Презентация на тему: Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері

Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Дәріс жоспары :
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Статистикалы қ жорамалдар
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Жорамалды тексерудің негізгі принципі
Жорамалдарды тексергенде мүмкін болатын қателіктер
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Жорамалдарды тексеру әдісі :
Стьюденттің t - критерийі :
Тәуелсіз таңдамалар жағдайы
Тәуелді таңдамалар жағдайы
Қорытынды :
Фишердің. F - критерийі :
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
Тәуелсіз топтар арасындағы айырмашылықта р
Тәуелді топтар арасындағы айырмашылықта р
Таралудың түрі жөніндегі жорамалды тексеру :
Келісім критерийлері :
Пирсонның χ 2 (хи-квадрат) келісім критерийі
Әдебиет:
Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері.
1/25
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 31)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (336 Кб)
1

Первый слайд презентации: Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері

Изображение слайда
2

Слайд 2: Дәріс жоспары :

1. Медициналық- биологиялық зерттеулердегі с татистикалық жорамалдар. 2. Параметрлік критерийлер. 2.1 Стьюденттің t - критерийі. 1) Тәуелсіз таңдамалардағы көрсеткіштердің айырмашылығының мәнділігін бағалау. 2) Тәуелді таңдамалардағы көрсеткіштің айырмашылығының мәнділігін бағалау. 2.2 Фишердің F – критерийі. 3. Параметрлік емес критерийлер және олардың қолданылуы. 4. Тәуелсіз топтар үшін Манн – Уитнидің U критерийі. 5.Тәуелді топтар үшін Уилкоксонны ң T критерийі. 4. Пирсонның Хи-квадрат ке лі сім критерийі.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Таңдама деректері бойынша бас жиынтықтың параметрлері және қасиеттері жөнінде айтылған ұйғарым статистикалық жорамал деп аталады. Айтыл ған ұйғарымды (жорамалды) таңдама деректерімен салыстыру үрдісі статистикалық жорамалды тексеру деп аталады. Жорамалдарды статистикалық тексеру міндеттері : Қандай да бір бас жиынтыққа қатысты Н 0 жорамалы айтылады. Осы бас жиынтықтан таңдама бөлініп алынады. Таңдама деректері бойынша Н 0 жорамалын қабылдауға немесе жоққа шығаруға болатындай ереже көрсетілуі тиіс.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Статистикалық жорамал – бұл таралудың түрі жөніндегі немесе бас жиынтықтың белгісіз параметрлерінің шамалары жөніндегі, таңдама көрсеткіштерінің негізінде тексеруге болатын ұйғарым. Статистикалық жорамалдардың мысалдары: Бас жиынтық Гаусстың қалыпты заңы бойынша таралған. Қалыпты таралған екі жиынтықтың дисперсиялары өзара тең.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Статистикалы қ жорамалдар

Параметрлік   Параметрлік емес

Изображение слайда
6

Слайд 6

Параметрлік критерийлер деп есептеу формуласына таңдаманың орта мәні, дисперсиясы сияқты параметрлері кіретін және бас жиынтықтың қалыпты таралуына негізделген критерийлерді айтады. Параметрлік емес критерийлер деп бас жиынтықтың таралу түріне негізделмеген және есептеу формуласында жиынтықтың параметрлерін қолданбайтын критерийлерді айтады.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Н 0 нөлдік жорамал деп тексерілуге жататын негізгі жорамалды айтады. Н 1 балама жорамалы деп нөлдік жорамалмен бәсекелес, яғни оған қарама - қайшы келетін жорамалды айтады. Тек бір ғана пікірден тұратын жорамалды жай жорамал деп атайды : a = a 0. Жай жорамалдардың шексіз көп санынан тұратын жорамалды күрделі деп атайды: Н 0 жорамалын тексерудің статистикалық критерийі деп, осы жорамалды қабылдайтын немесе жоққа шығаратын ережені айтады.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Жорамалды тексерудің негізгі принципі

Жорамалды тексеру X 1, X 2,…, X n таңдамасының нәтижелері бойынша жүргізіледі, таңдамадан статистикалық критерий деп аталатын T n = T ( X 1, X 2,…, X n ) таңдама функциясы құрылады. T n = T ( X 1, X 2,…, X n ) Сыни аймақ S жорамалды қабылдау аймағы

Изображение слайда
9

Слайд 9: Жорамалдарды тексергенде мүмкін болатын қателіктер

Бірінші текті Екінші текті Н 0 жорамалы Жоққа шығарылады Қабылданады Дұрыс Дұрыс емес 1-ші текті қателік Қателік жоқ Қателік жоқ 2-ші текті қателік

Изображение слайда
10

Слайд 10

Критерийдің мәнділік деңгейі ( ) деп 1-ші текті қателікті жіберу ықтималдығын айтады. 2-ші текті қателіктің ықтималдығы β арқылы белгіленеді. Критерийдің қуаттылығы деп 2-ші текті қателікті жібермеу ықтималдығын айтады және оны (1- β ) арқылы белгілейді. Критерийдің қуаттылығы неғұрлым үлкен болса,соғұрлым 2-ші текті қатенің ықтималдығы аз.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Жорамалдарды тексеру әдісі :

1. Таңдамаға байланысты Н 0 нөлдік және Н 1 балама жорамалдарды ұйғару. 2. С татистикалық критерийін таңдау. 3. T n статистикалық критерийі және  мәнділік деңгейі бойынша t сыни сыни нүктесін, яғни S аймағын аймағынан бөліп тұратын шекараны анықтайды. 4. Таңдамасының сипаттамалары бойынша критерийдің мәндерін есептейді, яғни T бақ = T ( X 1, X 2,…, X n )  t 5. Егер t  S (мысалы, S оң жақтағы аймақ үшін t > t сыни. ), онда Н 0 нөлдік жорамалды жоққа шығарады; ал егер t  ( t < t сыни ), онда Н 0 жорамалын жоққа шығаруға негіз жоқ.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Стьюденттің t - критерийі :

Жалпы түрі:

Изображение слайда
13

Слайд 13: Тәуелсіз таңдамалар жағдайы

df = n 1 + n 2 -2 n 1 = n 2 = n df =n-1 n 1 ≠ n 2

Изображение слайда
14

Слайд 14: Тәуелді таңдамалар жағдайы

df=n-1

Изображение слайда
15

Слайд 15: Қорытынды :

Стьюдент критерийі орта мәндердің айырмашылықтары жөніндегі жорамалды тексеру үшін тек қана екі топ үшін қолданылады. Стьюдент критерийі таңдама көлемі аз болған жағдайда қолданылады, ал бұл медициналық- биологиялық тәжірибелерге тән. Егер тәжірибе саны көп топтар үшін жүргізілетін болса, онда дисперсиялық талдау әдісі қолданылады. Стьюдент критерийі қалыпты таралған таңдамалар үшін ғана қолданылады.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Фишердің. F - критерийі :

 1 >  2 df 1 = n 1 -1, df 2 = n 2 -1

Изображение слайда
17

Слайд 17

Бас жиынтықтың таралу түрі жөніндегі ұйғарымға негізделмеген және осы жиынтықтың параметрлерін қолданбайтын айырмашылық критерийлері параметрлік емес критерийлер деп аталады. Параметрлік емес критерийлердің есептеу формуласында жиіліктер немесе рангілер қолданылады. Параметрлік емес критерийлерді қолдану маңызды: шолу жасау кезеңінде; бақылау саны аз (30 – ға дейін); деректердің қалыпты таралу заңына сәйкестігі белгісіз.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Параметрлік емес критерийлер : тәуелсіз таңдамалардың топтары арасындағы айырмашылық критерийі; тәуелді таңдамалардың топтары арасындағы айырмашылық критерийі; негізгі топтарға бөлінеді.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Тәуелсіз топтар арасындағы айырмашылықта р

Тәуелсіз топтар үшін Манн – Уитнидің U критерийі. Колмогоров – Смирновтың екітаңдамалы критерийі.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Тәуелді топтар арасындағы айырмашылықта р

таңбалардың z – критерийі ; Уилкоксоннің жұптасқан Т – критерийі;

Изображение слайда
21

Слайд 21: Таралудың түрі жөніндегі жорамалды тексеру :

Егер зерттелетін кездейсоқ шаманың таралу заңы белгісіз, бірақ оның белгілі бір түрі жөнінде ұйғаруға негіз бар болсын дел ік (мысалы, оның таралу түрі А болсын). Н 0 - бас жиынтық А заңы бойынша таралған, Н 1 – негізгі жорамал орындалмайды. қорытынды: бақылау нәтижесі айтылған ұйғарыммен сәйкес келе ме? Х і Х 1 Х 2 ... Х к n i n 1 n 2 … n k

Изображение слайда
22

Слайд 22: Келісім критерийлері :

Келісім критерийі деп белгісіз таралудың түрі жөнінде ұйғарылған жорамалды тексеретін статистикалық критерийді айтады. Пирсонның (Хи-квадрат), Колмогоров-Смирнов, Фишер.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Пирсонның χ 2 (хи-квадрат) келісім критерийі

Н 0 : «эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ». Егер эмпирикалық жиіліктер ( ) теориялық жиіліктерден ( ) қатты ерекшеленетін болса,онда тексерілетін Н 0 жорамалын жоққа шығару қажет; олай болмаған жағдайда қабылдау қажет. … … … …

Изображение слайда
24

Слайд 24: Әдебиет:

Медик В.А., Токмачев М.С.,Фишман Б.Б. Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973. И.В. Павлуш к ов и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2003

Изображение слайда
25

Последний слайд презентации: Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясының негіздері

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Изображение слайда