Презентация на тему: Системний підхід до менеджменту підпри є мства

Системний підхід до менеджменту підпри є мства
План лекції
1. Підприємство, як об’єкт управління, розглядається не просто як соціально-економічна система складена із взаємодіючих елементів та підсистем, а також, як
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРЯМОЇ ДІЇ
ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НЕПРЯМОЇ ДІЇ
Загальні характеристики факторів зовнішнього середовища
Поведінська варіативність підприємства – динамічна зміна управлінської поведінки під впливом певних комбінацій внутрішніх та зовнішніх факторів
2. Системний підхід – методологія наукового дослідження, в основі якого лежить розгляд складного об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності із
Системний підхід до менеджменту підпри є мства
Основні принципи системного підходу в управлінні
Системні правила управління
ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ:
Особливості підприємства, як відкритої системи
Характеристика закономірностей, які зумовлюють існування та функціонування організацій, як відкритих систем
Системний підхід до менеджменту підпри є мства
Системний підхід до менеджменту підпри є мства
Системний підхід до менеджменту підпри є мства
Системний підхід до менеджменту підпри є мства
3. Склад основних підсистем підприємства
Соціальна підсистема підприємства – включає всю сукупність його працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності
Синергізм – зростання сукупної ефективності діяльності в результаті поєднання зусиль окремих частин цілого, їх злиття, інтеграції
Ключові принципи забезпечення результатив-ності реалізації системної моделі менеджменту
Ключові принципи забезпечення результатив-ності реалізації системної моделі менеджменту
4. Учасники діяльності підприємства
Учасники діяльності підприємства
Система збалансування інтересів – сукупність узгоджених дій взаємопов’язаних і узгоджених за певними критеріями інтересів, що утворюють єдине ціле для
ПЛАН СЕМІНАРУ
1/29
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (127 Кб)
1

Первый слайд презентации: Системний підхід до менеджменту підпри є мства

Менеджмент підприємства

Изображение слайда
2

Слайд 2: План лекції

Підприємство як об’єкт управління. Взаємозв ’ язок факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Основні принципи системного підходу в менеджменті підприємства. Підприємство як відкрита система. Характеристика основних підсистем підприємства. Учасники діяльності підприємства, збалансування їх інтересів.

Изображение слайда
3

Слайд 3: 1. Підприємство, як об’єкт управління, розглядається не просто як соціально-економічна система складена із взаємодіючих елементів та підсистем, а також, як активна система, що має взаємозв’язки з зовнішнім середовищем, залежність від зовнішнього середовища і повинна впливати на нього

Изображение слайда
4

Слайд 4: ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

Изображение слайда
5

Слайд 5: ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

ФАКТОРИ ПРЯМОЇ ДІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Й ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКТОРИ НЕПРЯМОЇ ДІЇ ВПЛИВАЮТЬ ОПОСЕРЕДКОВАНО, ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПЕВНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВЗАЄМИНИ

Изображение слайда
6

Слайд 6: ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРЯМОЇ ДІЇ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ СПОЖИВАЧІ КОНКУРЕНТИ ДЕРЖАВА ГРОМАДСЬКІ УСТАНОВИ

Изображение слайда
7

Слайд 7: ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НЕПРЯМОЇ ДІЇ

МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ ТА ОТОЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНІ ОБСТАВИНИ СТАН ЕКОНОМІКИ СОЦІО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ВЗАЄМОЗВ ’ ЯЗКИ З НАСЕЛЕННЯМ

Изображение слайда
8

Слайд 8: Загальні характеристики факторів зовнішнього середовища

1. Об’єктивний чинник виникнення та впливу: умови виникають незалежно від діяльності підприємства, і впливають на нього 2. Взаємозалежність факторів: сила, з якою змінність одного фактора впливає на інші фактори 3. Складність і кількість та різномаїття факторів, що впливають на підприємство 4. Динамічність: відносна швидкість змінності середовища 5. Невизначеність: відносна кількість інформації про середовище та ступінь її імовірності

Изображение слайда
9

Слайд 9: Поведінська варіативність підприємства – динамічна зміна управлінської поведінки під впливом певних комбінацій внутрішніх та зовнішніх факторів

Изображение слайда
10

Слайд 10: 2. Системний підхід – методологія наукового дослідження, в основі якого лежить розгляд складного об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності із відносинами та зв’язками між ними; обумовлює трактування організації як сукупності взаємозалежних елементів (люди, структура, завдання, технологія), орієнтованих на досягнення різноманітних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища

Изображение слайда
11

Слайд 11

Система (англ. sustem ) – це внутрішньо організована сукупність закономірно розташованих і взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення певної мети. Елемент – це відособлена самостійна частина системи, яка має виконувати відповідну функцію щодо досягнення загальних цілей всієї системи.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Основні принципи системного підходу в управлінні

1. Процес прийняття рішень повинен починатися з виявлення та чіткого формулювання конкретних цілей 2. Цілі окремої підсистеми не повинні вступати у конфлікт з цілями всієї системи. 3. Проблему необхідно розглянути як єдину систему та виявляти наслідки і взаємозв’язки кожного рішення. 4. Необхідним є пошук і аналіз усіх можливо допустимих альтернативних шляхів досягнення цілей. 5. Дослідження від абстрактного до конкретного. 6. Єдність аналізу та синтезу. 7. Виявлення в об’єкті дослідження усієї множини різноякісних зв’язків та їх взаємодії.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Системні правила управління

1. Менеджмент може забезпечити стабільний успіх у досягненні кінцевої мети управлінської діяльності на підприємстві, коли він здійснюється при взаємній відповідності визначення цілей та дієвих заходів їх реалізації 2. Тільки те управління може розраховувати на стабільний успіх, яке систематично приймає обґрунтовані та взаємонепротирічні установки по відношенню до всіх елементів управління 3. Менеджмент повинен використовувати увесь асортимент організаційних, економічних, соціальних та технологічних засобів реалізації цілей 4. Менеджмент, що здійснюється на будь-якому рівні, може розраховувати на стабільний успіх за умов послідовного узгодження установки цілеположення та цілереалізації з інтересами та вимогами усіх елементів управління та рівней управління при безумовному пріоритеті критеріїв кінцевої ефективності

Изображение слайда
14

Слайд 14: ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ:

Матеріальні ресурси ОБРОБКА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВХІДНИХ РЕСУРСІВ (виробництво, торговельна та інші види діяльності) Продукція, послуги ВХІД ПРОЦЕС ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИХІД Фінансові ресурси Трудові ресурси Інформаційні ресурси Прибуток / Збиток Інформація, розвиток Освоєння нового ринку

Изображение слайда
15

Слайд 15: Особливості підприємства, як відкритої системи

Нестаціонарність (змінність) окремих параметрів Унікальність та непередбачуваність поведінки Здатність змінювати свою структуру та формувати варіанти поведінки Здатність протистояти руйнівним впливам Здатність до адаптації Можливість та необхідність до цілеутворення

Изображение слайда
16

Слайд 16: Характеристика закономірностей, які зумовлюють існування та функціонування організацій, як відкритих систем

Назва законо-мір-ності Зміст закономірності Характеристика для торговельно-виробничих систем Реалізація в теорії управління Відкри-тість Сукупність усіх об’єктів, змінність властивостей яких впливає на систему, а також тих об'єктів, власти-вості яких змінюються під впливом системи. Елементи економічної системи, що пов'язані з даною виробничою системою. Визначає масштаби та складність управління, а також вибір підцілей функціонування системи. Ціліс-ність та інтегра-тивність Визначає ступінь єдності та відокремленості системи щодо зовнішнього середовища, а також кількість функціональних зв'язків системи з середовищем. Відносна відокремле-ність виробничих систем по відношен-ню до економічної системи в цілому та ступінь самостій-ності та кооперації виробничих систем. Визначає ступінь ві-докремленості систе-ми від середовища та визначає масштаби та складність управління і ступінь складності системи управлін­ня підприємством взагалі

Изображение слайда
17

Слайд 17

Назва законо-мір-ності Зміст закономірності Характеристика для торговельно-виробничих систем Реалізація в теорії управління Обме-женість Визначає віднесену інтенсивність обміну складовими між системою та зовнішнім середовищем. Характеризує ступінь інтенсивності обміну ресурсами, інформацією та то­варами і послугами з зовнішнім середовищем Визначає спрямо­ваність системи управління на збе­реження умовної обмеженості обміну між систе­мою та середовищем, а також на його збільшення Адап-тивність Властивість системи реагувати на стимули зовнішнього середовища з метою розробки сприятли­вих рішень для функціонування та розвитку. Характеризує властивість реагу­вати на змінність зовнішнього середовища з метою ефективного функціонування. Визначає необхід-ність та відповідність реакції системи управління на зміни факторів зовнішнього середовища

Изображение слайда
18

Слайд 18

Назва законо-мір-ності Зміст закономірності Характеристика для торговельно-виробничих систем Реалізація в теорії управління Склад-ність Визначає кількість та різноманітність зв'язків всередині системи та з зовнішнім середовищем при функціонуванні системи. Характеризує комбі-наційне різноманіття внутрішніх елементів підприємства до зв'язку з зовнішнім середовищем. Визначає складність управлінських стосунків. Органі-зова-ність Визначає сукупність відношень між елементами системи. Характеризує сукупність змісту, структури зв'язків та способу прийняття рішень. Головний визнача-ючий фактор резуль-тативного організу-вання управління на підприємстві. Ста - лість Визначає властивість зберігання стану рівноваги організації після впливу зовнішнього середовища. Характеризує мо-жливість збереження ефективності систе-ми при змінності зовнішнього середовища. Визначає обов'я-зковість забезпе-чення системою уп­равління сталості безперервного функціонування підприємства.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Назва законо-мір-ності Зміст закономірності Характеристика для торговельно-виробничих систем Реалізація в теорії управління Ієрар-хіч-ність Визначає розчле­нованість системи на підсистеми з відносно замкнутим циклом функціонування Характеризує розподіл системи на рівні управління. Визначає порядок та організацію управління всією системою та її окремих рівнях Підпо-рядко-аність Приведення скла­дових системи у відповідності до рівня впливовості між вищими та нижчими елементами Характеризує процес утворення ієрархії Визначає рівні управління та взаємозв’язки між ними Кому - ніка - тивність Визначає об'єктив­ність та необхід­ність загального процесу обміну інформацією між складовими еле­ментами системи та зовнішнім середовищем. Характеризує обсяги, напрямки обміну інформації на підприємстві. Визначає комуні­каційні процеси на підприємстві та умови їх оптимізації.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Назва законо-мір-ності Зміст закономірності Характеристика для торговельно-виробничих систем Реалізація в теорії управління Здійс - нен - ність Визначає змінність структури цілеспрямованого процесу. Характеризує змі­ни складу та фун­кцій підсистем підприємства в процесі розвитку системи. Визначає поря­док управління змінністю структури системи управління. Надій - ність Визначає порядок функціонування системи за умов виникнення непе­редбачуваних подій. Характеризує умови стабільнос­ті системи при незапланованому стані функціонування окремих параметрів, впливу факторів зовнішнього середовища Визначає порядок та характе­ристики системи скоординованості на підприємстві.

Изображение слайда
21

Слайд 21: 3. Склад основних підсистем підприємства

Зовнішнє середовище підприємства Матеріально-технічна Фінансово-економічна Інформаційна Структури управління (організаційна) Технологічна Соціальна (персонал)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Соціальна підсистема підприємства – включає всю сукупність його працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності Інформаційна – є предметом і результатом праці управлінського персоналу, що є сукупністю даних про стан керуючої та керованої системи і зовнішнього середовища Матеріально-технічна – усі основні фонди, що знаходяться в розпорядженні підприємства, а також обігові фонди (сировина, паливо та інші матеріальні ресурси). Підсистема структури управління підприємством (організаційна) – сукупність всіх виробничих, невиробничих (торговельних) та управлінських підрозділів. Технологічна – прогресивні засоби перетворення вхідних елементів (матеріалів, інформації, сировини) у вихідні. Фінансово-економічна – джерела формування капіталу (власні та позичені кошти), напрямки використання, облік та контроль за виконанням поставлених завдань

Изображение слайда
23

Слайд 23: Синергізм – зростання сукупної ефективності діяльності в результаті поєднання зусиль окремих частин цілого, їх злиття, інтеграції

Дивестування – зменшення організаційного ефекту від поєднання зусиль окремих частин цілого Ефект масштабу діяльності – узагальнений результат, внаслідок дій управління, реалізованих у процесі розширення обсягів функціонування організації

Изображение слайда
24

Слайд 24: Ключові принципи забезпечення результатив-ності реалізації системної моделі менеджменту

Назва принципу Сутність характеристики Ієрархічності Розглядає складні та великі системи як багаторівневі, котрі вимагають розподілу всієї системи на елементи (ланки, ступені); кожен ступінь (рівень) управляє нижчим ступенем і одночасно є об’єктом управління стосовно вищого рівня Необхідного різномаїття Полягає в тому, що керуюча система повинна мати не меншу складність, ніж керована система і обумовлює неможливість спроектування системи управління неадекватну до складності системи виробництва

Изображение слайда
25

Слайд 25: Ключові принципи забезпечення результатив-ності реалізації системної моделі менеджменту

Назва принципу Сутність характеристики Зворотного зв’язку Під зворотним зв’язком розуміють одержання інформації про результати впливу керуючої системи на керовану шляхом порівняння фактичного стану із заданим (плановим). Зміст зворотного зв’язку полягає у встановленні залежності особистих, колективних і суспільних інтересів від результатів управлінських рішень. Вплив зворотного зв’язку має приводити до прагнення ліквідувати небажані та збільшити бажані відхилення факту від норми

Изображение слайда
26

Слайд 26: 4. Учасники діяльності підприємства

ПІДПРИЄМСТВО Конституція Закони Податкова система Кредитно-фінансова політика Власники підприємства а) вищий рівень

Изображение слайда
27

Слайд 27: Учасники діяльності підприємства

б) низовий рівень ПІДПРИЄМСТВО Колектив Система управління підприємства Постачаль-ники ресурсів Конкуренти Споживачі Громадськість Державні органи контролювання та регулювання

Изображение слайда
28

Слайд 28: Система збалансування інтересів – сукупність узгоджених дій взаємопов’язаних і узгоджених за певними критеріями інтересів, що утворюють єдине ціле для досягнення певної мети

Изображение слайда
29

Последний слайд презентации: Системний підхід до менеджменту підпри є мства: ПЛАН СЕМІНАРУ

Моделі підприємства як відкритої системи (за Р. Аккоффом, Г. Мінцбергом ) 2. Провести аналіз діючої системи правового регулювання діяльності прибуткових та неприбуткових організацій в Україні. 3. Державне регулювання діяльності підприємств торгівлі на сучасному етапі. 4. Написати есе на тему: “Ефект синергії у функціонуванні підприємства”

Изображение слайда