Презентация на тему: СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы

СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
Анна Оюновна Шириин-оол
1967 чылда Ленинградтын театр уран-чүүлүнүң институдун чедиишкинниг дооскан.
Амыдыралдын таваан салып Хертек Өлбезекович Шириин-оол-биле өг-бүлени тудуп ийи уругларның энерелдиг ада-иези болганнар.
Уран-чуулге чаяаттынган өг-бүле Тываның «Виктор Көк-оол » аттыг хөгжүм-шии театрынга хып дээн чалыы уезинден тура бо хунге чедир ажылдап амыдырап чоруур
Анна Оюновна ё зулуг сценаның маадыры Тыва театрның төөгүзүнүң үнелеп четпес эртинези
Шулук : Шириин-оол Х.О. « Чонувуска мөгейип каал » Ш. О. Аннага
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы
1/13
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 35)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5033 Кб)
1

Первый слайд презентации: СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы

Ак-Даш 2020 Шириин-оол Анна Оюновна 75 харлаан (1945ч) « Театрга кезээде бараан болур мен» Кылган : Ак-Даш суму библиотеказынын эргелекчизи Сарыглар А.Ш.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Анна Оюновна Шириин-оол

1945 чылдың октябрь 21-де Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумузунга төрүттүнген.

Изображение слайда
3

Слайд 3: 1967 чылда Ленинградтын театр уран-чүүлүнүң институдун чедиишкинниг дооскан

Изображение слайда
4

Слайд 4: Амыдыралдын таваан салып Хертек Өлбезекович Шириин-оол-биле өг-бүлени тудуп ийи уругларның энерелдиг ада-иези болганнар

Дун уруу Уран-биле. Ленинград.1967чыл. Ийи кызы : Уран, Уян. Кызыл.1984 чыл

Изображение слайда
5

Слайд 5: Уран-чуулге чаяаттынган өг-бүле Тываның «Виктор Көк-оол » аттыг хөгжүм-шии театрынга хып дээн чалыы уезинден тура бо хунге чедир ажылдап амыдырап чоруур хүндүлуг артизивис

Россия Федерациязынын алдарлыг, Тыва Республиканын улустун артизи, Тыванын Куруне шанналынын Лауреады ( Х.О.Шириин-оол ). Россия Федерациязынын алдарлыг, Тыва Республиканын улустун артизи, Анна Оюновна Шириин-оол

Изображение слайда
6

Слайд 6: Анна Оюновна ё зулуг сценаның маадыры Тыва театрның төөгүзүнүң үнелеп четпес эртинези

Уран-чүүлге кайгамчыктыы чүгле Тывага эвес Россия болгаш харын-даа даштыкы чурттарда билдингир алдаржаан. 53 чылдар иштинде 100-тен көвей рольдарны чонга бараалгадып, бодунуң бай уран-талантызы-биле бедик деңнелге кайгамчыктыг овур-хевирлерни ойнап көргүскен. Эн-не бедик шылгарангай ойнаан рольдарының шиилери : « Хайыраан бот», « Кым сен, Сүбедей маадыр ?», «Хорьки», « Кюльтегин », « Орулгалыг олут », « Вишнялыг сад», «Ревизор», «Альба», «Буян адашкылар », « Дуруялар », « Ханныг куда» дээш моон-даа ковей уттундурбас овур-хевирлерни ойнаан.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Шулук : Шириин-оол Х.О. « Чонувуска мөгейип каал » Ш. О. Аннага

Хайым чонну ң аразынче киргенден бээр Каш чыл болду, хайыралыг эжим, Анна?! Чуртталгавыс к ө вей кезии дугуй кырынга Чуукталып эрткенин бис, билбээн боор бис Ромео, Джульетта, Кара, Седип, Кенден-Хуурак … Рольдар хой … Д ү нелерде д ү шке кирип, Сагыжывыс саймаарадып, кударадып, Чалыы шагже бисти четкеш, чоруптар-дыр.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Маадырларны ң аажы-ча ң ын ботка сиирип, Макталды-даа, чемени-даа чеже к ө рбээн Сен-даа, мен-даа башка хыраа д ү шк ү жеге Сценага бады шынныг бараалгаан бис. Бажын ажыр байып албаан болза-даажок, Багай атка кирбээн бис деп бадыткаар сен. М өөң чоннуң диңмиттелген часкаашкыны - М өөң улуг байывысты ң бирээзи ол.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Артист кижээ кижи бажы кизирт зал- Алдар-атты ң э ң -не дээди хавыязы. Ч ү с-ч ү с кижи баарын орта м ө геери - Ч ү ден бедик, ө нд ү р чаагай х ү нд ү ткел ол. Чонувуска баран болуп шииге ойнааш, Чоргааралды ң кежиин бистер четтирдивис. Тынывыста, ханывыста м өң ге тудуш Театрывыс – бисти ң байлак ө ргээвис ол.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Х ө лбегер к ө к к ө жеге-даа ажыттынды : Х ө гл ү г-омак, баштактанып ойна, Аннам! Х ө йле ң болган чонувусту ң чылыг куспаа Х ө й-ле чылда бисти чылдып, сергедип кээр. Хайым чонну ң мурнундува ү нгенден бээр Каш чыл болду ? Айтырышпаал, чоор бис, ону. Ү рг ү лч ү лелдиг часкаашкыннар ди ң миреп тур. Ү не халчыыл, чонувуска м ө гейип каал !

Изображение слайда
11

Слайд 11

Россия Федерациязынын алдарлыг артизи база Тыва Республиканын улустун артизи, 2019 чылда «Тыва чоннун чоргааралы » деп куруне шанналынын база оон-даа хой шанналдарнын эдилекчизи

Изображение слайда
12

Слайд 12

Хундулуг уран-чүүлдуң кайгамчыктыг хоочунунга 75 харлаан байырлалынар-биле бүгү-ле чүүлдерге экини күзеп, кадыкшылды ам-даа узун назынны йөрээдивис ! Силерниң кайгамчыктыг ойнап каан рольдарыңар Тыва чуртунуң ажыл-ишчи чонунуң кезээ мөңгеде сеткилдеринден уттундурбас.

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: СҮт-ХӨл кожууннуҢ тӨпчҮттҮнген библиотека системазы Ак-Даш суму библиотеказы

Көргениңер дээш, четтирдим!

Изображение слайда