Презентация: Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки

Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки
1/39
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 20)
Скачать (81 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема 2 Грошовий обіг і грошові потоки

2

Слайд 2

План 2.1 Характеристика і структура грошового обороту 2.2 Форми грошового обороту 2.3 Форми безготівкових розрахунків та способи платежу між підприємствами 2.4 Закон грошового обігу 2.5 Грошова маса та її показники 2.6 Регулювання грошової маси

3

Слайд 3

2.1 Характеристика і структура грошового обороту

4

Слайд 4

Ринки продуктів – це ринки, на яких населення, підприємства купують вироблені іншими підприємствами товари та послуги. Населення витрачає одержані ними доходи на придбання споживчих товарів, а підприємства продають свої продукти населенню та іншим підприємствам з метою одержання виручки, необхідної для продовження процесу виробництва.

5

Слайд 5

Ринки ресурсів – це ринки, на яких населення, підприємства купують ресурси, необхідні для виробництва – робочу силу, капітал, природні ресурси. Населення та підприємства продають ресурси, що належать їм, за відповідні грошові платежі, які виступають у вигляді заробітної плати, процентного доходу, рентних платежів, прибутку.

6

Слайд 6

Кількісним вимірником товарних потоків є гроші. Кількість грошей в обігу можна визначити виходячи з наступної залежності: М V =Р Q де, М – кількість грошей (грошова маса), V – швидкість обігу грошей, Р – рівень цін, Q – реальний національний продукт.

7

Слайд 7

До першої групи таких каналів відносяться канали прямого фінансування, по яких кошти переміщуються безпосередньо від власників заощаджень до позичальників шляхом реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів.

8

Слайд 8

До другої групи відносять канали непрямого фінансування, визначаючи, що потоки грошових коштів від власників заощаджень до позичальників проходять через фінансових посередників, таких як банки, страхові компанії та інші кредитно-ощадні установи.

9

Слайд 9

Можна виділити дві підгрупи прямого фінансування: капітальне фінансування та фінансування шляхом одержання позик.

10

Слайд 10

Капітальним фінансуванням називається угода, за якою фірма одержує грошові кошти для здійснення інвестицій в обмін на надання права пайової участі у власності фірми.

11

Слайд 11

Фінансування шляхом одержання позик передбачає будь-яку угоду, відповідно до якої фірма одержує грошові кошти для здійснення інвестицій в обмін на зобов'язання сплатити ці кошти в майбутньому з визначеним відсотком, права на частку власності кредитор не одержує.

12

Слайд 12

Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей між: центральним банком країни і комерційними банками; комерційними банками; підприємствами і організаціями; банками і господарюючими суб'єктами; господарюючими суб'єктами і населенням; фінансовими інститутами і населенням.

13

Слайд 13

2.2 Форми грошового обігу

14

Слайд 14

Грошовий оборот – це рух грошових коштів в готівковій та безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі в народному господарстві.

15

Слайд 15

В залежності від виду відносин, які обслуговує грошовий оборот, його можна поділити на: • грошово-розрахунковий оборот, який обслуговує розрахунки за товари та послуги і нетоварні зобов'язання юридичних та фізичних осіб; • грошово-кредитний оборот, який обслуговує кредитні відносини в господарстві; • грошово-фінансовий оборот, що обслуговує фінансові відносини в господарстві.

16

Слайд 16

Готівково-грошовий оборот представляє собою сукупність платежів готівковими коштами, які використовуються при виплаті заробітної плати, пенсій, субсидій. Населення здійснює готівкові платежі при купівлі товарів, оплаті різних видів послуг тощо.

17

Слайд 17

Готівкові гроші мають значну питому вагу і тому перспективи їх зменшення пов'язані з: • стабілізацією економіки; • підвищенням надійності банків і зростанням довіри до них з боку населення; • розвитком ринку державних цінних паперів, орієнтованих на населення; • запровадженням високоефективних банківських технологій у галузі розрахунків, зокрема, національної системи електронних масових платежів за допомогою пластикових карток.

18

Слайд 18

Переваги безготівкових розрахунків полягають в наступному: по-перше, зменшуються затрати праці і відсотки, пов'язані з використанням готівкових грошей (карбування, друк, перевезення, зберігання, сортування); по-друге, сприяє безперервному кругообігу коштів. Між готівково-грошовим та безготівковим оборотом існує тісна взаємозалежність: гроші постійно переходять із однієї сфери в іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит в банку, та навпаки. Тому безготівковий платіжний оборот невід'ємний від обігу готівкових грошей і створює разом з ними єдиний грошовий оборот країни.

19

Слайд 19

2.3 Форми безготівкових розрахунків

20

Слайд 20

Практика безготівкових взаємовідносин передбачає використання певних форм платіжних документів.

21

Слайд 21

Всі платіжні документи повинні відповідати вимогам встановлених стандартів і мати в обов'язковому порядку наступні реквізити: • найменування розрахункового документа; • номер, дата, місяць і рік виписки; • найменування та номери банків платника і одержувача коштів; • номери рахунків платника і одержувача коштів (в банку); • найменування платника і одержувача; • призначення платежу (крім чеків); • сума платежу цифрами та прописом; • на першому примірнику розрахункового документа повинні бути підписи керівника підприємства, головного бухгалтера, відбиток печатки.

22

Слайд 22

Відповідно до існуючої в нашій країні практики встановлені такі форми безготівкових розрахунків: платіжними вимогами, платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, чеками, векселями.

23

Слайд 23

Платіжна вимога – це документ, який містить вимогу одержувача коштів платнику про сплату певної суми грошей через банк. Платіжне доручення – це документ, який містить наказ платника банку про списання з його рахунку певної суми та перерахування її на рахунок одержувача.

24

Слайд 24

Платіжна вимога-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який об'єднує платіжну вимогу і платіжне доручення. Частину документу "платіжна вимога" заповнює одержувач, а другу частину – "доручення" – заповнює платник при згоді на оплату.

25

Слайд 25

Акредитив – це розрахунковий документ, який містить доручення банка платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконанні одержувачем умов, вказаних в акредитиві.

26

Слайд 26

Розрахунковий чек – документ, який містить доручення чекодавця (платника) банку про перерахування з його рахунку певної суми грошей на рахунок чекодержателя (одержувача) при здачі ним чека в банк.

27

Слайд 27

Вексель представляє собою цінний папір, який містить зобов'язання – нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити певну суму грошових коштів (розрізняють простий – "соло-вексель" та переказний -"трата"). Вексель є формою оформлення комерційного кредиту, який надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки сплати боргу за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

28

Слайд 28

2.4 Закон грошового обігу

29

Слайд 29

К. Маркс вивів закон грошової о обігу, сутність якого виражається в тому, що кількість грошей, необхідних для виконання функцій засобу обігу, повинна дорівнювати сумі цін товарів, що реалізуються, яка поділена на число обертів (швидкість обороту) однойменних одиниць. Закон грошового обігу виражає економічну взаємозалежність між масою товарів в обігу, рівнем їх цін і швидкістю обігу грошей.

30

Слайд 30

Кількість грошей для обігу і платежу визначається в умовах розвинутого кредитного господарства наступними умовами: • загальним обсягом товарів та послуг, що знаходяться в обігу (пряма залежність); • рівнем товарних цін і тарифів на послуги (пряма залежність, так як чим вищі ціни, тим більше потрібно грошей); • ступенем розвитку безготівкових розрахунків (обернена залежність); • швидкістю обігу грошей, в тому числі кредитних (залежність обернена).

31

Слайд 31

Таким чином, закон, що визначає кількість грошей в обігу, набуває наступного вигляду. Кількість грошей, які необхідні для обігу: Сума цін товарів, що реалізуються Сума цін товарів, проданих в кредит Сума платежів по боргових зобов'язаннях Сума платежів, що взаємно погашаються Середня кількість оборотів грошей як засобу обігу та як засобу платежу

32

Слайд 32

2.5 Грошова маса та її показники

33

Слайд 33

Грошова маса – це сукупність купівельних, платіжних та накопичувальних засобів, яка обслуговує економічні зв'язки, належить фізичним та юридичним особам, а також державі.

34

Слайд 34

Для аналізу зміни руху грошей на певну дату і за певний період у фінансовій статистиці спочатку в економічно розвинутих країнах, а надалі і в нашій країні, стали використовувати грошові агрегати МО, М1, М2, МЗ, М4.

35

Слайд 35

Агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу: банкноти, металеві монети, казначейські білети (в деяких країнах). Готівкові кошти, що складають незначну частину готівки (в розвинутих країнах 2-3%), дають можливість особам здійснювати дрібні розрахунки.

36

Слайд 36

Агрегат М1 складається з агрегату МО і засобів на поточних рахунках банків. Агрегат М2 містить агрегат МІ, термінові та заощаджувальні депозити в комерційних банках, а також короткострокові державні цінні папери.

37

Слайд 37

Агрегат МЗ містить агрегат М2, заощаджувальні вклади в спеціалізованих кредитних закладах, а також цінні папери, які обертаються на грошовому ринку, в тому числі комерційні векселі, які виписуються підприємствами. Агрегат М4 дорівнює агрегату МЗ плюс різні форми депозитів в кредитних закладах.

38

Слайд 38

Між агрегатами необхідна рівновага, в іншому випадку відбувається порушення грошового обігу. Практика показує, що рівновага буде, коли М2 > МІ (вона закріплюється при М2 + МЗ >М1).

39

Последний слайд презентации

В Україні для розрахунку сукупної грошової маси використовують агрегати МО, МІ,М2 і МЗ. Дані грошові агрегати включають: - МО – готівкові гроші в обігу; - МІ, крім МО – кошти підприємств на розрахункових, поточних спеціальних рахунках в банках, депозити населення в ощадних банках до запитання, коштів страхових компаній; - М2 дорівнює МІ плюс термінові депозити населення в ощадних банках, в тому числі компенсація; - МЗ, складається з М2 і сертифікатів та облігацій державної позики.

Похожие презентации

Ничего не найдено