Презентация на тему: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda

Реклама. Продолжение ниже
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda ifadə tərzləri
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji proses müəyyən mərhələlər keçir.
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
T ərbiyənin qanunauyğunluqları :
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
1/9
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 38)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (257 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda ifadə tərzləri

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

“ Proses ” - Müəyyən nəticə əldə etmək məqsədilə görülən ardıcıl işlərin məcmusu. “ Qanun ” - H adisələr arasındakı konkret zəruri əlaqəyə deyilir. “ Qanunauyğunluq ” - H adisələrin müəyyən düz­­günlüyü, ardıcıllığını göstərmək üçün işlədilir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

“ Pedaqoji proses ” - pedaqogikanın ən mühüm məsələlərindən biridir. Bu prosesə tədris müəssisələrində aparılan bütün təlim,tərbiyə,təhsil və inkişaf məsələləri daxildir. Bəzi pedaqoji ədəbiyyatda bu, “t əlim-tərbiyə prosesi ” işlədilir və vahid pedaqoji proses kimi qiymətləndirilir. Professor B.A.Əhmədov göstərir ki, “ harada ki, təcrübənin verilməsi vardır, orada pedaqoji gerçəklik mövcuddur ; pedaqoji proses isə pedaqoji gerçəklikdən dar anlayışdır. Yəni, o, ümumiyyətlə təcrübənin verilməsi deyil, yalnız müəyyən tip müəssisələrdə özünü göstərən pedaqoji gerçəkliyi əhatə edir.” Pedaqoji prosesə : 1. Başlıca olaraq, ölkənin təhsil sisteminə aid olan təlim-tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilən pedaqoji fəaliyyət daxildir ; 2. Hərbi məktəblər, doktorantura sistemi, mütəxəssislərin ixtisasının artırılması üzrə fəaliyyət daxildir.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Pedaqoji prosesin özünəməxsus obyekti ve subyekti mövcuddur. Onun obyektini ayr ı-ayrı fərdlər(uşaqlar,şagirdlər,tələbələr və s.) və onların toplandığı qruplar təşkil edir. Pedaqoji prosesin subyektini tərbiyə edənlər (tərbiyəçi,müəllim,valideyn və s.) və ya təhsil qurumları (məktəb,pedaqoji şura və s.) təşkil edir.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Pedaqoji proses müəyyən mərhələlər keçir

Hazırlıq mərhələsində pedaqoji proses üçün zəruri şəraitin yaradılması məsələsi həll edilir. Pedaqoji prosesin əsas mərhələsinin mahiyyətini qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün görülən tədbirlər və onların həyata keçirilməsi təşkil edir. Yekun mərhələsi pedaqoji proses zamanı əldə olunmuş nəticələrin təhlil edilib öyrənilməsi ilə səciyyələnir.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Pedaqoji prosesin aşağıdakı qanunauyğunluqları var : 1)pedaqoji prosesin ümumən idrakın və praktikanın vəhdətliyindən asılılığı ; 2) pedaqoji prosesin cəmiyyət və şəxsiyyətin tələbatlarından,imkanlarından və prosesin baş verdiyi şəraitdən asılılığı ; 3) pedaqoji prosesin inkişafının proses zamanı baş verən dəyişikliklərin kəmiyyətindən asılılığı ; 4) pedaqoji proses vaxtı şəxsiyyətin inkişafının ona təsir edən amillərdən : irsiyyət,təlim-tərbiyə mühitindən,pedaqoji priyom və vasitələrindən asılılığı ; 5)xarici(pedaqoji) və daxili(idrak) fəaliyyətin vəhdətliyinin pedaqoji prosesin səmərəliliyinə təsiri ; 6)təlim-tərbiyənin idarə olunmasının pedaqoji prosesin səmərəliliyinə təsiri ; 7)həvəsləndirmə metod və vasitələrinin pedaqoji proseslərin nəticələrinə təsiri.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

T əlimin qanunauyğunluqları : A)Ümumi qanunauyğunluqlar : 1.Təhsil-tərbiyənin məqsədi qanunauyğunluğu. 2.Təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu. 3.Təlim keyfiyyətinin qanunauyğunluğu. 4.Təlimin metodları qanunauyğunluğu. 5.Təlimin idarə olunması qanunauyğunluğu. 6.Təlimin stimullaşdırılması qanunauyğunluğu. B)Xüsusi qanunauyğunluqlar : 1)didaktik qanunauyğunluqlar. 2)idraki qanunauyğunluqlar. 3)psixoloji qanunauyğunluqlar. 4)sosioloji qanunauyğunluqlar. 5)təşkilati qanunauyğunluqlar.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: T ərbiyənin qanunauyğunluqları :

1)Tərbiyənin məzmun,məqsəd,vasitə,metod və formalarının vəhdəti qanunu. 2)Şəxsiyyət tərbiyəsinin cəmiyyətin tələbatı ilə şərtlənməsi qanunu. 3)Tərbiyəvi təsirlərin şəxsiyyətin imkanları ilə şərtlənməsi qanunu. 4) Şəxsiyyətin inkişafının onun ünsiyyətinin xarakterindən asılılığı qanunu. 5) Şəxsiyyətin inkişafının onun rəngarəng fəaliyyətindən asılılığı qanunu. 6)Tərbiyədə xarici təsirlərlə şəxsiyyətin daxili fəallığının vəhdəti qanunu. 7)Tərbiyəvi təsirlərin xarakteri və qüvvəsi ilə nəticəsi arasındakı asılılıq qanunu. 8)Pedaqoji prosesdə kollektiv və fərdin qarşılıqlı təsiri qanunu.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Последний слайд презентации: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2