Презентация на тему: PODSTAWY FINANSÓW

Реклама. Продолжение ниже
PODSTAWY FINANSÓW
Temat prezentacji
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
Analiza progu rentowności – ważne narzędzie analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Próg rentowności (punkt krytyczny)
PODSTAWY FINANSÓW
Koszty stałe
Próg rentowności
Próg rentowności
PODSTAWY FINANSÓW
Koszt całkowity
Całkowity koszt zmienny
Przychody ze sprzedaży
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
Wartościowy próg rentowności
Próg rentowności produkcji wieloasortymentowej
Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej
Założenia
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
Wskaźnik bezpieczeństwa
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
Marża brutto
PODSTAWY FINANSÓW
PODSTAWY FINANSÓW
1/32
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (384 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: PODSTAWY FINANSÓW

$ $ KOSZTY SPRZEDAŻ dr inż. Kamila Urbańska kamilaurbanska99@gmail.com PODSTAWY FINANSÓW

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Temat prezentacji

Analiza progu rentowności

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży a kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych kosztów

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem ułatwiającym dokonanie tej oceny jest analiza progu rentowności. Jest ona wykorzystywana jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji i racjonalizacji zarządzania

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Analiza progu rentowności – ważne narzędzie analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania: Ile należy sprzedać wyrobów, aby zostały pokryte całkowite koszty przedsiębiorstwa, O ile należy zwiększyć rozmiary sprzedaży wyrobów, aby osiągnąć zaplanowana wielkość zysku, Jak ukształtować wielkość i strukturę kosztów własnych, Jaka powinna być wysokość cen na sprzedawane wyroby.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Próg rentowności (punkt krytyczny)

Jest podstawową kategorią stosowaną w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Oznacza on taką wielkość produkcji/sprzedaży przy której przychody ze sprzedaży zrównują się z kosztami całkowitymi. S = Kc W progu rentowności wynik finansowy jest zerowy S- przychody ze sprzedaży Kc – Całkowite koszty przedsiębiorstwa

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest podział kosztów przedsiębiorstwa na: koszty stałe (np. amortyzacja) i koszty zmienne (np. energia wykorzystywana w produkcji, materiały, czy też wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, o ile rosną one w miarę wzrostu produkcji).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Koszty stałe

koszty administracyjne, koszty ogólnego zarządu, wynagrodzenia z umowy o pracę, koszty ubezpieczeń społecznych pracowników, koszty nieruchomości, amortyzację środków trwałych, koszty licencji, patentów i znaków towarowych wykorzystywanych przez firmę.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Próg rentowności

Próg rentowności można wyrazić: ilościowo (tzn. ile sztuk produktu trzeba sprzedać), wartościowo (tj. jaką wartość musi osiągnąć ta sprzedaż). W progu rentowności firma nie ponosi straty ani też nie osiąga zysku, wynik finansowy jest równy 0.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Próg rentowności

Próg rentowności można wyznaczyć różnymi metodami. Na wielkość progu rentowności wpływają: liczba sprzedanych wyrobów gotowych jednostkowa cena sprzedaży jednostkowe koszty zmienne całkowite koszty stałe

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Koszt całkowity

Sumę całkowitych kosztów własnych można zapisać wg następującej formuły: K c = K s + K z gdzie: K c – koszty całkowite K s – całkowite koszty stałe K z – całkowite koszty zmienne

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Całkowity koszt zmienny

Całkowite koszty zmienne można przedstawić jako iloczyn: K z = k jz · W p gdzie: K z – całkowity koszt zmienny K jz – jednostkowy koszt zmienny W p – wielkość produkcji

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Przychody ze sprzedaży

Wykorzystując założenie, że wartość sprzedaży jest iloczynem wielkości produkcji i ceny sprzedaży przyjmujemy, że przychody ze sprzedaży można obliczyć według formuły: S = c · W p gdzie: S – przychody ze sprzedaży c – cena sprzedaży W p – wielkość sprzedaży

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Próg rentowności znajduje się w punkcie, w którym przychody ze sprzedaży równają się całkowitym kosztom własnym, czyli w punkcie gdzie S = K c W postaci rozwiniętej można to zapisać w następującej postaci: c · W p = K s + k jz · W p

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Dzięki przekształceniom matematycznym powyższego równania, możemy wyznaczyć przy jakiej wielkości produkcji wynik finansowy będzie równy zeru: gdzie: W p – wielkość produkcji = BEP K s – całkowite koszty stałe c – cena sprzedaży k jz – jednostkowe koszty zmienne

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Wartościowy próg rentowności

BEP w = BEP x cena

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Próg rentowności produkcji wieloasortymentowej

Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej przedsiębiorstwo osiągnie wtedy, gdy suma kosztów stałych i kosztów zmiennych poszczególnych produktów będzie równa sumie przychodów ze sprzedaży wszystkich asortymentów.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej

gdzie: K s – całkowite koszty stałe k jzi – jednostkowy koszt zmienny i-tego produktu W pi – wielkość sprzedaży i-tego produktu c i – jednostkowa cena sprzedaży i-tego produktu

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Założenia

Wielkość sprzedaży = wielkość produkcji, W całym rozpatrywanym okresie ceny są jednakowe niezależnie od wielkość sprzedaży, Koszty stałe są bezwzględnie stałe, Koszty zmienne są proporcjonalne do wielkości produkcji.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Pozostałe czynniki stałe nie ujęte w analizie: Wydajność pracy, Produktywność majątku, Ceny czynników produkcji, Koszt kapitału

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Próg rentowności i jego analiza odgrywają ogromną rolę w podejmowaniu decyzji krótkookresowych, w odniesieniu do następujących problemów: ustalenia optymalizacji zysku, określenia cen wytwarzanych wyrobów, obliczenia rozmiarów produkcji zapewniającego osiągnięcie zakładanego zysku, ustalenia wpływu zmian wielkości produkcji, cen, kosztów na poziom wyniku, wyznaczenia opłacalności wariantów decyzyjnych w różnych technikach produkcyjnych.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Wskaźnik bezpieczeństwa

Wskaźnik ten obrazuje wrażliwość przedsiębiorstwa na spadek popytu zgłaszanego przez rynek na jego wyroby. Wb = (Pm – BEP) / Pm gdzie: Wb – wskaźnik bezpieczeństwa, Pm – maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie zdolności produkcyjnej lub prognozy popytu.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Im wyższy wskaźnik bezpieczeństwa tym większy spadek popytu może ono przetrwać nie ponosząc strat. Na przykład Wb = 0,5 oznacza, że nawet spadek popytu o 50 % nie spowoduje straty, choć zredukuje zysk przedsiębiorstwa do 0.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Analiza progu rentowności ma charakter analizy krótkookresowej, przy czym pojęcie krótkiego okresu jest pojęciem względnym. Okres ten należy odnieść do możliwości powiększenia skali działalności przedsiębiorstwa.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Na wzrost wielkości produkcji w krótkim okresie czasu wpływa: Lepsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych, Poszerzenie struktury asortymentowej, Lepsze dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Na wzrost wielkości produkcji w długim okresie czasu wpływa: Budowa nowego zakładu produkcyjnego, Wyposażenie go w nowe maszyny i urządzenia.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Marża brutto

Marża brutto służy pokryciu kosztów stałych i osiągnięciu zysku, dlatego też określana jest często mianem marży na pokrycie.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Последний слайд презентации: PODSTAWY FINANSÓW

Dziękuję za Uwagę

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже