Презентация на тему: otoczenie zewnętrzne ogólne

Реклама. Продолжение ниже
otoczenie zewnętrzne ogólne
otoczenie zewnętrzne zadaniowe
OTOCZENIE WEWNĘTRZNE
otoczenie zewnętrzne ogólne
Zmienność i złożoność otoczenia
Siły konkurencji
Szkoła Naukowej Organizacji Pracy
otoczenie zewnętrzne ogólne
Szkoła Klasycznej Teorii Organizacji (Administracyjna)
5. Fun kcji zarządzania Fayola :
14 zasad zarządzania H. Fayola
otoczenie zewnętrzne ogólne
Szkoła behawioralna (od 1950 r.)
Douglas McGregor
Współczesne kierunki w teorii zarządzania
Schemat organizacyjny
5 podstawowych aspektów struktury organizacyjnej
Funkcje struktury organizacyjnej
Rodzaje więzi w organizacji
Rodzaje specjalizacji:
otoczenie zewnętrzne ogólne
otoczenie zewnętrzne ogólne
otoczenie zewnętrzne ogólne
otoczenie zewnętrzne ogólne
otoczenie zewnętrzne ogólne
Etapy badania metod pracy:
Jak mierzyć czas pracy?
Norma pracy powinna służyć:
1/28
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (404 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: otoczenie zewnętrzne ogólne

wymiar ekonomiczny/makroekonomiczny – ogólna kondycja i żywotność systemu gospodarczego w którym działa organizacja (ogólny wzrost gospodarczy, inflacja, stopy procentowe, bezrobocie) wymiar techniczny – metody pozwalające przekształcić zasoby w produkty i usługi wymiar społeczno – kulturowy – obyczaje, nawyki, wartości i cechy demograficzne społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja (duże znaczenie ponieważ określają jakie produkty, usługi i normy postępowania społeczeństwo będzie najbardziej ceniło – np. palenie papierosów) wymiar polityczno – prawny – państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne skutki pomiędzy gospodarką i prawem (duże znaczenie: 1. system prawny częściowo określa to, co organizacja może robić a czego nie – np. normy; 2. na działalność gospodarczą wpływają także nastroje nieprzychylne dla działalności gospodarczej – strategie konkurencyjne, możliwości fuzji; 3. pewne konsekwencje dla planowania ma również stabilność polityczna – np. ekspansja na rynki zagraniczne) wymiar międzynarodowy – zakres, w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej w innych krajach lub pozostaje pod jej wpływem (filmy wielonarodowe np. Nestle, Sony, Hundai – oddziałują na międzynarodowe warunki i rynki i same znajdują się pod ich wpływem)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: otoczenie zewnętrzne zadaniowe

konkurenci – konkurenci organizacji to inne organizacje, które konkurują z nią o zasoby (najbardziej oczywistym typem takich zasobów są pieniądze klientów, konkurencja o udziały w rynku ipt.). klienci – każdy, kto płaci za nabycie wyrobów lub usług organizacji (osoby fizyczne, szkoły, szpitale, agencje państwowe, hurtownicy, detaliści, producenci itp.; np. McDonald’s w Niemczech piwo a we Francji wino) dostawcy – organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom (np. McDonald’s kupuje napoje w Coca Coli) regulatorzy ­ – mogą kontrolować i regulować na drodze prawnej politykę i sposób działania organizacji lub w inny sposób oddziaływać na nią. (2 rodzaje: 1. agencje regulacyjne – powołane przez rząd w celu ochrony społeczeństwa przed pewnymi praktykami gospodarczymi lub też w celu ochrony jednych organizacji przed innymi – np. Komisja Papierów Wartościowych, Agencja Ochrony Środowiska itp.; 2. grupa interesu – tworzona w celu zabiegania o wpływ na działalność gospodarczą np. Krajowa Organizacja Kobiet – nie mają takiego wpływu jak agencję rządowe mogą jednak wywierać wpływ wykorzystując środki masowego przekazu do zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje racje.). partnerzy strategiczni – lub sojusznicy strategiczni, organizacje współpracujące z jedną lub wieloma innymi organizacjami nad wspólnym przedsięwzięciem lub w inny sposób (np. Nike i Apple – iPod do biegania). Sojusze strategiczne pozwalają firmom uzyskać od innych firm doświadczenie, którego im brakuje, lepiej rozłożyć ryzyko i stwarzać nowe możliwości rynkowe. Większość sojuszy dotyczy firm międzynarodowych.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: OTOCZENIE WEWNĘTRZNE

warunki panujące i siły działające wewnątrz organizacji właściciele – osoby dysponujące prawem własności w stosunku do organizacji (pojedyncza osoba, wspólnicy, indywidualni inwestorzy itp.) zarząd – Organ sprawujący władzę w firmie, wybierany przez akcjonariuszy, jego zadaniem jest nadzorowanie ogólnego zarządzania firmą w celu zapewnienia, aby była ona prowadzona w sposób najlepiej służący interesom akcjonariuszy. pracownicy – dla dzisiejszych menadżerów szczególnym przedmiotem zainteresowania jest zmiana charakteru siły roboczej, wynikająca z jej rosnącego zróżnicowania pod względem płci, pochodzenia etnicznego, wieku i innych cech. Pracownicy domagają się też szerszego udziału we własności. Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników okresowych, ponieważ zapewniają oni większą elastyczność, otrzymują niższe płace i często nie uczestniczą w programach świadczeń. Stali pracownicy wielu organizacji są zorganizowani w związki zawodowe, które dla menadżerów reprezentują jeszcze jedną warstwę złożoności. fizyczne otoczenie pracy – siedziba firmy, rozlokowanie biur (wielkie sale czy osobne pokoje, długie korytarze), wyposażenie, kultura organizacji

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Właściciele Pracownicy Otoczenie fizyczne Zarząd Kultura Konkurenci Klienci Dostawcy Strategiczni sojusznicy Regulatorzy Wymiar techniczny Wymiar międzynarodowy Wymiar ekonomiczny Wymiar polityczno - prawny Wymiar Społeczno - kulturowy Otoczenie wewnętrzne Otoczenie zewnętrzne zadaniowe Otoczenie zewnętrzne ogólne

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Zmienność i złożoność otoczenia

James D. Thompson – jako pierwszy dostrzegł znaczenie otoczenia organizacji. Dwa wymiary otoczenia organizacji: stopień zmienności i stopień jednorodności. Stopień zmienności – zakres, w jakim otoczenie jest stosunkowo stabilne lub stosunkowo dynamiczne. Stopień jednorodności – zakres, w jakim otoczenie jest stosunkowo proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub stosunkowo złożone ( wiele elementów, duże rozczłonkowanie). Oba te wymiary nakładają się na siebie, określając łącznie poziom niepewności, jaką napotyka organizacja. NIEPEWNOŚĆ jest siłą napędową wpływającą na wiele decyzji podejmowanych w organizacji i wynika ze złożoności i zmienności.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Siły konkurencji

Michael Porter – proponuje, aby organizacje postrzegały swe otoczenie w kategoriach pięciu sił konkurencji : zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek rywalizacja ze strony konkurentów zagrożenie substytutami siła nabywców siła dostawców

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Szkoła Naukowej Organizacji Pracy

Kierunek stworzony przez Fredericka Taylora w roku 1890, zmierzający do naukowego ustalenia najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania robotników. 4 zasady NOP: 1) opracowanie uniwersalnej nauki zarządzania, 2) naukowe dobieranie pracowników, 3) naukowy sposób szkolenia i doskonalenia pracowników, 4) naukowa przyjazna współpraca pomiędzy kierownictwem a pracownikami.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

zwiększona wydajność poszczególnych pracowników i czynników produkcji SYSTEM RÓŻNICOWYCH SKŁADEK (przyznawanie większej płacy pracownikom o wyższej wydajności pracy) zalety : usprawnienie pracy (szybciej, sprawniej, efektywniej) wady : przerost zatrudnienia, wyzysk

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Szkoła Klasycznej Teorii Organizacji (Administracyjna)

Zapoczątkowana przez Henriego Fayola metoda określania zasad i umiejętności leżących u podstaw skutecznego zarządzania; poszukiwanie zasad zarządzania złożonymi organizacjami, np. fabrykami. Kierowanie to umiejętność taka, jak każda inna- można się jej nauczyć.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: 5. Fun kcji zarządzania Fayola :

1. PLAN OWANIE 2. ORGANIZ OWANIE, 3. KOORDYNACJA, 4. MOTYWOWANIE, 5. K ONTROL A

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: 14 zasad zarządzania H. Fayola

1. PODZIAŁ PRACY - im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać swoją pracę 2. AUTORYTET : - autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze wymusza posłuszeństwo, jeśli nie towarzyszy mu autorytet osobisty 3. DYSCYPLINA : - dyscyplina wynika z dobrego przewodzenia, ze sprawiedliwych układów oraz rozsądnie stosowanych kar za wykroczenia 4. JEDNOŚĆ ROZKAZODAWSTWA : - każdy pracownik powinien otrzymać polecenia dotyczące danej operacji od tylko jednej osoby (inaczej sprzeczność poleceń i zakłócenia autorytetu) 5. JEDNOŚĆ KIEROWNICTWA : - operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być przedmiotem kierowania przez jednego kierownika posługującego się jednym planem 6. PODPORZĄDKOWANIE Interesu Osobistego Interesowi Ogółu 7. WYNAGRODZENIE : - powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników jak i pracodawców 14 zasad zarządzania H. Fayola

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

8. CENTRALIZACJA : - ograniczenie roli podwładnych w podejmowaniu decyzji oznacza centralizację, zwiększenie zaś ich roli oznacza decentralizację - zapewnienie podwładnym dostatecznych uprawnień, przy zachowaniu ostatecznej odpowiedzi kierownictwu. 9. HIERARCHIA : - linie władzy w organizacji przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w przedsiębiorstwie 10. ŁAD : - każdy człowiek i każda rzecz powinien być na właściwym miejscu, we właściwym czasie (logistyka) - ludzie powinni być na stanowiskach dla nich najodpowiedniejszych 11. ODPOWIEDNIE TRAKTOWANIE PERSONELU : - kierownicy powinni odnosić się do personelu w sposób przychylny i sprawiedliwy 12. STABILNOŚĆ PERSONELU : - duża fluktuacja pracowników źle wpływa na sprawność funkcjonowania organizacji 13. INICJATYWA : - podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów nawet, jeśli mogą wynikać pewne pomyłki 14. ESPRIT DE CORPS : - sprzyjanie poczuciu przynależności do zespołu, zapewnia organizację ducha jedności (najlepiej porozumiewać się ustnie).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Szkoła behawioralna (od 1950 r.)

„ organizacja to ludzie”- nakierowanie na ludzki aspekt zarządzania, koncentracja na zagadnieniach motywacji i przywództwa (pracownicy chcą wykonywać pracę o istotnym znaczeniu). Stosunki współdziałania - sposób, w jaki kierownicy i inni pracownicy wzajemnie na siebie oddziaływują ; gdy kierowanie ludźmi pobudza do wydajniejszej i lepszej pracy, organizacja ma skuteczne stosunki współdziałania. Efekt Hawthorne (Elton Mayo)- możliwość wzrostu wydajności pracy pracowników, którym poświęca się szczególną uwagę, po prostu ze względu na tę uwagę; robotnicy będą usilniej pracować, jeżeli uznają, że kierownictwo troszczy się o ich dobrobyt.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Douglas McGregor

Teoria X Praca jest nieprzyjemna dla pracowników, dlatego też należy ich motywować siłą, pieniędzmi albo pochwałami Teoria Y - koncepcja „człowieka złożonego” Ludzie z natury są motywowani do pracy i do dobrego wykonywania zadań +piramida Maslowa Szkoła ilościowa (po II w. ś.) Stosowanie metod matematycznych do budowania modeli, analizy i rozwiązywania problemów zarządzania Wykorzystanie komputerów, badania operacyjne, prognozowanie, nowe podejście do czasu

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Współczesne kierunki w teorii zarządzania

Kierunek systemowy: pogląd, że organizacja jest jednolitym, ukierunkowanym systemem składającym się z wzajemnie powiązanych części, sama będąc elementem większego systemu. Pojęcia: system, system zamknięty, system otwarty, granice systemu, synergia, przepływy, sprzężenie zwrotne Kierunek sytuacyjny: pogląd, że technika kierownicza, najlepiej przyczyniająca się do osiągania celów organizacji, może być różna w rozmaitych sytuacjach lub warunkach „ nie ma jednej właściwej reguły postępowania w biznesie ” Współczesne kierunki w teorii zarządzania

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: Schemat organizacyjny

obrazuje zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi organizacji, którymi mogą być na przykład pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk wyodrębnionych ze względu na swe funkcje

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17: 5 podstawowych aspektów struktury organizacyjnej

Podział pracy Kierownicy i podwładni Rodzaj wykonywanej pracy Grupowanie segmentów pracy Szczeble zarządzania

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Funkcje struktury organizacyjnej

stanowi ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządczych), reguluje działania poszczególnych pracowników i zespołów, umożliwia osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników, wynika ze strategii organizacji i musi być do niej dostosowana, uwzględnia specyfikę procesów wykonawczych, zapewnia efektywną realizację celów organizacji.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Rodzaje więzi w organizacji

więź służbowa (hierarchiczna) więź funkcjonalna wieź techniczna więź informacyjna więź ekonomiczno-finansowa więzi prawne + Zasięg i rozpiętość kierowania (formalny, rzeczywisty i potencjalny)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Rodzaje specjalizacji:

Funkcjonalna Produktowa Rynkowa Regionalna W oparciu o podział według procesu

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

zalety: prostota, łatwość jasnego ustalania zakresów kompetencji i odpowiedzialności, duża stabilność struktury zbudowanej na podstawie tego systemu, łatwość szybkiego działania, łatwość utrzymania dyscypliny. wady: sztywna organizacja nie dająca się łatwo przystosować do zmiennych warunków, konieczność posiadania przez kierowników dużej wiedzy, daleko posunięta centralizacja kierowania, niebezpieczeństwo załamania się całej organizacji w przypadku nieobecności paru ludzi z kadry kierowniczej. Struktura liniowa

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

zalety: kompetentna porada ze strony kierowników i doradców, krótkie drogi i czas przepływu informacji, większa elastyczność, wady: naruszenie zasady jednoosobowego kierownictwa, możliwość wystąpienia niejednolitości kierowania, trudności z rozgraniczeniem odpowiedzialności, trudności koordynacji czynności kierowniczych, Struktura funkcjonalna

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

zalety: zachowanie zasady 1-osobowego kierownictwa, zachowanie zasady jednolitości kierowania, ściśle określona odpowiedzialność, kompetentna porada ze strony doradców. wady: możliwość wystąpienia konfliktu między komórkami liniowymi i sztabowymi (doradczymi), względnie długie drogi i czas przepływu informacji, możliwość przekształcania więzi funkcjonalnych (doradczych) w liniowe (hierarchiczne) Struktura sztabowa

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

zalety: wyzwolenie zablokowanej w tradycyjnych układach sztabowo – liniowych inwencji twórczej, możliwość kompleksowego skupienia się na szczegółowym problemie, większa otwartość i elastyczność na zmiany otoczenia, zwiększenie odpowiedzialności kierownika – koordynatora za przedsięwzięcia, dzięki rozszerzeniu jego kompetencji, usprawnienie przepływu informacji, wady: zerwanie z zasadą jedności rozkazodawstwa i możliwość sporów kompetencyjnych między kierownikami funkcji a koordynatorami przedsięwzięć, brak wzajemnego zrozumienia i zaufania kierowników funkcji i kierowników przedsięwzięć, stawianie kierownikom i podwładnym dość wysokich wymagań, co powoduje trudności ze skompletowaniem grup zadaniowych, niepewność i zagrożenie towarzyszące kierownikowi i uczestnikom zespołu w chwili zakończenia przedsięwzięcia, przeciążenie kierowników przedsięwzięć problemami bieżącej koordynacji. Struktura macierzowa

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Źródło: Przybyła W. i inni: „Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania” Wyd. AE Wrocław 1995 r. Charakterystyka struktur płaskich i smukłych

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
26

Слайд 26: Etapy badania metod pracy:

Tylko do użytku pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody autora zabronione. Etapy badania metod pracy: Wybór celu i przedmiotu badania 2. Rejestracja stanu faktycznego 3. Krytyczna ocena i analiza stanu faktycznego 4. Projektowanie stanu proponowanego 5. Wdrożenie proponowanych rozwiązań

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Jak mierzyć czas pracy?

Tylko do użytku pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody autora zabronione. Bezpośrednio, poprzez różnego rodzaju metody pomiaru czasu pracy, np.: Metoda chronometrażu, Fotografia dnia roboczego Metoda obserwacji migawkowych Pośrednio, na podstawie syntezy danych, szacunków analitycznych Metoda analizy ruchów elementarnych, MTM

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Последний слайд презентации: otoczenie zewnętrzne ogólne: Norma pracy powinna służyć:

Sporządzeniu harmonogramów i planowaniu obciążeń Równoważeniu linii i ustaleniu poziomów zatrudnienia Porównania wydajności Porównania metod alternatywnych Jako podstawa systemów kontroli finansów i kosztów Ustaleniu wszelkich przyszłych kosztów i obciążeń Jako podstawa systemów zachęt finansowych

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже