Презентация на тему: ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика

ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
KINDS OF PRICES
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика
1/20
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 85)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (206 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика витрат expenses на виробництво продукції. 2.Сукупні витрати aggregate expenditure та собівартість cost price продукції. 3.Собівартість окремих виробів. 4.Ціни на продукцію: сутнісна характеристика, види, методи встановлення fixing.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати current expenditure підприємства на її виробництво і збут. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції Метою планування собівартості є: економічно обгрунтоване визначення величини витрат, необхідних у планованому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї промислової продукції підприємства, що відповідає вимогам щодо її якості. Метою обліку accounting собівартості продукції є: своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Изображение слайда
3

Слайд 3

В собівартість продукції включають витрати на: дослідження ринку та виявлення потреби в продукції; підготовку й освоєння нової продукції; виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, оплату праці персоналу; обслуговування виробничого процесу та управління ним; збут sale продукції; розвідку exploration, використання й охорону природних ресурсів; набір і підготовку кадрів; поточну current раціоналізацію виробництва.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ознаки класифікації Групи витрат По відношенню до виробничого процесу * основні basic * накладні overhead expenses По відношенню до обсягів виробництва * Постійні fixed * змінні variable За єдністю unity складу * одноелементні * комплексні composite За способом віднесення the way of attributing на собівартість окремих видів виробництва * прямі * непрямі За місцем виникнення витрат * витрати виробництва * цеху * дільниці * служби department За доцільністю expediency * продуктивні * непродуктивні За календарним періодом * поточні current * одноразові Залежно від видів діяльності * виникають в процесі звичайної діяльності * виникають в процесі надзвичайної діяльності За видами продукції, робіт, послуг * на вироби * типові предста в ники виробів * групи однорідних виробів * одноразові one-time замовлення * валову * товарну * реалізовану продукцію За видами витрат * за економічними елементами * за статтями items калькуляції

Изображение слайда
5

Слайд 5

2. Сукупні витрати та собівартість продукції Кошторис estimate; budget; виробництва — це витрати підприємства, зв'язані з його основною діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Функцій кошторису: організуюча (фіксуючи режим виконання робіт і необхідний для них рівень витрат, кошториси задають параметри функціонування підрозділу, показників якої має дотримуватися відповідальна особа); Контрольна control (кошториси дають змогу здійснювати контроль діяльності підрозділів, забезпечувати планову дисципліну); стимулююча (кошторис стимулює відповідального виконавця до належного виконання кошторису, пошуку шляхів зниження рівня витрат).

Изображение слайда
6

Слайд 6

Складання кошторису витрат підрозділу підприємства (цеху)

Изображение слайда
7

Слайд 7

КОШТОРИС ВИРОБНИЦТВА НА__________рік Елементи витрат 2009 р. 2010 р. 1. Матеріальні витрати 5210 5400 2. Заробітна плата 2050 2300 3. Відрахування deduction на соціальні потреби 890 1000 4. Амортизація основних засоб ів і нематеріальних активів 800 800 5. Інші витрати 450 500 6. Витрати на виробництво manufacturing expenditures — усього 9400 10000 7. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції manufacturing cost price 400 450 8. Зміна залишків residues витрат майбутніх періодів deferrals (приріст віднімається, зменшення додається) - + 300 9. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається, зменшення віднімається) + 10 - 10. Собівартість cost price валової продукції 9010 9250 11. Зміна залишків незавершеного виробництва work-in-process (приріст віднімається, зменшення додається) + 50 - 200 12. Виробнича собівартість товарної продукції 8960 9450 13. Позавиробничі (комерційні) витрати 340 350 14. Повна собівартість товарної продукції 9300 9800

Изображение слайда
8

Слайд 8

Витрати на 1 грн. товарної продукції ( В1грн.тп ): В1грн.тп = С ТП / Q ТП, де С ТП – собівартість cost price всієї товарної продукції підприємства, грн.; Q ТП – обсяг товарної продукції підприємства, грн.

Изображение слайда
9

Слайд 9

П роцент зниження ви трат на 1 грн. товарної продукції в плановому році в порівнянні з базовим (  ): В 1грн. тп.б - витрати на 1 грн. товарної продукції в базовому році base year, В 1грн. тп.пл - витрати на 1 грн. товарної продукції в плановому році plan year

Изображение слайда
10

Слайд 10

Калькулювання calculation — обчислення (evaluation) собівартості окремих виробів. Об'єкт калькулювання — це продукція (роботи, послуги), собівартість яких обчислюється. 3. Собівартість окремих виробів Калькуляційна одиниця calculation unit — одиниця кількісного виміру об‛єкта калькулювання. Методи калькулювання : за повними витратами; за неповними витратами.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Калькуляційні статті: сировина та матеріали; енергія технологічна; основна заробітна плата виробників; додаткова заробітна плата виробників; відрахування на соціальні потреби виробників; утримання maintenance та експлуатація машин і устаткування; загальновиробничі витрати general manufacturing expenditures; загальногосподарські витрати general economic expenditures; 9. підготовка та освоєння mastering виробництва 10. позавиробничі витрати.

Изображение слайда
12

Слайд 12

4. Ціни prices на продукцію: сутнісна характеристика, види, методи встановлення fixing. Ціна — це грошовий вираз вартості товару monetary expression of the product cost (продукції, послуги). ФУНКЦІЇ ЦІН Облiково record -інформаційна Розподiльча distributive Стимулююча Рацiонального розмiщення disposition виробництва Балансуюча balance-keeping

Изображение слайда
13

Слайд 13

ВИДИ ЦІН За рівнем свободи (лібералі-зації) За сферою обслуго-вування За стадія-ми товаропросування За терито-ріальним поширенням За видами франко За характером використан-ня Фіксовані Регульовані Вільні Оптові Закупівельні Кошторисна вартість Тарифи Роздрібні Ціна підприємства Трансфертна ціна Ціна реаліза-ції Від-пускна ціна Загальнодержавні Місцеві Зональні Франко-склад постачальни-ка (виробника) Франко-станція відправлення Франко-вагон станція відправлення Франко-вагон станція призначення Франко-станція призначення Франко-склад споживача Довідкові Фактичних угод Стартові Лімітні Заставні Сезонні

Изображение слайда
14

Слайд 14: KINDS OF PRICES

ВИДИ ЦІН According to the level of liberalization According to the sphere of servicing According to stages of product promotion According to the territory expansion According to kinds of franco According to the character of usage Фіксовані Fixed Регульовані regulated Вільн і free-of-control prices Оптові wholesale Закупівельні purchase Кошторисна вартість Estimated cost Тарифи Роздрібні retail Ціна підприємства Трансфертна transfer ціна Ціна реаліза-ції Відпускна ціна Selling price Загальнодержавні Місцеві Зональні Франко-склад постачальни-ка (виробника) Франко-станція відправлення Франко-вагон станція відправлення Франко-вагон станція призначення Франко-станція призначення Франко-склад споживача Довідкові list price Фактичних угод actual price Стартові starting price Лімітні limit price ; Заставні hypothecation Сезонні seasonal

Изображение слайда
15

Слайд 15

Собі-вар-тість cost price Прибу-ток profit Акциз-ний збір excise tax Податок на додану вартість value-added tax Націнка посеред-ника middleman’s markup Торговельна надбавка trade extra charge Ціна підприємства Відпускна ціна виробника producer selling price Відпускна ціна посередника middleman’s selling price Роздрібна ціна retail price Поелементний склад ціни

Изображение слайда
16

Слайд 16

При ринковому ціноутворенні безпосередній вплив на формування ціни справляють: Попит, який представляє інтереси споживачів у задоволенні їх потреб. Пропозиція товарів, послуг на ринку, що представляє інтереси продавців. Державне регулювання процесом ціноутворення. Процес ринкового ціноутворення здійснюється в два етапи: І. Формування ціни виробником. При цьому виробником враховуються не лише витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією товару чи послуги, а й відповідна цінова стратегія, а саме: проникнення товару на ринок, „зняття вершків”, орієнтація на ціни конкурентів та інше. ІІ. Оцінка товару покупцем і визначення узгодженої ринкової ціни. В процесі узгодження ціни покупець оцінює товар з позиції його корисності при певному рівні доходів, а продавець – через призму можливого відшкодування compensation витрат і отримання прибутку.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Методи ціноутворення – це способи визначення ціни на конкретний вид товару: Витратний підхід ( cost-is-no-object approach) до ціноутворення зорієнтований на економічні інтереси продавця (виробника). Формуючи відпускну ціну виробник ставить за мету відшкодувати витрати, отримати прибуток і забезпечити сплату до бюджету непрямих податків (акцизний збір і податок на додану вартість). Ціннісний ( value) підхід передбачає, що ціну визначає покупець, виходячи з цінності товару, тобто здатності задовольнити його потреби і смаки. Останнім фактором ціноутворення виступають не витрати виробника, а сприйняття товару покупцем.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Зміст витратного і ціннісного підходів до ціноутворення

Изображение слайда
19

Слайд 19

Изображение слайда
20

Последний слайд презентации: ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика

Изображение слайда