Презентация на тему: Рівні наукового пізнання і дослідження

Реклама. Продолжение ниже
Рівні наукового пізнання і дослідження
План:
1.Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний.
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
Рівні наукового пізнання і дослідження
1/11
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 21)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (90 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Рівні наукового пізнання і дослідження

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План:

1.Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний. 2.Взаємозвязок емпіричного і теоретичного рівня. 3. Основні методи наукового пізнання. 4.Функції спостереження. 5.Сучасні етапи розвитку наукового пізнання. 6.Основні види досліджень.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1.Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний

У пізнанні розрізняють два рівні: емпіричний та теоретичний. Емпіричний (від гр. е m реі r іа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціонально обробкою властивостей і відношень об'єкта, що пізнається. Він завжди є основою, базою для теоретичного рівня знання. Теоретичний рівень – це знання, отримане шляхом абстрактного мислення.Людина починає процес пізнання об'єкта із зовнішнього його опису,фіксує окремі його властивості, сторони. Потім заглиблюється в зміст об'єкта, розкриває закони, яким він підлягає, переходить до пояснення властивостей об'єкта, об'єднує знання про окремі сторони предмета в єдину, цілісну систему, а отримане при цьому глибоке різнобічне конкретне знання про предмет і є теорією, що має певну внутрішню логічну. структуру. 1.Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Слід відрізняти поняття "чуттєве" і "раціональне“ від понять "емпіричне" і "теоретичне". " Чуттєве" і "раціональне" характеризують діалектику процесу відображення взагалі, а "емпіричне" і "теоретичне« належать до сфери лише наукового пізнання. Емпіричне пізнання формується в процесі взаємодії з об'єктом дослідження, коли ми безпосередньо впливаємо на нього, взаємодіємо з ним, обробляємо результати і робимо висновок. Але отримання окремих емпіричних фактів і законів ще не дає змогу побудувати систему законів. Для того щоб пізнати сутність, необхідно обов'язково перейти до теоретичного рівня наукового пізнання. 2.Взаємозвязок емпіричного і теоретичного рівня. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання завжди нерозривно пов'язані між собою і взаємообумовлюють один одного. Так, емпіричне дослідження, виявляючи нові факти, нові дані спостереження та експериментів, стимулює розвиток теоретичного рівня, ставить перед ним нові проблеми та завдання. В свою чергу, теоретичне дослідження, розглядаючи та конкретизуючи теоретичний зміст науки, відкриває нові перспективи пояснення та передбачення фактів і цим орієнтує та.спрямовує емпіричне знання.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Емпіричне знання опосередковується теоретичним теоретичне пізнання вказує, які саме явища та події мають бути об'єктом емпіричного дослідження і в яких умовах має здійснюватись експеримент. На теоретичному рівні також виявляються і вказуються ті межі, в яких результати на емпіричному рівні істинні, в яких емпіричне знання може бути використано практично. Саме в цьому і полягає евристична функція теоретичного рівня наукового пізнання. Межа між емпіричним та теоретичним рівнями досить умовна, самостійність їх один стосовно одного відносна. Емпіричне переходить у теоретичне, а те, що колись було теоретичним, на іншому, більш високому етапі розвитку, стає емпірично доступним. У будь-якій сфері наукового пізнання, на всіх рівнях спостерігається діалектична єдність теоретичного та емпіричного. Провідна роль у цій єдності залежно від предмета, умов та. вже наявних, отриманих наукових результатів., належить то емпіричному, то теоретичному.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Основою єдності емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання виступає єдність наукової теорії та науково-дослідної практики. 3. Основні методи наукового пізнання. На кожному з рівнів наукового пізнання застосовуються свої методи. Так, на емпіричному рівні використаються такі основні методи, як спостереження, експеримент, опис, вимірювання, моделювання. На теоретичному рівні – аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, ідеалізація, історичний та логічний методи тощо. Спостереження – це планомірне і цілеспрямоване сприйняття предметів і явищ, їх властивостей і зв'язків в природних умовах або в умовах експерименту з метою пізнання об'єкта, що досліджується. 4.Функції спостереження. Основні функції спостереження такі:– фіксація та реєстрація фактів;– попередня класифікація фактів, вже зафіксованих на основі певних принципів, сформульованих на, основі існуючих теорій;– порівнювання зафік-. сованих фактів. З ускладненням наукового пізнання дедалі більшої ваги набувають мета, план, теоретичні установки, осмислення результатів.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Внаслідок цього зростає роль теоретичного мислення у спостереженні. Особливо складним є спостереження в суспільних науках, де його результати значною мірою залежать від світоглядно-методологічних установок спостерігача, його ставлення до об'єкта. Метод спостереження є обмеженим методом, тому що з його допомогою можна лише зафіксувати певні властивості і зв'язки об'єкта, але неможливо розкрити їх сутність, природу, тенденції розвитку. Всебічне спостереження об'єкта є основою для експерименту. Експеримент – це дослідження будь-яких явищ шляхом активного впливу на них за допомогою створення нових умов, відповідних меті дослідження, або шляхом зміни проходження процесу в певному напрямку. На відміну від простого спостереження, яке не передбачає активного впливу на об'єкт, експеримент – це активне вторгнення дослідника в природні явища, в хід процесів, що вивчаються. Експеримент – це такий вид практики,. в якому практична дія органічно поєднується з теоретичною роботою думки.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

5.Сучасні етапи розвитку наукового пізнання. На сучасному етапі розвитку наукового пізнання особливо велика роль відводиться комп'ютерному моделюванню. Комп'ютер, який функціонує за спеціальною програмою, здатний моделювати найрізноманітніші реальні процеси: коливання ринкових цін, орбіти космічних кораблів, демографічні процеси, інші кількісні параметри розвитку природи, суспільства, окремої людини.Методи теоретичного рівня пізнання. Аналіз – це розчленування предмета на його складові (сторони, ознаки, властивості, відношення) з метою їх всебічного вивчення. Синтез – це об'єднання раніше виділених частин (сторін, ознак, властивостей, відношень) предмета в єдине ціле. Аналіз і синтез діалектично суперечливі та взаємообумовлені методи пізнання.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

6.Основні види досліджень. Дослідження можуть бути дуже різними. Як цілеспрямований процес пізнання об'єктів, вивчення їх елементів і підсистем у взаємозв'язку і взаємодії вони володіють відповідною методологічною базою, включаючи принципи, підходи, методи. Дослідження будь-яких об'єктів, в залежності від цілей, організації та сфери використання різняться за видами. По спрямованості на результат дослідження можуть бути фундаментальними або прикладними. До фундаментальних досліджень відносять експериментальні або теоретичні роботи, що виконуються для отримання нових знань і лежать в основі явищ і спостережуваних фактів, причому в ряді випадків без будь якої конкретної мети їх практичного застосування або використання навіть в осяжному майбутньому. Найважливіше завдання фундаментальних досліджень – пізнання нових законів і закономірностей.Прикладні,, дослідження - це оригінальні пізнавальні роботи,, що проводяться для реалізації конкретної,. практичної мети на базі досягнень фундаментальних досліджень в галузі техніки і

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

технології, тобто вирішення практичних проблем і завдань. Прикладні дослідження включають, як правило, роботи Щодо впровадження одержаних результатів.Таким чином, в прикладному відношенні мета дослідження стосовно Соціально економічних систем полягає у виявленні та обгрунтуванні на науковій основі напрямів їх вдосконалення, Розробку заходів щодо реалізації напрямів і підвищення на цій основі ефективності функціонування (наприклад, більш Повне задоволення потреб споживачів і підвищення прибутку організації ).

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Рівні наукового пізнання і дослідження

Дякую за увагу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже