
Чистий прибуток –
Нерозподілений прибуток −
Дякую за увагу
1/40
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 74)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (219 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 3: Формування та розподіл прибутку

Викладач: Чайка Л.В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

1. Економічний зміст прибутку. 2. Формування прибутку підприємства. 3. Рентабельність підприємства. 4. Порядок використання прибутку.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Література

Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.; кер.кол.авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – 6-те вид.перероб. та допов. – К.: КНЕУ,2006, с. 86-108. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ М.Я. Дем»яненко, Н.М. Шевчик та ін.; – К., 2007, с.99-132.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Питання 1

Економічний зміст прибутку. Питання 1

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Категорія “прибуток”

Прибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого товарного виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді надлишку над витратами його виробництва.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Об'єктивна матеріальна основа існування прибутку

пов'язана з необхідністю первинного розподілу вартості додаткового продукту. Прибуток - це суспільна форма прояву додаткової вартості. Додатковий продукт – це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Прибуток –

це частина додаткової вартості, виробленої, реалізованої та готової до розподілу.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Водночас прибуток –

це результат господарської діяльності окремого підприємства або галузі економіки і визначається як грошове вираження різниці між виторгом, отриманим від продажу продукції (послуг) і сумою витрат на її виробництво. Це кількісне визначення прибутку.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Величина прибутку залежить від двох основних чинників:

обсягу реалізації продукції та її собівартості. А на зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, цін, що склалися, а також частки прибутку, що входить в ціну продукції.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Висновок

Прибуток в ринковій економіці є головною метою і найважливішим критерієм ефективності господарської діяльності підприємницьких структур. Водночас прибуток є основним джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, формування дохідної бази бюджетних ресурсів різних рівнів, позабюджетних та благодійних фондів.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Питання 2

Формування прибутку підприємства

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є

його прибуток, який в свою, чергу поділяється на: - прибуток від реалізації; - балансовий прибуток.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Прибуток від реалізації продукції ( робіт, послуг ) -

. є різницею між виручкою від реалізації продукції та сумою нарахованого (сплаченого) податку на додану вартість, акцизного збо­ру, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і пла­тежів, визначених чинним законодавством, а також суми витрат, що включаються до собівартості продукції.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) -

є різницею між виручкою від реалізації продукції та сумою нарахованого (сплаченого) податку на додану вартість, акцизного збо­ру, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і пла­тежів, визначених чинним законодавством, а також суми витрат, що включаються до собівартості продукції.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Собівартість продукції (робіт, послуг) —

це виражені в грошо­вій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (вико­нання).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції групуються за такими елементами:

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи (державне пенсійне страхування, соціальне страхування), амортизація основних засобів і нематеріальних активів, інші витрати.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Прибуток від реалізації продукції:

П = В-НП-С, де П — прибуток або збиток від реалізації продукції; В — виручка від реалізації; НП — непрямі податки, збори і платежі; С — повна собівартість.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

є складовою частиною виручки від реалізації. Цей прибуток безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та собівартості.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Балансовий прибуток −

загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:

1. Основна діяльність, її результатом є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, цей прибуток займав основну питому вагу в складі балансового прибутку. 2. Діяльність, що не є основною для даного підприємства, але пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг, її визначали як прибуток від іншої реалізації.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:

3. Діяльність, пов'язана із здійсненням фінансових інвестицій (прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків за державними цінними паперами, облігаціями підприємств, за депозитними рахунками в банках.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства:

4. Діяльність, пов'язана, з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат (збитків) підприємств (невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій; надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; штрафи, пені, неустойки, що надходили за порушення господарських договорів; курсова різниця від операцій в іноземній валюті.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Для визначення фінансових результатів треба знати такі поняття:

Власний капітал - це частина в активах підприємства, яка залишилася після відрахування його зобов'язань. Доходи - це збільшення економічних вигоду вигляді надходження активів чи зменшення зобов'язань, які сприяють зростанню власного капітану.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Для визначення фінансових результатів треба знати такі поняття:

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу. Прибуток - це сума на яку доходи перевищують витрати. Збиток - це перевищення суми витрат над доходами.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Формування чистого прибутку (збитку)

Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом року від усіх видів звичайної і надзвичайної діяльності і включає: 1. Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг) - визичають шляхом віднімання з доходу (виручки від реалізації продукції, робіт і послуг) ДДВ. акцизного збору та інших зборів.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Формування чистого прибутку (збитку)

2. Валовий прибуток (збиток) - визначають як різницю між ЧД (виручкою, яка залишилась після відрахувань) і собівартістю реалізованої продукції, робіт і послуг. З. Фінансовий результат від операційної діяльності - визначається як сума ВП (збитку), інших операційних доходів, адмін.витрат, витрат на реалізацію та інші операційні витрати.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Формування чистого прибутку (збитку)

4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - визначається як сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інвестиційних доходів, фінансових та інвестиційних витрат. 5. Фінансовий результат від звичайної діяльності - визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Формування чистого прибутку (збитку)

6. Фінансовий результат від надзвичайної діяльності де відображаються доходи і витрати від надзвичайних подій (стихійне лихо, техногенні аварії, пожежі тощо). Остаточний фінансовий результат визначають як різницю між різними видами доходів і витрат підприємства за звітний період.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Питання 3

Рентабельність підприємства

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Рентабельність −

це відносний показник діяльності підприємств, що знаходяться на госпрозрахунку і характеризує прибутковість виробничої діяльності за певний період (рік), вимірюється у відсотках. Рентабельність можна визначати по підприємству в цілому, по галузях виробництва і по окремих видах продукції.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Для визначення рентабельності використовують формулу:

Р= П : С х 100%, де Р - рівень рентабельності; П - прибуток; С - собівартість продукції.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Питання 4

Порядок використання прибутку

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Етапи розподілу прибутку

Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Етапи розподілу прибутку

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Етапи розподілу прибутку

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат (резервний, розви­тку й удосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення і т.д.).

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Чистий прибуток –

це прибуток підприємства, який залишається після сплати податку на прибуток. Головні принципи розподілу чистого прибутку закріплені стату­том підприємства.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Нерозподілений прибуток −

це частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства для виплати до­ходів власникам у вигляді дивідендів, формування резервного капіта­лу, поповнення статутного фонду та на інші потреби. Нерозподілений прибуток є однією з найважливіших частин власного капіталу.

Изображение слайда
1/1
40

Последний слайд презентации: Тема 3: Формування та розподіл прибутку: Дякую за увагу

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже