Презентация на тему: ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

Реклама. Продолжение ниже
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Міні-лексікон:
Література
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Альтернативні витрати
Постійні витрати ( F C) – ті, що не залежать від зміни обсягу випуску продукції, їх фірма має сплачувати навіть у тому випадку, коли випуск дорівнюватиме нулю
Залежно від строку розрізняють такі періоди:
Сума постійних і змінних витрат формує сукупні витрати TС = FC +VC,
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Закон спадної віддачі
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Необхідно розрізняти
Структура витрат
Наслідки зниження собівартості:
Чинники, які впливають на зниження собівартості
Ціна - це грошовий вираз вартості товару (продукти, послуги).
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Загальними чинниками, що визначають ціни на товари
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Також прибуток трактується як виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від реалізації (валовим
Економічний та бухгалтерський прибуток
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Засоби виміру прибутку
Функції прибутку:
Економічна роль прибутку :
ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
1/32
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 6)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (138 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

ПЛАН : 1. Сутність та економічне значення витрат виробництва. Теорії витрат виробництва. 2. Види витрат виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати їх структура. Валові, середні та граничні витрати 3. Витрати виробництва, вартість товару та його ціна. Альтернативні підходи. 4. Сутність, види доходу та прибутку. Концепції прибутку та їх витоки. Норми прибутку. Міжгалузева конкуренція та формування середньої норми прибутку.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Міні-лексікон:

витрати виробництва, зовнішні та внутрішні витрати, альтернативні витрати, витрати фірми у короткостроковому періоді, собівартість товару, структурні елементи ціни одиниці товару (послуги), основні види ціни.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Література

1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2004. – 248 с. 2. Цивільний кодекс України. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2004. – 408 с. 3. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія: Підручник для вузів. – Київ., 2000. 4. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2005. 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Несторенко, Л.О.Каніщенко та ін./За ред. Г.Н.Климка, В.П.Несторенка. – 3-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа. – Знання, 2003. – 743с. 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с. 7. Економічна теорія / За ред. проф. Є.М.Воробйова. – Харків – Київ, 2001. – 704 с. 8. Андрющенко Н.С. Суть і значення витрат: історичний аспект // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №5.- с. 3-8. 9. Данько М.С. Теоретико- методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія.- 2007.- №1.- с. 36-47. 10. Кушнір В.С. Загальна споживча цінність та загальні витрати, граничні цінність та витрати у неокласичній теорії ціни // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №3.- с. 4-14. 11. Зінченко О.А. теоретичні основи формування і максимізації прибутку гірнично-збагачувальних підприємств // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №7.- с. 48-54.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

1. Сутність та економічне значення витрат виробництва. Теорії витрат виробництва.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Витрати виробництва - витрати факторів виробництва при виготовленні товарів та послуг.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

2. Види витрат виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати їх структура. Валові, середні та граничні витрати

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Бухгалтер порівнює актив і пасив і на основі цього аналізу оцінює ефективність діяльності фірми за минулий період. До витрат він віднесе фактичні виробничі витрати сировини, матеріалів, оплату праці, амортизаційні відрахування по капітальному обладнанню. Економістів цікавить перспектива розвитку фірми, цікавлять перспективні витрати та їх скорочення. Тобто їх будуть цікавить альтернативні витрати, тобто витрати упущених можливостей найкращого використання ресурсів фірми.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Альтернативні витрати

Зовнішні (явні) витрати – витрати, пов'язані з придбанням фірмою ресурсів, тобто витрати на сировину, матеріали, робочу силу. Внутрішні (неявні) витрати – витрати пов'язані з використанням факторів виробництва, які перебувають у власності самої фірми або підприємця (грошовий капітал, технічне та інше обладнання, підприємницькі здібності).

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Постійні витрати ( F C) – ті, що не залежать від зміни обсягу випуску продукції, їх фірма має сплачувати навіть у тому випадку, коли випуск дорівнюватиме нулю (це виплати відсотків та торгових зобов’язань, рентні платежі, амортизаційні відрахування, страхові внески)

Змінні витрати (VC) – ті, які зростають у міру збільшення випуску і зменшуються в міру його скорочення (витрати на сировину, паливо, енергію, оплату основної маси зайнятих).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Залежно від строку розрізняють такі періоди:

Короткостроковий період — проміжок часу, протягом якого фірма не в змозі радикально змінити свою виробничу програму й обсяг випуску варіюється лише за рахунок змін змінних витрат при незмінному стані постійних. Довгостроковий період – проміжок часу, протягом якого фірма має змогу перебудувати виробництво і впливати на величину випуску, змінюючи не тільки перемінні, а й постійні витрати.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Сума постійних і змінних витрат формує сукупні витрати TС = FC +VC,

де ТС - це сукупні витрати. Середні витрати (АТС) розраховуються як величина витрат на виробництво одиниці продукції АТС = ТС/ Q, де Q - це обсяг виробництва.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Середні витрати Середні постійні (А FC ) обчислюються як відношення постійних витрат до кількості продукції, що випускається (AFC = FC/Q), будуть скорочуватися в міру збільшення випуску. Середні змінні (A V C)- обчислюються як відношення змінних витрат до кількості продукції, що випускається (AVC = VC/Q), cпочатку вони мають тенденцію до зниження, а потім витрати на одиницю продукції починають зростати.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Закон спадної віддачі

Закон спадної віддачі свідчить про обмеженість можливості зростання випуску продукції за рахунок лише одного з видів затрачених ресурсів. Падіння віддачі відбувається через те, що вичерпується можливість саме цього ресурсу, тоді як використання всіх інших лишаються на незмінному рівні. Граничні витрати (МС) - виражають витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції, що випускається. Вони визначаються як відношення зміни в загальних витратах до зміни обсягу випуску: МС =  TC /  Q.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

3. Витрати виробництва, вартість товару та його ціна. Альтернативні підходи.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Собівартість продукції - витрати виробництва в грошовій формі на одиницю продукції. Собівартість можна розглядати як сукупні витрати, поділені на кількість створеної продукції, тобто, як середні витрати. Собівартість – це мірило витрат і доходів. Собівартість відображає реальні, прямі витрати підприємства на виробництво продукції, що дає можливість визначити ефективність його роботи. Собівартість відбиває також ряд економічних відносин (ціни на засоби виробництва, швидкість обороту капіталу, рівень заробітної плати). Собівартість продукції

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Необхідно розрізняти

Вартість і собівартість – це категорії різних рівнів економічних відносин. Вартість – категорія власне виробництва, її складовими є: матеріальні витрати, необхідний продукт, додатковий продукт. Собівартість – лише перші два, тобто матеріальні витрати, необхідний продукт.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Структура витрат

За елементами затрат: сировина й основні матеріали, пальне, заробітна плата, допоміжні матеріали, електроенергія, амортизація основних фондів, соціальне страхування та інші затрати. За статтями калькуляції: затрати на підготовку й освоєння виробництва, затрати на утримання й експлуатацію устаткування, затрати на управління цехом та іншими підрозділами підприємства, затрати від браку та інші. Виробничі витрати - усі витрати, пов'язані з процесом виробництва (витрати на сировину, матеріали, заробітну плату та ін.). Позавиробничі - витрати, пов'язані з реалізацією продукції, а також відрахування на науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, маркетингові дослідження ін.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Наслідки зниження собівартості:

Низька собівартість забезпечує підприємству привласнення додаткового продукту, розміри якого залежать від обсягів зниження індивідуальної собівартості порівняно з суспільною. Низька собівартість товарів і послуг у масштабі суспільства підвищує конкурентоспроможність національної економіки на світовому ринку. Зниження собівартості особливо в галузях, що виготовляють товари масового споживання, створює реальні передумови для зниження цін на ці товари, а отже, для підвищення добробуту народу. Зниження собівартості продукції означає економію матеріальних, людських, фінансових та інших ресурсів.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Чинники, які впливають на зниження собівартості

Що не залежать від конкретного виробника (будівництво за рахунок держави шляхів, мостів, що веде до зниження транспортних витрат, політика держави в галузі цін, тарифів та заробітної плати). Що пов'язані з природними умовами ( помітно впливають на собівартість продукції галузей добувної промисловості та сільського господарства). Що залежать від підприємства - це постійні та змінні витрати (економія сировини та матеріалів завдяки впровадженню ефективних технологій, комплексне використання ресурсів, у т.ч. відходів вторинних ресурсів; зниження амортизаційних відрахувань за рахунок інтенсивного використання техніки, скорочення витрат на управління.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Ціна - це грошовий вираз вартості товару (продукти, послуги)

Функції ринкової ціни: обліково-вимірювальна; розподільча; стимулююча.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Роздрібна ціна (1+2+3+4+5+6) 1 Оптова ціна підприємства (1+2) Собівартість Оптово-збутова надбавка (витрати і прибуток постачально-збутових організацій) Прибуток Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний збір Торговельна надбавка (витрати і прибуток торговельних організацій) Оптова ціна реалізації (1+2+3+4+5) 2 3 4 5 6 Типові структурні елементи ціни одиниці продукції (роботи, послуги)

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Класифікаційні ознаки Особливості купівлі-продажу і сфери економіки Рівень становлення та регулювання Види цін та тарифи С в і т о в і

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Загальними чинниками, що визначають ціни на товари

Гнучкість попиту: зростання цін зумовлює зменшення попиту, і навпаки; Високі технічні параметри та низька вартість експлуатації: вони важливі для потенційного покупця не менше, ніж ціна ; Орієнтація на одержання прибутку та оцінка потенційних покупок з огляду на їхню ефективність: чинники, що впливають на вибір товару покупцем, за ступенем їхньої важливості розміщуються в такій послідовності: якість, технічне обслуговування, ціна; Можливість надати готовому виробу більшої привабливості для покупців: зрозуміло, що доступні ціни, узгоджені з показниками якості товару, є привабливішими для потенційних покупців.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

4. Сутність, види доходу та прибутку. Концепції прибутку та їх витоки. Норми прибутку. Міжгалузева конкуренція та формування середньої норми прибутку.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Прибуток - плата за послуги підприємця, ініціативу, поєднання економічних ресурсів; Прибуток - винагорода за новаторство, нововведення, управлінський талант підприємця; Прибуток - плата за ризик та невизначеність підприємницької діяльності; Прибуток - форма доходу підприємця, який здійснив капіталовкладення з метою досягнення комерційного успіху, тощо.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Також прибуток трактується як виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від реалізації (валовим доходом) і сукупними витратами фірми

PR = ТR – ТC, де PR – прибуток фірми; ТR – виручка фірми; ТC – сукупні витрати. Отже, прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства, характеризуючи первинне надходження над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і береться за головний показник її результативності (ефективності).

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Економічний та бухгалтерський прибуток

Економічний прибуток Бухгалтерський прибуток Внутрішні витрати (неявні, альтернативні) Валовий дохід (виручка від реалізації) Зовнішні витрати (явні)

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між валовим доходом (виручкою від реалізації продукції) та бухгалтерськими (зовнішніми) витратами виробництва. Економічний прибуток визначається як різниця між валовим доходом та економічними (зовнішніми і внутрішніми, включаючи нормальний прибуток) витратами виробництва. Нормальний прибуток – звичайний для галузі дохід від економічних ресурсів; мінімальний дохід, який стимулює підприємця продовжувати справу, залишаючись у певній сфері бізнесу. Монопольний прибуток — прибуток фірми, яка займає монопольне (виключне) становище на ринку. Прибуток

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Засоби виміру прибутку

Маса прибутку (абсолютна грошова величина) — це абсолютний розмір прибутку в грошовому вираженні. П' = (П / К)*100%, де П' — норма прибутку ; П — маса прибутку; К — величина авансованого капіталу. Норма прибутку (якісний відсотковий показник) характеризує ступінь прибутковості капіталу і визначається як відсоткове відношення маси прибутку до всього авансованого капіталу.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Функції прибутку:

облікова, індикативна, що характеризує прибуток як найважливіший показник, критерій ефективності господарської діяльності фірми; розподільча – характеризує прибуток як основне фінансове джерело розвитку фірм та суспільства в цілому; стимулююча – визначає прибуток як потужний генератор економічного розвитку, здійснення інвестицій та нововведень.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Економічна роль прибутку :

є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності; сприяє найефективнішому розподілу та використанню ресурсів, упровадженню досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей; є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення соціальних потреб суспільства.

Изображение слайда
1/1
32

Последний слайд презентации: ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

Дякую за увагу

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже