Презентация: Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П.

Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П. Соціальна профілактика – це Об’єктами соціальної профілактики виступають: Методи соціальної профілактики Типи профілактик : Первинна профілактика : Вторинна профілактика : Третинна профілактика : Загальна профілактика : Спеціальна профілактика : Предмет соціальної профілактики : Суб'єкти соціальної профілактики : Об'єкти соціальної профілактики : Завдання соціальної профілактики: Принципи соціальної прфілактики : - принципи Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П. Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П. Соціальна терапія - Кожен із методів, що використовуються в соціальній терапії включає два елементи : Усі методи соціальної терапії використовуються у двох формах : Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П. Групи діляться на: Завдання соціальної терапії : Методи соціальної терапії : Поведінкова терапія Дискусійна терапія : Терапія поділяється на : Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П. Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П.
1/30
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 64)
Скачать (76 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Технологія соціальної профілактики та соціальної терапії. Лимар В.П.

2

Слайд 2: Соціальна профілактика – це

- попередження можливих фізичних, психологічних та соціокультурних відхилень у окремих індивідів і груп ризику; - збереження, підтримання, та захист нормального рівня життя і здоров’я людей; - сприяння в досягненні поставленої мети і розкритті внутрішнього потенціалу.

3

Слайд 3: Об’єктами соціальної профілактики виступають:

1) негативні сторони в об’єктивних умовах життєдіяльності людей; 2) негативні сторони в організаційно-управлінській діяльності державних та громадських органів самоврядування; 3) негативні сторони в міжособистісних стосунках і поведінці людей; 4) негативні явища в правосвідомості і соціально-правовому мисленні. Основні принципи соціальної профілактики: - директивності (обов’язковості і своєчасності у виконанні); - системності; - конкретності; - реальності; - законності.

4

Слайд 4: Методи соціальної профілактики

метод формування перспективи ; метод позитивного прикладу, вправи ;

5

Слайд 5: Типи профілактик :

первинна ; вторинна ; третинна ; загальна ; спеціальна ;

6

Слайд 6: Первинна профілактика :

Найбільш масова та найбільш неспецифічна, її контингент включає загальну популяцію дітей, підлітків і молоді, а метою є формування ак­тивного, адаптивного, високо функціонального життєвого стилю, спрямо­ваного на здоров’я. Первинна профілактика є найбільш ефективною. Зусилля первинної профілактики спрямовані не стільки на попередження хвороби, скільки на формування здорового способу життя.

7

Слайд 7: Вторинна профілактика :

має на меті обмеження поширення окремих негативних явищ, що мають місце в суспільстві чи соціальній групі. Вторинна профілактика серед дітей, підлітків і молоді містить у собі як соціально-психологічні, так і медичні заходи неспецифічного характеру, її контингентом є діти і підлітки з ризикованою поведінкою (бездоглядні діти, діти з кризо­вих сімей, діти вулиці).

8

Слайд 8: Третинна профілактика :

комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, спрямованих на відновлення особистісного та соціального статусу людини, повернення її в сім'ю, освітній заклад, трудовий колектив, до суспільно-корисної діяльності. Тому соціально - педагогічна діяльність в межах третинної профілактики зосереджується в різноманітних осередках допомоги особистості: реабілітаційних центрах, дружніх клініках для молоді, анонімних кабінетах, громадських приймальнях

9

Слайд 9: Загальна профілактика :

полягає у здійсненні попереджувальних заходів, спрямованих на виникнення певних проблем у майбутньому людини (на попередження негативної ризикованої поведінки підлітків).

10

Слайд 10: Спеціальна профілактика :

система заходів, спрямованих на попередження та локалізацію конкретних негативних явищ в поведінці людей (профілактика підліткового суїциду, профілактика небезпечної статевої поведінки тощо)

11

Слайд 11: Предмет соціальної профілактики :

– процес сприяння соціальному розвитку особистості людини на різних етапах її віку; соціально-педагогічна діяльність, спрямована на оптимізацію соціального формування і розвитку особистості, усунення соціально-педагогічної проблеми шляхом здійснення профілактичних заходів; покращення соціально-педагогічних можливостей середовища, в якому живе і формується індивід

12

Слайд 12: Суб'єкти соціальної профілактики :

державні і господарські органи, профспілкові, суспільні організації, трудові колективи, посадовці і громадяни, що беруть участь в діяльності з  профілактики негативних явищ в суспільстві. У профілактичній роботі покликані також брати участь засоби масової інформації.

13

Слайд 13: Об'єкти соціальної профілактики :

негативні чинники життєдіяльності людей, які сприяють здійсненню асоціальних дій, а також недоліки у виховній діяльності і стереотипи поведінки, які спричинюють антигромадські вчинки.

14

Слайд 14: Завдання соціальної профілактики:

- проведення системних та комплексних заходів з профілактики негативних явищ у суспільстві; - використання інноваційних форм соціальної роботи, які здатні ефективно впливати на ціннісні пріоритети підлітків та молоді; - формування позитивної мотивації вчинків, підвищення рівня інформованості молодих людей, їхніх батьків та найближчого ሾночення.

15

Слайд 15: Принципи соціальної прфілактики :

Принцип системності. Цей принцип припускає розробку і проведення програмних профілактичних заходів на основі системного аналізу соціальної ситуації в країні. Принцип стратегічної цілісності. Цей принцип визначає єдину стратегію профілактичної діяльності, що обумовлює основні стратегічні напрямки і конкретні заходи й акції. Підхід до профілактики повинний бути стратегічно цілісним.

16

Слайд 16: - принципи

Принцип багатоаспектності. Він припускає сполучення різних аспектів профілактичної діяльності. .  Принцип ситуаційної адекватності профілактичної діяльності. Відповідність профілактичних дій реальній соціально-економічній, соціально-психологічній і наркологічній ситуації в країні.

17

Слайд 17

Принцип континуальності. Забезпечення безперер­вності, цілісності, динамічності, сталості, розвитку й удосконалення про­філактичної діяльності Принцип солідарності. Солідарна міжвідомча взаємо­дія між державними і суспільними структурами з використанням системи соціальних замовлень

18

Слайд 18

.  Принцип легітимності. Припускає реалізацію цільової профілак­тичної діяльності на основі прийняття її ідеології і довірливої підтримки більшістю населення . Принцип полімодальності і максимальної диференціації. Припус­кає гнучке застосування в профілактичній діяльності різних підходів і методів, а не центрування тільки на одному методі чи підході.

19

Слайд 19: Соціальна терапія -

форма втручання (інтервенції) в світ клієнта чи його оточення, орієнтована на допомогу клієнту через вплив на психічні і соматичні функції його організму. Основною метою соціальної терапії є оптимізація відносин у системах “людина - людина”, “людина - група”, “людина - світ”.

20

Слайд 20: Кожен із методів, що використовуються в соціальній терапії включає два елементи :

інтелектуальний, пов’язаний із інформаційним впливом слова; емоційний, який зумовлюється використанням міміки, жестів та особливостей характеру соціального педагога

21

Слайд 21: Усі методи соціальної терапії використовуються у двох формах :

індивідуальній – використовується стосовно клієнтів, вирішення проблем яких вимагає жорсткої конфіденційності, або які не бажають приймати участь у груповій соціальній терапії;

22

Слайд 22

груповій, яка дозволяє клієнту глянути на себе очима групи і, відповідно, відкорегувати поведінку, а також, у разі необхідності, розробити ефективну програму індивідуальної терапії. З метою ефективного вирішення соціальних проблем можна запропонувати групі наступні вправи: релаксація, пантомімічні сцени, рольові ігри, гештальттерапія і т.д.).

23

Слайд 23: Групи діляться на:

навчальні; спільної діяльності; групи для батьків;

24

Слайд 24: Завдання соціальної терапії :

забезпечення нормального розвитку членів групи; самоствердження особистості; виховання почуття громадянськості; попередження дисфункцій у групі; корекція мети, коли це необхідно задля одного чи кількох членів групи.

25

Слайд 25: Методи соціальної терапії :

трудова терапія, яка ґрунтується на тонізуючій і активізуючій дії праці на психофізичну сферу людини. Особливого значення набуває при психічних розладах. Трудова терапія дозволяє організувати спільну діяльність, сприяючи налагодженню хороших стосунків між людьми, знімаючи стан напруження і переживання. Трудова терапія є універсальним видом соціального розвитку, підтримки, і допомоги різним категоріям населення;

26

Слайд 26: Поведінкова терапія

методи поведінкової терапії, які стосуються тренінгу соціальних навиків. Формування навиків соціального функціонування здійснюється за допомогою таких методів: а) організація вільного часу; б) терапія зайнятістю, в) бесіди про професію; г) виконання клієнтом функцій підкорення та управління

27

Слайд 27: Дискусійна терапія :

1) знайомство членів групи; 2) обговорення сподівань клієнтів, їх переживань; 3) переживання і обговорення групового напруження; 4) наростання протистояння і агресії у відношенні до керівництва групою; 5) виявлення істинного ставлення до керівника, вироблення групових норм поведінки стосовно керівника; 6) виявлення проблем, пов’язаних із самостійністю, відповідальністю і активністю; 7) формування адекватного ставлення до проблеми, яку необхідно розв’язати, активної мотивації до участі у роботі групи, норм і традицій групи; 8) аналіз групової динаміки з виходом на проблематику окремої людини; 9) обговорення результатів терапії, підведення підсумків.

28

Слайд 28: Терапія поділяється на :

соціотерапія – вплив на соціальне оточення клієнта за допомогою державних і громадських організацій; музикотерапія – ґрунтується на формуванні у слухачів переживань, пов”язаних з минулим, сучасним та майбутнім; ритмотерапія, яка пов’язується з, ритмами природи, біоритмами життя і т.д.; арттерапія – лікування засобами мистецтва, що передбачає використання таких методів: а) використання вже існуючих творів мистецтва через їх аналіз і інтерпретацію клієнтами; б) формування у клієнта прагнення самостійно творити; в) творчість самого спеціаліста, спрямована на взаємодію із клієнтом;

29

Слайд 29

кольоротерапія – передбачає підбір необхідного кольору як з метою стимуляції, так і корекції свого стану; психогімнастика – одна з форм психотерапії, за якої взаємодія ґрунтується на руховій експресії, міміці та пантоміміці; натурпсихотерапія ( ланшафттерапія) – лікування природою; логотерапія – розмовна психотерапія, яка посилює міру самоповаги, сприяє становленню зрілої особистості;

30

Последний слайд презентации

бібліотерапія – аналіз прочитаної літератури, що дозволяє об’єктивно оцінити стан клієнта; імаготерапія – передбачає використання з метою терапії рольової гри (гри образами), де використовуються наступні прийоми: переказування літературного твору в наперед встановленій ситуації, переказування і драматизація народної казки, виконання ролі у спектаклі

Похожие презентации

Ничего не найдено