Презентация на тему: Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы

Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы
1/24
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (930 Кб)
1

Первый слайд презентации

Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы

Изображение слайда
2

Слайд 2

Қайта өрлеу бір замандағы, яғни б. з. д. V ғ. шарықтаған грек философиясының, м ə дениетінің, өнерінің, ə дебиетінің 1500 жыл бойы қыспақта болып, енді жаңадан жаңғырып оралуын білдіреді«Ренессанс » – « Қайта өркендеу », жандану, жандандыру, қайта даму, қайта туу.Қайта өркендеу деп ─ Батыс пен Орталық Еуропадағы м ə дениеттің XIV-XVI ғғ. даму кезеңін айтады. Бұл кездегі ойшылдар шіркеу догмалары мен Орта ғасырлардағы адам тағдырының Құдай ырқына т ə уелді екендігі туралы түсінікке күм ə н келтіреді. Адамды ə лем м ə селелерінің ортасына қойып, олар оның өзін ғана емес, сонымен бірге іс - ə рекеттерінің де м ə нін жоғары көтерді.Қайта өрлеу д ə уірінің негізгі сипаты, оның адамға бағытталуы болды. Ежелгі антикалық философтар дүние ортасына күш-қуат берген, рух, жігер туғызатын Космосты, орта ғасырда Құдайды, Қайта өрлеу д ə уірінде адамды қойды. Сондықтан, қайта өрлеудің ерекшелігі – антропоцентризм. Енді зерттеудің орталық м ə селесі – Құдай емес,адам болды. Адамның ə лемдегі орны, оның бостандығы, тағдыры Леонардо да Винчи, Микеланджело, Эразм Роттердамский, Николло Макиавелли, Томас Мор, Мишель де Монтень секілді ойшылдарды толғандырды. Адам мен оның тағдырына, шығармашылық бастамасына тұрақты көңіл аударғаны үшін, оларды « гуманистер » деп атады. Гуманизм қайта өркендеу д ə уірінде дін мен феодализм құрсауынан адам баласын босатып, еркіндікке жетелеуді мақсат еткен ə леуметтік қозғалыс.

Изображение слайда
3

Слайд 3

« гуманизм» терминін ( латынның humanitas ─ адамшылық ) белгілі Римнің саяси қайраткері, Цицерон б.з.д І ғасырда қолданды. Оның ойынша humanitos – адамның т ə рбиесі ж ə не білімі, оның жоғарғы д ə режеге жетуіне мүмкіндік туғызады. Адамның рухани табиғатының жетілуінде негізгі рөл грамматика, риторика, поэзия, тарих, этика п ə ндеріне беріледі. Атап айтқанда, ренессанс м ə дениетінің теориялық негізі ─ осы п ə ндер. о ларды studia humanitas ( гуманитарлық п ə ндер ) деп атады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Гуманизмнің негізін қалаушы – ақын, философ Франческо Петрарка (1304-1374 жж.). Өз шығармаларында католик шіркеуінің рухани қыспағынан құтылуға ұмтылуды, адамдардың бостандығы туралы идеяны қозғады. Петрарка антикалық мұраны бағалауда жаңа т ə сіл қолданды. Ол ə дебиет, өнер, ғылымның жаңа сатыда дамуы үшін, негізін қалаушылардың ойына еліктеуден гөрі, антикалық м ə дениеттің жоғарғы сатысына ұмтылуды, сонымен бірге қайта ой толғай отырып кей жағдайда одан басым болуға шақырды. Петрарка салған жолда антикалық мұра, гуманизмнің жетекшісі болды. Қайта өрлеу ─ д ə уірдің басты субъектісі ретінде адамды қойды.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Джованни Пико Дела Мирандолла (1463-1494 жж.). Шіркеу қағидаларына қарамай, ол адамды құдай өзіне ұқсас етіп жаратпаған, адам өзін-өзі жасаған деді. Адам бойындағы ізгі қасиеттерді биік д ə режеге көтеру, абыройын қорғау ─ ə р адам алдына қойылған мақсат, ол оның ғана жетістігі мен бақыты болып есептеледі.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Никколо Макиавелли (1469-1527 жж.) Қайта өрлеу д ə уіріндегі ə леуметтік - философиялық ойлау өкілі, орта ғасырлардағы Құдайдың б ə рін алдын ала болжау концепциясын «фортуна» ( кез, бақыт ) Идеясымен ауыстырды. Адамды қажеттілікке байланысты ə рекеттенуге, пайда болған жаңа жағдаймен санасуға шақырды. Тағдыр адамды жартылай билейтіндіктен, қалыптасқан жағдаймен күресу керек дейді ол. Фортунамен бірге ол тарихтың қозғаушы күші ретінде Виртун ( virtu ) – адамның жігерлігін, іскерлігін талантын іске асыру терминін енгізді.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Жалпы алғанда, қайта өрлеу философиясында гуманистік д ə стүр, тек қана антикалық мұрамен емес, рухани ж ə не христиандықпен де көп байланысты болды. Феодалдық қоғам ішінде өндіріс пен ғылымды дамытуға мүдделі болған күштер пайда бола бастады. Бұл жаңа туып келе жатқан буржуазия еді, олар феодалдық т ə ртіптерге, дін іліміне ж ə не схоластикалық философияға қарсы шықты. Шіркеудің зорлық зомбылықтарына қарсы батыл күрес, ə сіресе XV-XVII ғасырларда, Қайта өрлеу д ə уірінде күшейе түсті. Жаңа құндылықтар жүйесі пайда болды, алғашқы болып адам ж ə не табиғат, одан кейін ғана дін ж ə не оның м ə селелері тұратын болды. Бұл д ə уірдің тағы бір ерекшелігі – ренессанстық м ə дениет пен философияның дінді ғылымнан, саясаттан, моральдан бөлуі ( секуляризациялануы ) болды. Секуляризация – қоғамның, адамның дін ықпалынан арылуы, шіркеу меншігінің мемлекеттік меншікке ауысуы.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Осы кезде жаңа философиялық бағыттар пайда болды. Олар деизм мен пантеизм. Деизм ─ ə лемді Құдай жаратқан, бірақ күнделікті қоғам өмірі мен табиғат дамуына оның қатынасы жоқ дейтін діншіл философиялық ағым. Деизм – аспандағы «парламентаризм». Деистердің көбі ə лем туралы өз түсініктерін жаратылыстану ғылымының жаңа салаларында қалыптастырды. Діннен ғылымның т ə уелсіздігін қорғады. Пантеизм – ( pan – б ə рі ж ə не tcheos – құдай ) – Құдай мен ə лем біртұтас деп танитын, Құдіретті табиғатпен балаған философиялық ілім. Осы бағыттың өкілі католик шіркеуінің қайраткері, кардинал, Германия легаты, атақты философ ─ Николай Кузанский (1401-1464), шын аты – Кребс. Ол « Білместік ғылымдары туралы », « Шығу тегі туралы », « Мүмкіндіктің болмысы туралы », « Жер шарының айналуы туралы » еңбектерін жазды.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Ол ə лем дүниесі мен Құдай бір бүтін деп, жаратылыстану ғылым зерттеулерін құптады, яғни рационалдық білімді қолдады ə рі адамның бұл қызмет саласына діннің араласпауы керек деді. Дүниені Құдай жаратқан, бірақ дүние шексіз, материалды ж ə не қарама-қарсылық арқылы қозғалады. Адамды Н. Кузанский аса жоғары сатыға қояды.Сонымен бірге Құдайдың адамға қатысы барлық құбылыста, ең алдымен табиғатта бар деп есептейді. Құдай – ə лемнің ортасы ж ə не оның шегі. Ол бүтін, ал дүние ə лемі – оның бір бөлігі. Дүние ə лемі Құдайда жиналады ж ə не Құдай оны ə лемге айналу барысында күшейтеді. Ақиқат ─ барлық кезде таным процесі, Құдайға жету. Дүниенің б ə рін, адамды да құдай жаратты, бірақ Кузанский пантеистік пікірді дамыта отырып, Жаратушының өзін табиғат деп, Құдайды аспаннан жерге түсірді, шын м ə нінде Жаратушының рөлін жоққа шығарды.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Николай Коперник (1473-1543 жж.) поляк астрономы, ə лемнің гелиоцентрлік жүйесін жасаушы. Негізгі еңбегі – « Аспан денелерінің айналуы туралы ». Схоластар ж ə не шіркеу өкілдерінің орта ғасырлық д ə стүріндегі Аристотель – Птолемейдің геоцентристік теориясына қарсы шықты. Жердің күнді айналуы ж ə не жердің бір т ə улік ішінде өз кіндігін айналып шығуы туралы теориясын ежелгі грек ғалымы, Аристрах Самоскийдің пікіріне сүйеніп ұсынды. – Жер ə лемнің орталығы емес. Күн жерге қарағанда ортада тұр, Жер Күнді айналады ; – Барлық ғарыштық денелер өзінің траекториясы бойынша жылжиды. Ғарыш шексіз ; – Ғарыштағы процестер, табиғи көзқарас бойынша түсінікті, « қасиеті » қағидалар м ə тінінде түсініксіз.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Джордано Бруно (1548-1600 жж.). Оның орталық категориясы біртұтастық, ол бір мезгілдегі болмыстың болу себебі ж ə не болмыс заттарының өзі. Бруно: « Табиғат деген ол заттардағы құдай, табиғаттың өзі құдай не құдай заттардың ішінде »,- дейді. Тұтастық материя түрімен үйлеседі, ал руханилығы денемен с ə йкес болады.Материяға келетін болсақ, ол бұл жағдайда ə лемдік заттардың басы мен соңы болады. Онда түр пайда болып ж ə не жоғалады, материяның өзі м ə ңгілік, « себепсіз себеп » бола береді.Табиғат өздігінен табиғи қозғалыста болады. Күн жерге қарағанда ортада, бірақ ə лем дүниесінің ортасы емес, ə лем – шексіз. Ə лем дүниесі галактикадан тұрады. Барлық аспан денелері ж ə не ондағы бардың б ə рінің қозғалу қасиеті бар. Ə лем дүниесінен бөлек құдай жоқ. Бруноның көзқарасын шіркеу идеологтары аса жек көрді. Ол 1592 жылы түрмеге жабылды. Инквизация одан өз көзқарасынан бас тартуды ұсынды. Ол көнбеді. 1600 жылы Римде Орталық « Гүл » алаңында оны отқа өртеп жіберді. Негізгі еңбектері : « Себептілікбастама ж ə не біртұтастық туралы », « Ə лемнің ж ə не заттардың шексіздігі туралы ».

Изображение слайда
12

Слайд 12

XVII ғасырда материализмнің жаңа отаны, Англия болды. Бұл буржуазиялық революция жасаған алғашқы елдердің бірі еді. Жаңа заман материализмінің негізін салушы, схоластикаға қарсы шыққан Фрэнсис Бэкон (1561-1626). Ол Жаңа Заман материализмі мен т ə жірибелік ғылымының негізін қалаушы, « білім – күш, күш – білімде » деген қағиданы насихаттады. Оның еңбектері : « Ғылымдар табысы ;», « Жаңа Органон», « Жаңа Атлантида».

Изображение слайда
13

Слайд 13

Ф. Бэкон Лондонда жоғарғы қызметкердің отбасында дүниеге келді. 20 жыл бойы оның ə кесі мөр сақтаушы болып, өмірінің соңына дейін мемлекет орындарында қызмет атқарады. Шешесі Анна Кук өте білімді болған, ежелгі грек, латын тілдерін, теология ж ə не өнерді терең білген. Ағылшын тіліне бірнеше діни шығармаларды аударды. Бэконның өзі 1573 жылы Кембридж колледжін бітірді. Лорд - канцлер д ə режесіне жетті. Ол Аристотель, Платон, Софокл, Эврипид, т.б. ойшылдардың еңбегін оқып, зерттеді. Оларға сыни көзбен қарады. Бэкон ақиқатқа жету үшін адам ақылында кездесетін жалған пікірдің ə р түрлерінен, идолдардан елестерден құтылуды ұсынды. Ол елестердің 4 түрін көрсетті : 1. « Тектік » елестер. Ол адам табиғатының өзінен, адам ақылы мен сезім мүшелерінің жетілмеуінен шығады. 2.«Үңгір» елестері. Ол адамның қоршаған дүниені субъективтік қажеттілік түрде қабылдауымен байланысты. 3.«Нарық» ( немесе базар алаңындағы ) елестері, ол дұрыс емес не д ə л емес сөздердің н ə тижесінде туады. 4.«Театр» елестері беделге, соның ішінде д ə стүрлі философиялық жүйелерге сөзсіз сенуге негізделген.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Елестерді жоюдың негізгі құралы ─т ə жірибеге жүгіну ж ə не нақты деректерді ғылыми ə діспен талдау дейді. Мұндай бағыты – эмпиризм деп атайды. Ақиқат ə дісті таңдау проблемасын Бэкон аллегориялық ( ə дебиетте, өнерде дерексіз ұғымды деректі, нақты бейнелер арқылы көрсету ), ə сіресе мысалдарда, ертегілерде көп қолданылатын ə діс -т ə сілдермен шешеді. Оның пікірінше, танудың үш жолы бар: өрмекші, құмырсқа ж ə не ара жолдары.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Томас Гоббс (1588-1679 жж.) 6 жасында латын ж ə не грек тілдерінде сөйлеп, өте ерте Оксфорд университетіне түседі. Негізгі еңбектері : « Азамат туралы философиялық ілімнің бастапқы негіздемесі », «Левиафан». Ол теологиялық схоластиканы жоққа шығарды. Философияның мақсаты : адамның іс - ə рекетінің практика жүзінде н ə тижеге жетуіне ж ə не ғылыми-техникалық прогрестің дамуына мүмкіндік туғызу. Гоббс дүние денелерден тұрады, денесіз субстанцияны мойындау – денесіз дене бар, дегенге сай. Денелер материяның туындысы.Танымның ə дісі ретінде Т. Гоббс индукция мен дедукцияны қолдануды ұсынады. Адамның дүниені тануы, сезімдік қабылдау арқылы іске асады. Бұл сезім мүшелері ( көз, құлақ. т.б.) арқылы қоршаған орта туралы алынатын шартты белгіні ары қарай өңдеу. Бұл белгілерді Гоббс « таңба » деп атайды.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Декарт Рене (1596-1650 жж.). Ол философияның, физиканың, математиканың ж ə не физиологияның дамуына үлкен ə сер етті. Декарт – дуализм мен рационализмнің өкілі. Дедуктивтік – рационалистік таным ə дісінің негізін қалады.Геометриялық оптиканы, аналитикалық геометрияны, координаттар жүйесін жасады, рефлекс идеясын ұсынды. Космологияда ( дүниенің құрылымы ), космогонияда ( планеталардың пайда болуы ж ə не дамуы ), физика ж ə не физиологияда Декарт – материалист. Ол дүниенің өздігінен жаралғанын, оның объективті даму заңдылықтарының бар екенін, бірақ олардың механикаға негізделгенін айтты. Психологияда, таным теориясында ол идеалист – «Мен ойлаймын, олай болса өмір сүремін»1 ( Cogito, ergozum ) – деген қағидаға сүйенеді.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Декарттың көзқарасы бойынша философияның « негізгі м ə селесінің » шешілуіне байланысты не бірінші – материя немесе сана деген пікір таласының жөні жоқ. Олар ə р уақытта бірге өмір сүреді ж ə не біртұтас болмыстың ə ртүрлі көрінісі. Бұл дуалистік ілім. Дуализм– дүниенің негізі бір-біріне бағынбайтын тепе- тең екі н ə рседен – Рух пен материядан басталады деп, материализм мен идеализмді үйлестіруге тырысатын ағым.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Бенедикт Барух, ( 1632-1677 жж.) Спиноза ауқатты еврей отбасында, Амстердам қаласында дүниеге келді. Ə кесі қаланың бай судагері еді. Ол баласын діни училищеге берді, онда ол зеректігін көрсетті. Декарттың ш ə кірті ретінде, рационалистік бағытты ұстанды. Ол өзінің философиясында одан көптеген ұғымды, ə сіресе екі бастаманы – ойлау мен ұзындық ілімін алды. Декарттан Спинозаның ерекшелігі ─ заттардың табиғатында екі субстанцияның жоқтығын көрсетуі.Спиноза философиясының түп негізгі – субстанция, оны Құдай, жиі-жиі Табиғат деп атайды. Субстанция, Құдай, Табиғат ─ өзара ауысып отыратын түсінік.Субстанцияда екі атрибут ( қасиет )бар : ойлау ж ə не ұзындық. Спиноза – монизмді жақтай отырып, субстанцияның материялдық сипатын көрсетеді. Дүниедегі заттар - табиғат модустары ( түрлері ). Модустар дүниесі, субстанцияның жай-күйі мен іс - ə рекеттері қозғалыста болады.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Джон Локк (1632-1704 жж.) Бэкон мен Гоббстың философиясын жалғастырды. Негізгі еңбегі : «Адам ақылының т ə жірибесі туралы » (1690 ж.). Ол Р. Декарттың « туа біткен » идеясын жоққа шығарды. « Жаңадан туған жанның санасы – таза тақта, ол т ə жірибе арқылы толтырылады. Барлық білім т ə жірибеге сүйенеді » – оның негізі тезисі. Бұл материалистік эмпиризм, сенсуализм ағымы. Т ə жірибенің екі түрі бар: сыртқы ж ə не ішкі т ə жірибе. Біріншісі – сезім, екіншісі – рефлексия. Сезім идеясы – бастапқы сырттан келге құбылыс. Рефлексия – сананың өзінің ішкі психикалы күйіне ой жүгіртуі. Сезім идеясы арқылы біз заттардың сапасын білеміз. Ол екеу : бірінші сапалы идеялар ─ денелердің түрі, саны, орны, қозғалысы,салмағы, көлемі, т. б. Қасиеттері. Бұларды объективтік шындықта қандай болса, тура сол күйінде қабылдаймыз. Екінші сапалы идеялар:денелердің иісі, түсі, д ə мі, т. б., бұларды субъективтік тұрғыдан қабылдаймыз. Оның сапаны осылай талдап зерттегені – үлкен ғылыми ілгері басқандық болды.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Жаңа Заман философиясында XVIII ғ. ерекше орын алған бағыт, ағартушылық кезең. Көрнекті өкілдері : Францияда – Вольтер, Ж. Руссо, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах Германияда – Лессинг, И. Гердер, Англияда – Д. Докк, Д. Толланд, Д. Юм. Ағартушылық кезеңдегі ойшылардың б ə рін қайта өрлеу д ə уіріндегі адамның шексіз мүмкіндігіне сену, өмірді ақылға сүйеніп өзерту, жаңа ғылым жетістігіне ұмтылу біріктіреді. Ағартушылар шіркеуді, дін ұстанымдарын сынап, абсолютизм мен метафизикаға қарсы шықты. Дін атаулының б ə рі - надандықтың, жоққа нанудың ж ə не қаталдықтың ертедегі ескерткіші деді Гольбах. Олар қоғам өмірінің барлық жағын реформалаудың тиянақты концепциясын қарастырып, қоғамдық игілікке бағыттады. Олардың бар көңілі белсенді ə рекеттенуші адамға, оның дүниені танып өзгертуіне, ақылға сүйеніп, ə лемнің қожасы болуына арналды.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Француз ағартушыларының өкілі Вольтер (1694-1778 жж.) жазушы, философ ж ə не публицист. Аса қатаң түрде шіркеуді сынады, оны үстем таптың мүддесін қорғаушы, ғылым мен білімнің жауы деп санады. Ол ə рекетсіз оптимизмге күлді, еркін ойшылдыққа, өз бақыты үшін күресетін іскер адам болуға шақырды. Ол материяның м ə ңгілік ж ə не таралмайтындығы, т ə уелсіз өмір сүретіні ə рі м ə ңгі қоғалыста болатыны, табиғи ж ə не қоғамдық құбылыстардың себептілікке бағынатындығын мойындады.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Жан Жак Руссо (1712-1778 жж.) феодалдық қоғамды қатаң сынады, адам теңдігін,демократияны, азаматтық қоғам идеяларын дамытты. Теңсіздікті жекеменшіктен көрді, Гоббстың табиғи жағдайда « б ə рінің барлығымен күресін » сынап, ол кезде керісінше бауырластық пен үйлесімдік болғанын д ə лелдейді. Педагогика ғылымының теоретигі, еңбек арқылы белсенді азаматтарды т ə рбиелеуге шақырады.Оның « Қоғамдық келісім » (1762), атты еңбегі бар.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Ағартушылық кезеңде француз материалистері қоғамда ерекше орын алады. Дени Дидро (1713-1784 жж.) материя мен қозғалыстың бірлігін қуаттап, абсолюттік тыныштықты қолдамады. Барлық табиғат м ə ңгі қозғалыс пен дамуда болады, « қозғалыс – материяның өмір сүру т ə сілі » деген идеяны қолдады. Ол адамды сезгіштік пен ес дарыған құрал-сайманға ұқсатады. Адам санасы барлық материяға т ə н бейнелеу қасиетінің жоғарғы формасы деп, диалектикалық болжам айтты.Агностицизмді сынап, дүниенің танылатынын жақтады. Француз материализмі метафизикалық деңгейде қалғанымен, механистицизмнен толық арылды деуге болады.

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Қайта өрлеу ж ə не жаңа заман философиясы

Ағартушылар ─ « адамның мінез-құлқы мен қылықтарына қоғамдық орта мен т ə рбиесі жауапты » – деген өте прогресшіл қағида ұсынды. Адамды қоғамдық орта қалыптастырады. Осыдан ─ ағартушылар адамды, оның мінез-құлқын өзгерту үшін, ең алдымен ортаны өзгерту керек деген революциялық қорытынды шығарды. Ағартушылар философиясы XVIII ғасырда ең прогресшіл философия болды. Ол қазіргі замандағы табиғаттану ғылымы мен қоғамдық ғылымның дамуына зор ə сер етті.

Изображение слайда