Презентация на тему: Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки

Реклама. Продолжение ниже
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Мета РЕ
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Метод – це спосіб досягнення мети у вирішені конкретного завдання. Методика – це сукупність методів практичного або теоретичного пізнання дійсності
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.
1/17
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 90)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (181 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Поняття про регіональну науку і регіональну економіку. Предмет і об ’ єкт регіональної економіки. Цілі і задачі регіональної економіки. Методи регіональної економіки. План

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Регіональна наука – це сукупність різних наукових досліджень про регіони, про регіональний розвиток, розміщення продуктивних сил, регіональну економіку. Регіональна наука є порівняно молодою наукою. В 1945р. під керівництвом Уолтера Айзерда група економістів, географів соціологів заснували асоціацію районної науки, що дало поштовх розвитку регіональної науки. Поняття про регіональну науку

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Регіональна економіка є однією із галузей регіональної науки. Регіональна економіка – це наукова дисципліна, яка вивчає економічні проблеми просторі. Вона вивчає соціально-економічний розвиток регіону. РЕ безпосередньо пов ’ язана з регіональним розвитком. Поряд з цим РЕ тісно пов ’ язана з РПС. Розміщення продуктивних сил – це галузь економічної науки, що вивчає специфічні просторові аспекти вияву економічних законів. Поняття про регіональну економіку

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Предмет регіональної економіки є економічні аспекти просторової диференціації розвитку і взаємовідносин території в умовах нерівномірності розподілу та обмеженої мобільності ресурсів, нерівномірний розвиток регіонів. У загальному вигляді предметом РЕ є вивчення окремих регіонів і їх систем, економічних зв ’ я зків між регіонами, розвиток продуктивних сил. В нових умовах предмет РЕ має тенденцію до розширення за рахунок включення до його сфери нових чинників. Предмет РЕ

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Об ’ єктом регіональної економіки є регіон. Разом з тим РЕ вивчає регіональний розвиток України в цілому, тому що економіка кожного регіону розглядається як частина єдиної економіки держави. Об ’ єкт РЕ

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Об ’ єкт регіональної економіки Регіон – цепевна терирторіальна одиниця, що відрізняєтьс серед інших одиниць такого ж рівня специфічними рисами ( географічними, геологічними, економічними, етнографічними, тощо ) та має певну цілісність, взаємопов ’ язаність елементів, які її формують. 2005р закон “Про стимулювання розвитку регіонів” визначив на законодавчому рівні регіони: 24 області, АРК, м. Київ, м. Севастополь.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Мета РЕ

Головні проблеми Мета РЕ Структурна трансформація господарських комплексів регіонів через регіональний розвиток, встановлення оптимальних галузевих і територіальних пропорцій виробництва. Не спроможність нашої економіки зберегти потужний потенціал обробної промисловості. Перехід на шляхи сталого розвитку, покращення якості життя населення. Низька якість регіональних проектів в програм. Збільшення внеску регіонів України у розвиток міжнародного економічного співробітництва. Вирішення цих проблем і є мета науки. Метою є також вивчення основ функціонування системи регіональних ринків з урахуванням нового економічного механізму в умовах переходу до розвинутих ринкових відносин.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Завдання РЕ Визначення шляхів оптимізації РЕ відповідно до певних факторів з урахуванням закономірностей і принципів. Досягнення збалансованого і сталого розвитку України та її регіонів. Створення сприятливих умов життя нації шляхом збалансованої економічної розбудови регіонів. Розширення міжнародного співробітництва регіонів. Здійснення адміністративно-територіальної реформи. Ліквідація диспропорції у розвитку РЕ. Першочерговий розвиток інфраструктури регіонів. Розробка загальнодержавної регіональної політики, всебічних планів регіонального розвитку, досягнення територіальної справедливості. У зв ’ язку з необхідністю досягнення мети перед РЕ постають досить складні завдання :

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Метод – це спосіб досягнення мети у вирішені конкретного завдання. Методика – це сукупність методів практичного або теоретичного пізнання дійсності

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Статистичний метод – полягає у обробці систематиці даних, надані кількісної характеристики факторам, що впливають на стан об ’ єктів, порівнянні між собою самих об ’ єктів за конкретними кількісними і якісними показниками. метод визачення середніх величин: Середнє арифметичне Середнє квадратичне Середнє гармонійне Середнє геометричне метод дисперсного аналізу характеризує відхилення індивідуальних величин від середніх. метод кореляційно-репресивного аналізу визначає кількісну оцінку впливу того чи іншого фактора на формування і розвиток об ’ єкту. Методи

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Балансовий метод – обробки й аналізу статистичних даних підприємств, галузей і району. Він дає змогу взаємо-пов ’ язувати ресурси та їх використання, виявити пропорції. Види: Баланси, що характеризують ресурси окремих продуктів та їх використання у національній економіці, регіоні. Баланс праці. Баланси, які хар-ють утворення грошових ресурсів та їх використання. Баланс виробництва і розподілу ВВП. Методи

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Нормативний метод – передбачає врахування нормативів – розрахункових величин затрат живої та уречевлен ої праці на виробництво одиниці продукції або окремі види робіт і послуг. Існують: нормативи використання матеріальних ресурсів. нормативи продуктивності устаткування. нормативи витрат праці. Методи

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Картографічний метод і ГІС-технології – метод близький до моделювання, але являється самостійним методом розроблення та застосування карт. Доволі старий метод; на даний час широко використовуються складні карти з одночасним нанесенням декількох показників. Потужнім інтелектуальним продуктом сучасної епохи є ГІС-технології. Основною метою регіональних ГІС є розроблення технології інформаційно-аналітичного забезпечення управління в області, районі, місті. Методи

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Системний метод – є одним одним із методів комплексного вивчення економіки. Зміст системного підходу полягає, насамперед, у розкритті суті понять система, економічна система, територіальна економічна система. Територіальну економічну систему можна визначити як сукупність продуктивних сил, основних форм економічних відносин, цілісність та організованість, створюються в господарчому механізмі, основними ланками якого є: Методи Вхід економічної системи хар-ся сукупність природних, трудових, виробничих та інформаційних ресурсів. Переробка – перетворення сировини, матеріалів, ресурсів на готовий продукт. Вихід – Сукупність матеріальних благ та послуг, необхідних для задоволення потреб суспільства.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Програмно-цільвий метод – його роль на сучасному етапі зростає. Широко використовуються цільові програми як засіб управління регіональним розвитком. Цей метод спрямований на вирішення складних проблем, пов ’ язаних з розробкою довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Логіка методу побудована на такій послідовності: Методи

Изображение слайда
1/1
17

Последний слайд презентации: Предмет. Основн і методи. Мета та завдання регіональної економіки

Метод SWOT -аналізу – відносно новий метод, спроможний дати аналіз соціально-економічним особливостям регіону, економічному району, країні. S – о цінка сильних сторін району. W – оцінка слабких сторін, які призупиняють розвиток. O – о цінка економічних можливостей, врахування факторів, які при певних умовах можуть стати сильними сторонами. T – оцінка загроз, фактор, який є слабким. Методи

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже