Презентация на тему: Синтетична гіпотеза еволюції

Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Основоположниками синтетичної гіпотези еволюції були видатні учені з різних країн світу.
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
Синтетична гіпотеза еволюції
The End…
1/12
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (848 Кб)
1

Первый слайд презентации: Синтетична гіпотеза еволюції

Изображение слайда
2

Слайд 2

Синтетична теорія еволюції –сучасна теорія еволюції, яка є результатом синтезу різних дисциплін, в першу чергу генетики, дарвінізму і спирається на основи палеонтології, систематики, молекулярної біології. синтетична теорія еволюції Создающий новые фенотипы особей

Изображение слайда
3

Слайд 3

Синтетична гіпотеза еволюції виникла в 20-50-х роках XX сторіччя. Це комплекс уявлень про еволюційний процес, що ґрунтується на поєднанні знань про мутації як єдиного джерела спадко­вої мінливості, популяцію як основну одиницю еволюції та дарвінівських уявлень про боротьбу за існування та природний добір.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Основні її положення такі : 1. Єдиним джерелом спадкової мінливості є мутації. 2. Усі еволюційні перетворення відбуваються в популяціях, які і є елементарною одиницею еволюції. 3. Елементарними факторами еволюції є хвилі життя, ізоляція, дрейф генів. 4. Існує три види еволюційного процесу : мікроеволюція, видоут­ворення та макроеволюція. 5. Рушійною силою еволюції є природний добір, який діє на су­купність фенотипів популяції. 6. Природний добір буває стабілізуючим, рушійним та розриваючим ( дизруптивним ). 7. Будь-яка систематична група організмів може або процвітати ( біологічний прогрес ), або вимирати ( біологічний регрес ). 8. Біологічний прогрес досягається завдяки змінам у будові орга­нізмів : ароморфозам, ідіоадаптаціям чи загальній дегенерації.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Основоположниками синтетичної гіпотези еволюції були видатні учені з різних країн світу

С.С.Четвериков (1880-1959), російський генетик та ентомолог, розробив учення про популяцію як елементарну одиницю еволюції (1926), ввів терміни «хвилі життя», «генотипне середовище».

Изображение слайда
6

Слайд 6

Д.Холдейн (1892-1964) — англійський біохімік і генетик, один із перших почав розробляти генетико-математичні методи оцінки ста­ну популяції. Довів, що окремі генотипи зберігаються та поширю­ються не випадково, а під дією еволюційних факторів. Висунув гіпо­тезу про виникнення життя на Землі як наслідок саморозвитку органічних сполук у результаті небіологічного синтезу.

Изображение слайда
7

Слайд 7

С.Райт (1889-1982) - американський генетик. Розробив учення про дрейф генів як фактор еволюції.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Ф.Г.Добржанський (1900-1981) - український генетик; зробив великий внесок у вивчення мутацій та мутагенезу. Ввів термін «мікроеволюція» та дослідив її основні особливості. Засновник фенетики (від грец. файно — являю, знаходжу) — науки про прояв та розподіл фенів (певних станів ознак) у популяції

Изображение слайда
9

Слайд 9

І.І.Шмальгаузен (1884-1963) - український та російський зоолог; розробив учення про форми добору ( стабілізуючий і рушійний ). Зро­бив значний внесок у дослідження закономірностей передачі інфор­мації в живих системах (один із засновників біокібернетики ). Ви­вчав особливості координації ( взаємозв'язку ) перетворень різних систем органів у філогенезі хребетних груп тварин. Показав, що ре­зультатом еволюції є вдосконалення інтеграції живих систем між собою. Один із авторів учення про рушійні сили еволюції.

Изображение слайда
10

Слайд 10

О.М.Северцов (1866-1936) — російський зоолог; автор концепції про біологічні прогрес і регрес та шляхи їхнього досягнення ( ароморфози, ідіоадаптації, дегенерації ). Розробив основу сучасної порівняльної ана­томії хребетних тварин. Показав, що в онтогенезі повторюється філо­генез не дорослих форм, а їхніх відповідних зародкових або личинко­вих фаз розвитку. Це лягло в основу сучасного розуміння біогенетичного закону.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Е.Майр (нар. 1904) — американський зоолог. Розвивав біоло­гічну концепцію виду; запропонував сучасну класифікацію спо­собів видоутворення. Висловив думку про еволюцію як процес при­стосування живих організмів до всієї сукупності екологічних факторів, яка.,, лягла в основу сучасної гіпотези еволюційного компромісу.

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: Синтетична гіпотеза еволюції: The End…

Изображение слайда