Презентация на тему: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы

Реклама. Продолжение ниже
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбег i н пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар: 1. Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбег i н ауыр
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Әйелдерд i ң еңбег i н ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қау i пт i жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады. 2. Әйелдерд i ң
Әйелдерге және отбасылық м i ндеттер i бар басқа   да адамдарға толық емес жұмыс уақытын белг i леу: Жұмыс беруш i жүкт i әйелд i ң, үш жасқа толмаған баласы
Қызметкер өз i еңбек қатынастарында тұрған б i р жұмыс беруш i мен (нег i зг i жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ б i рнеше жұмыс беруш i мен де қоса атқаратын
Ауыр   жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 1. Ауыр жұмыстарда,
Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалыстары қызметкерлерге өнд i р i стерд i ң, цехтардың, кәс i птер мен лауазымдардың т i з i м i не, сондай-ақ жыл сайынғы
Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң еңбег i не ақы төлеу Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы
Назарларыңызға рахмет!!!
1/15
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (927 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті Азаматтық құқық және іс жүргізу кафедрасы Тақырыбы : Қызметкерлердің жекелеген санаттары мен еңбек шартын жасасу ерекшеліктері Орындаған; Сәлім Ж.Е Тексерген: Тажибаева А.Х

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

ҚР еңбек кодексінің 3 тарауына сәйкес қызметкерлердің жекелеген санаттары: Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер; Әйелдердің және отбасылық міндеттері бар өзге адамдар; Қоса атқаратын жұмыс істейтін қызметкерлер; Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлер; Маусымдық жұмыстарда істейтін қызметкерлер; Вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлер; Үй қызметкерлері; Үйде жұмыс істейтін қызметкерлер; Мүгедектер; Азаматтық қызметшілер; Шағын кәсіпкерлік субъектілері қызметкерлер және т.б.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбек саласындағы құқықтары: Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатынастарында құқықтары бойынша кәмелетке толғандармен теңест i р i лед i, ал еңбект i қорғау, жұмыс уақыты, демалыс уақыты және басқа да еңбек жағдайлары саласында осы Кодексте белг i ленген қосымша кеп i лд i ктерд i пайдаланады.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбег i н пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар: 1. Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбег i н ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қау i пт i жұмыстарда, сондай-ақ орындалуы олардың денсаулығы мен имандылығының дамуына зиян келт i ру i мүмк i н жұмыстарда (ойын бизнес i, түнг i ойын-сауық мекемелер i ндег i жұмыс, алкоголь өн i мдер i н, темек i бұйымдарын, ес i ртк i, психотроптық заттар  мен прекурсорларды өнд i ру, тасымалдау мен сату) қолдануға тыйым салынады 2. Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң өздер i не белг i ленген шект i нормалардан артық жүктерд i тасуына және қозғалтуына тыйым салынады.       3. Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң еңбег i н пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың т i з i м i н, он сег i з жасқа толмаған қызметкерлерд i ң жүктерд i тасуы мен қозғалтуының шект i нормаларын еңбек жөн i ндег i уәк i летт i мемлекетт i к орган денсаулық сақтау саласындағы уәк i летт i мемлекетт i к органмен кел i с i м бойынша белг i лейд i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Он сег i з жасқа толмаған қызметкерлер үш i н жұмыс уақытының ұзақтығы

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Әйелдерд i ң еңбег i н ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қау i пт i жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады. 2. Әйелдерд i ң өздер i үш i н белг i ленген шект i нормалардан асатын жүкт i қолмен көтеру i не және жылжытуына тыйым салынады. 3. Әйелдерд i ң еңбег i н пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың т i з i м i н, әйелдерд i ң жүктерд i қолмен көтеру i н i ң және қозғалтуының шект i нормаларын еңбек жөн i ндег i уәк i летт i мемлекетт i к орган денсаулық сақтау саласындағы уәк i летт i мемлекетт i к органмен кел i се отырып айқындайды

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Әйелдерге және отбасылық м i ндеттер i бар басқа   да адамдарға толық емес жұмыс уақытын белг i леу: Жұмыс беруш i жүкт i әйелд i ң, үш жасқа толмаған баласы (балалары)  бар әйелд i ң, үш жасқа дей i нг i баланы анасыз тәрбиелеп отырған әкен i ң, асырап алушының, сондай-ақ отбасының ауру мүшес i не медициналық қорытындыға сәйкес күт i м жасайтын қызметкерд i ң жазбаша өт i н i ш i бойынша оларға толық емес жұмыс уақыты режим i н беред i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Қызметкер өз i еңбек қатынастарында тұрған б i р жұмыс беруш i мен (нег i зг i жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ б i рнеше жұмыс беруш i мен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы. Қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартында жұмысты қоса атқару жөн i нде с i лтеме болуы м i ндетт i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9: Ауыр   жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 1. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлер үш i н жұмыс уақытының аптасына 36 сағаттан аспайтын қысқартылған ұзақтығы белг i ленед i. 2. Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына құқық берет i н өнд i р i стерд i ң, цехтардың, кәс i птер  мен лауазымдардың т i з i м i н, сондай-ақ ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстардың т i збес i н еңбек жөн i ндег i уәк i летт i мемлекетт i к орган денсаулық сақтау саласындағы уәк i летт i мемлекетт i к органмен кел i с i м бойынша айқындайды

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10: Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалыстары қызметкерлерге өнд i р i стерд i ң, цехтардың, кәс i птер мен лауазымдардың т i з i м i не, сондай-ақ жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысына құқық берет i н ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қау i пт i жұмыстардың т i збес i не сәйкес бер i лед i. Демалыстың бұл түр i н i ң ұзақтығын, сондай-ақ оны беруд i ң шартын еңбек жөн i ндег i уәк i летт i мемлекетт i к орган денсаулық сақтау саласындағы уәк i летт i мемлекетт i к органмен кел i се отырып айқындайды

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң еңбег i не ақы төлеу Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды қау i пт i жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң еңбег i не ақы төлеу қалыпты еңбек жағдайлары бар жұмыстарда i стейт i н қызметкерлерд i ң еңбег i не ақы төлеумен салыстырғанда жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар немесе қосымша ақылар белг i леу жолымен жоғарылатылған мөлшерде, б i рақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, салалық кел i с i мдерде немесе ұжымдық шарттарда еңбекке ақы төлеуд i ң ең төменг i стандарттарына нег i здел i п белг i ленгеннен төмен емес мөлшерде белг i ленед i. Өнд i р i стерд i ң, цехтардың, кәс i птер мен лауазымдардың т i з i м i н, сондай-ақ ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қау i пт i жұмыстардың т i збес i н еңбек жөн i ндег i уәк i летт i мемлекетт i к орган денсаулық сақтау саласындағы уәк i летт i мемлекетт i к органмен кел i се отырып айқындайды

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12

қызметкерлердің тұрақты тұратын жеріне күн сайын қайтып келуі қамтамасыз етіле алмайтын кезде, олардың тұрақты тұратын жерінен тысқары жерде еңбек процесін жүзеге асырудың ерекше нысаны болып табылады. Жұмыс беруші вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлер жұмыс өндірісі объектісінде болған кезде оларды тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін тұрғын үймен, жұмыс орнына және одан кері жеткізіп салуды, сондай-ақ жұмыс орындау жағдайларымен және ауысымаралық демалыспен қамтамасыз етуге міндетті.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Үй қызметкерлер i мен еңбек шартын жасасу және тоқтату ерекшел i ктер i 1. Үй қызметкерлер i деп жұмыс беруш i - жеке тұлғалардың үй шаруашылығында жұмыстар ( қызмет көрсетулер ) орындайтын қызметкерлер танылады. 2. Жұмыс беруш i үй қызметкер i н жұмысқа қабылдау не онымен еңбек қатынастарын тоқтату туралы акт шығармайды және еңбек к i тапшасына оның жұмысы туралы мәл i меттер енг i збейд i.3. Үй қызметкер i н i ң еңбек қызмет i еңбек шартымен расталады. 4. Үй қызметкер i мен еңбек шарты тоқтатылғаны ( бұзылғаны ) туралы жазбаша ескертуд i ң мерз i м i, сондай-ақ жұмысынан айырылуға байланысты өтемақы төлеу жағдайлары мен мөлшер i еңбек шартында белг i ленед i.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Еңбекті нормалау, еңбекке ақы төлеу және еңбекті қорғау жағдайлары, жұмыс режимі, кәсіптерді (лауазымдарды) қоса атқару тәртібі, техникалық, санитарлық, гигиеналық, өндірістік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ тараптар келісімі бойынша еңбек шартының, ұжымдық шарттың өзге де жағдайлары басқа қызметкерлермен салыстырғанда мүгедек қызметкерлердің жағдайларын нашарлата немесе құқықтарын шектей алмайды.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі А.Байтұрсынов атындағы: Назарларыңызға рахмет!!!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже