Презентация на тему: PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1

Реклама. Продолжение ниже
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
1. KVANTITATIVNÍ HLEDISKO
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
1.1. Úbytky zemědělské půdy
1.2. Vlastnická a organizační struktura
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
2. KVALITATIVNÍ HLEDISKO KATEGORIZACE ZPF
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Bodová metoda hodnocení půd
LPIS - Registr půdy ( land parc identification systém)
2.2. Kategorizace ZPF – výrobní oblasti
a) Zemědělské výrobní oblasti (VO)
Zemědělské výrobní oblasti (mapka č.1)
b) Méně příznivé oblasti (LFA) - 50 % ze z.p
Méně příznivé oblasti - LFA
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
3. TRH SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU
Prodej státní půdy
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Prodej státní půdy a kupní cena
Faktory ovlivňují trh se ZP v ČR
Trh se zemědělskou půdou - číselně
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Vývoj tržních cen 1993-2007
Vývoj cen zemědělské půdy 2003-2010 (Kč/ha)
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
4. Nájemné ze zemědělské půdy
Nájemné ze zemědělské půdy
Srovnání cen zemědělské půdy a nájemného v EU (2009)
Průměrné nájemné ze zemědělské půdy ( €/ha, 2009)
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
5. Oceňování zemědělské půdy
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Tržní cenu ovlivňují faktory:
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
BPEJ
HODNOCENÍ JE VYJÁDŘENO 5MÍSTNÝM KÓDEM
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
2. Koncept výpočtu orientační ceny půdy jako kapitalizace renty
2.1. Metodika výpočtu úřední ceny zemědělské půdy (kladné HRRE)
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Příklad č. 1 Orientační tržní cena
Výpočet :
Příklad č. 2 - Úřední cena půdy
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
a) Výpočet úřední ceny půdy
2. Stanovení normativního nákladu parametrizované produkce
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Výsledek: Dosazení HRRE do vzorce úřední ceny
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Výpočet
PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1
Literatura
1/73
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 97)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (7903 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
2

Слайд 2

Vymezení ZPF ČR z hlediska kvantitativního kvalitativního Charakteristika trhu se zemědělskou půdou Oceňování zemědělské půdy Příklad na výpočet úřední ceny zem. půdy OSNOVA 2

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

I. TEORETICKÁ ČÁST 3

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 1. KVANTITATIVNÍ HLEDISKO

Kategorie 2006 tis. ha 2009 tis. ha 2010 tis.ha Celková výměra půdy ČR 7 886,5 7 886,5 7 886,5 Zemědělský půdní fond (FPF) – 53,8% výměry ČR 4 244,0 4 239 4 233,5 Orná půda 3 025,6 3 016,9 3 008,1 chmelnice, 10,8 10,7 10,6 vinice, 19,1 19,3 19,4 ovocné sady 46,2 46,5 46,6 zahrady 162,6 162,9 163,0 TTP 979,8 982,8 985,9 4 T7.4/01 - Změny parcel jednotlivých druhů pozemků podle evidence ČUZK, ZZ 2010, str.79

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Ukazatele kvantity a intenzity (2008): Orná půda na obyvatele v ČR - 0,29 ha Zemědělská půda na obyvatele v ČR – 0,41 ha Procento zornění = podíl orné půdy státu na celkové rozloze ZPF státu Stupeň zornění zemědělské půdy v ČR: 71,3 %, ( o cca 20 procent. bodů vyšší než ve vyspělých zemích EU) EU 15: dosahuje průměrný podíl zornění 52 % EU 27: průměrny podíl zornění 57 %. Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy ČR 53,7 % Chráněná území celkem: 1651 tis.ha, tj. 20,9 % výměry ČR Podíl LFA – ZPF podle LPIS: 1760,1 tis. ha z.p. tj. cca 50 % z.p. Zdroj: Situační a výhledová zpráva PŮDA, listopad 2009 6

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

7 Zdroj: Situační a výhledová zpráva PŮDA, MZe, listopad 2009, str.7

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 1.1. Úbytky zemědělské půdy

Od r. 1927 ubylo 835 tis. ha z.p. tj. 19 % (nejvíce v letech 1955-1970 na stavební a důlní činnost) V důsledku úbytku převážně nejúrodnějších půd se v 70. letech min. století rozšířila zem. výroba do méně příznivých oblastí Od r. 1990-2000 relativně nízké úbytky z.p. (ročně přibližně 1000 ha) V letech 2000-2005 úbytky z.p. 20 tis. ha (4 000 ha ročně) byly způsobeny převody do ostatních a stavebních ploch – dálnice, průmyslové zóny apod. a také v důsledku převodu zemědělské půdy na lesní pozemky. Od roku 2005 úbytky cca 5000 ha z.p. ročně (tj. 12 ha denně) K nejvyšším úbytkům dochází v nejúrodnějších oblastech, zvyšují se TTP V r. 2009 poklesla výměra orné půdy o 9 tis. ha, převod do TTP, lesních pozemků a ostatních a zastavěných ploch 1.1. Úbytky zemědělské půdy 8

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: 1.2. Vlastnická a organizační struktura

Půdní fond je vlastnicky značně roztříštěn. K 31.12.2005 bylo evidováno 5 270 129 listů vlastnictví. ZPF je rozdělen do 16 555 047 pozemkových parcel. 3 700 tis. ha z.p. je ve vlastnictví fyzických osob nebo obchodních společností a sdružení. Přibližně 500 tis. ha z.p. určeno k privatizaci - správa Pozemkový fond ČR. V současné době je aktivně zemědělsky využíváno cca 3,5 mil. ha zemědělské půdy. ( z toho 2,6 mil ha orné půdy). Některá orná půda může být prozatímně zatravněná. 9 1.2. Vlastnická a organizační struktura

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Právní forma obhospodařovaná z.p. průměrná výměra z.p. (ha) ha % FO celkem 1 038 584 29,6 25,2 PO celkem 2 469 062 70,4 746,6 - z toho OS 1 617 155 46,1 635,4 - družstva 821 733 23,4 1 454,4 Celkem 3 507 646 100 78,7 Struktura hospodařících subjektů (31.12.2010) 10 Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství ČR, 2010, T6.1/01 - Podnikatelská struktura fyzických a právnických osob v zemědělství1, str. 59 (zdroj: ČSÚ - Zemědělský registr)

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

V letech 2000-2005 převažovala tendence k poklesu průměrné velikosti zemědělských podniků (136 ha zemědělské půdy v roce 2000, dále 83 ha zemědělské půdy v roce 2008 a v roce 2010 obhospodařuje zemědělský podnik v průměru 78,7 ha z.p.) Nejdynamičtější podnikatelskou formou byly fyzické osoby – samostatně hospodařící rolníci (SHR). 11 Pozor: ZPF (dle katastru nemovitostí - ČÚZK): 4,2 mil. ha - Zemědělsky obhospodařovaná půda (dle LPIS): 3,5 mil.ha

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: 2. KVALITATIVNÍ HLEDISKO KATEGORIZACE ZPF

Největší část území ČR tvoří pahorkatiny a vysočiny. Kvalita ZPF se hodnotí prostřednictvím výnosnosti půdy, která je výsledkem bonitace ZPF. Výnosnost půdy (čistý výnos) je integrální ukazatel půdně klimatických a ekologicko - ekonomických podmínek. Je to rozdíl mezi normativními výnosy z RV a normativními náklady, vynaloženými na jejich dosažení. 2. KVALITATIVNÍ HLEDISKO KATEGORIZACE ZPF 12

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

2.1. Bodová metoda hodnocení půd Hodnota výnosnosti půdy je vyjádřena indexem v rozpětí bodové stupnice od 6-100 b. minimální výnosnost - 2 500 Kč/ha = 6 bodů + 2 482 Kč/ha = 42,2 bodů +10 750 Kč/ha = 100 bodů Nejnižší hodnotě 6 bodů odpovídá půda na příkrých svazích ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách pokrytá travním porostem. Nejvyšší hodnotu 100 bodů má černozem na spraši (úrodné). Průměrná hodnota výnosnosti z.p. je 42,2 bodu (60 % ZPF)- půdy méně až málo úrodné. Klima v ČR má převážně subkontinentální charakter. 13

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Bodová metoda hodnocení půd

Bodová metoda stanovení výnosnosti půdy je obdobná jako v Německu a Rakousku a hodnoty výnosnosti BPEJ v ČR se blíží výnosovému měrnému číslu v Německu. Pro vyjádření produkční schopnosti půdy byly využity výnosy hlavních zemědělských plodin pěstovaných v ČR (obiloviny, kukuřice, cukrovka, brambory, řepka, krmné plodiny, travní porosty). Výnosnost zemědělských půd je v „programu rozvoje venkova na roky 2007-2013 jedním z kritérií pro zařazení zemědělského území obcí a katastrálních území do méně příznivých oblastí. V oblastech, kde je hodnota bodů nižší, než 80 % průměru v ČR tj. 34 bodů (42,5*0,8), jsou tyto oblasti zařazeny do LFA. 14

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: LPIS - Registr půdy ( land parc identification systém)

LPIS – eviduje půdu podle uživatelů ČÚZK – eviduje půdu podle vlastníků LPIS je geografický informační systém evidence zem. půdy, která slouží ke kontrole údajů v žádostech o dotace, poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu a pro identifikaci zem. pozemků na základě skutečného užívání půdy pro administraci dotací. Rozhodující je, kdo na pozemku skutečně hospodaří, nikoli kdo je zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí. 15 LPIS - Registr půdy ( land parc identification systém)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 2.2. Kategorizace ZPF – výrobní oblasti

a) Zemědělské výrobní oblasti (ZVO) b) Méně příznivé oblasti LFA- ( Less Favoured Areas ) Pozn. Výrobní zemědělské oblasti se nacházejí v celé ČR (viz mapka č.1) Neznamená to, že pokud 50 % půdy leží v LFA, pak 50 % jsou ZVO. Tyto klasifikace (a,b) se prolínají. 2.2. Kategorizace ZPF – výrobní oblasti 16

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: a) Zemědělské výrobní oblasti (VO)

Pro účely rajonizace zemědělské výroby a statistické hodnocení území ČR. V ČR vymezeny 4 výrobní typy a 11 podtypů z hlediska agroekologických a ekonomických předpokladů: VO kukuřičná (K), podtyp K1, K2, K3 VO řepařská (Ř), podtyp Ř1, Ř2, Ř3 VO bramborářská (B), podtyp B1, B2, B3 VO horská, podtyp H1, H2 a) Zemědělské výrobní oblasti (VO) 17

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Zemědělské výrobní oblasti (mapka č.1)

18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: b) Méně příznivé oblasti (LFA) - 50 % ze z.p

Vymezení LFA bylo provedeno na základě výnosnosti zem. půdy, za účelem podpory hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními. Podpora je upravena v těchto programových dokumentech: - 2004 – 2006: Horizontální plán rozvoje venkova - 2007 – 2013: Program rozvoje venkova ČR Členění: - Horsk é oblasti - Ostatní méně příznivé oblasti - Oblasti se specifick ý mi omezen í mi 19

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Méně příznivé oblasti - LFA

20 T7.4/03 - Struktura zemědělského půdního fondu1) podle jednotlivých typů LFA, ZZ 2010, str. 81, výměra dle sledování LPIS Typ oblasti Zemědělský půdní fond Tis. ha % Horské oblasti 518 14,7 Ostatní méně příznivé oblasti 1046 29,6 Oblasti se specifickymi omezenimi 219 6,2 Méně příznivé celkem 1782 50,5 Nezařazené oblasti do LFA 1750 49,5 Zemědělsky obhospodařovaná půda celkem 3 532 100,0

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje pouze na travní porosty evidované v LPIS, které se nacházejí v některé z následujících oblastí: (Výše podpor v roce 2010) Horská oblast typu H A (4 680 Kč/ha TP) Horská oblast typu H B (4 014 Kč/ha TP) Ostatní méně příznivá oblast typu O A (3 490 Kč/ha) Ostatní méně příznivá oblast typu O B (2 820 Kč/ha) Specifická oblast S (3 420 Kč/ha) Oblasti s označením SX zahrnují obce s omezeným produkčním potenciálem (2 800 Kč/ha) 21

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

22

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23: 3. TRH SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

Na rozvoj trhu se z.p. v ČR se podílel: prodej státní půdy. Celková výměra privatizované půdy od 25.5.1999 do 31.12. 2008 činila 452 tis. ha, tj. 75 % z celkové výměry z.p. určené k prodeji (600 tis. ha z.p.). program „Půda“ ze zdrojů PGRLF od r. 2004. Tento program je určen na podporu prodeje půdy v soukromé sféře. Po roce 2002 dochází k oživení trhu se z.p., celkový podíl prodané zemědělské půdy v ČR je srovnatelný s podílem prodeje zemědělské půdy v ostatních zemích EU. Rok 2010 : zobchodovaná zemědělská půda: 2,5 % ZPF (105 838 ha) 23

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Prodej státní půdy

Je upraven zákonem č. 95/1999 Sb. Nabyvateli dle tohoto zákona mohou být: fyzické osoby, které jsou občany ČR obce právnické osoby, které jsou vlastníky budov nebo staveb, kterými jsou zastavěny pozemky určené k prodeji oprávněné osoby, u nichž dosud nebyly vypořádány nároky na náhradní pozemek veřejné vysoké školy. 24

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

oprávněné osoby (restituce), u nichž dosud nebyly vypořádány nároky na náhradní pozemky nabyvatelé, kteří provozují zemědělskou výrobu minimálně na výměře 10 ha z.p. nebo jsou společníky subjektů provozujících zem. výrobu po dobu minimálně 24 měsíců Důvodem je stabilizovat vlastnické vztahy k půdě. Dle devizového zákona mohou z.p. nakupovat i cizinci, kteří splňují podmínku 3 let trvalého pobytu v ČR po vstupu ČR do EU. Přednostní právo na nákup státní půdy mají 25

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Prodej státní půdy a kupní cena

Zdroj: Tab. T7. 2/02 Prodej pozemků ve vlastnictví státu, ZZ, 2010, str. 77 26 Jaké ceny se používají při prodeji státní půdy? ukazatel MJ 2007 2008 2009 2010 Celk. výměra ha 53 245 48 007 39 032 27 582 Průměrná výměra pozemku ha 1,06 0,95 0,97 1,05 Kupní cena Kč/m 2 4,79 5,15 5,37 5,99

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Faktory ovlivňují trh se ZP v ČR

nízká rentabilita zemědělské výroby nezájem rozšiřovat výměry farem zadluženost podniků a nedostatek finančních zdrojů (neochota bank poskytovat úvěry na nákup půdy) Poloha a velikost pozemku, účel využití značná roztříštěnost parcel z hlediska vlastnictví družstva a obchodní společnosti hospodaří na 70 % ZPF a ovlivňují tak monopolně nízkou sazbu nájemného dlouhodobě trh s půdou ovlivňuje státní ingerence (privatizace půdy, poskytování úvěrů PGRLF apod.), velký počet vlastníků půdy a na druhé straně vysoká koncentrace uživatelů půdy, omezené možnosti nabývání půdy cizinci. Pozn.: ingerence = vliv, zasahování, vměšování 27

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Trh se zemědělskou půdou - číselně

Nejvíce zemědělské půdy (2000-2005) se prodalo ve výměrách nad 5 ha ( 58 % z uskutečněných prodejů). Z hlediska četnosti prodejů je největší počet prodejů ve výměře do 0,1 ha ( 52 %), nejméně se prodalo pozemků nad 10 ha ( 2 %). 28

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Nejvyšší tržní ceny za období 2000-2008 byly zaznamenány: u zahrad - prům. cena - 134,34 Kč/m 2, diferencovaně dle velikosti: do 0,10 ha 192,97 Kč/m 2 nad 10 ha 2,35 Kč/m 2 Ovocné sady 65,79 Kč/m 2 do 0,10 ha 156,79 Kč/m 2 nad 10 ha 4,46 Kč/m 2 TTP 10,86 Kč/m 2 Orná půda 30,96 Kč/m 2 do 0,1 ha 333,29 Kč/m 2 nad 10 ha 4,46 Kč/m 2 tj. cena odpovídající úřední ceně z.p. 29

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Vývoj tržních cen 1993-2007

30

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31: Vývoj cen zemědělské půdy 2003-2010 (Kč/ha)

31 Databázový zdroj 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ČSÚ 48 481 48 279 46 806 51 848 59 257 59 471 61 849 UZEI- obchodní smlouvy - - - - 73 900 92 800 96 512 PF - průměr 41 651 38 066 40 032 41 443 51 498 53 687 59 900 ČSÚ – ceny z daňových přiznání (úřední cena) UZEI – obchodní smlouvy se zemědělskou půdou (tržní cena) PF – cena státní půdy (tržní cena) Zdroj: ZZ, 2010, tab. T7 2/03, str. 77

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33

33

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
34

Слайд 34: 4. Nájemné ze zemědělské půdy

Výši nájemného upravuje zákon č. 229/1991 Sb., (zákon o půdě), kde je stanovena výše 1 % z úřední ceny z.p., pokud se vlastník s nájemcem nedohodne jinak. Výše nájemného je ovlivněno nabídkou a poptávkou. V méně příznivých oblastech činí i méně než 1 %. 34

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35: Nájemné ze zemědělské půdy

Zdroj: ZZ, 2010, Str.78 Nájemné ze zemědělské půdy

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36: Srovnání cen zemědělské půdy a nájemného v EU (2009)

V nových členských státech je průměrná tržní cena zemědělské půdy výrazně nižší, než v EU 15: (€/ha z.p.) ČR 2 375 Polsko 2 700 Slovensko 1 200 Švédsko 4 180 Německo 9 000 Rakousko 20 000 Nizozemsko 40 916

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Průměrné nájemné ze zemědělské půdy ( €/ha, 2009)

ČR 47 Polsko 40 Slovensko 20 Švédsko 90 Řecko 500

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

Cena zemědělské půdy určená výhradně pro zemědělské využití vzrostla v období 2003 – 2007 (ve velikostní kategorii od 1 – 5 ha) o 66 % a nejčastěji se pohybuje v rozmezí od 7-15 Kč/m 2 z.p. (tj. na úrovni 80-300 % úřední ceny.) Převažuje prodej pozemků o malých výměrách (do 0,10 ha) pro nezemědělské využití S vyšší výměrou zemědělské půdy klesá její cena Ceny zemědělské půdy vykazují rostoucí trend. SHRNUTÍ 38

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: 5. Oceňování zemědělské půdy

Na trhu se zemědělskou půdou se uplatňují 3 druhy cen: 5.1. tržní 5.2. úřední (administrativní) 5.3. průměrná úřední cena Je nutné, aby v tržní ekonomice existovaly tržní a úřední ceny? 39

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

cena smluvní, vzniká dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, tedy na základě nabídky a poptávky její výše závisí na momentálním stavu nabídky a poptávky na trhu zemědělských nemovitostí není státem regulována 5. 1. Tržní cena zemědělské půdy 40

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41: Tržní cenu ovlivňují faktory:

kvalita pozemků pro zemědělské využití, podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem pozemků, druh pozemků ( orná půda, TTP apod.), tvar a přístup k pozemkům, průběh pozemkových úprav a evidence pozemků, poloha pozemků v krajině a atraktivnost lokality. Jaké jsou cíle pozemkových úprav? Jaký je rozdíl mezi jednoduchou a komplexní pozemkovou úpravou? 41 Tržní cenu ovlivňují faktory:

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

Vyhláška č. 387/2011 Sb. ( ze dne 30.listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č.3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1. ledna 2012 ; Přílohy č. 22, 23, úřední ceny BPEJ k vyhlášce MF č. 3/2008 Sb. ( platné pro aktualizovanou vyhlášku beze změn) Pozn.: Od 1.1. 2009 došlo ke zvýšení úřední ceny zemědělské a lesní půdy. Dolní hranice úřední ceny je v současnosti 1,00 Kč/m2 (TTP) a horní hranice 17,25 Kč/m2, což odpovídá půdě nejlepší bonity (BPEJ 30300). Zvýšením úřední ceny zemědělské půdy dochází ke zvýšení dani z nemovitosti. 5.2. Úřední cena zemědělské půdy 42 Vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. od 1.1.2009 činí minimální cena 1 Kč/m 2 (paragraf č.29) a maximální cena 17,25 Kč/m 2.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Úřední cena z.p. je základem pro výpočet: - daní ( z pozemků, dědické, darovací, z převodu nemovitostí ) - v současné době též pro poskytování některých dotací do zemědělství 43 Úřední cena byla vypočtena výnosovou metodou (kapitalizací hrubého ročního rentního efektu) pro každou bonitovanou půdně ekologickou jednotku

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: BPEJ

je systém hodnocení produkčního potenciálu půdy na základě: klimatického regionu půdního typu svažitosti pozemku a jeho orientace ke světovým stranám hloubky půdního profilu, velikosti a typu půdních částic Bonitace zemědělské půdy byla prováděna v letech 1974 až 1980. Ceny a náklady z roku 1990. (V ČR 2199 BPEJ) 44

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: HODNOCENÍ JE VYJÁDŘENO 5MÍSTNÝM KÓDEM

     klimatický region hlavní půdní typ svažitost a orientace 45 hloubka profilu a skeletovitost

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46

46

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
47

Слайд 47

47

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
48

Слайд 48

Ceny platné od 1.1.2012 podle vyhlášky 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (ve znění aktualizovaném vyhláškou 427/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010, vyhláškou 340/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011 a vyhláškou 358/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012). Využití : výpočet daně z nemovitosti (daně z pozemku) poskytování dotací 5.3. Průměrná cena zemědělské (orné) půdy 48 Vypočtena jako vážený průměr úředních cen BPEJ za každé katastrální území ČR (obec)

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49

49

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50

II. PRAKTICKÁ ČÁST 50

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

51 Výchozí základnou výpočtu tržní ceny je současná kapitálová hodnota půdy, určená diskontem rentních výnosů půdy neboli tzv. k a p i t a l i z a c í renty 1. Podstata výpočtu orientační ceny půdy Prodávající má zájem prodat půdu alespoň za takovou cenu, která by mu - jako vklad v bance - při očekávané úrokové míře, přinášela čistý úrok ve výši roční renty R (zisku). Orientační tržní cenu zemědělské půdy pro účely nákupu a prodeje lze stanovit výnosovou metodou.

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: 2. Koncept výpočtu orientační ceny půdy jako kapitalizace renty

kde P L … cena půdy Výnos = výnos z půdy (tržby z pěstovaných komodit…) Náklady = náklady na produkci realizovanou na půdě Výnos – náklad = chápán jako pozemková renta (zisk z půdy) T…. daň (ze zisku, z příjmu) i …. úroková míra (při uložení výnosu v bance) 52

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: 2.1. Metodika výpočtu úřední ceny zemědělské půdy (kladné HRRE)

ÚCzp...úřední cena zemědělské půdy D...předpokládaný podíl daní na HRRE = maximálně 45%, U...zvolená úroková míra (při uložení výnosu v bance = 5%) Czpb...20 000 Kč.ha -1 = bazická cena orné půdy (nulový HRRE) 53

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

Bázická cena orné půdy vychází z marginálních (mezních) podmínek, kde nebyl zjištěn žádný HRRE. Tyto půdy byly oceněny ve výši 20 000 Kč.ha-1, přičemž směrem k horším půdám se záporným HRRE byla cena odstupňována v intervalu 10 000 - 20 000  Kč.ha -1 a směrem k lepším půdám se k základní ceně připočítává kapitalizovaný kladný HRRE (5% míra kapitalizace). Úřední cena orné půdy se pohybuje v rozpětí 10 000Kč.ha -1 až 172 500 Kč.ha -1. (1,00 -17,25 Kč/m 2 ) 54 Kde: Cpp...cena parametrizované produkce nNpp...normativní N na parametrizovanou produkci nZ...normativní Z - byl stanoven ve výši 10 % normativních nákladů = zhruba skutečně dosahovaná průměrná míra rentability v období propočtů

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

nNpp….parametrizovaný náklad na daný výrobek pro daný podnik No...bázický (základní) náklad na výrobek. Bázický náklad odpovídá průměrným výrobním podmínkám (průměrná fondová, materiálová, pracovní a finanční náročnost) určité plodiny a průměrnému hektarovému výnosu. Ix...koeficient vyjadřující nákladové vlivy rozdílné úrovně parametrizovaných ha výnosů pro výrobek a pro podnik Px  ... koeficient vyjadřující nákladové vlivy rozdílných přírodních podmínek pro výrobek a podnik 55

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

Výnos, náklady Produkční schopnost půd - HRRE + HRRE Celkový výnos plodin x cena Celkové náklady Schematické znázornění průběhu celkových nákladů a tržeb u zemědělských plodin a závislosti na produkční schopnosti půd (Němec, VÚZE, 1997) Zdroj: Němec, VÚZE, 1997

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

Předpokládaný podíl nezdaněné rostlinné produkce v roce 2001 byl zvažován ve výši 0,65, tj. za předpokladu, že souhrnné zdanění pozemkovou daní a daní z příjmu činilo 35 % z celkového příjmu (pro zajímavost) 57

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: Příklad č. 1 Orientační tržní cena

Stanovte orientační tržní cenu, jestliže obchodní společnost zamýšlí prodat 2 ha orné půdy, na které je dosahováno těchto výsledků za rok: (Kč/ha) výnosy 150 tis. náklady 75 tis. úroková sazba 3 % p.a. daňová sazba 20 % (daň z příjmu právnických osob) 58 Příklad č. 1 Orientační tržní cena

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59: Výpočet :

59 kde: PL… cena půdy Y.. výnos z půdy C…. náklady T…. daň (ze zisku, z příjmu) i…. úroková míra (při uložení výnosu ) cena jako kapitalizovaná renta Cena (Kč/ha): 2 000 000 Kč/ha Jakou hotovost musí získat majitel z pozemku, aby při jeho uložení v bance, mu tato částka každý rok přinesla úrok ve výši renty? Úkol: Výsledek Převeďte na Kč/m 2 Porovnejte s průměrnou prodejní cenou zemědělské půdy adekvátní velikosti

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60: Příklad č. 2 - Úřední cena půdy

Vybraný pozemek, zahrnuje jednu BPEJ (10100) o výměře 15 ha o.p. Podle podílu pěstovaných plodin je tato BPEJ zařazena do obilnářsko-řepařské typové oceňovací struktury R 3. tržní ceny (Kč/t): pšenice 2833 ječmen 2796 cukrovka 807 kukuřice na siláž 334 víceleté pícniny 930 Úroková míra 5 % D= 45 % 60 Příklad č. 2 - Úřední cena půdy

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61

ÚKOL: a)Vypočítejte úřední cenu půdy (D = 45 %) b) Vypočtěte daň z tohoto pozemku, jestliže sazba daně pro ornou půdu je 0,75 % ze základu daně. c) Zjistěte výši nájemného z tohoto pozemku 61

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: a) Výpočet úřední ceny půdy

Plodina Ha výnos (a) Cena /tunu (b) Cpp Kč/ha (c)= a*b Pšenice 5,62 2833 Ječmen 5,48 2796 Cukrovka 38,31 807 Kukuřice na siláž 40,77 334 Víceleté pícniny 10,39 930 15 921,46 15 322,08 13 617,18 30 916,17 9 662,70 62 1. Tab.č.1 - Hrubý roční rentní efekt

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: 2. Stanovení normativního nákladu parametrizované produkce

plodina Náklad No (Kč/ha) Viz tab. zadání Koeficient Px Viz tab. zadání Koeficient Ix Viz. Tab. zadání Pšenice 7 319 0,947 1,050 Ječmen 7 026 0,388 1,136 Cukrovka 18 110 0,996 1,032 Kukuřice siláž 7 400 0,919 1,104 Víceleté pícniny 5 020 0,944 1,220 63 Tab.č.2 – zadání koeficientů nNpp No* Px * Ix (Kč/ha) (d) 7277,65 3096,84 18614,76 7507,86 5781,43 Základní náklad na výrobek – průměrná výrobní oblast Úprava rozdílných nákladů dané oblasti spojené s výší ha výnosů Úprava nákladů daných rozdílnými přírodními podmínkami

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64

64 plodina nNpp No* Px * Ix (Kč/ha) (d) nNpp + normat. Zisk ( nNpp * 1,1 ) (e) HRRE (Kč/ha) f=(c-e) podíl osevních ploch (%) (g) vážený prům.HRRE ( HRRE * %) (g*f) Pšenice Ječmen Cukrovka Kukuřice siláž Víceleté pícniny 7277,65 3096,84 18614,76 7507,86 5781,43 35 15 22 8 20 8005,41 3406,52 20476,24 8258,65 6359,58 7916,05 11915,56 10439,93 5358,53 3303,12 2770,62 1787,33 2296,79 428,68 660,62 Tab.č.3 – Využití nNpp při výpočtu HHRE

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65

Celkem vážený průměr HRRE (Kč/ha) 7 944,0429 65 Tab. č.4. Suma vážených HRRE za jednotlivé komodity (Kč/ha)

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66: Výsledek: Dosazení HRRE do vzorce úřední ceny

7 944,04 Kč/ha ( 1 - 0,45 ) ÚCzp = + 20 000 Kč/ha 0,05 66 ÚCzp = 107 384,44 Kč/ha Poznámka: V případě, že vyjde záporný HRRE, musí být postupováno dle jiného vzorce

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67

= daňová sazba * ÚCP * velikost pozemku 67 b) J aký bude výměr daně z tohoto pozemku, jestliže sazba daně z o.p. je 0,75 % z ÚCP ? daň z celého pozemku = 0,0075*107 400 Kč/ha * 15ha = 12.083 Kč z 15 ha daň za 1ha pozemku = 12.083 Kč / 15 ha = 805,5 Kč/ha

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68

68 c) výpočet nájmu z toho pozemku 1 % z ÚCP nájemné z 15 ha = 107 384,44 Kč* 15ha * 0,01 = 16 107,66 Kč ÚCzp = 107 384,44 Kč/ha nájemné z 1ha pozemku = 107 384,44 Kč* 0,01 = 1 073, 844 Kč

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69

69 Příklad č. 3 Daň z pozemku Vypočítejte daň z pozemku v katastrálním území Albrechtice, při této struktuře kultur: zahrada 5 arů orná půda 6,5 ha louky 2 ha pastviny 0,5 ha Sazba daně : u orné půdy a zahrad: 0,75 %, u luk a pastvin: 0,25 %.

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70

70

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
71

Слайд 71: Výpočet

Zahrada a orná půda (daň: 0,75 %) Louky a pastviny (daň: 0,25 %) 71 Zahrada: 5 arů = 500 m 2 500*0,0075* 4,16= 15,6 Kč Orná půda: 6,5 ha = 65 000 m 2 65 000 m 2 *0,0075*4,16 Kč/ m 2 = 2 028 Kč Louky: 2ha = 20 000 m 2 20 000 m 2 *0,0025*4,16 Kč/ m 2 = 208 Kč Pastviny: 0,5ha = 5000 m 2 5 000 m 2 *0,0025*4,16 Kč/ m 2 = 52 Kč Celkem: 2 303,6 Kč

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72

72 Poznámka: Ukázka členění přílohy č.22

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
73

Последний слайд презентации: PRODUKČNÍ FAKTOR PŮDA 1: Literatura

Pramen : Zelená zpráva za rok 2005- 2010, Mze ČR Zemědělství 2003-2010 Situační a výhledová zpráva, Půda MZe ČR, 1999, 2003, 2006, 2009 Seminář o půdě, 16.-20.10 2000, Špindlerův Mlýn Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, vyhl. MF č. 364/2010 Sb. ve znění dalších předpisů Vyhl. Mze č. 427/2009 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků Němec, J.: Bonitace a oceňování zemědělské půdy České republiky, VUZE Praha, 2001 Svatoš a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF, ČZU Praha, 2011, ISBN 978-80-213-1846-5 Půda v 21. století, Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí, Doksy 1.-2.11.2011 www. uzei.cz Literatura 73

Изображение слайда
1/1