Презентация на тему: СӨЖ.Қазақстанның рәміздері

СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
ҚР Рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
СӨЖ.Қазақстанның рәміздері
Назар аударғандарыңызға рахмет!!!
1/10
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 97)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1356 Кб)
1

Первый слайд презентации: СӨЖ.Қазақстанның рәміздері

Орындаған:Махамбетқұл Әдемі Тобы:ЖМ013-28-02қ Тексерген: С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Медициналық биофизика,информатика және математикалық статистика кафедрасы

Изображение слайда
2

Слайд 2: ҚР Рәміздері

Изображение слайда
3

Слайд 3

Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к туы   –  Қазақстан Республикасының мемлекетт i к рәм i здерд i ң  б i р i. ҚР Президент i н i ң “Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к рәм i здер i туралы ” конституциялы қ заң күш i бар Жарлығымен (24.1.1996) белг i ленген. Мемлекеттік ту көг i лд i р түст i т i к бұрышты кездеме. Оның ортасында арайлы күн, күнн i ң астында қалықтаған қыран бейнеленген. . Ағаш сабына бек i т i лген тұста — ұлттық оюлармен кестеленген т i к жолақ өрнектелген. Күн, арай, қыран және ою-өрнек — алтын түст i. Тудың ен i ұзындығының жартысына тең. ҚР мемл. туының авторы — суретш i Шәкен Ниязбеков. Б i рыңғай көк-көг i лд i р түс төбедег i бұлтсыз ашық аспанның би i к күмбез i н елестетед i және Қазақстан халқының б i рл i к, ынтымақ жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк аспан барлық халықтарда әрқашан да бейб i тш i л i кт i ң, тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Геральдика ( гербтану ) т i л i нде — көк түс және оның түрл i реңк i адалдық, сен i мд i л i к, үм i т сияқты адамгерш i л i к қасиеттерге сай келед i. Ежелг i түрк i т i л i нде “көк” сөз i аспан деген ұғымды б i лд i ред i. Көк түс түрк i халықтары үш i н қасиетт i ұғым. Түрк i және әлемн i ң өзге де халықтарындағы көк түст i ң мәдени-семиотик. тарихына сүйене отырып, мемл. тудағы көг i лд i р түс Қазақстан халқының жаңа мемлекетт i л i кке ұмтылған ниет-т i лег i н i ң тазалығын, асқақтығын көрсетед i деп қорытуға болады. Нұрға малынған алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелейд i. Күн — қозғалыс, даму, өс i п-өркендеуд i ң және өм i рд i ң белг i с i. Күн — уақыт, замана бейнес i. Қанатын жайған қыран құс — бар нәрсен i ң бастауындай, бил i к, айбындылық бейнес i. Ұлан-байтақ кең i ст i кте қалықтаған қыран ҚР-ның ерк i нд i к сүйг i ш асқақ рухын, қазақ халқының жан-дүниес i н i ң кеңд i г i н паш етед i.

Изображение слайда
5

Слайд 5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТ I К ГЕРБ I, елтаңба — Қазақстан Республикасының нег i зг i мемлекетт i к рәм i здер i н i ң б i р i. ҚР Президент i н i ң “Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к рәм i здер i туралы ” конституц. заң күш i бар Жарлығымен (24.1.1996) белг i ленген. Рәм i зд i к тұрғыдан ҚР мемл. герб i н i ң нег i з i — шаңырақ. . Ол — гербт i ң жүрег i. Шаңырақ — мемлекетт i ң түп-нег i з i — отбасының бейнес i. Шаңырақ — Күн шеңбер i. Айналған Күн шеңбер i н i ң қозғалыстағы сурет i i спетт i, Шаңырақ — ки i з үйд i ң күмбез i көшпел i түрк i лер үш i н үйд i ң, ошақтың, отбасының бейнес i. Тұлпар — дала дүлд i л i, ер-азаматтың сәйгүл i г i, желдей ескен жүйр i к аты, жең i ске деген жасымас ж i герд i ң, қажымас қайраттың, мұқалмас қажырдың, тәуелс i зд i кке, бостандыққа ұмтылған құлшыныстың бейнес i. Қанатты тұлпар — қазақ поэзиясындағы кең тараған бейне.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Ол ұшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл мұраттың, жақсылыққа құштарлықтың кейп i. Қанатты тұлпар Уақыт пен Кең i ст i кт i б i р i кт i ред i. Ол өлмес өм i рд i ң бейнес i. Б i р шаңырақтың астында тату-тәтт i өм i р сүрет i н Қазақстан халқының өс i п-өркендеу i н, рухани байлығын, сан сырлы, алуан қырлы бет-бейнес i н паш етед i. Бес бұрышты жұлдыз гербт i ң тәж i i спетт i. Әрб i р адамның жол нұсқайтын жарық жұлдызы бар. Қ. р. м. г-н i ң авторлары — Ж.Мәл i беков пен Ш. Уәлиханов.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Мемлекеттік әнұран - елдің музыкалық-поэтикалық эмблемасы, әдеби-сазды төлқұжаты. Ол халық жүрегінің лүпілін тұмар ғып түйген музыкалық сәлемхат іспеттес. Оның сазы мен сөзі сипаты мен мақсаты жөнінен біртұтас шығарманың құрамдас қос қанаты тәрізді. Өнер туындысының маңызды саяси-әлеуметтік міндет атқаруының астарында айырықша сыр бар. Ол өнердің адам жанына әсер етіп, оның іс-қимылы мен ой-аңсарына тікелей ықпал ету қасиетімен байланысты.Саз бен сөз арқылы өмірдің бүкіл бояуын, тағдырдың барлық мағыналық-әсерлік болмысын танытуға болады.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Олар адам баласының ішкі дүниесін, жан ауаны мен асқақ аңсарын жайып салып, жеткізудің ең қүдіретті қүралдары саналады.Музыка мен поэзия әлеміне енген адам тылсым табиғат ырғағын тап басып, керемет күйге бөленеді. Ал ырғақ болса табиғи және әлеуметтік болмыстарды біріктіру арқылы адам жанында бүкіл тіршілікке деген ортақтас-тық сезім оятады.Мемлекеттік әнұранға да елдің намысының туы, ары-ның айнасы, жоғары отаншылдық рухының көрінісі ретінде қараған жөн. Соған лайық ән мен сөз табу қай халықтың да арманы болса керек.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: СӨЖ.Қазақстанның рәміздері: Назар аударғандарыңызға рахмет!!!

Изображение слайда