Презентация на тему: Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та

Реклама. Продолжение ниже
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
. КонцепцІя управлІнсЬкого ОБЛІКУ
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Виділяють два підходи до розуміння сутності терміну « Управлінський облік »
Management accounting
« КонтролІнг »
УО у вітчизняній практиці
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та
1/24
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 31)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1268 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Управлінський, фінансовий та податковий облік, їх взаємозв ’ язок. Управлінський облік в системі рахунків. Тема 1 МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

ОСВІТНІ ЦІЛІ: пояснити роль управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку; визначити предмет, об'єкти, методи, принципи та функції управлінського обліку; порівняти управлінський, фінансовий та податковий облік, показати взаємозв'язок між цими видами обліку; обґрунтувати роль інформації в управлінському обліку, вимоги, що висуваються до неї; проілюструвати важливість і відповідальність діяльності бухгалтера в області управлінського обліку ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: здатність до порівняльного аналізу даних різних видів обліку; здатність до прийняття управлінських рішень; здатність до самостійної роботи і роботи в команді

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

П i дприємницька д i яльн i сть складається з: Інвестиц i йної д i яльності Операц i йної д i яльності Ф i нансової д i яльності Планування Організація і мотивація Контроль та регулювання Перегляд планів Коригування діяльності Жодних дій СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ОБ ’ ЄКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Коригування дій та планів УПРАВЛІННЯ СИСТЕМА ОБЛІКУ Планування Бюджети, розрахунки прогнози Дія Первинні документи Облікові регістри Звіти про виконання Оцінка результатів Вимірювання та фіксація операцій Реєстрація та класифікація операцій Зіставлення бюджету з результатом

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

ПРИЧИНИ ВИДІЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У САМОСТІЙНУ ДИСЦИПЛІНУ І ГАЛУЗЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Виникнення бухгалтерського управлінського обліку як самостійної навчальної дисципліни пов'язано з Американською Асоціацією бухгалтерів, що в 1972 році розробила програму отримання диплому з управлінського обліку з присвоєнням випускникам кваліфікації бухгалтера-аналітика Поява цієї програми ознаменувало офіційний розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський До сьогоднішнього дня в світі лише Комітет з управлінського обліку Інституту управлінського обліку США розробив понад 60 Положень з управлінського обліку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Управлiнський облiк є складовою процесу управлiння і він надає iнформацiю, важливу для: визначення стратегiї та планування майбутнiх операцiй органiзацiї; контролювання її поточної дiяльностi; оптимiзацiї використання ресурсiв; оцiнки ефективностi дiяльностi; зниження рiвня суб’єктивностi в процесi прийняття рiшень.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: КонцепцІя управлІнсЬкого ОБЛІКУ

Одне з найважливіших завдань керівника будь-якого підприємства - з максимальною віддачею використовувати наявні в його розпорядженні ресурси. Для цього необхідна інформація про наявність таких ресурсів. Тому в середині ХХ століття розвиток ринкової економіки в індустріально-розвинених країнах виявило необхідність доповнення бухгалтерського (фінансового) обліку управлінським.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

У вузькому сенсі під управлінським обліком можна розуміти облік і контроль витрат і доходів, пов'язаних з діяльністю підприємства

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Виділяють два підходи до розуміння сутності терміну « Управлінський облік »

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Management accounting

М anagement accounting в перекладі з англійської -організація обліку, виходячи з потреб управління. При такому підході УО - не тільки система збору та аналізу інформації про витрати підприємства, а й система бюджетування, система оцінки діяльності підрозділів. В цілому, це більшою мірою управлінські, ніж бухгалтерські технології.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: КонтролІнг »

УО розглядається як система збору та інтерпретації інформації про витрати, витрати і собівартість продукції, тобто це розширена система організації обліку для цілей контролю за діяльністю підприємства.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: УО у вітчизняній практиці

У вітчизняній практиці частіше управлінський облік розглядається в широкому сенсі (відповідно до терміну management accounting) як система, яка в рамках однієї компанії забезпечує управлінський персонал інформацією, що використовується для планування, управління та контролю за діяльністю підприємства.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передання інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. Предметом управлінського обліку в загальному вигляді виступає сукупність об  єктів в процесі всього циклу управління виробництвом. Об  єкти управлінського обліку Виробничі ресурси: Господарські процеси та їх результати: - основні засоби; - нематеріальні активи; - матеріальні ресурси; - трудові ресурси. - постачальницько-заготівельні; - виробничі; - фінансово-збутові; - організаційні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Методи управлінського обліку елементи методу фінансового обліку (рахунки і подвійний запис, інвентаризація і документація, оцінка і калькулювання, балансове узагальнення і звітність) індексний метод (статистичний) прийоми економічного аналізу (зокрема, факторний аналіз) математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменьших квадратів та ін.) використання комп  ютерної техніки

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Загальноприйняті принципи 1.Безперервності діяльності Спрямовує бухгалтерів на створення інформаційного забезпечення для вирішення довгострокових проблем 2.Єдиного грошового вимірника Забезпечує планування обліку виробництва 3.Повноти і аналітичності інформації Показники, які містяться в звітах, повинні бути представлені в зручному для аналізу вигляді 4.Періодичності Інформація для керівників є цінною тоді, коли вона доцільна і своєчасна Власні 1.Оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства Оцінка результатів діяльності передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу в формуванні прибутку підприємства 2.Прийнятності і багаторазового використання В процесі збору, реєстрації, обробки і передачі первинних даних спрощує систему обліку і робить її ефективною 3.Комплексності Разова фіксація даних в первинних документах або виробничих розрахунках і багатократне їх використанні в усіх видах управлінської діяльності без повторної фіксації, реєєстрації або розрахунків 4.Бюджетного методу управління Є інструментом планування, контролю і регулювання 2. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Власні 5. Методологічної незалежності Кожне підприємство встановлює свої правила організації та порядок ведення управлінського обліку 6. Орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства Приймаючи рішення на будь-якому рівні і обираючи найоптимальніше з них, слід пріоритетним вважати інтереси підприємства вцілому 7. Принцип результативності При здійсненні будь-яких видів діяльності слід постійно порівнювати витрати, понесені в результаті діяльності, з отриманим результатом 8. Багатоваріантності При підготовці інформації слід врахувати всі варіанти, одна обрати найоптимальніший з метою прийняття управлінських рішень Принципи управлінського обліку

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Назва функції Характеристика ІНФОРМАЦІЙНА Забезпечення керівників всіх рівнів інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю і прийняття управлінських рішень КОМУНІКАЦІЙНА Формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня КОНТРОЛЬНА Оперативний контроль і оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому ПРОГНОЗНА Перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу і оцінки фактичних результатів діяльності АНАЛІТИЧНА Полягає у вивченні всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Ознака порівняння Управлінський облік Фінансовий облік Податковий облік 1.Обов  язковість ведення обліку Залежить від рішення керівництва В Україні регулюється Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” Регламентується податковим законодавством 2. Користувачі інформації Обмежене коло працівників управлінського персоналу підприємства Широке коло внутрішніх та зовнішніх користувачів Податкові органи, управління 3. Точність інформації Багато приблизних оцінок Незначні відхилення у відображенні даних Великі вимоги до точності 4. Об  єкт обліку та звітності Центри відповідальності, окремі продукти Підприємство в цілому База оподаткування 5. Мета обліку Надання інформації для планування, управління та контролю Складання звітності для потреб зовнішніх користувачів Надання інформації про нарахування та сплату податків податковим органам 6.Принципи обліку Корисність інформації для прийняття рішень Загальноприйняті принципи обліку Сувора державна регламентація облікових процедур 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ, ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЇХ ВЗАЄМОЗВ ’ ЯЗОК

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Ознака порівняння Управлінський облік Фінансовий облік Податковий облік 7. Базова структура Залежить від поставленої мети Балансове рівняння: Актив = Капітал + +Зобов  язання Облік валових доходів та валових витрат 8. Часовий аспект інформації Поряд з фактичними даними – оцінка та плани на майбутнє Фіксація господарських фактів в обліку безпосередньо після їх здійснення Формування даних відбувається не обов  язково в день здійснення операцій. Залежить від звітного періоду 9. Вимірники в обліку Грошові, натуральні, трудові, якісні Грошові, трудові, натуральні Грошові 10. Частота подання звітності Залежить від потреб управління (частіше – щоденна, щотижнева, щомісячна) Квартальна і річна Квартальна, річна, місячна 11. Строки подання звітності Оперативно по закінченні звітного періоду На вимогу користувачів або у встановлені законодавством строки У встановлені законодавством строки 12. Ступінь відповідальності за помилки в обліку Дисциплінарна (догана, зауваження, тощо) Адміністративна відповідальність Адміністративна відповідальність

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Ознака порівняння Управлінський облік Фінансовий облік Податковий облік 13. Елементи методу бухгалтерського обліку Не обов  язково – рахунки, подвійний запис Всі елементи методу: рахунки і подвійний запис, документація і інвентаризація, оцінка і калькуляція, баланс і звітність Не обов  язково – рахунки, подвійний запис 14. Групування витрат За статтями калькуляції, за способами включення до собівартості, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат За елементами витрат За можливістю віднесення до складу валових витрат 15. Ступінь відкритості інформації Інформація має конфіденційний характер Інформація є відкритою, публічною Надається тільки податковим органам, але не є комерційною таємницею 16. Порядок розрахунку фінансових результатів В залежності від мети обліку розраховують прибуток або маржинальний дохід як результат діяльності окремого центру відповідальності Фінансовий результат від усіх видів діяльності підприємства за звітний період відображається на рахунку прибутків та збитків Прибуток = Скоригований валовий дохід звітного періоду – Валові витрати – Амортизаційні відрахування 17. Зв  язок з іншими науками Повязаний з економікою, фінансами, економічним аналізом, матиматичною статистикою Заснований на власному методі Тісно пов  язаний з фінансовим обліком

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Двоколовий підхід, тобто виокремлення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей фінансового й управлінського обліків Інтегрований підхід, за яким рахунки управлінського обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку в межах єдиної системи рахунків Реалізований у планах рахунків у більшості країн-членів ЄС (Франції, Німеччині, Бельгії, Швейцарії, Іспанії ін.) Характерний для країн так званої англосаксонської групи (США, Великої Британії, Австралії, Канади) Підходи до структури формування плану рахунків : 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ РАХУНКІВ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Три основні системи рахунків: - загальна система обліку; - інтегрована система обліку; - переплетена система обліку. Особливості загальної системи обліку: застосовують підприємства сфери послуг, торгівлі, а також невеликі промислові підприємства, що виробляють однорідну продукцію ґрунтується на періодичному облікові запасів, тобто впродовж звітного періоду на рахунках запасів не відображають їх зміну наприкінці звітного періоду проводять інвентаризацію запасів і на підставі її результатів балансовим методом визначають витрату відповідних запасів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Особливості інтегрованої системи обліку: забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції та контроль витрат на її виробництво базується на безперервному обліку запасів, тобто всі поточні зміни запасів сировини, готової продукції та виробництва відображаються на рахунках відповідних запасів витрати підрозділів, які здійснюють невиробничі функції, не включають у виробничу собівартість продукції. Ці витрати списують на рахунок фінансових результатів у тому обліковому періоді, в якому вони були здійснені

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Последний слайд презентации: Сутність, предмет, об ’ єкти та методи управлінського обліку. Принципи та

Особливості переплетеної системи обліку: передбачає окреме ведення рахунків фінансового та управлінського обліку, які не кореспондують один з одним взаємозв'язок фінансового та управлінського обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже