Презентация на тему: Тема 2 : ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 1. Основні принципи та порядок фінансування

Реклама. Продолжение ниже
Тема 2 : ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 1. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ. 2. Склад і класифікація доходів бюджетних установ. 3. Склад і
Під бюджетним фінансуванням розуміють безповоротне, безвідплатне виділення коштів з державного або місцевого бюджету в розпорядження керівників установ на
Бюджетні установи одержують фінансування з державного або місцевих бюджетів. Незалежно від джерел покриття видатків бюджетних установ фінансування здійснюється
Принципи бюджетного фінансування
Продовження таблиці
Продовження таблиці
Продовження таблиці
Головними розпорядниками коштів є Міністри та керівники відповідних органів виконавчої влади. Бюджетні асигнування поділяються на дві частини: перше - для
Головне управління Державного казначейства отримує від Міністерства фінансів затверджений розподіл доходів і видатків державного бюджету після прийняття та
Верховна Рада України приймає Закон про Державний бюджет на бюджетний рік Міністерство фінансів у двотижневий строк після опублікування прийнятого Закону
При фінансуванні РК через територіальні органи ДКУ всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються, а в органах ДКУ їм відкриваються
Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповідних органів ДКУ такі документи: - заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом
- копії страхових свідоцтв про реєстрацію клієнта у фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на випадок
Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриття реєстраційного рахунка
Бюджетні рахунки відкриваються розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів та відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. їх
Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами ДКУ з реєстраційних рахунків шляхом проведення платежів з цих рахунків лише за наявності в
Форми виписок з реєстраційних рахунків можуть бути різними залежно від застосовуваних технічних засобів, але загальними для них є такі реквізити: - дата
2. Склад і класифікація доходів бюджетної установи Доходи — це суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із загального і спеціального фондів для
Доходи установи, які вона отримує за рахунок доходів загального і спеціального фонду, від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт обліковують на
2.2 Облік доходів загального фонду Доходи загального фонду кошторису бюджетної установи — це доходи у вигляді бюджетних асигнувань, що виділені із загального
Облік доходів, що у кошторисі бюджетної установи належать до загального фонду, у розпорядників коштів ведеться на пасивному рахунку 70 „Доходи загального
Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигну вань з бюджету наростаючим підсумком з початку року. Для бюджетних установ, фінансування
На субрахунку 321 „Реєстраційні рахунки" обліковують кошти, виділені, розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи. На субрахунку 322
Кореспонденція за рахунком 70
2.3. Поняття та види власних надходжень бюджетних установ Кошти, які бюджетні установи одержують понад асигнування, що виділяють їм з державного чи місцевих
Доходи спеціального фонду — це кошти, отримані як плата за послуги, інші власні надходження, а також інші доходи, одержані установою внаслідок іншої
Рис.2.1 Види доходів спеціального фонду бюджетних установ
Інші кошти спеціального фонду бюджету - це фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету відповідного рівня. Механізм отримання бюджетною
Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їхнього утворення та напрями використання встановлено Постановою Кабінету Міністрів України „Про
Першу групу утворюють надходження від плати за послуги, що надають бюджетні установи згідно із законами та нормативно-правовими актами. Такі надходження мають
Другу групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки.
Власні надходження бюджетних установ використовують відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет за відповідними напрямами. Джерела
Таблиця 2.2 Характеристика доходів та видатків спеціального фонду
продовження таблиці 2.2
До інших джерел власних надходжень бюджетних установ належать кошти, отримані бюджетними установами для виконання окремих доручень, а також благодійні внески,
Група „Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" поділяється на такі підгрупи: - благодійні внески, гранти та дарунки; - кошти, які отримують бюджетні
Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної
Спонсорство — добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інші підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги для
Правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення і розподілу і контролю за цільовим використанням добровільної безповоротної та
До другої підгрупи зараховують кошти, які отримують бюджетні установи на виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи юридичних осіб,
Кошти отримані бюджетною установою для виконання окремих доручень, вважають сумами за дорученнями. До сум за дорученнями належать кошти, які надходять: - для
Характеристика субрахунків до рахунку 71 “Доходи спеціального фонду” Таблиця 2.3
продовження таблиці 2.3
У бухгалтерському обліку операції із надання платних послуг бюджетними, установами відображається такими записами: Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку
продовження таблиці 2.4
Кореспонденція рахунків з обліку доходів за іншими джерелами власних надходжень таблиця 2.5
продовження таблиці 2.5
Кореспонденція рахунків з обліку інших надходжень спеціального фонду Таблиця
Кореспонденція рахунків з обліку доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах Таблиця
Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт Реалізація готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних
Характеристика субрахунків до рахунку 72 “Доходи від реалізації продукції,виробів і виконання робіт” Таблиця
продовження таблиці
Результати реалізації за субрахунками 721 і 722 після закінчення звітного року зараховують на рахунок 43 „Результати виконання кошторисів". Списання
Облік доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень. Бюджетні установи можуть отримувати доходи від реалізації продукції (робіт, послуг),
Для обліку операцій з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень у плані рахунків бюджетних установ передбачено субрахунки: 241
Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821. Витрати виробничих (навчальних) майстерень". На
На субрахунку 721 „Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" обліковують реалізацію готових виробів, що випускають виробничі (навчальні)
Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації виробів виробничих(навчальних) майстерень Таблиця
Облік доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств Одним з видів виробничої діяльності бюджетних установ може бути виробництво
Облік протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств ведеться на субрахунку 251 „Продукція підсобних(навчальних) сільських
Облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами Бюджетні установи можуть на замовлення підприємств та організацій надавати платні послуги з
Для обліку доходів від реалізації науково-дослідних робіт передбачено такі субрахунки: 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи";
На субрахунку 351 „Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" обліковують аванси, одержані від замовників у рахунок виконання
На субрахунку 634 „Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" обліковують розрахунки із замовниками за виконані згідно з
На субрахунку 723 „Реалізація науково-дослідних робіт за договорами" обліковують вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт
На субрахунку 823 „Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" обліковують витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами
Порядок відображення в обліку доходів реалізації науково-дослідних робіт подано у таблиці Таблиця Кореспонденція рахунків з обліку доходів реалізації
3. Склад і класифікація видатків бюджетних установ Видатки бюджетної установи — це витрати, що їх здійснює установа для свого утримання та виконання своїх
Касові видатки — це кошти, перераховані Державним казначейством або фінансовими органами та видані безготівково або готівкою міністерствам, відомствам,
Рахунки класу 8 є активними. За дебетом фіксуються суми фактичних видатків, проведених протягом року, за кредитом на­прикінці року відбувається списання сум
Таблиця 3.1
У дебет відповідних субрахунків записуються суми здійснених фактичних видатків. Після закінчення року всі видатки, сформовані за дебетом субрахунків 801 і 802,
Аналітичний облік фактичних видатків за рахунком 81 «Видатки спеціального фонду» ведеться в розрізі видів спеціальних коштів і кодів економічної класифікації в
У дебет відповідних субрахунків записуються суми здійснених фактичних видатків. Після закінчення року всі видатки, сформовані за дебетом субрахунків 811 — 813,
таблиця 3.3 Типова кореспонденція субрахунків 80,81,82
продовження таблиці 3.3
продовження таблиці 3.3
Продовження таблиці 3.3
4. Касові та фактичні видатки Касові видатки — усі суми, проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального
Касові видатки показують суму асигнувань, які одержала і витратила установа за окремими кодами економічної класифікації видатків, що дає змогу мати дані про
Касові видатки бюджетних установ, які фінансуються через органи Державного казначейства, обліковуються двічі: один раз в органі казначейства (під час списання
Фактичні видатки — це дійсні витрати коштів бюджетної установи, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального та
Їхній облік дає змогу контролювати хід виконання кошторису установою загалом та дотримання встановлених норм видатків за окремими кодами економічної
Приклади касових видатків бюджетних установ за КЕКВ Таблиця 4.1
продовження таблиці 4.1
продовження таблиці 4.1
Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні у сумі. У сучасних умовах фактичні видатки часто перевищують касові, бо не завжди
Касові видатки приблизно відповідатимуть у часі фактичним у разі придбання основних засобів та нематеріальних активів, оскільки вартість придбаних зазначених
За іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету касові видатки найчастіше випереджають фактичні. Так, під час придбання господарських товарів,
Якщо фактичні видатки перевищують касові, це свідчить або про погашення дебіторської заборгованості на початок звітного періоду, або про виникнення
Якщо касові видатки перевищують фактичні, це свідчить про погашення кредиторської заборгованості, наявної на початок звітного періоду, або про виникнення
Залежність касових та фактичних видатків за КЕКВ можна записати у вигляді формули: Фактичні видатки за звітний період + + Кредитовий залишок на початок року —
Порівняння касових і фактичних видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами економічної класифікації видатків забезпечує контроль з боку
Надходження матеріальних і грошових цінностей з джерел, не пов'язаних з фінансуванням із загального фонду бюджету відповідного рівня, є доходами спеціального
Облік касових та фактичних видатків Бухгалтерський облік касових видатків ведеться на відповідних субрахунках рахунків 31 „Рахунки в банках" або 32 „Рахунки в
Для обліку фактичних витрат бюджетних установ Планом рахунків передбачено Клас 8 „Витрати". Клас 8 „Витрати" за Планом рахунків бухгалтерського обліку
1/96
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (254 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 2 : ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 1. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ. 2. Склад і класифікація доходів бюджетних установ. 3. Склад і класифікація видатків бюджетних установ. 4. Касові та фактичні видатки

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Під бюджетним фінансуванням розуміють безповоротне, безвідплатне виділення коштів з державного або місцевого бюджету в розпорядження керівників установ на витрати, передбачені бюджетом. Фінансування та оплата витрат провадяться органами Державного казначейства за наявності відомостей про територіальне розташування мережі установ, підприємств і організацій на відповідній території та на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Кошторис бюджетної установи є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий напрямок і щоквартальний розподіл її коштів

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Бюджетні установи одержують фінансування з державного або місцевих бюджетів. Незалежно від джерел покриття видатків бюджетних установ фінансування здійснюється на підставі таких принципів: - плановості; - цільового спрямування коштів; - безповоротності та безвідплатності; - ефективного використання коштів; - оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел; - додержання режиму економії та постійного контролю за їхнім використанням:

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Принципи бюджетного фінансування

Назва Означення Принцип плановості фінансування здійснюється у межах асигнувань, передбачених кошторисом доходів і витрат бюджетної установи та планом асигнувань. Разом з цим, дотримуючись цього принципу фінансування, необхідно мати на увазі, що бюджетне фінансування не можна зарахувати до заходів планового характеру. Фінансування бюджетних організацій здійснюється залежно від виробничої необхідності. Наприклад, навчальні заклади фінансуються з урахуванням фактично діючої мережі навчальних закладів і наявності контингенту учнів, установи охорони здоров'я — залежно від кількості лікарень, поліклінік, амбулаторій, кількості ліжок тощо.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Продовження таблиці

Назва Означення Принцип цільового спрямування коштів кошти плануються та використовуються на суворо визначені цілі та заходи відповідно до затверджених кошторисів і планів асигнувань. Тобто одержані бюджетною установою кошти для виплати заробітної плати повинні використовувати виключно на ці потреби, а не витрачатися на придбання товарно-матеріальних цінностей. Принцип безповоротності та безвідп-латності це надання коштів без прямого їхнього відшкодування. Ці суми надходять у повне розпорядження бюджетних установ і використо-вуються на відшкодування витрат, передбачених кошторисом. Непряме відшкодування полягає в матеріальному прирості основних фондів для виробничої та невиробничої сфер, перспективна підготовка кадрів для суспільства тощо

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Продовження таблиці

Назва Означення Принцип ефективного використання коштів одержання суспільно необхідного результату за мінімальних витрат фінансових ресурсів. Практичне здійснення цього принципу супроводжується вдосконаленням форм і методів оперативного управління виробничою та фінансовою діяльністю бюджетних установ, розроблення додаткових важелів і стимулів, спрямованих на скорочення витрат. Принцип оптимального поєднання власних та бюджетних джерел час вирішення питання про бюджетне або відомче фінансування бюджетних установ враховують наявність власних коштів бюджетних установ. Цей принцип використовують як на покриття поточних витрат, так і на фінансування капітальних вкладень.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Продовження таблиці

Назва Означення Принцип постійного контролю під час фінансування державних витрат діє на усіх ділянках здійснення виробничих, господарських і фінансових операцій. Контроль дає можливість викрити недоліки й помилки у діяльності, вжити заходів до їхнього усунення, а також надає зустрічну інформацію для перспективного й поточного планування державних витрат як під час визначення цільового спрямування коштів, так і під час визначення їхнього обсягу.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Головними розпорядниками коштів є Міністри та керівники відповідних органів виконавчої влади. Бюджетні асигнування поділяються на дві частини: перше - для перерахування нижчестоячими розпорядниками коштів, і друга - для утримання апарату управління та покриття видатків на централізовані заходи

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Головне управління Державного казначейства отримує від Міністерства фінансів затверджений розподіл доходів і видатків державного бюджету після прийняття та опублікування у пресі Закону про Державний бюджет на бюджетний рік

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Верховна Рада України приймає Закон про Державний бюджет на бюджетний рік Міністерство фінансів у двотижневий строк після опублікування прийнятого Закону передає затверджений розподіл доходів і видатків Державного бюджету Головному управлінню Державного казначейства Головні розпорядники коштів здійснюють у місячний строк розподіл доходів і видатків Державного бюджету підвідомчим установам розпорядників коштів другого рівня Розпорядники коштів другого ступеню здійснюють розподіл доходів і видатків підвідомчим установам розпорядників коштів третього рівня Розпорядники коштів третього рівня складають кошториси доходів і видатків в межах затверджених бюджетних асигнувань Довідки про зміни кошторису видатків видаються Міністерством фінансів Головному управлінню Державного казначейства Головне управління казначейства вносить зміни до розподілу видатків Державного бюджету установами та організаціями за відомчими підпорядкуваннями Операційно-контрольне управління бухгалтерського обліку і звітності Державного казначейства перераховує кошти за призначенням територіальним управлінням Державного казначейства і розпорядникам коштів

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: При фінансуванні РК через територіальні органи ДКУ всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються, а в органах ДКУ їм відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до інструкції

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповідних органів ДКУ такі документи: - заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника і головного бухгалтера установи; - копію затвердженого положення або статуту установи, засвідчену нотаріально або вищою організацією; - копію довідки про внесення установи до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРГІОУ) із зазначенням ідентифікаційного коду; - копію документа, що засвідчує взяття клієнта на податковий облік; - копію документа про реєстрацію клієнта в органі Пенсійного фонду України;

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: копії страхових свідоцтв про реєстрацію клієнта у фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності; — затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом; — картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, а також відбитком печатки. Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання договорів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та обслуговування

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це розпорядника коштів. Відповідно до «Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України» (у редакції наказу ДКУ від 08.05.2008 р. № 152) в органах ДКУ відкриваються рахунки двох видів: - бюджетні — для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів; - позабюджетні — для обслуговування операцій, що не відносяться до виконання бюджетів

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Бюджетні рахунки відкриваються розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів та відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. їх поділяють на такі види: а) реєстраційні рахунки — відкривають розпорядникам бюджетних коштів (РК) та відокремленим структурним підрозділам РК за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків і кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису; б) спеціальні реєстраційні рахунки — відкривають тій же категорії установ для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису;

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами ДКУ з реєстраційних рахунків шляхом проведення платежів з цих рахунків лише за наявності в обліку органів ДКУ їх зобов'язань та залишків коштів на рахунках РК. Підставою для оплати видатків є платіжні доручення РК та документи, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо)

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Форми виписок з реєстраційних рахунків можуть бути різними залежно від застосовуваних технічних засобів, але загальними для них є такі реквізити: - дата операції; - номер документа, що є підставою для здійснення операції; - номер кореспондуючого рахунка; - вид операції; - символ статистичної звітності банку

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 2. Склад і класифікація доходів бюджетної установи Доходи — це суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із загального і спеціального фондів для виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ. Залежно від джерел утворення доходів їх поділяють на два види: - доходи загального фонду; - доходи спеціального фонду

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Доходи установи, які вона отримує за рахунок доходів загального і спеціального фонду, від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт обліковують на субрахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку, який включає такі синтетичні рахунки: - 70 „Доходи загального фонду"; - 71 „Доходи спеціального фонду"; - 72 „Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт"; - 74 „Інші доходи"

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: 2.2 Облік доходів загального фонду Доходи загального фонду кошторису бюджетної установи — це доходи у вигляді бюджетних асигнувань, що виділені із загального фонду бюджету на виконання основних функцій бюджетної установи

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Облік доходів, що у кошторисі бюджетної установи належать до загального фонду, у розпорядників коштів ведеться на пасивному рахунку 70 „Доходи загального фонду", який розподіляється на субрахунки: 701 „Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи"; 702 „Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи". У кредит субрахунків 701—702 записують суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом: У дебет субрахунків 701—702 записують суми доходів, що списують наприкінці року на субрахунок 431 „Результат виконання кошторису за загальним фондом"

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигну вань з бюджету наростаючим підсумком з початку року. Для бюджетних установ, фінансування яких здійснюється через органи Державного казначейства України, отримання грошових коштів на реєстраційний рахунок відображається кореспонденцією: Дт 321 „Реєстраційні рахунки" або 322 „Особові рахунки " Кт 701 „Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи"

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: На субрахунку 321 „Реєстраційні рахунки" обліковують кошти, виділені, розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи. На субрахунку 322 „Особові рахунки" обліковують кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їхнього розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Кореспонденція за рахунком 70

Зміст господарської операції Дебет Кредит За дебетом рахунку 70 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 701, 702, 321, 322, 326 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 701,702, 321, 322, 326 Списуються остаточними оборотами одержані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 701,702 431 За кредитом рахунку 70 Одержання асигнувань із загального фонду: установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету 3 21,32 2 701 702 Одержання асигнувань із загального фонду способом виданих векселів 341 701,702

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: 2.3. Поняття та види власних надходжень бюджетних установ Кошти, які бюджетні установи одержують понад асигнування, що виділяють їм з державного чи місцевих бюджетів, складають спеціальний фонд бюджетної установи

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Доходи спеціального фонду — це кошти, отримані як плата за послуги, інші власні надходження, а також інші доходи, одержані установою внаслідок іншої (господарської), крім основної, діяльності, що фактично надійшли на відповідні рахунки установи і зараховуються до спеціального фонду кошторису установи. Перелік доходів спеціального фонду бюджетних установ визначає Кабінет Міністрів України

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Рис.2.1 Види доходів спеціального фонду бюджетних установ

Доходи спеціального фонду бюджетних установ Власні надходження бюджетних установ Інші кошти спеціального фонду бюджету 1 група Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 2 група Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Інші кошти спеціального фонду бюджету - це фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету відповідного рівня. Механізм отримання бюджетною установою цих коштів близький до порядку одержання асигнувань із загального фонду відповідного бюджету. Власні надходження — кошти бюджетних установ, які вони отримують від плати за послуги, що надають бюджетні установи, кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їхнього утворення та напрями використання встановлено Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" від 17 травня 2002 р. № 659. Власні надходження бюджетних установ поділяють на дві групи: - плата за послуги, що надають бюджетні установи; - інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Першу групу утворюють надходження від плати за послуги, що надають бюджетні установи згідно із законами та нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний характер і обов'язково плануються у бюджеті. У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їхні доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Другу групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Власні надходження бюджетних установ використовують відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет за відповідними напрямами. Джерела власних надходжень бюджетних установ та напрями їхнього вико ристання наведено в Таблиці 2.2

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Таблиця 2.2 Характеристика доходів та видатків спеціального фонду

Групи Підгрупи Характеристика надходжень 1 Плата за послуги, що надають бюджетні установи 1. Плата за послуги, що надають бюджетні установи згідно з їх функціональ-ними повнов Кошти, які. надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ 2. Надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяль­ності Кошти, які отримують установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо 3. Плата за оренду майна бюджетних установ Кошти, які отримують бюджетні установи у повному обсязі за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом 4. Надходження бюджетних установ від реалізації майна Кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, зокрема списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна 5. Інші власні надходження До іних належвть : - плата за утримання дітей в дошкільних закладах; - пл а та за навчання у державних школах естетичного виховання дітей; - кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах подовженого дня; - плата за проживання в гуртожитках навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; - кошти, які надійшли на рахунок професійно-технічного навчального закладу або залишаються навчальному закладу від сум, що надійшли за роботи виконані учнями згідно з законодавством; - кошти працівників за харчування, отримані за місцем роботи;

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: продовження таблиці 2.2

2 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1. Благодійні внески, гранти та дарунки До цієї підгрупи належать всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, зокрема внески від спонсорів та меценатів. Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою їхнього надання, проектом міжнародної технічної допомоги тощо 2. Кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ До цієї підгрупи належать також інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, зокрема на спорудження житлових будинків

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: До інших джерел власних надходжень бюджетних установ належать кошти, отримані бюджетними установами для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінет) Міністрів України, укладеними угодами, зокрема міжнародними, календарни­ми планами централізованих заходів тощо

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Група „Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" поділяється на такі підгрупи: - благодійні внески, гранти та дарунки; - кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ. До першої підгрупи, згідно з чинним законодавством України, зараховують усі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги, як передавання будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Меценатство — добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Спонсорство — добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інші підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги для популяризації виключно свого імені (назви), свого знака для товарів і послуг. Грант — фінансова підтримка, що надає донор одержувачу на безповоротній основі в грошовій і натуральній формі та яка спрямовується на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом міжнародної технічної допомоги, на виконання конкретної роботи. Донорами (іноземними, вітчизняними) можуть і юридичні, і фізичні особи в Україні та за її межами, які добровільно надасть гуманітарну допомогу

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення і розподілу і контролю за цільовим використанням добровільної безповоротної та безоплатної допомоги визначають закони України „Про благодійництво та благодійні організації", „Про гуманітарну допомогу" та іншими нормативно-правовими актами. Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт та/або надання послуг, у результаті якої отримано матеріальні цінності, оприбутковується набувачами, як і у разі надходження гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: До другої підгрупи зараховують кошти, які отримують бюджетні установи на виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи юридичних осіб, від інших бюджетних установ. До цієї підгрупи зараховують також інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, зокрема спорудження житлових будинків. Кошти цієї підгрупи використовують за спеціальними напрямами, визначеними їхніми надавачами

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Кошти отримані бюджетною установою для виконання окремих доручень, вважають сумами за дорученнями. До сум за дорученнями належать кошти, які надходять: - для розрахунків з молодими фахівцями (підйомні); - на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання; - для створення фонду преміювання науково-дослідних установ; - добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Характеристика субрахунків до рахунку 71 “Доходи спеціального фонду” Таблиця 2.3

№ п/п Субрахунок Характеристика субрахунку номер назва 711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги Обліковують надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функці-ональними повноваженнями; кошти, що одержують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти що отримують бюджетні установи від реалізації майна 712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ Обліковують надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: продовження таблиці 2.3

713 Доходи за іншими надходжен-нями спеціального фонду Обліковують надходження установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом 714 Кошти батьків за надані послуги Обліковують надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів 715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду Обліковують кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету 716 Доходи за витратами майбутніх періодів Обліковують суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: У бухгалтерському обліку операції із надання платних послуг бюджетними, установами відображається такими записами: Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку доходів від надання платних послуг

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Нарахування плати за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності, визначені переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами за плату, затвердженими Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі 364, 674 711, 714 2 Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи 364 711 3 Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості форменого одягу, завданих збитків тощо 363, 364 711 4 Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби навчально-виробничими майстернями 633 711

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: продовження таблиці 2.4

5 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103-122, 711 6 Нараховано плату за навчання 364 711 7 Нараховано плату за тимчасове проживання у гуртожитку 364 711 8 Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що одержані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надають бюджетні установи згідно з функціональними повноважен-нями; кошти, що отримують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що одержують від реалізації майна), що згідно з кошторисом зараховані до поточного бюджетного року 711 432

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Кореспонденція рахунків з обліку доходів за іншими джерелами власних надходжень таблиця 2.5

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (зокрема надходження у натуральній формі) 301, 302, 324 712 2 Зараховані благодійні внески в іноземній валюті 318 712 3 Надходження коштів для сплати іменних стипендій 324 712 4 Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій 812 662 5 Виплата іменних стипендій 662 301, 324

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: продовження таблиці 2.5

6 Безоплатне отримання навчальної літератури 112 712 7 Водночас роблять другий запис (формується бібліотечний фонд) 812 401 8 Оприбутковано гуманітарну допомогу: Продукти харчування Медикаменти Запчастини до транспортних засобів 232 233 238 712 9 Списано: Продукти харчування, отримані як гуманітарна допомога; Медикаменти, одержані як гуманітарна допомога; 812 232 233 10 Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи) 712 432

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Кореспонденція рахунків з обліку інших надходжень спеціального фонду Таблиця

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспонден - ція рахунків Дебет Кредит 1 Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 326 713 2 Переведення коштів розпоряд - никами нижчого рівня 713 326 3 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 713 326 4 Списання доходів за іншими надходженнями спеціального фонду 713 432

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Кореспонденція рахунків з обліку доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах Таблиця

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Нарахування плати за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 364, 674 714 2 Надходження коштів за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах 301, 323 364, 674 3 Повернення плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах 674 301 4 Списання доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 714 432

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт Реалізація готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізація науково-дослідних робіт за договорами обліковується на рахунку 72 „Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", який розподіляється на субрахунки

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51: Характеристика субрахунків до рахунку 72 “Доходи від реалізації продукції,виробів і виконання робіт” Таблиця

№ з/н Субрахунок Характеристика субрахунку номер назва 1 721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень Обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За кредитом субрахунку записують суми реалізованих готових виробів, що випускають майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За дебетом записують фактичну собівартість реалізованих виробів, кредитується субрахунок 241 або 81 Кредитовий залишок за субрахунком відображає суму прибутку, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг. 2 722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств Обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами. За кредитом субрахунку відображається сума реалізованої продукції, за дебетом її планова собівартість, яка в кінці року коригується відповідно до фактичних витрат на її виробництво. Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму прибутку, а дебетовий — збитки від реалізації продукції

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: продовження таблиці

3 723 Реалізація науково-дослідних робіт за договорами Обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами Списують результати від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт, викона - них за договорами, за закінченими темами, які здані за актами замовникам. За кредитом субрахунку записують вартість виконаних науково-дослідних та дослідно-конст - рукторських робіт і переданих замовникам рахунків до оплати за вартістю, вказаною в угоді. За дебетом субрахунку 723 обліковують фактичну вартість виконаних і зданих замовникам робіт.

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: Результати реалізації за субрахунками 721 і 722 після закінчення звітного року зараховують на рахунок 43 „Результати виконання кошторисів". Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт, виконаних за договорами, здійснюється за закінченими темами, які здані за актами замовникам

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54: Облік доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень. Бюджетні установи можуть отримувати доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), виготовленої виробничими (навчальними) майстернями. Як правило, такі підрозділи у бюджетних навчальних закладах створюють для практичної підготовки учнів та студентів за відповідною спеціальністю. Статутна діяльність виробничих (навчальних) майстерень з практичної підготовки учнів та студентів фінансується за рахунок бюджетних коштів у межах кошторису. Але одночасно з навчальною роботою такі майстерні можуть виконувати роботи, виготовляти вироби, надавати послуги на замовлення населення або юридичних осіб. Частину таких виробів виробничі майстерні можуть використовувати у власній діяльності бюджетної установи, а частину — реалізовувати на сторону

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55: Для обліку операцій з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень у плані рахунків бюджетних установ передбачено субрахунки: 241 „Вироби виробничих (навчальних) майстерень"; 721 „Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"; 821 „Витрати виробничих (навчальних) майстерень". Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 „Вироби виробничих (навчальних) майстерень"

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56: Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821. Витрати виробничих (навчальних) майстерень". На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 „Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57: На субрахунку 721 „Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" обліковують реалізацію готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За дебетом цього субрахунку відображають фактичну собівартість реалізованих виробів, виконаних робіт, даних послуг стороннім організаціям та особам за плату, а за кредитом — виручку реалізовану продукцію (роботи, послуги). Кредитовий залишок за субрахунком І відображає суму прибутку, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг. Результати реалізації після закінчення звітного року зараховують на рахунок 43 „Результати виконання кошторисів"

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації виробів виробничих(навчальних) майстерень Таблиця

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Оприбуткування готових виробів, переданих з виробництва на склад 241 821 2 Реалізовані готові вироби майстерень: а) реалізація готових виробів за фактичною собівартістю 721 241 б) реалізаційна вартість (без ПДВ) 633 721 в) сума ПДВ (якщо така продукція оподатковується ПДВ) 633 641 г) надходження коштів від реалізації виробів 301, 323 633 3 Реалізовані послуги, надані виробничими (навчальними) майстернями на сторону: а) фактична собівартість наданих послуг 721 821 б) реалізаційна вартість (без ПДВ) 633 721 в) сума ПДВ (якщо такі послуги оподатковуються ПДВ) 633 641 г) надходження коштів від реалізації наданих послуг 301, 323 633 5 Спис у ються доходи від реалізації виробів 721 432

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59: Облік доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств Одним з видів виробничої діяльності бюджетних установ може бути виробництво сільськогосподарської продукції у підсобних (навчальних) сільськогосподарських підрозділах. Вироблена цими підрозділами (дослідними ділянками, виробничими бригадами, підсобними підприємствами, навчально-дослідними господарствами, що утримуються на балансі бюджетної установи) продукція може використовуватися як для внутрішніх потреб установи (харчування контингенту тощо), так і для реалізації на сторону. Кошти від діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств використовують передовсім на покриття витрат цих господарств, а отриманий прибуток може скеровуватися на покриття дефіциту доходів загального фонду відповідно до кошторисних призначень

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60: Облік протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств ведеться на субрахунку 251 „Продукція підсобних(навчальних) сільських господарств". Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 „Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств". На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 „Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств"

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61: Облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами Бюджетні установи можуть на замовлення підприємств та організацій надавати платні послуги з виконання науково-дослідних та конструкторських робіт. Підставою для виконання таких робіт є договір, укладений науковою установою із замовником. У договорі необхідно передбачити обсяг наукової роботи та етапи її виконання, порядок здавання виконаної роботи замовнику, вартість робіт і порядок розрахунків та інші питання, що регулюють відносини замовника і виконавця. До договору додають: технічне завдання, протокол узгодження договірної вартості роботи, календарний план її виконання, кошторисні розрахунки, штатний розпис виконавців тощо

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: Для обліку доходів від реалізації науково-дослідних робіт передбачено такі субрахунки: 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи"; 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті"; 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами"; 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами"

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: На субрахунку 351 „Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" обліковують аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами. Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 323 „Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів". За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 „Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" записують суми авансів, що зараховані під час оплати рахунків

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64: На субрахунку 634 „Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" обліковують розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи. За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 „Реалізація науково-дослідних робіт за договорами". У кредит субрахунку 634 та дебет 323 „Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" записують суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 „Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи суми зарахованого авансу

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65: На субрахунку 723 „Реалізація науково-дослідних робіт за договорами" обліковують вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами. Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт, виконаних за договорами, провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66: На субрахунку 823 „Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" обліковують витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами детальніше розглядатимемо при вивченні теми “Виробничі витрати”

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67: Порядок відображення в обліку доходів реалізації науково-дослідних робіт подано у таблиці Таблиця Кореспонденція рахунків з обліку доходів реалізації науково-дослідних робіт

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Надходження авансів від замовників за договорами на виконання науково-дослідних робіт 323 351 2 Надходження від замовників сум на оплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за договорами 323 634 3 Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи за договорами відповідно до чинного законодавства України 351 634 4 Здавання замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі 634 723 5 Списують доходи від реалізації виконаних робіт 723 432

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68: 3. Склад і класифікація видатків бюджетних установ Видатки бюджетної установи — це витрати, що їх здійснює установа для свого утримання та виконання своїх функцій, в т. ч. видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо. В обліку виконання кошторису видатки поділяються на касові і фактичні

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69: Касові видатки — це кошти, перераховані Державним казначейством або фінансовими органами та видані безготівково або готівкою міністерствам, відомствам, установам. Фактичні видатки обліковуються на рахунках класу 8 «Витрати», зокрема 80 «Видатки загального фонду», 81 «Видатки спеціального фонду», 82 « Виробничі витрати»

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70: Рахунки класу 8 є активними. За дебетом фіксуються суми фактичних видатків, проведених протягом року, за кредитом на­прикінці року відбувається списання сум фактичних видатків за рахунок джерел їх фінансування. Аналітичний облік фактичних видатків за рахунком 80 «Видатки із загального фонду» в установах, що здійснюють облік виконання кошторису самостійно, ведеться за кожним субрахунком у книзі видатків за кодами економічної класифікації видатків (табл. 3.1)

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71: Таблиця 3.1

Субрахунки рахунка 80 «Видатки загального фонду» Коротка характеристика 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» Обліковуються фактично здійснені видатки на утримання вузів, технікумів, ПТУ тощо за рахунок коштів державного бюджету 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи» Даний субрахунок аналогічний субрахунку 801, різниця тільки в джерелі фінансування, у даному разі це місцевий бюджет. Наприклад, облік видатків на харчування дітей, що навчаються в інтернатах, здійснюється з місцевого бюджету

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72: У дебет відповідних субрахунків записуються суми здійснених фактичних видатків. Після закінчення року всі видатки, сформовані за дебетом субрахунків 801 і 802, бюджетними установами списуються за кредитом цих субрахунків у дебет субрахунку 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73: Аналітичний облік фактичних видатків за рахунком 81 «Видатки спеціального фонду» ведеться в розрізі видів спеціальних коштів і кодів економічної класифікації в книзі обліку спеціальних коштів (табл. 3.2)

Субрахунки рахунка 81 «Видатки спеціального фонду» Коротка характеристика 811 «Видатки за коштами, одержаними як плата за послуги» Обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, здійснені за кошти, одержані як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення господарської та виробничої діяльності. Також на цьому рахунку відображаються суми ПДВ 812 «Видатки за іншими джерела-ми власних надход-жень» Призначений для обліку фактичних видатків, понесених за рахунок інших джерел власних надходжень спеціального фонду, що відображаються на рахунку 712 як доходи 813 «Видатки за іншими надходже-ннями спеціаль-ного фонду» Обліковуються фактичні видатки, понесені установою за рахунок інших надходжень спеціального фонду. Так, навчальними закладами обліковуються видатки з підготовки виробничих кадрів для підприємств за договорами, здійснюваними понад держзамовлення

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74: У дебет відповідних субрахунків записуються суми здійснених фактичних видатків. Після закінчення року всі видатки, сформовані за дебетом субрахунків 811 — 813, бюджетними установами списуються за кредитом цих субрахунків у дебет субрахунку 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»

Изображение слайда
1/1
75

Слайд 75: таблиця 3.3 Типова кореспонденція субрахунків 80,81,82

Зміст господарських операцій Дебет Кредит За дебетом субрахунків 80,81,82 1 При оприбуткуванні земельних ділянок, будинків та споруд, машин і обладнання, білизни, постільних речей, одягу, взуття, транспортних засобів, інструментів, виробничого (включаючи пристрої) і господарського інвентарю, робочих і продуктивних тварин, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів тривалого використання з науковою метою, книжок, що включаються до бібліотечного фонду, програм для електронних обчислювальних машин та інших необоротних активів [вартість без податку на додану вартість (далі - ПДВ) та сум без копійок]: Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ): для оплати коштами загального фонду для оплати коштами спеціального фонду Сума ПДВ: для оплати коштами загального фонду для оплати коштами спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 101-122 801, 802 811-813 801,802 811-813 641 364,675 401 401 364, 675 364, 675 364, 675 2 Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтверджувальних документів, крім одержаних за операціями з централізованого постачання 801,802, 811-813 201-218, 231-236, 238,239

Изображение слайда
1/1
76

Слайд 76: продовження таблиці 3.3

2 3 4 3 Згідно з одержаними актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продук­тів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупником 801, 802, 813 683, 684 4 Списання нестач виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування у межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винні особи не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розра­хунками з централізованого постачання 801,802, 811-813 201,204, 205, 231-236, 238, 239 5 Оприбуткування малоцінних та швидкозношу-ваних предметів (вартість без ПДВ): Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) 221 801, 802 811-813 361,362,364,675 411 Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів: придбаних за кошти загального фонду 801,802 361,363364, 675 придбаних за кошти спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 361,362364, 675 6 Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 801,802 811-813 361, 364, 675

Изображение слайда
1/1
77

Слайд 77: продовження таблиці 3.3

2 3 4 7 Прийняття звіту про витрачені підзвітні суми 801, 802, 811-813, 823 362 8 Списано на фактичні видатки одержані. послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 801,802, 811-813 364 9 Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установ 801, 802, 811-813 661 10 Нарахування стипендій 801,802, 811 662 11 Нарахування внесків на державне соціальне страхування 801, 802, 811-813 652 12 Нарахування внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 801, 802, 811-813 653 13 Нарахування внесків з інших видів страхування 801, 802, 811-813 654 14 Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України 811 641, 642

Изображение слайда
1/1
78

Слайд 78: Продовження таблиці 3.3

1 2 3 4 За кредитом субрахунків 80,81 1 Списуються видатки поточного року, проведені за кошти загального фонду бюджету 431 801, 802 2 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, одержаними як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 432 811, 812, 813 3 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 231- 236, 238, 239 825

Изображение слайда
1/1
79

Слайд 79: 4. Касові та фактичні видатки Касові видатки — усі суми, проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і у формі безготівкової оплати рахунків. Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням коштів бюджету згідно із затвердженим кошторисом установи

Изображение слайда
1/1
80

Слайд 80: Касові видатки показують суму асигнувань, які одержала і витратила установа за окремими кодами економічної класифікації видатків, що дає змогу мати дані про касове виконання кошторису та про залишки невикористаних асигнувань на певну дату. Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків

Изображение слайда
1/1
81

Слайд 81: Касові видатки бюджетних установ, які фінансуються через органи Державного казначейства, обліковуються двічі: один раз в органі казначейства (під час списання коштів з реєстраційного рахунку установи) і другий раз — в самій установі (під час отримання виписки органу казначейства з реєстраційного рахунку)

Изображение слайда
1/1
82

Слайд 82: Фактичні видатки — це дійсні витрати коштів бюджетної установи, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, а також нараховані або проведені, але не сплачені. До них належать видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, нарахованою, але не виплаченою заробітною платою і стипендіями

Изображение слайда
1/1
83

Слайд 83: Їхній облік дає змогу контролювати хід виконання кошторису установою загалом та дотримання встановлених норм видатків за окремими кодами економічної класифікації. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому під час виконання планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом

Изображение слайда
1/1
84

Слайд 84: Приклади касових видатків бюджетних установ за КЕКВ Таблиця 4.1

КЕКВ Фактичні видатки Касові видатки 1111 Нараховано заробітну плату Отримано в касу грошові кошти для виплати заробітної плати, перераховано зарплату на картрахунок у разі використання пластикових карток 1112 Нараховано грошове забезпечення військо-вослужбовцям Отримано в касу грошові кошти для виплати грошового забезпечення або на картрахунки у разі використання пластикових карток 1120 Нараховано лікарняні. Нараховано внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві Отримано до каси кошти для виплати за лікарняними листками. Перераховано внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 1131 Списано на поточні потреби канцтовари, господарське приладдя Перераховано постачальникам за канцтовари, господарське приладдя

Изображение слайда
1/1
85

Слайд 85: продовження таблиці 4.1

1 2 3 1132 Списано витрачені на потреби установи використані медикаменти Перераховано постачальникам за медикаменти 1133 Списано витрачені на потреби установи продукти харчування Перераховано постачальникам за продукти харчування 1135 Списано бензин, запчастини, нараховано податок з власників транспортних засобів Перераховано постачальникам за паливо, запчастини, сплачено податок 1136 Списано витрати за оренду приміщень, обладнання Здійснено оплату за використання приміщень, обладнання 1137 Списано видатки на поточний ремонт приміщення згідно з актом виконаних робіт Перераховано виконавцю кошти на здійснення поточного ремонту 1138 Списано на видатки установи послуги зв'язку Здійснено оплату послуг зв'язку 1140 Списано видатки на відрядження згідно з авансовим звітом Отримано готівку (перерахова-но на картрахунки при використанні пластикових карток) для видавання під звіт

Изображение слайда
1/1
86

Слайд 86: продовження таблиці 4.1

1 2 3 1161 Списано на видатки установи плату за теплопостачання Перераховано згідно з платіжним документом за теплопостачання 1162 Списано на видатки установи плату за водопостачання і водовідведення Перераховано згідно з платіжним документом за водопостачання і водовідве-дення 1163 Списано суму видатків за фактичну кількість спожитої електроенергії на підставі підтвердних документів Перераховано згідно з платіжним документом за електроенергію 4164 Списано на видатки установи плату за природний газ Перераховано згідно з платіжним документом за природний газ 1342 Нараховано стипендію студентам, аспірантам Отримано кошти до каси для виплати стипендії студентам, аспірантам 2110 Списано видатки при оприбуткуванні обладнання і предметів довгострокового користування Перераховано постачальникам за обладнання і предмети довгострокового користування 2122 Списано видатки на капітальне будівництво та придбання адмін. об'єктів Здійснено оплату з капітального будівництва та придбання адміністративних об'єктів

Изображение слайда
1/1
87

Слайд 87: Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні у сумі. У сучасних умовах фактичні видатки часто перевищують касові, бо не завжди фінансування з бюджету дає змогу вчасно погасити заборгованість із зарплати, за енергоносії та інші господарські витрати бюджетних установ. Фактичні видатки за КЕКВ 1111, 1112, 1120,1342, як правило, випереджають касові. Це пов'язано з тим, що нарахування зарплати, стипендії та внесків на соціальне страхування здійснює раніше, ніж перерахування платежів і отримання грошових коштів до каси для виплати

Изображение слайда
1/1
88

Слайд 88: Касові видатки приблизно відповідатимуть у часі фактичним у разі придбання основних засобів та нематеріальних активів, оскільки вартість придбаних зазначених активів одразу списують на фактичні видатки (під час формування фонду необоротних активів). Якщо кошти, отримані з банку чи казначейства, витрачені за прямим призначенням відповідно до кошторису (наприклад, видатки за електроенергію, газ, воду, телефон, поточний ремонт та інші послуги), то фактичні видатки збігаються з касовими

Изображение слайда
1/1
89

Слайд 89: За іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету касові видатки найчастіше випереджають фактичні. Так, під час придбання господарських товарів, медикаментів, продуктів харчування, бензину спочатку, звичайно оплачується рахунок постачальника (касові видатки), потім — оприбутковуються оплачені цінності, а вже потім — їх списують (фактичні видатки)

Изображение слайда
1/1
90

Слайд 90: Якщо фактичні видатки перевищують касові, це свідчить або про погашення дебіторської заборгованості на початок звітного періоду, або про виникнення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду через отримання товарів, робіт, послуг без попередньої оплати. Крім того, перевищення фактичних видатків над касовими за статтями видатків на придбання продуктів харчування, медикаментів, канцтоварів, видатків на утримання автотранспорту, капітальний ремонт може бути наслідком списання у поточному звітному періоді майна, придбаного у попередньому звітному періоді;

Изображение слайда
1/1
91

Слайд 91: Якщо касові видатки перевищують фактичні, це свідчить про погашення кредиторської заборгованості, наявної на початок звітного періоду, або про виникнення дебіторської заборгованості наприкінці звітного періоду в результаті попередньої оплати. Касові та фактичні видатки пов'язані між собою. Тому розподіл і одночасний взаємозв'язок дають змогу, аналізуючи видатки одержати повну інформацію щодо використання бюджетних коштів і здійснювати своєчасний контроль за їх цільовим використанням

Изображение слайда
1/1
92

Слайд 92: Залежність касових та фактичних видатків за КЕКВ можна записати у вигляді формули: Фактичні видатки за звітний період + + Кредитовий залишок на початок року — — Дебетовий залишок на початок року – - Кредитовий залишок на кінець звітного періоду + + Дебетовий залишок на кінець звітного періоду = = Касові видатки за звітний рік (період)

Изображение слайда
1/1
93

Слайд 93: Порівняння касових і фактичних видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами економічної класифікації видатків забезпечує контроль з боку держави (в особі відповідних розпорядників коштів, фінансових органів та органів Державного казначейства) за станом виконання кошторису доходів і видатків, розрахунків з підрядниками, постачальниками, різними кредиторами, за доцільністю використання виділених коштів згідно з їхнім цільовим призначенням. Таке порівняння дає змогу виявити факти порушення фінансової дисципліни, безпідставного, нецільового використання державних коштів

Изображение слайда
1/1
94

Слайд 94: Надходження матеріальних і грошових цінностей з джерел, не пов'язаних з фінансуванням із загального фонду бюджету відповідного рівня, є доходами спеціального фонду. Ці доходи, як і видатки, що будуть здійснені за їхній рахунок, також повинні бути передбачені в кошторисі

Изображение слайда
1/1
95

Слайд 95: Облік касових та фактичних видатків Бухгалтерський облік касових видатків ведеться на відповідних субрахунках рахунків 31 „Рахунки в банках" або 32 „Рахунки в казначействі". За кредитом цих субрахунків відображають касові видатки установи, тобто суми, отримані з рахунків у казначействі чи банку готівкою або перераховані у безготівковому порядку

Изображение слайда
1/1
96

Последний слайд презентации: Тема 2 : ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 1. Основні принципи та порядок фінансування: Для обліку фактичних витрат бюджетних установ Планом рахунків передбачено Клас 8 „Витрати". Клас 8 „Витрати" за Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ включає такі синтетичні рахунки з обліку витрат: 80 „Видатки із загального фонду"; 81 „Видатки із спеціального фонду"; 82 „Виробничі витрати"

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже