Презентация на тему: Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «

Реклама. Продолжение ниже
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: « Характеристика діагностики управління організаціями, як процесу та її основні
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Етапи та методи діагностики:
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «
1/17
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (242 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: « Характеристика діагностики управління організаціями, як процесу та її основні параметри »

Виконала студентка 3 курсу ФСЕУ Групи УД 2-12 Величко К. І.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Діагноз — це щось конкретне, фіксоване за часом і таке, що має адресну прив'язку. Можливість установити діагноз нам дозволяє така дослідницька категорія, як діагностика. Діагностика — визначення стану об'єкта, предмета, явища чи процесу управління за допомогою реалізації комплексу дослідних процедур, пошук у них слабких ланок і „вузьких місць".

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Об'єктом діагностики може бути як складна, високо-організована динамічна система (вся економіка країни, окрема галузь, конкретна фірма або організація будь-якої форми власності), так і будь-який елемент цих систем (внутрішнє середовище організації, конкретні види ресурсів, виробничі функції, організаційна структура, собівартість тощо).

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Ціль діагностики - встановити діагноз об'єкта дослідження і зробити висновок про його стан на дату завершення цього дослідження і на перспективу. Реалізувавши мету на основі даних діагнозу, можна буде вибрати правильну та грамотну економічну (політичну, соціальну) політику, стратегію і тактику.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Задачі діагностики полягають у визначенні заходів, спря­мованих на налагодження роботи всіх складових елементів системи і способів їхньої реалізації. Не можна здійснювати управління на будь-якому господарському і управлінському рівні, не маючи чіткого уявлення про його стан. Завдання діагностики тісно переплітаються з двома іншими завданнями -прогнозом і аналізом походження.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Як уже зазначалося, діагностування - це дослідницький процес, а значить на нього автоматично переносяться всі основні вимоги, які пред'являються до будь-якого дослідження. По-перше, воно повинне бути аутогенним По-друге - об'єктивним Точність - це третя вимога до правильності діагнозу

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Проблема специфічних властивостей економічної діагностики є актуальною і включає: • вивчення нових якостей об'єкта управління в результаті розвитку соціально-економічної системи; • виявлення причинно-наслідкових зв'язків у розвитку об'єкта і суб'єкта управління; • визначення меж експертних знань менеджера і ви­користовуваних експертних систем у діагностуванні; • моніторинг за зміною станів ситуації в умовах високої ентропії ринкового макросередовища підприємств, що істотно знижує керованість і ступінь інформаційного контролю та ймовірність прогнозування; • необхідність підвищення ефективності антикризових і прогностичних функцій діагностики.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Рис. 1. Характеристика діагностики як процесу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Ці напрямки відрізняються як за безпосереднім предметом дослідження, так і за використовуваними методами. Перший напрямок діагностики пов'язаний з розробкою методів вирішення таких задач: • вивчення умов функціонування і станів виробничих соціально-економічних систем; • вивчення елементів систем і зв'язків між ними; • вивчення можливих станів системи; • аналіз можливостей проведення дослідження ознак, що характеризують стан системи; • збір і обробка статистичних матеріалів, що дозволяють визначити розподіл ймовірностей можливих станів системи (діагнозу), а також закономірності прояву ознак; • збір експериментальних даних про витрати, які пов'язані зі здійсненням дослідження виробничих соціально-економічних систем.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Другий напрямок діагностики в управлінні пов'язаний з побудовою моделей соціально-економічних систем і процесів діагностики і, отже, з аналізом таких основних задач: • розробка методів діагностування кризи і причин, що породжують її в соціально-економічних системах; • розробка правил побудови моделей, що дозволяють визначити стан соціально-економічних систем.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Третій напрямок діагностики припускає аналіз існуючих діагностичних систем, виявлення принципів їхньої побудови і розробку методів рішення, оцінку оптимальності. Цей напрямок має важливу теоретичну і практичну значущість, оскільки він пов'язаний з розробкою критеріїв інформативності показників, що характеризують стан системи, аналізом способів діагностики, побудовою відповідного діагностичного процесу.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Рис. 2. Предмет дослідження діагностики в управлінні

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Етапи та методи діагностики:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Отже, діагностика в управлінні — це: • дослідження базових показників господарської діяльності соціально-економічної системи; • всебічний аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансово-економічний і техніко-технологічний стан підпри­ємства; • експертна оцінка розроблених заходів і перспектив фінансового оздоровлення, превентивної санації, досягнення цілей прогнозування; • збагнення кількісно невизначених і якісно „надскладних " рівнів економічної організації фірм

Изображение слайда
1/1
17

Последний слайд презентации: Презентація З дисципліни : « Організація діяльності підприємства ». Тема: «

Використана література. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства.- Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003.- 144с Ротштейн Олександр Петрович, Ракитянська Ганна Борисівна Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності.- Вінниця: Універсум, 2006.- 276с. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: "Світ", 1999. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. - М.: "Знание", 200 4. Мескон М.Х. Основы менеджмента. - М.: 200 5 Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: " Юнити ", 200 4 Мескон М.Х. Альберт М. Хэдоури Ф. Основы менеджмента. -М.: "Дело", 199 9.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже