Презентация на тему: Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”

Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Прямолінійний метод амортизації
Метод зменшення залишкової вартості.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості.
Кумулятивний метод амортизації.
Виробничий метод амортизації
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”
Дякую за увагу!
1/24
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 8)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (783 Кб)
1

Первый слайд презентации: Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”

Виконала: студентка гр. БЕ-12 Мельник Христина

Изображение слайда
2

Слайд 2

У процесі використання основні засоби підприємства зношуються і поступово частинами втрачають свою вартість у результаті фізичного чи морального зносу.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Розрізняють два види зносу основних засобів : фізичний і моральний.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

Моральний знос — це процес поступової втрати основними засобами їх вартості внаслідок конструктивного старіння, винайдення нових більш ефективних машин та устаткування. Використання морально застарілих машин, механізмів та устаткування призводить до зниження ефективності виробництва, підвищення собівартості виробленої продукції, зниження її якості та конкурентоспроможності.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Сума нарахованого зносу характеризує стан основних засобів і нематеріальних активів, міру їх зносу. Оскільки необоротні активи використовуються в процесі виробничої діяльності підприємства для створення нової продукції, їх вартість частинами переноситься на вартість виробленої продукції і поступово відшкодовується споживачами цієї продукції. Тобто амортизація виробничих основних засобів і нематеріальних активів — це процес відшкодування їх зносу поступовим перенесенням вартості цих основних засобів і нематеріальних активів ( з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення ) на вартість новостворюваної продукції, робіт чи послуг.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Сума нарахованого зносу характеризує стан ОФ, за її допомогою можна визначити залишкову вартість ОФ: Сума нарахованої амортизації береться за вартість фізичного зносу.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Сума нарахованого зносу характеризує стан основних засобів і нематеріальних активів, міру їх зносу. Оскільки необоротні активи використовуються в процесі виробничої діяльності підприємства для створення нової продукції, їх вартість частинами переноситься на вартість виробленої продукції і поступово відшкодовується споживачами цієї продукції.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Амортизація виробничих основних засобів і нематеріальних активів — це процес відшкодування їх зносу поступовим перенесенням вартості цих основних засобів і нематеріальних активів ( з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення ) на вартість новостворюваної продукції, робіт чи послуг. Амортизаційні відрахування включаються до складу валових витрат виробництва й обігу, що беруться для обчислення оподатковуваного прибутку.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Згідно з П(С)БО 7 амортизація - це систематичний розподіл амортизаційної вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Не підлягають амортизації витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення невиробничих основних засобів. Відшкодування їх вартості здійснюється за рахунок прибутку. Не нараховують також амортизацію на основні засоби та нематеріальні активи, не введеш в дію, та необоротні активи, властивості яких не змінюються з часом, наприклад, земельні ділянки та інші об'єкти природокористування.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Підприємство може використовувати різні методи нарахування амортизації. Величина амортизаційних відрахувань залежить від методу нарахування амортизації, впливає на собівартість виробленої продукції і, отже, на балансовий прибуток підприємства. Значний розмір амортизаційних відрахувань призводить до зменшення балансового прибутку, проте збільшує обсяг коштів, які можна використати на оновлення необоротних активів.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Амортизаційні відрахування обчислюють, як правило, на основі корисного строку служби ( строку корисного використання ) об'єкта необоротних активів, що визначає період часу, протягом якого власнику економічно доцільно використовувати даний об'єкт. Фізичний строк служби найчастіше перевищує строк корисного використання, проте функціонування об'єкта після закінчення корисного строку служби неефективне, супроводжується високими експлуатаційними витратами, може призводити до випуску застарілої продукції.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Методи амортизації о сновних засобів прямолінійний з меншення з алишкової вартості прискореного зменшення залишкової вартості кумулятивний виробничий

Изображение слайда
17

Слайд 17: Прямолінійний метод амортизації

Цей метод передбачає рівномірне списання (розподіл) вартості об’єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів:

Изображение слайда
18

Слайд 18: Метод зменшення залишкової вартості

За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. де : n - це кількість років корисного використання об’єкта.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Метод прискореного зменшення залишкової вартості

При використанні методу прискореної амортизації ліквідаційна вартість об’єкта не враховується. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється : Річна норма амортизації визначається діленням 100% на кількість років корисного використання об’єкта основних засобів.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Кумулятивний метод амортизації

Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Виробничий метод амортизації

За цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Презентація на тему: “ Знос і Амортизація Основних засобів ”: Дякую за увагу!

Изображение слайда