Презентация на тему: Стратегії та методи дослідження у віковій психології

Реклама. Продолжение ниже
Стратегії та методи дослідження у віковій психології
План
1.Характеристика понять “метод” та “методика” дослідження
Характеристика методів дослідження
Організаційні методи
Порівняльний метод
Лонгитюдний метод
Комплексний метод
Емпіричні методи
Методи обробки даних
Інтерпретаційні методи
2. Емпіричні методи дослідження : спостереження
Основна мета спостереження
Переваги спостереження
Недоліки спостереження
Недоліки спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Види спостереження
Зразок схеми спостереження дитини в процесі дослідження
Експеримент
Експерименти є:
Експерименти є:
Специфіка експерименту у дитячій психології
ЛЕКЦІЯ № 3 Допоміжні методи у віковій психології
Психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, інтерв ’ ю та бесіда )
Тест
ЕТАПИ ТЕСТУВАННЯ
ОСНОВНІ ВИДИ ТЕСТІВ
Тести інтелекту
Анкетування як метод є:
Анкета (класифікація питань анкети)
класифікація питань анкети
класифікація питань анкети (продовження)
класифікація питань анкети (продовження)
ШКАЛИ ВІДПОВІДЕЙ Той, що відповідає лише вибирає один з представлених йому чітко сформульованих відповідей. Наприклад: «Які мотиваційні засоби в керівництві
У питаннях анкети можуть бути використані різні шкали відповідей. Наприклад : «Чи важко вам заговорити з незнайомою людиною?
Питання можуть бути сконструйованні у вигляді поперечних профілів. Наприклад : «Як ви ставитесь до ін новацій у вихованні дітей ?»
Деякі питання можуть бути оформлені у вигляді малюнків.
Бесіда
Метод бесіди застосовується :
Бесіда може б ути :
Вимоги до проведення бесіди
Основні прийоми встановлення контакту:
При формулюванні і постановці питань необхідно:
При формулюванні і постановці питань необхідно:
При формулюванні і постановці питань необхідно:
Основні прийоми ведення бесіди
ПИТАННЯ БЕСІДИ (п рямі ):
Непрямі ( ді йсні цілі для співрозмовника замасковані ):
Непрямі ( ді йсні цілі для співрозмовника замасковані ):
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ
Аналіз продуктів діяльності
2. Стратегії дослідження Л.С.Виготського
Стратегія природничо-наукового констатуючого експерименту
Стратегія формуючого експерименту
1/60
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (609 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Стратегії та методи дослідження у віковій психології

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
2

Слайд 2: План

Характеристика понять “метод” та “методика” дослідження. Характеристика методів дослідження. 2. Емпіричні методи дослідження.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1.Характеристика понять “метод” та “методика” дослідження

Метод ( грец. "шлях до чого-небудь ") - це загальний підхід, спосіб дослідження. методика - це окремий, тактичний спосіб отримання фактів, який залежить від конкретних умов праці вченого, від особливостей його об'єкту ( наприклад, від віку дітей ), від винахідливості самого дослідника тощо.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Характеристика методів дослідження

Організаційні методи Емпіричні методи Методи обробки даних Інтерпретаційні методи

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Організаційні методи

Порівняльний метод; лонгитюдний метод; комплексний.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Порівняльний метод

Порівняльний метод виступає у вигляді методу вікових, або « поперечних », зрізів. Порівняльно – віковий метод являє собою співставлення окремих особливостей за віком з метою виявлення динаміки психічного процесу, що вивчається.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Лонгитюдний метод

Лонгитюдний метод передбачає : багаторазові обстеження одних і тих же осіб на протязі достатньо довгого часу, який вимірюється інколи десятками років.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Комплексний метод

Комплексні дослідницькі програми це ті, в яких приймають участь представники інших наук. Такого виду дослідження дозволяє встановлювати зв ’ язки і залежності між явищами різного порядку ( наприклад, фізичного, фізіологічного, психічного, соціального розвитку особистості тощо ).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Емпіричні методи

До цієї групи методів належать: Спостереження та самоспостереження ; експериментальні методи ; психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, інтерв ’ ю та бесіда ); аналіз процесів та продуктів діяльності ( робіт учнів, продуктів творчості дітей тощо ); біографічні методи ( аналіз подій життєвого шляху людини, документації, свідчень тощо.).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Методи обробки даних

До даних методів належать: кількісний аналіз ( статистичний ); якісний аналіз ( диференціація матеріалу за групами, варіантами, написання випадків, які найбільш повно виражають типи та варіанти, так і тих які є виключеннями ). Методи обробки даних

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Інтерпретаційні методи

Сюди належать: Генетичний метод. Він дозволяє інтерпретувати весь оброблений матеріал дослідження в характеристиках розвитку, виокремлюючи фази, стадії, критичні моменти становлення психічних новооутворень. Він встановлює « вертикальні » генетичні зв ’ язки між рівнями розвитку. Структурний метод встановлює горизонтальні » структурні зв ’ язки між всіма вивченими характеристиками особистості.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: 2. Емпіричні методи дослідження : спостереження

Метод спостереження може дати важливі результати і є одним із основних у дитячій психології. Але все залежить від того, що і як спостерігати.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Основна мета спостереження

наукове пояснення причин того чи іншого явища. Необходні умови наукового спостереження : постановка мети; розробка плану; вибір об ’ єкт а і ситуації спостереження ; підтримка природніх умов життя ; невтручання в діяльність об ’ єкта спостереження ; об ’ єктивність и систематичність спостережень ; розробленість способів фіксації результатів.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Переваги спостереження

Метод спостереження має ряд незаперечних переваг : 1. дозволяє описати реальне життя дитини ; 2. дає багато живих цікавих фактів ; 3. дозволяє досліджувати дитину в природних умовах її життя ; 4. він незамінний для первинного орієнтування у проблемі для отримання попередніх фактів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Недоліки спостереження

Головним є - його надмірна трудомісткість. Він вимагає великого професіоналізму та великих витрат часу. Крім того, результати спостережень часто не дозволяють зрозуміти причини тих чи інших форм поведінки. пасивна, очікувальна позиція дослідника ; необхідність психологічної освіти спостерігача ; висока вірогідність того, що частина психологічних фактів може пройти мимо доспідника, якщо вони нові або поєднані з багатьма супутніми явищами ;

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Недоліки спостереження

небезпека суб ’ єктивізму при здобутті та обробці даних, при інтерпретації результатів ; Неможливість перевірки ; Обмежене використання математичних методів обробки даних.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Види спостереження

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ° Проводить сам дослідник, безпосередньо спостерігаючи за явищами і процесами, що вивча ю ться Використовуються результати спостережень підготовлені іншими людьми: повідомлення вихователів ; магн і то-, к і но-, відеозаписи

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Види спостереження

ВІДКРИТЕ (ЯВНЕ) ПРИХОВАНЕ Спостереження, яке про ходить в умовах усвідомленого педагогом і дітьми факт у присутн о ст і сторонніх осіб. Поведінка учня, який знає, що за ним спостерігають, з мін ю ється. Важливо, щоб мета спостереження прямо не повідомлялася. Спостереження через прозор у стіну яка пропускає світло в одному на прямку. Використання прихованих камер тощо.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Види спостереження

ВКЛЮЧЕНЕ (ПРИЧЕТНЕ) НЕ ВКЛЮЧ ЕНЕ (НЕПРИЧЕТНЕ) Спостерігач включається в певну соціальну ситуацію і анал ізує поді ї « зсередини ». Спостерігач виступає як член групи, що спостерігає. Дослідник веде спостереження ззовні

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Види спостереження

СИСТЕМАТИЧНЕ (СУЦІЛЬНЕ) НЕСИСТЕМАТИЧНЕ (ВИБІРКОВЕ) Регулярне спостереження протягом пев ного періоду. Фіксуються в сі прояви психічної діяльності дитини у щоденниках батьків ; у щоденниках педагогів. Спостерігається який-небудь один псих ічний процес, яке-небудь одне пси хічне явище : нави ч ки спілкування вихователя з дитиною ; мова дит ин и.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Види спостереження

ДОВГОТРИВАЛЕ к ороткочасне Спостереження при вивченні псих ічного розвитку дітей протягом декількох років. Різні варіанти : спостереження діяльності дит ин и в певний час дня протягом однієї години ; спостереження для виміру інтервалів часу, част оти подій тощо.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Види спостереження

КАУЗАЛЬНЕ (ПРИЧИННЕ) ЕПІЗОДИЧНЕ Спостереження окремих випадків, які я вляють який-небудь інтерес. Спостереження за даним и випадками об ’ єднуємо щоб отримати певні уявлення. Спостереження за збудлив ою дит иною. Фіксуються окремі факти пове дінки, типові для дано ї дит ини.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Види спостереження

ЗОВНІШНЄ( спостереження з і сторони ) ВНУТРІШНЄ ( самоспстереження ) Спосіб збору даних про інш у людину, її психологі ю і поведін ку шляхом спостереження за ним з і сторони. Переживаючи відповідне явище дослідник спостерігає за собою, за своїми відчуттями.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Зразок схеми спостереження дитини в процесі дослідження

Ім ’ я_________________________________________________________________ В ік _______________________________________________________________ Дата спостереження ________________________________________________________ Мета спостереження _______________________________________________________ 1. Зовнішній вигляд _________________________________________________ ________ 2. Особливості встановлення контакту із дорослими і ставл ення до обстеженн я _ 3. Оцінка дитиною своїх результатів _____________________________ С тавлення до невдачі і труднощів ______________________________ С тавлення до у сп і ху__________________________________________ Реакція на зауваження ___________________________________________________ _____ Реакція на схвалення _________________________________________________________ 4. Особливості емоційних реакцій ; загальний емоційний тон ________________________________ 5. Динамічні характеристики_______________________________________________ __ __ З агальний Т емп роботи ___________________________________________________________ ____ _ Ш видкість реакції _____________________________________________ _______________ 6. П рий няття мання і самостійне використання допомоги __________ ____________________ _ _ 13. Інші особливост і__________________________________________________________ Підпис

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Експеримент

Психологічний експеримент дозволяє цілеспрямовано викликати певні прояви психіки. В експерименті психолог спеціально створює та змінює умови, в яких знаходиться дитина.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: Експерименти є:

Констатувальним и оскільки вони дозволяють зафіксувати ( або констатувати ) які-небудь особливості розвитку дитини ; Природніми - які наближені до природніх умов життєдіяльності дитини;

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Експерименти є:

Лабараторними – ті які проводяться в спеціально створених умовах з застосуванням спеціальних приладів та пристроїв; Формувальні експерименти (генетико-моделюючі) полягають у тому, що методом дослідження психічних процесів стає експериментальне формування нових здібностей у дітей, яких раніше у них не було.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Специфіка експерименту у дитячій психології

полягає у тому, що його умови не повинні порушувати звичних форм діяльності дитини. Незвичні лабораторні умови ( н априклад, застосування нової апаратури, незнайомі дорослі тощо) можуть збентежити дитину і викликати відмову від діяльності.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: ЛЕКЦІЯ № 3 Допоміжні методи у віковій психології

ПЛАН 1. Характеристика психодіагностичних методів у віковій психології. 2. Стратегії дослідження Л.С. Виготського.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, інтерв ’ ю та бесіда )

Тестування - діагностика особових якостей за допомогою тестів. Але тестування є лише констатацією дійсності, а щоб змінювати, розвивати різні якості особи необхідно використовувати інші методи.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31: Тест

ТЕСТ — це система спеціально п і дібраних завдань, які пропонуються дітям в суворо визначених умовах, виконання яких може служити показником рівня розвитку певних психічних функцій і які дозволяють з відомою вірогідністю визначити актуальний рівень розвитку у дитини необхідних навиків, знань, особових

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: ЕТАПИ ТЕСТУВАННЯ

1.ВИБІР ТЕСТУ. Визначається метою тестування і мірою достовірності і надійності тесту. 2. ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ. Визначається інструкцією до тесту. 3. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Визначається системою теоретичних допущень відносно предмету тестування

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: ОСНОВНІ ВИДИ ТЕСТІВ

Тести інтелекту для виявлення розумового потенціалу дитини. Тести спеціальних здібностей для оцінки здатностей дитини до опануванні знаннями. Тести досягнень для оцінки рівня оволодіння навчальними знаннями, вміннями, навичками. Особистісні тести для вимірювання установок, ціннісних орієнтацій, емоційних, мотиваційних та міжособистісних властивостей, типових форм поведінки. Проективні методики для цілісного вивчення особистості дитини.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Тести інтелекту

Завдання можуть бути підібрані : а) на понятійно-термінологічній основі ( потрібно встановити логічні зв ’ язки класифікації, аналогії, узагальнення і ін.); б) на основі малюнків, геометричних фігур тощо ( потрібно скласти з представлених деталей зображення предмету, або зібрати з кубиків з різноколірними сторонами заданий малюнок тощо ).

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Анкетування як метод є:

Анкетування - метод здобуття інформації про людину на підставі відповідей на спеціально підготовлені питання, складові анкети (можуть бути письмовими, усними, індивідуальними і груповими);

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Анкета (класифікація питань анкети)

За змістом ПРО ФАКТИ СВІДОМОСТІ ПРО ФАКТИ ПОВЕДІНКИ ПРО ОСОБИСТІСТЬ Виявляють : думк у батьків, побажання, очікування, плани на майбутнє і так далі. Виявляють : вчинки, дії, результати діяльності. Виявляють : Стат ь Вік Освіт у Професію

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: класифікація питань анкети

За функці єю ОСНОВНІ ПИТАННЯ Збір інформації про з міст досліджуваного явища : Чи читаєте ви додаткову літературу ? Завжди Інколи ( іноді ) Ніколи НЕОСНОВНІ ПИТАННЯ ПИТАННЯ ФІЛЬТРИ На виявлення адресата основного питання : З якою додатковою літературою ви знайомі ? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ На перевірку щирості відповіді : Які з матеріалів опрацьованих вами додаткових джерел варто було б винести на загальне обговорення?

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: класифікація питань анкети (продовження)

За ф ормою ВІДКРИТІ ПИТАННЯ Відповідь дається у вільній формі ( компетенція того, хт о відповідає ) « Охарактеризуйте дітей, які люблять конструювати» Основне питання можна супроводжувати питанням про мотиви вислову: Чому саме так? ЗАКРИТІ ПИТАННЯ На питання дається повний набір варіантів відповідей АЛЬТЕРНАТИВНІ ПИТАННЯ Вибирається один варіант відповіді Чи займаєтеся ви спортом? Регулярно. Ін коли. Ніколи. НЕАЛЬТЕРНАТИВНІ ПИТАННЯ Можна вибрати декілька варіантів відповіді Які якості |риси| в ам більш е всього подобаються у ваш их д рузів |дитині| ? Організованість. Чесн і сть. Оптимізм. Які ще ?

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: класифікація питань анкети (продовження)

ПРЯМІ ПИТАННЯ НЕПРЯМІ ПИТАННЯ У питаннях вк л ючено те, що цікавить дослідника : Як а сучасн а дит ина ? Наскільки Ви задоволені роботою в дитячому сад к у? Цілком задоволений. Швидше так, чим н і. Н і. Не знаю Чи подобається Вам професія вихователя ? Так Ні Н е знаю. У питання вк л юча є т ь ся уявна ситуація : Що думають Ваші знайомі про сучасних дітей ? Передбачимо що Ваш знайомий зайнятий вибором фаху, порадили б Ви йому свою спеціальність ? Так Н і. Не знаю. Чи згодні Ви із твердженням| що професія вихователя одна з кращих ? Так Ні Н е знаю.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: ШКАЛИ ВІДПОВІДЕЙ Той, що відповідає лише вибирає один з представлених йому чітко сформульованих відповідей. Наприклад: «Які мотиваційні засоби в керівництві дошкільниками Ви вважаєте ефективними? »

№ п / п Мотиваційні засоби Дуже ефективно Досить ефективно Мало- ефективно 1 Доручення відповідальних завдань 2 Вимог и самостійності у виконанні завдань 3 Поради по виконанню завдання 4 Вказівка на певні можливості і здібності дит ин и 5 Знайомство з роботами інших дітей 6 Популяризація успіхів окремих дітей 7 Суспільна похвала

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: У питаннях анкети можуть бути використані різні шкали відповідей. Наприклад : «Чи важко вам заговорити з незнайомою людиною?

Так Дуже важко Так Ні Достатньо важко Скоріше так, ніж ні Не дуже важко Скоріше ні, ніж так Не дуже легко Ні Достатньо легко Не можу сказати Дуже легко

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Питання можуть бути сконструйованні у вигляді поперечних профілів. Наприклад : «Як ви ставитесь до ін новацій у вихованні дітей ?»

Виявляю дуже велику цікавість 54321 Зовсім не виявляю цікавості Дуже прагну їх застосувати в своїй роботі 5 4321 Зовсім не застосовую Дуже стараюся сам запропонувати нові форми роботи 5 4 3 2 1 Зовсім не пропоную

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Деякі питання можуть бути оформлені у вигляді малюнків

Наприклад ; « Який вираз обличчя відповідає вашому настрою в даний момент? » Питання про соціальне оточення опитуваного про колектив, сім'ю, коло спілкування можуть бути змальовані у вигляді концентричних кіл. Наприклад: приведені кола є творчою діяльністю колективу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
44

Слайд 44: Бесіда

Бесіда - емпіричний метод здобуття відомостей про людину в спілкуванні з нею, в результаті відповідей на цілеспрямовані питання (необхідно: проводити бесіду в природній обстановці; постаратися увійти в психологічне поле співбесідника; сформулювати питання заздалегідь; фіксувати відповіді, по можливості це робити приховано; бути тактовним);

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Метод бесіди застосовується :

а) при вивченні особи стості д итини, її минулого життя, домашньої ситуації, її батьків, товаришів, інтересів і т. д.; б) при застосува нні інших методів дослідження для отримання додаткових даних ( підтвердження, уточнення того, що було виявлене ); в) при первинному знайомстві, коли починається яке-небудь дослідження.

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Бесіда може б ути :

стандартиз ова на (точно сформульовані питання, які задаються всім опитуваним ); нестандартизована (питання ставляться у вільній формі). Кожна бесіда повинна мати чітко сформульовану мету і план її проведення.

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Вимоги до проведення бесіди

1. Сформул ювати мет у бесіди. 2. Скласти план (цільові питання). 3. Підготувати «стимулюючі» питання. 4. Визначити способи реєстрації (магнітофон, бланки запису, кодування відповідей, умовні позначення )

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Основні прийоми встановлення контакту:

- ділові, природні взаємини; -врахування інтересів і потреб співрозмовника ; -врахування подій, що мають емоційний характер.

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: При формулюванні і постановці питань необхідно:

Створити сприятливу атмосфер у ( місце, час і так далі ). Забезпечити наявність контакту, атмосферу довіри. Уміти володіти собою (педагогічний такт) Стежити за поведінкою співрозмовника, його мімікою, емоційними реакціями і особливостями мови. Фіксувати результати бесіди

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: При формулюванні і постановці питань необхідно:

Віддавати перевагу питанням : - у непрямій формі ; - у визначальній формі ; - коротк им та максимально зрозуміл им співрозмовникові ; - що досягають певної мети.

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51: При формулюванні і постановці питань необхідно:

Уникати : питань «в лоб»; малопоширених слів ; слів із подвійним значенням ; формулювань, на які можуть бути дані шаблонні відповіді ; формулювань, що навіюють певні відповіді ; слів, що викликають певне негативне ( позитивне ) ставл ення ; неетичних питань щодо інтимних сторін особи стості співрозмовника.

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Основні прийоми ведення бесіди

1.Не квапити співрозмовника. Дати висловитися повністю. 2. Допомагати навідними ( що не навію ють ) питаннями. 3. Щирість відповідей перевіряти відповідними питаннями. 4. Заохочувати співрозмовника. Слухати доброзичливо. 5. Дотримувати сь вимог виховного процесу

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: ПИТАННЯ БЕСІДИ (п рямі ):

Питання із однозначн им смисло м, який розуміється : Чи подобається тобі твоя група ? Пряме «особисте» питання інколи бентежить співрозмовника і його відповідь не щира

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54: Непрямі ( ді йсні цілі для співрозмовника замасковані ):

Чи завжди тобі хочеться бути в групі ? або : Передбачимо, що ти не встиг закінчити малюнок у відведений час, чи будеш ти його домальовувати пізніше ? Чи подобається вашим дітям ваша група ? При відповіді на такі безособові питання співрозмовник виражає свою точку зору.

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55: Непрямі ( ді йсні цілі для співрозмовника замасковані ):

Проективне питання. У ньому ведеться мова не про самого співрозмовника, а про якусь іншу уявну людину: — Як ти вважаєш, як би вчинил а дит ина, як би її незаслужено покарали? У питанні може бути описана ситуація із вигаданою особою.

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56: ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ

Визначит и мету бесіди. Інакше бесіда — пуста розмова Дійсні цілі бесіди не мають бути відомі співрозмовникові Визначит и цільові питання, які експериментатор задаватиме 1. Розподілит и питання в порядку їх значущості. 2. Зверн у т и увагу на відповідність формулювання питання до психологічни х вимог. 3.Скла сти план бесіди виходячи з конкретної ситуації Визначит и питання, що підтримують бесіду Виходячи з потреб, інтересів співрозмовника ( саме його )

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57: Аналіз продуктів діяльності

Аналіз продуктів діяльності - метод вивчення людини через аналіз (інтерпретацію) продуктів його діяльності (малюнки, креслення, музика, вигадування, зошити, щоденники);

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: 2. Стратегії дослідження Л.С.Виготського

Стратегія спостереження. Основне завдання - накопичення фактів і розташування їх в тимчасовій послідовності. Спостереження - незамінний метод в роботі з маленькими дітьми, хоча може застосовуватися при вивченні розвитку людини будь-якого віку. Спостереження бувають суцільними, коли психолога цікавлять, всі особливості поведінки дитини, але частіше вибірковими, коли фіксуються лише деякі з них.

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59: Стратегія природничо-наукового констатуючого експерименту

Стратегія природничо-наукового констатуючого експерименту. Основна мета - встановити наявність або відсутність явища, що вивчається, за певних контрольованих умов, виміряти його кількісні характеристики, дати якісний опис.

Изображение слайда
1/1
60

Последний слайд презентации: Стратегії та методи дослідження у віковій психології: Стратегія формуючого експерименту

Основна мета - активне втручання в побудову процесу із заданими властивостями (засновник методу Л.С. Виготський)

Изображение слайда
1/1