Презентация: Предмет і задачі історії економічної думки

Предмет і задачі історії економічної думки Предмет і задачі історії економічної думки Предмет і задачі історії економічної думки Схема аналізу основних етапів розвитку економічних вчень : Меркантилізм як провідна доктрина та економічна політика епохи первісного нагромадження капіталу Предмет і задачі історії економічної думки Предмет і задачі історії економічної думки Історичні умови виникнення меркантилізму Предмет і задачі історії економічної думки Особливості методу дослідження меркантилістів Особливості економічних поглядів меркантилістів Предмет і задачі історії економічної думки Кількісна теорія грошей отримала надалі поширення і розвиток в класичній теорії та неокласиці. Її сучасним варіантом є монетаризм. Основні принципів економічної політики меркантилізму Мекрантилізм збагатив економічну думку та економічну політику принципом протекціонізму, який надалі став загальнопоширеним засобом захисту внутрішнього ринку Основні етапи еволюції меркантилізму - ранній та пізній Особливості економічної політики раннього меркантилізму: Предмет і задачі історії економічної думки Особливості економічної політики пізнього меркантилізму: Особливості меркантилізму в окремих країнах Предмет і задачі історії економічної думки
1/21
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 16)
Скачать (188 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Предмет і задачі історії економічної думки

2

Слайд 2

Предмет полягає у вивченні історичного процесу виникнення та розвитку економічних поглядів, теорій, течій та напрямів на різних етапах еволюції суспільства. Розвиток світової економічної думки - це закономірний та об`єктивний процес, що обумовлений розвитком суспільного виробництва, соціально-економічними потребами та інтересами суспільства, його окремих соціальних груп.

3

Слайд 3

Структура визначальних етапів еволюції економічної думки: докласична (донаукова) економічна думка; класична школа політичної економії, яка започатковує розвиток економічної науки; альтернативні класичній школі напрями економічної думки ХІХ ст.; неокласична економічна теорія, що включає маржиналізм та мікроекономічний аналіз; основні напрями економічної думки ХХ ст. та сучасності: інституціоналізм, кейнсіанство, сучасна неокласика.

4

Слайд 4: Схема аналізу основних етапів розвитку економічних вчень :

Історичні умови виникнення наукових напрямів, течій, шкіл, теорій. Методологічні основи : предмет та методи дослідження, їх суть, особливості та еволюція. Зміст позитивної теорії - розкриття суті наукових поглядів, ідей, теоретичних концепцій, парадигм. Зміст нормативної теорії - теоретичне обґрунтування принципів економічної політики, зв'язок з практикою господарювання. Місце економічного вчення в історії розвитку економічної науки та значення для еволюції економічної теорії.

5

Слайд 5: Меркантилізм як провідна доктрина та економічна політика епохи первісного нагромадження капіталу

6

Слайд 6

Історичні умови виникнення меркантилізму. Особливості предмету і методів дослідження. Економічні погляди меркантилістів. Економічна політика раннього та пізнього меркантилізму.

7

Слайд 7

Меркантилізм - провідна доктрина та економічна політика епохи первісного нагромадження капіталу (ХV -XVІІІ ст.). Для цієї епохи властивий розклад натурально-феодальної господарської системи і формування ринково-підприємницьких економічних відносин. Особливість меркантилізму полягає в тому, що в цій системі економічних поглядів знайшов відображення початковий етап розвитку капіталістичних відносин в сфері товарно-грошового обміну. Меркантилізм завершував донауковий стан розвитку економічної думки та передував її перетворенню в науку.

8

Слайд 8: Історичні умови виникнення меркантилізму

1) розклад економічних основ феодалізму; 2) витіснення феодального натурального господарства; 3) поширення товарно-грошових ринкових відносин; 4) інтенсивний розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі; 5) формування історично перших форм капіталу - торгового (купецького) та грошового (лихварського); 6) зміцнення економічних атрибутів національної державності - державної скарбниці, грошової та податкової систем; 7) вплив нових геополітичних та господарських реалій епохи великих географічних відкриттів.

9

Слайд 9

Суттєвою відмінністю меркантилізму було те, що це не завершена система поглядів, а множинність емпіричних спостережень та висновків щодо практичної реалізації економічної політики держави. Предметом меркантилізму була переважно сфера товарно-грошового обміну, а головним об'єктом дослідження - гроші як втілення суспільного багатства.

10

Слайд 10: Особливості методу дослідження меркантилістів

донауковий (дотеоретичний) етап переважання емпірично-описового підходу; фіксування спостережень за зовнішніми проявами економічних явищ; класифікація фактичних даних; дослідне виведення певних закономірностей товарно-грошового обігу; практична спрямованість спостережень та висновків на визначення принципів економічної політики.

11

Слайд 11: Особливості економічних поглядів меркантилістів

- визнання грошей (золота, срібла) абсолютною формою багатства суспільства; інтерпретація їх цінності як природної властивості благородних металів; - інтерпретація торгівлі як нееквівалентного товарно-грошового обміну, що породжує приріст багатства особи і суспільства; розуміння принципу "розори сусіда" як основного шляху збагачення нації; - визнання зовнішньої торгівлі та видобутку благородних металів головними джерелами суспільного багатства, а праці в цих галузях - єдино продуктивної;

12

Слайд 12

- започаткування елементів кількісної теорії грошей; - розгляд виробництва в якості простого додатку до торгівлі; - сприйняття економічного зростання наслідком приросту грошової маси в країні; - активне включення держави у реалізацію економічної політики.

13

Слайд 13: Кількісна теорія грошей отримала надалі поширення і розвиток в класичній теорії та неокласиці. Її сучасним варіантом є монетаризм.

14

Слайд 14: Основні принципів економічної політики меркантилізму

1) проголошення змістом економічної політики та метою господарського розвитку збільшення кількості грошей в країні; 2) розробка системи практичних заходів по збільшенню маси грошей шляхом максимізації експорту готових товарів та мінімізації імпорту; 3) впровадження державного регулювання зовнішньої торгівлі; 4) визнання протекціонізму основним принципом зовнішньоекономічної діяльності.

15

Слайд 15: Мекрантилізм збагатив економічну думку та економічну політику принципом протекціонізму, який надалі став загальнопоширеним засобом захисту внутрішнього ринку для країн, що не досягли конкурентоздатності на міжнародному ринку.

16

Слайд 16: Основні етапи еволюції меркантилізму - ранній та пізній

Ранній меркантилізм (ХV-ХVІ ст.) обумовлений нерозвиненістю ринкових відносин в країнах центральної Європи та специфічною ситуацією нестачі готівкової грошової маси. Ранньому меркантилізму властива політика активного грошового балансу, безпосередньо спрямованої на збільшення грошової маси в країні.

17

Слайд 17: Особливості економічної політики раннього меркантилізму:

заходи по збільшенню кількості грошей в обігу; жорсткий адміністративний контроль за рухом грошей; суворі обмеження імпорту та максимізація експорту; умисне псування та перекарбування готівки тощо.

18

Слайд 18

Пізній меркантилізм (ХVІ-ХVІІІ ст.) характеризовався розвитком та вдосконаленням меркантилістської доктрини та політики. Пізній меркантилізм переорієнтований на більш виважену та конструктивну доктрину активного торгового балансу - обґрунтування необхідності позитивного сальдо торгового балансу. Це знайшло втілення у реалізації більш ліберальної та гнучкої політики.

19

Слайд 19: Особливості економічної політики пізнього меркантилізму:

1) скасування дріб'язкової державної регламентації торгівлі, ліквідація прямого адміністративного контролю за рухом грошей; 2) заохочення розвитку торгівлі та збільшення торгового прибутку; 3) сприяння здешевленню експортних товарів, розвитку виробничих галузей та транспорту; 4) зацікавленість в прирості працездатного населення.

20

Слайд 20: Особливості меркантилізму в окремих країнах

Англійський меркантилізм відрізнявся універсальністю підходів, найбільшою концептуальною зрілістю та обґрунтованістю. Його представниками були У.Стаффорд, Т.Ман, Дж.Ло, Дж.Стюарт. Французький меркантилізм носив переважно протекціоністсько-мануфактурний характер і був представлений А.Монкретьєном, Ж.Б.Кольбером. Особливість італійського меркантилізму становила його банкірсько-монетарна спрямованість, що втілилась у поглядах таких його представників, як Г.Скаруффі, Б.Даванцаті, А.Серра, А.Дженовезі.

21

Последний слайд презентации

Меркантилізм в Україні розвинувся в епоху козаччини (Х V ІІ-Х V ІІІ). Провідними представниками меркантилістської думки були Ф.Прокопович, Г.Грабянка, С.Величко.

Похожие презентации

Ничего не найдено