Презентация: ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” З переходом до цивілізаційної форми існування суспільство стає соціально-неоднорідним. У ньому складаються відносно самостійні спільноти: касти, стани, класи Термін „держава” застосовується як тотожний поняттю „країна” для позначення сукупності людей, території, на якій вони проживають, і суверенної у межах даної ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” Сутність держави – це те головне, що визначає її зміст, призначення та функції. ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”
1/12
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 84)
Скачать (481 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 1. “ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

Суспільство, країна, держава. Спільне і відмінне Влада і соціальні норми у первісному суспільстві Теорії походження держави і права Причини виникнення держави і права Соціальна сутність держави

2

Слайд 2

Суспільство виступає як система різноманітних суспільних зв’язків і суспільних відносин. Суспільство є найскладнішою природно-історичною соціальною системою, що, в свою чергу, складається із соціальних спільнот. Суспільство і людина нерозривно пов’язані між собою. Великий грецький філософ Аристотель, називаючи людину суспільною твариною, тим самим підкреслював, що поза суспільством розвиток та існування людини є неможливими.

3

Слайд 3

Суспільство постає одночасно і як середовище, і як складний механізм задоволення життєвих потреб людини. Відповідно до цих потреб у будь-якому суспільстві існують певні структурні елементи – соціальні інститути : 1) інститут родини – забезпечує відтворення людини; 2) інститут економіки (виробництво матеріальних благ) – забезпечує набуття засобів існування; 3) інститут освіти та науки – забезпечує одержання, накопичення і передачу інформації; 4) інститут духовності (релігія, нерелігійні типи світогляду, мистецтво, філософія) – задовольняє духовні потреби людини; 5) інститут управління ( влада, держава, право та інші соціальні норми ) – забезпечує безпеку суспільства та людини, громадський порядок.

4

Слайд 4

У різні періоди історичного розвитку суспільство набувало різноманітних форм, змінювалася його структура. Первісне суспільство було соціально однорідним, воно не знало соціальної стратифікації. Через це воно могло існувати без держави. Інститут управління був представлений владою, що мала неполітичний характер (влада старійшини, вождя, народних зборів).

5

Слайд 5: З переходом до цивілізаційної форми існування суспільство стає соціально-неоднорідним. У ньому складаються відносно самостійні спільноти: касти, стани, класи

Стратифіковане суспільство завжди є внутрішньо суперечливим: інтереси раба прямо протилежні інтересам рабовласника, бідні та багаті переслідують у житті різні цілі тощо. Світовий досвід свідчить, що саморуйнуванню такого суспільства в змозі запобігти тільки державна організація. Держава постає як соціальний інститут, покликаний протистояти антисоціальним, руйнівним силам, керувати виконанням загальнозначущих справ, забезпечувати внутрішню і зовнішню безпеку суспільства. Терміни „ країна ” та „держава” нерідко використовуються як синоніми. Але з погляду юридичної науки ці поняття не є тотожними. Поняття „країна” за своїм змістом є ширшим, ніж поняття „держава”. Воно має не тільки правове, але й географічне значення.

6

Слайд 6: Термін „держава” застосовується як тотожний поняттю „країна” для позначення сукупності людей, території, на якій вони проживають, і суверенної у межах даної території влади.

Цей же термін вживається в суто юридичному сенсі для позначення організації політичної влади, головного інституту політичної системи суспільства, який спрямовує та організує за допомогою норм права спільну діяльність людей, захищає їх права та інтереси.

7

Слайд 7

Найбільш ранньою формою об’єднання людей було первісне людське стадо, на зміну якому пізніш прийшла родова громада. Зазвичай, родова громада нараховувала декілька десятків людей. Розподіл праці здійснювався за статтю та віком; всі результати трудової діяльності розподілялися нарівно між членами громади.

8

Слайд 8: Сутність держави – це те головне, що визначає її зміст, призначення та функції.

Поняття «сутність держави» має два значення: Перше - під ним розуміють призначення і функціонування державної влади, сенс існування і роль держави в житті суспільства. Таку кожна держава організовує і виконує загальні справи, важливі для всіх членів суспільства. Наприклад, державна влада організує оборону від зовнішніх ворогів, забезпечує правопорядок. По мірі розвитку загальносоціальний та загальнолюдський зміст держави витісняє її вузькокласові функції. Гуманістична тенденція розвитку держави особливо чітко простежується у розвинутих країнах Європи та Америки.

9

Слайд 9

Друге значення поняття «суть держави» пов'язано з проблемою приналежності державної влади певному соціальному шару, з питанням про те, хто і в чиїх інтересах здійснює державну владу. У цьому сенсі слова існують такі точки зору: 1) держава є знаряддям панування експлуататорського класу (рабовласників, феодалів, буржуазії). 2) державна влада завжди належить еліті ( олігархії ); 3) державна влада належить менеджерам–управлінцям, оскільки сама державна влад є різновидом соціального менеджменту; 4) єдиним джерелом державної влади є народ, а державна влада повинна здійснюватися в інтересах і під контролем народу; Суперечки про суть держави належать до «вічних» наукових проблем. Рішення окремих аспектів цієї проблеми породжує нові питання про призначення і роль держави в суспільстві.

10

Слайд 10

11

Слайд 11

12

Последний слайд презентации

Похожие презентации

Ничего не найдено