Презентация на тему: ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт
1/18
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 52)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (180 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт господарювання. Правові основи функціонування підприємств. Підприємницька діяльність: принципи здійснення, форми, типи й моделі. Договірне забезпечення підприємництва.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Загальнофірмові цілі мають відповідати певним вимогам: цілі підприємства мають бути конкретними та піддаватися вимірюванню; цілі підприємства мають бути орієнтованими в часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування; цілі підприємства мають бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності; цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і рішення, що необхідні для досягнення однієї мети, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

2. Правові основи функціонування підприємств Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання Суб'єкт господарювання може бути утворений: за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; у випадках, спеціально передбачених законодавством, за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства; шляхом примусового поділу (виділення) діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Стаття 59. Припинення діяльності суб'єкта господарювання 6. Суб'єкт господарювання ліквідується: за ініціативою власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників; у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено; у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом; у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Глава 7. ПІДПРИЄМСТВО № ст. Назва статті Ст.62. Підприємство як організаційна форма господарювання Ст.63. Види та організаційні форми підприємств Ст.64. Організаційна структура підприємства Ст.65. Управління підприємством Ст.66. Майно підприємства Ст.67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами Ст.68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Ст.69. Соціальна діяльність підприємства Ст.70. Об’єднання підприємств Ст.71. Облік і звітність підприємства

Изображение слайда
8

Слайд 8

Статут суб'єкта господарювання повинен містити: відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством, інші відомості, що не суперечать законодавству.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Підприємництво - ініціативно-самостійна господарсько-комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, яка зорієнтована на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи — підприємця або юридичної особи — підприємства (організації). Основні функції підприємницької діяльності: творча; ресурсна; організаційно-супровідна. Моделі підприємництва: класична; інноваційна; змішана. 3. Підприємницька діяльність: принципи здійснення, форми, типи й моделі.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Принципи підприємницької діяльності: вільний вибір бізнесової діяльності; залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності; самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання працівників; вільне розпоряджання прибутком (доходом), що залишається після внесення обов'язкових платежів до відповідних бюджетів; самостійне здійснення підприємцями - юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: одноосібна власність; товариства (партнерства); корпорації (акціонерні товариства); франчайзинг.

Изображение слайда
11

Слайд 11

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Організаційно- правова форма Сутнісно-змістова характеристика Організацїйно-економічні та соціальні переваги недоліки Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я • Простота заснування • Повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця • Максимально можливі Спонукальні мотиви до ефективного господарювання • Гарантоване збереження комерційних таємниць • Труднощі із залученням великих інвестицій, одержанням кредитів • Повна відповідальність за борги • Неможливість спеціалізованого менеджменту • Невизначеність терміну функціонування Господарське товариство (партнер- ство) Об'єднання власних капіталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов однакового розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу • Широкі можливості виробничої та комерційної діяльності • Збільшення фінансової незалежності й дієздатності • Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень • Можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів • Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів • Збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу та результатів діяльності Корпорація (акціонерне товариство) Підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються прибутком • Реальна можливість залучення необхідних інвестицій • Більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг • Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів • Постійний (тривалий) характер функціонування • Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності • Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів • Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересах

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14

Договір (контракт, угода) — це форма документального закріплення партнерських зв'язків (предмета договору, взаємних прав та обов'язків, наслідків порушення домовленостей). Види договорів: установчий; підприємницький. Будь-який договір складається з: преамбули (вступу до договору), основної частини, заключної частини. 4. Договірне забезпечення підприємництва

Изображение слайда
15

Слайд 15

Основна частина договору неодмінно охоплює специфічні (характерні для конкретної угоди) і загальні (стандартні) умови. До специфічних умов договору належать: предмет договору й кількість товару; якість товару; ціна товару; знижки або націнки, якщо те чи те застосовується; засадні умови поставки; форма оплати; термін поставки; маркування, упаковка, тара; порядок здавання-приймання товару; відповідальність сторін; додаткові застереження, якщо такі є. Загальні умови включаються до всіх договорів незалежно від їхньої специфіки. Такими умовами є арбітражні приписи (застереження) і перелік форс-мажорних обставин, з настанням яких виконання договірних зобов’язань припиняється на час їхньої дії.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності Сфера діяльності Договори 1. Купівля-продаж, оренда та лізинг 1.1. Договір купівлі-продажу продукції підприємства 1.2. Договір на поставку товарів через посередника 1.3. Договір про аукціонний продаж товарів 1.4. Договір про виготовлення продукції із сировини (матеріалів) 1.5. Договір продажу майна іншим юридичним особам 1.6. Державний контракт (державне замовлення) 1.7. Договір оренди майна 1.8. Лізингова угода

Изображение слайда
17

Слайд 17

2. Підрядні послуги 2.1. Договір про консалтинг (інформаційне обслуговування) 2.2. Договір про надання юридичних послуг 2.3. Договір про надання аудиторських послуг 2.4. Договір про рекламні послуги 2.5. Договір про надання брокерських послуг 2.6. Договір на виконання науково-дослідних робіт 3. Трудові відносини 3.1. Тарифна угода 3.2. Колективний договір 3.3. Контракт (договір) про наймання керівника 3.4. Контракт (договір) про наймання працівника (спеціаліста, службовця) 4. Страху-вання 4.1. Договір особистого страхування від нещасних випадків 4.2. Договір страхування майна підприємств і громадян 4.3. Договір обов’язкового (добровільного) медичного страхування

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Підприємство як суб'єкт

5. Розрахунки і кредитування 5.1. Договір на розрахункове й касове обслуговування 5.2. Договір позики під заставу майна 5.3. Договір поручительства 5.4. Кредитний договір 6. Зовнішньо-економічна діяльність 6.1. Агентський договір 6.2. Договір на декларування товарів для митного контролю 6.2. Договір на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних вантажів 6.3. Договір консигнації 6.4. Договір на закупівлю товарів за імпортом 6.5. Договір поставки товарів за експортом 6.6. Ліцензійний договір 7. Інші договори 7.1. Договір доручення 7.2. Договір комісії 7.3. Договір про спільну діяльність

Изображение слайда