Презентация на тему: Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи

Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Рекомендована література
Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К.Д. Ушинський
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Система – це функціональна структура, діяльність якої підпорядкована певній меті.
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Система освіти в Україні (ЗУ “Про освіту”, розділ ІІ, ст. 29)
Мета ПВШ – дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки
Функції ПВШ:
Рис. 1. Структура педагогічного процесу у ВНЗ
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Категорії ПВШ
Педагогічна закономірність – об'єктивно повторювана послідовність явищ.
Принципи – система вимог і положень педагогіки, дотримання яких забезпечує продуктивність навчально-виховного процесу.
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
Зміст та завдання вищої освіти в Україні
Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти (розділ ІІ, ЗУ “Про вищу освіту ” (2014))
Типи ВНЗ в Україні Університети Академії, інститути Коледжі
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи
1/20
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 74)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1071 Кб)
1

Первый слайд презентации: Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи

План Предмет педагогіки вищої школи, основні функції та завдання. Вища школа як педагогічна система. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи. Організація і проведення педагогічного дослідження у вищій школі.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Рекомендована література

1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручн. – К., 2006. 2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. – Житомир, 2003. 3.Педагогіка вищої школи: навч. посібн. / З. Курлянд та ін. – К., 2007. 4.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручн. – К., 1998. 5.Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 6.Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. — [ 2-ге вид., допов. і переробл. ]. — К.: Ленвіт, 2007. — 194 с.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К.Д. Ушинський

Педагогіка вищої школи – галузь педагогічної науки, яка вивчає педагогічні закономірності й засоби організації та здійснення освітнього процесу (самоосвіти), навчання, виховання (самовиховання), розвитку (саморозвитку) і професійної підготовки студентів (слухачів) до певного виду діяльності й суспільного життя.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Об'єкт ПВШ – система вищої освіти і педагогічні процеси в ній. Предмет ПВШ – ц е дослідження особливого виду педагогічної діяльності, спрямованої на розкриття закономірностей і пошук раціональних шляхів навчання та формування спеціаліста вищої категорії.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Предмет педагогіки вищої школи охоплює: вищий навчальний заклад як педагогічну систему; функціонування та ефективність педагогічного процесу у вищому навчальному закладі; педагогічну діяльність науково-педагогічних працівників, їхню професійно-педагогічну підготовку; педагогічні закономірності формування й розвитку особистості студента; процес вищої освіти і самоосвіти; навчання у вищому навчальному закладі; виховання і самовиховання студентів; моральну і психологічну підготовку; форми, методи і педагогічні технології у вищому навчальному закладі; педагогічні аспекти неперервної самостійної роботи студентів під час навчання у ВНЗ та після його закінчення; особистість науково-педагогічного працівника; педагогічні особливості взаємодії студентів і науково-педагогічних працівників у педагогічному процесі ВНЗ у ході реалізації завдань Болонської конвенції; колектив (соціальну групу) науково-педагогічних працівників кафедр, факультетів, ВНЗ; студентські колективи (соціальні групи).

Изображение слайда
6

Слайд 6: Система – це функціональна структура, діяльність якої підпорядкована певній меті

Навч. заклад + спеціалісти закладу + Навч. заклад + спеціалісти закладу + Навч. заклад + спеціалісти закладу = ,,,,,,,, Система освіти + Педагогіка вищої школи (ПВШ) розглядає вищі рівні навчання та виховання дорослої людини. ПВШ досліджує педагогічну систему вищої освіти. Поняття “педагогічна система” введене у педагогіку Н.В.Кузьміною.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Види педагогічної системи: Велик і – сукупність навч. закладів, об'єднаних одним центром. Середні – вищі навчальні заклади. Малі – група, курс. Критерії (ознаки) виокремлення систем - за пед. цілями (виховна, освітня); - за змістом (навчальна, наукова); - за контингентом (учні, студенти, слухачі); - за умовами (денна, заочна, вечірня форми); - за засобами (станція юних техніків, спортивна школа); - за формами (класно-урочна, модульна, лекційно-семінарська).

Изображение слайда
8

Слайд 8: Система освіти в Україні (ЗУ “Про освіту”, розділ ІІ, ст. 29)

Дошкільна освіта Загальна середня освіта Позашкільна освіта Професійно-технічна освіта Вища освіта Післядипломна освіта Аспірантура Докторантура Самоосвіта Ст. 43. Вищі заклади освіти Ст. 44. Напрями діяльності вищої освіти Ст. 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти

Изображение слайда
9

Слайд 9: Мета ПВШ – дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста

Завдання ПВШ: Аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти. Аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів ВНЗ. Аналіз методів контролю й оцінки успішності студентів на основі системного підходу. Розробка нових технологій навчання і виховання студентів у ВНЗ. Розкриття педагогічних закономірностей формування студентів як майбутніх фахівців.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Функції ПВШ:

1.Аналітична 2. Прогностична 3. Проективно-конструктивна Структура ПВШ: І. Загальні основи педагогіки вищої школи. ІІ. Теорія виховання. ІІІ. Дидактика. І V. Теорія управління (менеджмент).

Изображение слайда
11

Слайд 11: Рис. 1. Структура педагогічного процесу у ВНЗ

Педагогічний процес – спосіб організації педагогічних відносин, сутність якого полягає у цілеспрямованому відборі та використанні зовнішніх чинників розвитку учасників цього процесу. мета методи / взаємодія принципи - зміст засоби форми

Изображение слайда
12

Слайд 12

Рис.2. Структура педагогічного процесу у ВНЗ Емоційна взаємодія Цілі процесу Власна діяльність викладача Власна діяльність студентів Результат Інтелектуальна взаємодія

Изображение слайда
13

Слайд 13: Категорії ПВШ

І. Методологічні категорії Педагогічна концепція – система критичних поглядів на реальну вузівську дійсність і відповідного пошуку та пропозиції нових конструктивних ідей. Педагогічна ідея – це новий напрям думки, твердження або розгорнута модель, що відображає ті чи інші стосунки або зв'язки у вузівській дійсності. Педагогічна теорія система науково-педагогічних знань, яка описує і пояснює елементи реальної педагогічної діяльності у ВНЗ. Педагогічна концепція Педагогічна ідея Педагогічна закономірність Педагогічні принципи

Изображение слайда
14

Слайд 14: Педагогічна закономірність – об'єктивно повторювана послідовність явищ

Основні закономірності: Чим педагогічно доцільніше побудований навчально-виховний процес у ВНЗ, тим більш ефективно він впливає на особистість майбутнього фахівця. Чим більш повно враховуються мотиви, прагнення студента, тим ефективнішим є навчально-виховний процес. Якщо навчально-виховний процес найбільш повно впливає на усі сфери (вербальну, сенсорну, мотиваційну тощо) особистості студента, то швидше відбувається його розвиток і виховання.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Принципи – система вимог і положень педагогіки, дотримання яких забезпечує продуктивність навчально-виховного процесу

Принципи педагогіки : Гуманізація виховання. Науковий, світський характер навчання. Єдність національного і загальнолюдського. Демократизація виховання. Пріоритет розумової і моральної спрямованості змісту навчання і виховання. Поєднання активності, самодіяльності і творчої ініціативності студентів з вимогливим керівництвом викладача. Урахування індивідуальних, вікових особливостей студентів у навчально-виховному процесі. Принципи – система вимог і положень педагогіки, дотримання яких забезпечує продуктивність навчально-виховного процесу.

Изображение слайда
16

Слайд 16

ІІ. Процесуальні категорії: виховання, навчання, освіта, розвиток; формування особистості; навчально-виховний процес. ІІІ. Суттєві категорії: мета, завдання, зміст навчання і виховання; професіограма викладача; діяльність (викладача і студента); диференційований та індивідуальний підходи; прогнозування наслідків педагогічного впливу; планування навчальної роботи; форми, методи, засоби навчання і виховання; педагогічні технології навчання і виховання; управління навчально-виховним процесом; науково-дослідна діяльність студента; гуманізація і гуманітаризація ВНЗ.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Зміст та завдання вищої освіти в Україні

Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у ВНЗ в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти (розділ ІІ, ЗУ “Про вищу освіту ” (2014))

Рівні вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень. Другий (магістерський ) рівень. Третій (освітньо-науковий) рівень. Науковий рівень. Освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені кваліфікований робітник молодший спеціаліст молодший бакалавр бакалавр магістр доктор філософії доктор наук Ступені вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр коледжі бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук університети, академії, інститути

Изображение слайда
19

Слайд 19: Типи ВНЗ в Україні Університети Академії, інститути Коледжі

Структура ВНЗ інститути факультети кафедри курси групи Управління ВНЗ Робочі органи: ректорат, деканати (університети, академії, інститути), адміністративна рада (коледжі), приймальна комісія. Дорадчі органи: вчена рада (університети, академії, інститути), педагогічна рада (коледжі), бюджетно-фінансова комісія тощо.

Изображение слайда
20

Последний слайд презентации: Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи

Керівні документи діяльності ВНЗ: Положення про державний вищий заклад освіти, Статут ВНЗ Розділи Статуту ВНЗ (на прикладі Статуту ЖДУ ім. І. Франка) 1. Загальна частина (напрям., завд., структурні підрозділи). 2. Права та обов'язки МОНУ. 3. Обсяг цивільної правоздатності (права та обов'язки ун-ту, наук.-пед. працівників, студентів). 4. Управління університетом, права та о бов ” язки ректора ун-ту. 5. Органи громадського самоврядування. 6.Майно та кошти університету. 7. Порядок з вітності, контролю за здійсненням фінансово-господ. д -сті. 8.Концепція освітньої діяльності.

Изображение слайда