Презентация на тему: Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
14.1. Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок її складання і подання
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до фінансової звітності
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Склад фінансової звітності підприємства
Принципи, з дотриманням яких повинна складатися фінансова звітність підприємства
Перелік підприємств і організацій, які зобов ᾽ язані до 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність шляхом її публікації у
14.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства
Загальна схема будови Балансу підприємства
Взаємозв ᾽ язок Плану рахунків з розділами Балансу
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
14.3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Елементи Звіту про фінансові результати
Фінансові результати відображаються у Звіті
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
14.4. Звіт про рух грошових коштів
Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
14.5. Звіт про власний капітал
Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
14.6. Примітки до річної фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності включають такі форми:
14.7. Консолідована фінансова звітність -
1/27
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (259 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН 14.1. Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок її складання і подання. 14.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства. 14.3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 14.4. Звіт про рух грошових коштів. 14.5. Звіт про власний капітал. 14.6. Примітки до фінансової звітності. 14.7. Консолідована фінансова звітність.

Изображение слайда
2

Слайд 2: 14.1. Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок її складання і подання

Нормативні документи, що регулюють порядок складання і подання фінансової звітності: Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1У, зі змінами і доповненнями «Порядок подання фінансової звітності». Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419 НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ від 07.02.13 р. № 73 НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 27.06.13 р. № 628 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб ᾽ єкта малого підприємництва», затверджене наказом МФУ від 25.02.2000 р. № 39 (у редакції наказу МФУ від 24.01.11 р. № 25, із змінами) П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом МФУ від 19.05.05 р. № 412 «Про примітки до річної фінансової звітності». Наказ МФУ від 29.11.2000 р. № 302

Изображение слайда
3

Слайд 3

Звітність – це впорядкована система узагальнення показників, які характеризують діяльність підприємства за певний період. Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Мета складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Вимоги до фінансової звітності

обов ᾽ язковість - всі підприємства мають подавати звітність; д ержавна регламентація – складається звітність за єдиними правилами і показниками, що визначені формами, які затверджені державними органами; с воєчасність, вірогідність, точність, повнота ; е кономічність – дотримання режиму економії при веденні обліку і складанні звітності

Изображение слайда
5

Слайд 5: ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

- ДОХІДЛИВІСТЬ – ЗРОЗУМІЛІСТЬ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ; - ДОСТОВІРНІСТЬ - ВІДСУТНІСТЬ ПОМИЛОК, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА РІШЕННЯ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ЗВІТНОСТІ; - ЗІСТАВНІСТЬ - МОЖЛИВІСТЬ ПОРІВНЮВАТИ ФІНАНСОВІ ЗВІТИ РІЗНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА/АБО ОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РІЗНІ ПЕРІОДИ; - ДОРЕЧНІСТЬ – ВКЛЮЧАЄ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБ ᾽ ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ МИНУЛИХ, ТЕПЕРІШНІХ І МАЙБУТНІХ ПОДІЙ, ТА НЕ ВКЛЮЧАЄ ПОКАЗНИКИ, ЩО НЕ МАЮТЬ СУТТЄВОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ КОРИСТУВАЧАМИ ОБГРУНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Изображение слайда
6

Слайд 6: Склад фінансової звітності підприємства

Ф. № 1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан); Ф. № 2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Ф. № 3 – Звіт про рух грошових коштів ; Ф. № 4 – Звіт про власний капітал ; Ф. № 5 – Примітки до фінансової звітності ; Пояснювальна записка до фінансової звітності.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Принципи, з дотриманням яких повинна складатися фінансова звітність підприємства

- автономності підприємства; - безперервності діяльності; - періодичності; - історичної (фактичної) собівартості; - нарахування та відповідності доходів і витрат; - повного висвітлення; - послідовності; - обачності; - превалювання сутності над формою; - єдиного грошового вимірника

Изображение слайда
8

Слайд 8: Перелік підприємств і організацій, які зобов ᾽ язані до 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність шляхом її публікації у періодичних виданнях або розповсюдження у вигляді окремих друкованих видань:

публічні акціонерні товариства; підприємства-емітенти облігацій; банки; довірчі товариства; валютні та фондові біржі; інвестиційні фонди і компанії; кредитні спілки; недержавні пенсійні фонди; страхові компанії; інші фінансові установи

Изображение слайда
9

Слайд 9: 14.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства

Баланс - основна форма фінансової звітності, яка складається на кінець останнього дня звітного періоду за даними сальдо на рахунках бухгалтерського обліку і характеризує фінансовий стан підприємства на звітну дату. У Балансі відображаються активи, зобов ᾽ язання та власний капітал підприємства на звітну дату. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Загальна схема будови Балансу підприємства

Розділи активу Розділи пасиву 1. Необоротні активи 1. Власний капітал 11. Оборотні активи 11. Довгострокові зобов ᾽ язання і забезпечення 111. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 111. Поточні зобов ᾽ язання і забезпечення 1У. Зобов ᾽ язання, пов ᾽ язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс Баланс

Изображение слайда
11

Слайд 11: Взаємозв ᾽ язок Плану рахунків з розділами Балансу

План рахунків Баланс Клас 1 – Необоротні активи Клас 6. Поточні зобов ᾽ язання Розділ 1 – Необоротні активи Клас 2 – Запаси; Клас 3 – Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4 – Власний капітал та забезпечення зобов ᾽ язань Клас 5 – Довгострокові зобов ᾽ язання Розділ 11 – Оборотні активи; Розділ 111 – Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Розділ1 – Власний капітал Розділ 11 – Довгострокові зобов ᾽ язання і забезпечення Розділ 111 – Поточні зобов ᾽ язання і забезпечення Розділ 1У - Зобов ᾽ язання, пов ᾽ язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Актив Пасив

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: 14.3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

розкриває інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Розділи Звіту про фінансові результати: 1. Фінансові результати – надається інформація про фінансові результати за видами діяльності і в цілому по підприємству шляхом порівняння доходів і витрат; 11. Сукупний дохід – відображаються доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства; 111. Елементи операційних витрат – відображаються операційні витрати підприємства за їх елементами; 1У. Розрахунок показників прибутковості акцій – заповнюють акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Елементи Звіту про фінансові результати

Доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов ᾽ язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків вкладників); Витрати - зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов ᾽ язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками); Прибуток - сума, на яку доходи перевищують витрати, пов ᾽ язані з одержанням доходу; Збиток - сума, на яку витрати перевищують доходи, для отримання яких здійснені витрати.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Фінансові результати відображаються у Звіті

наростаючим підсумком з початку року до звітної дати на підставі інформації, що міститься на рахунках класів 7 «Доходи і результати діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності». У цьому розділі визначаються: валовий прибуток (збиток); прибуток (збиток) від операційної діяльності; прибуток (збиток) до оподаткування; чистий прибуток (збиток) підприємства. Сукупний дохід - це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками): дооцінка (уцінка) необоротних активів і фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: 14.4. Звіт про рух грошових коштів

призначений для відображення надходження і витрачання грошових коштів підприємства протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Підприємства можуть обрати спосіб складання цього звіту за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту, передбаченої НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». До Звіту про рух грошових коштів не включаються внутрішні зміни у складі грошових коштів підприємства та негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо).

Изображение слайда
19

Слайд 19: Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів

передбачає відображення джерел надходження грошових коштів та напрями їх використання у розрізі окремих видів діяльності: 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності – надходження від реалізації продукції, сплату і повернення податків і зборів, витрачання на оплату праці, соціальні заходи, придбання сировини (товарів, робіт, послуг) тощо; 11. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності – придбання і реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів, отримання відсотків, дивідендів тощо; 111. Рух коштів у результаті фінансової діяльності – розміщення і викуп власних акцій, отримання і погашення позик, сплата дивідендів тощо. Джерелом інформації для складання звіту є обороти на рахунках бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Изображение слайда
21

Слайд 21: Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів

передбачає, що рух коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування суми отриманого прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) на суми негрошових операцій (амортизація необоротних активів тощо) та збільшення (зменшення) оборотних активів, поточних зобов ᾽ язань і забезпечень, а також на суму сплаченого податку на прибуток. Джерелами інформації для таких розрахунків є Баланс, Звіт про фінансові результати, дані окремих рахунків бухгалтерського обліку. Рух коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності і в даному випадку визначається за прямим методом на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: 14.5. Звіт про власний капітал

надає інформацію про зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду. Цей звіт розшифровує зміни у складі окремих видів власного капіталу підприємства, таких як: Зареєстрований капітал; Капітал в дооцінках; Додатковий капітал; Резервний капітал; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); Неоплачений капітал; Вилучений капітал. Джерелами інформації для складання звіту про власний капітал слугують обороти рахунків 40 – 46 класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов ᾽ язань».

Изображение слайда
24

Слайд 24

Изображение слайда
25

Слайд 25: 14.6. Примітки до річної фінансової звітності

Деталізують та роз ᾽ яснюють інформацію щодо фінансово-майнового стану підприємства та результатів його діяльності, розкривають найважливіші обставини, які мали вплив на діяльність підприємства. У примітках необхідно розкрити: облікову політику підприємства; інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов ᾽ язковою за відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності. Т. ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджена наказом МФУ від 29.11.2000 р. № 302.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Примітки до річної фінансової звітності включають такі форми:

Нематеріальні активи; 11. Основні засоби; 111. Капітальні інвестиції; 1У. Фінансові інвестиції; У. Доходи і витрати; У1. Грошові кошти; У11. Забезпечення і резерви; У111. Запаси; 1Х. Дебіторська заборгованість; Х. Нестачі й втрати від псування цінностей; Х1. Будівельні контракти; Х11. Податок на прибуток; Х111. Використання амортизаційних відрахувань; Х1У. Біологічні активи; ХУ. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Тема 14 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 14.7. Консолідована фінансова звітність -

це звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Консолідовану фінансову звітність складає і подає материнське підприємство шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню: а) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства; б) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупових сальдо; в) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

Изображение слайда