Презентация на тему: Сақтау шарты

Сақтау шарты
Затты сақтауға қабылдау туралы шарт
Сақтау шартының нысаны
Сақтау мерз i м i
. Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу
Сақтау жағдайларын өзгерту
Затты үш i нш i тұлғаға сақтауға беру
Сақтаушы-кәс i пкерд i ң жауапкерш i л i г i
Ломбардта сақтау
Көл i к ұйымдарының сақтау камераларында сақтау
. Ұйымдардың ки i м i лг i штер i нде сақтау
Қонақүйде сақтау
Даулы заттарды сақтау (секвестр)
1/13
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 17)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (121 Кб)
1

Первый слайд презентации: Сақтау шарты

1. Сақтау шарты бойынша б i р тарап ( сақтаушы ) оған ек i нш i тараптың ( жүк беруш i н i ң) берген затын сақтауға және бұл затты сақталған күй i нде қайтаруға м i ндеттенед i. 2. Сақтау шарты зат сақталуға бер i лген кезден бастап жасалған деп танылады. 3. Қозғалмайтын мүл i кт i күзетуге осы тараудың күш i қолданылмайды.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Затты сақтауға қабылдау туралы шарт

1. Сақтауды кәс i пкерл i к қызмет рет i нде жүзеге асыратын сақтаушы шарт бойынша өз i не жүк беруш i н i ң затын сақтауға қабылдау және жүк беруш i н i ң берген затын осы тараудың ережелер i не сәйкес сақтау м i ндеттемес i н өз мойнына алуы мүмк i н. 2. Шарт бойынша өз i не затты сақтауға қабылдау м i ндеттемес i н алған сақтаушының бұл заттың өз i не сақтауға бер i лу i н талап етуге құқығы жоқ. Алайда шартта көзделген мерз i мде затты сақтауға бермеген жүк беруш i, егер заң акт i лер i нде немесе шартта өзгеше көзделмесе, сақталмай қалуға байланысты келт i р i лген залалдар үш i н сақтаушының алдында жауапты болады. 3. Егер жүк беруш i сақтаушының қызмет i нен бас тартқандығы туралы қисынды мерз i мде мәл i мдеген болса, ол затты сақтауға бермеген i үш i н жауапкерш i л i ктен босатылады. 4. Егер шартта өзгеше көзделмесе, шартта кел i с i лген мерз i мде зат сақталуға өткізілмеген, ал бұл мерз i м шарт жасалған күннен бастап отыз тәул i к өткенге дей i н белг i ленбеген жағдайларда сақтаушы затты сақтауға қабылдау м i ндет i нен босатылады

Изображение слайда
3

Слайд 3: Сақтау шартының нысаны

1. Сақтаушының нөм i рлер, жетондар және басқа да заңды деп танылған белг i лер беру i арқылы заттарды қысқа мерз i мге сақтауға сақтау камераларына және вокзалдардың, әуежайлардың, мекемелерд i ң, кәс i порындардың, театрлардың, мұражайлардың, стадиондардың, асханалардың және т.б. ки i м i лг i штер i не өтк i зулерд i қоспағанда, сақтау шарты жазбаша түрде жасалуға ти i с. 2. Егер сақтауға алынған заттар сақтаушы жүк беруш i ге сақтау қолхатын, түбіртек, куәлік, сақтаушы қол қойған өзге де құжаттар беру жолымен куәландырылған болса, шарттың жазбаша нысаны сақталған болып есептелед i. 3. Тұрмыстық қызмет көрсету түр i ндег i сақтау шарты ауызша нысанда жасалуы мүмк i н. 4. Сақтауға алынған зат пен сақтаушы қайтарған заттың бірдейлігі туралы дау туған жағдайда куәгерлік айғақтарға жол бер i лед i. 5. Заттарды төтенше жағдайлар ( өрт, су тасқыны және басқалар ) кез i нде сақтауға өтк i зу, шарттың жазбаша нысаны болмаған жағдайда сақтауға өтк i з i лген заттардың құнына қарамастан куәгерл i к айғақтар бойынша дәлелдену i мүмк i н.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Сақтау мерз i м i

1. Егер зат талап ет i лмел i сақтауға немесе мерз i м i көрсет i лмей өтк i з i лген болса, сақтаушы осындай жағдайлардағы заттың әдеттег i сақталу мерз i м i өткен соң жүк беруш i н i ң заттарды қайтып алуын талап етуге құқылы, б i рақ жүк беруш i ге затты қабылдап алуға жетет i ндей қисынды мерз i м беруге м i ндетт i. 2. Жүк беруш i шарт бойынша сақтаудың өзге мерз i м i көзделгенде де кез келген уақытта сақтаушыдан затты талап етуге құқылы. Алайда бұл жағдайда жүк беруш i, егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтаушыға м i ндеттемен i ң мерз i м i нен бұрын тоқтатылуынан туған залалдарды өтеуге м i ндетт i.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу

1. Сақтау шарты бойынша сақтаушыға бер i лет i н сыйақы мөлшер i тараптардың кел i с i м i мен белг i ленед i. Заң акт i лер i нде белг i ленген жағдайларда сыйақының мөлшер i таксалар, ставкалар, тарифтер бойынша айқындалуы мүмк i н. 2. Тараптардың кел i су i мен немесе заң акт i лер i мен сақтаудың тег i н түр i шарттастырылуы мүмк i н. Тег i н сақтау кез i нде жүк беруш i сақтаушыға заттарды сақтау үш i н қажетт i, нақты жұмсалған шығындарды өтеуге м i ндетт i. 3. Егер заңдарда немесе тараптардың кел i с i м i нде өзгеше көзделмеген болса, сақтаушыға сақтағаны үш i н сыйақы сақтау аяқталған соң, ал егер кезең бойынша төлеу көзделген болса - әрб i р кезеңн i ң аяқталуы бойынша төленуге ти i с. Егер сақтау, шартта белг i ленген сақтау мерз i м i нен бұрын тоқтаса, сақтаушыға сыйақының соған мөлшерлес бөл i г i төлену i ти i с. 4. Егер шартта көзделген мерз i м өткеннен кейін сақтауда тұрған затты жүк беруші қайтарып алмаған болса, ол сақтаушыға затты бұдан әр i сақтағаны үш i н сол бұрынғы мөлшерде сыйақы төлеуге м i ндетт i. 5. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтау бойынша шығындар сыйақының сомасына енг i з i лед i. Төтенше шығындар сыйақының сомасына немесе шартта көзделген шығындардың құрамына кірмейд i деп ұйғарылады.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Сақтау жағдайларын өзгерту

1. Затты сақтаудың сақтау шартында көзделген жағдайларын өзгерту қажет болған кезде сақтаушы бұл туралы жүк беруш i ге дереу хабарлауға және оның жауабын күтуге м i ндетт 2. Заттың жоғалу және бүл i ну қауп i туған жағдайда сақтаушы жүк беруш i н i ң жауабын күтпестен, сақтаудың шартта көзделген әд i с i мен орнын өзгертуге м i ндетт i 3. Егер зат сақталу кез i нде бүл i нуге ұшыраса немесе оның сақталуын қамтамасыз етуге мүмк i нд i к бермейт i н және жүк беруші тарапынан шаралар қолдануды күтуге болмайтын басқа жағдайлар туындағанда, сақтаушы сақтау және сату бойынша өз шығындарын өтей отырып, затты немесе оның б i р бөл i г i н сатуға құқылы.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Затты үш i нш i тұлғаға сақтауға беру

1. Егер заң акт i лер i нде немесе шартта өзгеше көзделмеген болса, сақтаушының жүк беруш i н i ң кел i с i м i нс i з, егер бұл орайда жүк беруш i н i ң мүдделер i ндег i қажетт i л i к тумаса және сақтаушы оның кел i су i н алу мүмк i нд i г i нен айырылса, затты үш i нш i тұлғаға беруге құқығы жоқ. Заттың үш i нш i тұлғаға бер i лгенд i г i туралы сақтаушы дереу жүк беруш i ге хабарлауға м i ндетт i. 2. Сақтаушы затты сақтауға берген үш i нш i тұлғаның i с- әрекет i үш i н жауап беред i.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Сақтаушы-кәс i пкерд i ң жауапкерш i л i г i

1. Сақтауды өз i н i ң кәс i пкерл i к қызмет i не орай жүзеге асыратын тұлға, тек заттың жоғалуы, кем шығуы немесе бүл i ну i дүлей күшт i ң салдарынан не заттың өз i не тән ерекшел i г i нен, не жүк беруш i н i ң қасақана пиғылынан немесе өрескел абайсыздығынан болған жағдайларда ғана заттың сақталмағаны үш i н жауаптылықтан босатылады. 2. Егер шартта көзделген сақтау мерз i м i немесе осы Кодекст i ң 773-бабында белг i ленген тәрт i ппен сақтаушы көрсеткен мерз i м өткен соң жүк беруш i затты қайтарып алмаған болса, оның тарапынан қасақана пиғыл немесе өрескел абайсыздық болғанда ғана сақтаушы бұл заттың жоғалғаны, кем шыққаны немесе бүл i нген i үш i н жауап беред i.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Ломбардта сақтау

. Затты ломбардта сақтау шарты ломбардтың атаулы сақтау түб i ртег i н беру i мен рес i мделед i. 2. Ломбардқа сақтауға өткізілетін зат тараптардың келісуі бойынша, осы тектес және сапасы сондай затқа, оны сақтауға қабылдау кезі мен жеріндегі саудада әдетте белгіленетін бағаларға сәйкес бағалануға ти i с. 3. Ломбард сақтауға қабылдаған затты оның осы баптың 2-тармағына сәйкес жүрг i з i лген толық бағасының сомасына қарай жүк беруш i н i ң пайдасына сақтандыруға м i ндетт i.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Көл i к ұйымдарының сақтау камераларында сақтау

. Көл i к ұйымдарының қарамағындағы сақтау камералары жол жүру құжаттарының болуына қарамастан жолаушылардың және өзге де азаматтардың заттарын сақтауға қабылдауға м i ндетт i. Көл i к ұйымдарының сақтау камераларында сақтау шарты жария шарт деп танылады (осы Кодекст i ң 387-бабы). 2. Заттардың сақтау камерасына ( автоматты камерадан басқа ) қабылдануын растап жүк беруш i ге түб i ртек немесе нөм i рл i жетон бер i лед i. Түб i ртек немесе жетон жоғалған жағдайда сақтау камерасына өтк i з i лген заттар жүк беруш i ге бұл заттардың оған тиес i л i екенд i г i не дәлелдер көрсету i бойынша бер i лед i. 3. Сақтау камерасына өтк i з i лген заттардың жоғалуынан, кем шығуынан немесе бүл i ну i нен жүк беруш i шеккен залалдардың сомасы, егер заттарды сақтауға өтк i зу кез i нде оған бағалау жүрг i з i лген болса не егер тараптар өтелуге ти i ст i залалдардың сомасына қатысты кел i с i мге келген болса, жүк беруш i ге тәул i кт i к мерз i мде төленед i. 4. Заттар сақтау камерасына арнайы ережелерде немесе тараптардың кел i с i м i нде белг i ленген шектердег i мерз i мге өтк i з i лед i. Көрсет i лген мерз i мде талап ет i лмеген заттарды сақтау камерасы тағы да үш ай бойына сақтауға м i ндетт i. Бұл мерз i м өткен соң талап ет i лмеген заттар сатылуы, ал сатудан түскен сомалар осы Кодекст i ң 781-бабына сәйкес бөл i ну i мүмк i н.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Ұйымдардың ки i м i лг i штер i нде сақтау

1. Егер затты сақтауға өтк i зу кез i нде сақтағаны үш i н сыйақы беру айтылмаған болса, ұйымдардың ки i м i лг i штер i нде сақтау тег i н болады деп ұйғарылады. 2. Сақтаушы заттың ки i м i лг i ште сақтауға қабылданғанын растап, жүк беруш i ге заттың сақтауға қабылданғандығын растайтын нөм i рл i жетон немесе басқа да таңба беред i. 3. Ки i м i лг i шке өтк i з i лген зат жетонды көрсеткен адамға бер i лед i. Бұл ретте сақтаушы жетонды көрсетуш i н i ң затты алуға өк i летт i г i н тексеруге м i ндетт i емес. Алайда сақтаушы жетонның оны көрсеткен адамға тиес i л i екенд i г i не күмән келт i рсе, затты жетон көрсетуш i ге қайтаруды тоқтата тұруға құқылы. 4. Сақтаушы жүк беруш i жетонды жоғалтып алғанда да ки i м i лг i штен затты беруге құқылы, б i рақ оның ки i м i лг i шке зат өтк i згенд i г i факт i с i немесе оның жүк беруш i н i к i екенд i г i күмән тудырмауы немесе жүк өтк i зуш i оны дәлелдеу i керек.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Қонақүйде сақтау

1. Қонақүй сақтаушы рет i нде, онда тұратын адамның қонақүйге енгізген ақшасын, өзге де валюталық құндылықтары мен бағалы қағаздарын қоспағанда, жоғалу мен бүл i ну дүлей күшт i ң, заттың өз ерекшел i ктер i салдарынан не тұратын адамның өз i н i ң, оның қасында жүргендерд i ң немесе оған келуш i лерд i ң к i нәс i нен болған жағдайлардан басқа кезде, бұл туралы ерекше кел i с i м жасамай-ақ, заттың жоғалғаны немесе бүл i нген i үш i н жауап береді. 2. Қонақүй ақшаның, өзге де валюталық құндылықтар мен бағалы қағаздардың жоғалғаны үш i н олар сақтауға қабылданған жағдайда ғана жауап беред i. 3. Қонақүйде тұратын адам өз затының жоғалғанын немесе бүл i нген i н байқаған бойда бұл туралы дереу қонақүй әк i мш i л i г i не мәл i мдеуге м i ндетт i. Бұлай жасамаған жағдайда қонақүй заттың сақталмағаны үш i н жауапкерш i л i ктен босатылады. 4. Қонақүй мұндай жауапкерш i л i кт i өз i не алмайтындығы туралы хабарлама бергенмен, онда тұратындардың заттарын сақтау жөн i ндег i жауапкерш i л i ктен босатылмайды. 5. Осы баптың ережелер i мейманханаларға, демалыс үйлер i не, санаторийлерге, жатақханаларға және осы сияқты ұйымдарға, сондай-ақ ұйымға келуш i азаматтардың сыртқы ки i мдер i н, бас киімдер i н және өзге де заттарын сақтау үш i н арнайы орын бөлінген ұйымдарға қатыста да қолданылады.

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: Сақтау шарты: Даулы заттарды сақтау (секвестр)

1. Секвестр туралы шарт бойынша затқа деген құқық жөн i нде араларында дау туған ек i немесе б i рнеше адам даулы затты даудың шеш i лу i бойынша соттың шеш i м i не дауласып жүрген барлық адамның кел i су i ( шарттық секвестр) бойынша бұл зат к i мге бер i лсе, соған қайтаруды м i ндет i не алатын үш i нш i адамға беред i. 2. Даулы зат соттың шеш i м i бойынша секвестр тәрт i б i мен сақтауға бер i лу i мүмк i н (сот секвестр i ). Сот секвестр i бойынша сақтаушы сот тағайындаған адам да, дауласушы жақтардың өзара кел i су i бойынша белг i ленген адам да болуы мүмк i н. Ек i жағдайда да, егер заң акт i лер i нде өзгеше көзделмесе, сақтаушының кел i с i м i талап ет i лед i. 3. Секвестр тәрт i б i мен сақтауға қозғалатын да, қозғалмайтын да заттар бер i лу i мүмк i н.

Изображение слайда