Презентация на тему: Основи охорони прац і

Основи охорони прац і
Как получить «автомат»
Орієнтовані завдання до самостійної роботи студентів
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення
Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу.
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Професійне захворювання –
Основи охорони прац і
Задачі охорони праці та її структура
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
Основи охорони прац і
1/45
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 17)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (388 Кб)
1

Первый слайд презентации: Основи охорони прац і

Наукові, правові, організаційні та економічні основи охорони праці. Основні поняття в галузі охорони праці. Терміни та визначення

Изображение слайда
2

Слайд 2: Как получить «автомат»

Присутствие на лекции. Присутствие на пр. занятий. Реферат, оформленный по требованиям. Контрольные работы. Интерактивное обучение. Опоздание.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Орієнтовані завдання до самостійної роботи студентів

1. Виробниче середовище. 2. Історія охорони праці. 3. Закони та нормативні акти України про охорону праці. 4. Державне управління охороною праці. 5. Норми і стандарти з охорони праці. 6. Організація і контроль з охорони праці на виробництві. 7. Аналіз ефективності затрат на охорону праці на виробництві.

Изображение слайда
4

Слайд 4

8. Колективні та індивідуальні захисти працівників на виробництві. 9. Техніка безпеки при експлуатації електронного обладнання. 10. Електротравматизм. 11. Виробничий травматизм та заходи його попередження. 12. Здоровий психологічний клімат у колективі – основа продуктивної праці. 13. Вплив умов праці на функціонування організму.

Изображение слайда
5

Слайд 5

14. Параметри виробничого середовища (фізичні, хімічні, біологічні) та засоби його контролю. 15. Методи забезпечення оптимального мікроклімату на виробництві. 16. Сучасні види освітлювальних приладів, їх переваги та недоліки. Вплив різних видів освітлювання на зір людини. 17. Історія пожежної охорони. 18. Найбільші пожежі у світі та в Україні. Статистика пожеж, їх збитки.

Изображение слайда
6

Слайд 6

19. Причини виникнення пожеж. Хімічні основи причини горіння. 20. Закони, норми та стандарти з пожежної безпеки. 21. Забезпечення пожежної безпеки на виробництві. 22. Застосування сучасних вогнегасних засобів при горіння різного виду загорань. Правила поведінки людини при виникнення пожежі. 23. Технічні системи попередження та відвернення пожеж. Засоби зв ’ язку, автоматичні системи пожежогасіння.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров ’ я і працездатності працівників під час трудової діяльності.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Об ’ єктом охорони праці є здоров ’ я і працездатність людини Предмет – засоби і заходи, спрямовані на їхнє збереження.

Изображение слайда
9

Слайд 9: СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Умови та безпека праці, їх стан та покращання – самостійна і важлива задача соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвинутої держави. *1992 році вперше не лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР було прийнято Закон України «Про охорону праці». *1992 р. прийнято нову редакцію Закону «Про охорону праці», розроблюються нові нормативно-правові акти, ведеться робота по внесенню змін до діючих нормативних актів.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Починаючи з 1994 року в Україні розроблюються Національні, галузеві, регіональні та виробничі програми покращання стану умов та безпеки праці на виробництві. Розроблені засоби захисту працюючих; створено ряд засобів, що контролюють стан охорони та умови праці, небезпечні та аварійні ситуації; створена єдина автоматизована інформаційна система охорони праці тощо.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Аналіз стану виробничої безпеки за останні роки показує, що в Україні набула тенденція зниження виробничого травматизму при стабілізації кількості працюючих і зростанні виробництва в народному господарстві, що не в останню чергу зумовлено реалізацією принципів, закладених до Закону України «Про охорону праці».

Изображение слайда
12

Слайд 12

Основними причинами нещасних випадків в нашій країні є порушення технологічного процесу, трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів, незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць, незадовільна організація виконання робіт, невикористання засобів індивідуального захисту.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Спостерігається суттєва різниця по кількості травмованих та загиблих на виробництві в окремих регіонах країни. Найбільший виробничий травматизм має місце в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а найменший – в Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській областях

Изображение слайда
14

Слайд 14

Вирішення проблем охорони праці вимагає взаємодії відповідних органів влади та громадськості. Необхідно здійснити комплексне вирішення задач охорони праці, забезпечити пріоритет життя і здоров’я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності і створити безпечні та здорові умови праці на підприємствах і в організаціях усіх форм власності.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Для вирішення зазначених задач в Україні існує достатній науково-технічний потенціал: Національний науково-дослідний інститут охорони праці; Інститут економіки промисловості, ІЕЗ ім. Є. О. Патона, Інститут медицини праці; галузеві організації: МакНДІ (м. Макіївка), НВО «Респіратор» (м. Донецьк), ДержНДІТБХП (м. Сіверськодонецьк), ДержНДІБПГ (м. Кривий Ріг); вищі навчальні заклади: НТУУ «Київський політехнічний інститут», Державний університет «Львівська політехніка», Криворізький державний університет та ряд інших закладів.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Метою вивчення охорони праці у вищій школі є формування у майбутнього фахівця такого рівня знань з соціальних, правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, щоб він: ♦ чітко усвідомлював соціально-етичну важливість проблеми безпеки праці; ♦ вмів вирішувати типові задачі охорони праці відповідно до посадових обов’язків первинної посади майбутньої професії; ♦мав активну позицію щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Охорона праці як наука належить до комплексу наукових дисциплін, що вивчають людину в процесі праці, таких, як наукова організація праці, ергономіка, інженерна психологія, технічна естетика. Ці дисципліни мають єдину мету – сприяти підвищенню продуктивності праці, зменшенню впливу на людину несприятливих чинників виробничого середовища, збереженню здоров’я працівників.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Наукова організація праці досліджує трудовий процес, на підставі чого розробляє та впроваджує в практику такі його схеми, при яких забезпечується максимальна продуктивність праці, створюються умови для збереження здоров’я працівників, збільшення періоду їх трудової діяльності. Ергономіка досліджує знаряддя праці, розробляє та дає рекомендації щодо їх конструювання, виготовлення та експлуатації з метою забезпечення необхідної зручності, збереження сили, працездатності та здоров’я працюючих.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Інженерна психологія вивчає взаємодію людини з технікою і встановлює функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення таких умов праці, при яких зберігаються високі психофізіологічні можливості людини. Технічна естетика встановлює залежність умов та результатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь праці, робочих місць, дільниць, цехів, санітарно-побутових та інших допоміжних приміщень – всього, що оточує людину на виробництві.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо), якщо вона здійснюється в рамках трудового законодавства. Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу

Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму ( серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем. Виробниче середовище забезпечує життєдіяльність під час виконання трудових обов‘язків, в тому числі і працездатність, але за певних обставин ці ж чинники можуть являти небезпеку і причиняти шкоду людині.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які впливають на здоров‘я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов‘язків складають умови праці. Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. Запровадження нових технологічних процесів, часто пов’язане з появою нових чинників, загроза яких життю та здоров’ю працюючих часто може бути неусвідомленою або навіть невідомою.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Засоби індивідуального і колективного захисту працівників - технічні засоби, використовувані для запобігання або зменшення дії на працівників шкідливих або небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. (Виробничий чинник, негативна дія якого може привести до захворювання працівника).

Изображение слайда
27

Слайд 27

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я працівника ( гострого отруєння, гострого захворювання ) і навіть до раптової смерті. (Негативний чинник, дія якого на працівника може привести до його травми або небезпечного захворювання).

Изображение слайда
28

Слайд 28

За своїм походженням та природою дії небезпечний та шкідливий виробничий фактор НШВФ можна поділити на 5 груп: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами. Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на виробництві.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Збіг обставин, за яких виникає травмування працюючих, розглядається як небезпечна подія, що призвела до нещасного випадку. Нещасним випадком називається випадок з працівником при виконанні ним трудових обов’язків під д і є ю небезпечного виробничого чинника.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини. Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження

Изображение слайда
34

Слайд 34

( біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо ), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Изображение слайда
35

Слайд 35

На підприємствах під час експлуатації обладнання та виконання технологічних процесів робітники можуть перебувати в небезпечних зонах. Виробничі фактори (рухомі машини та механізми, рухомі частини виробничого обладнання та ін.) можуть сприяти заподіянню травм. Такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів зветься безпекою праці.

Изображение слайда
36

Слайд 36

Характерною особливістю травматичних випадків є їх раптовість та короткочасність періоду виникнення. На відміну від цього професійні захворювання виникають, як правило, через довгострокову дію на працівників шкідливого виробничного чинника, що впливає на працездатність або здоров’я людини.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Професійне захворювання –

захворювання, що викликане дією шкідливого чинника в умовах виробничої діяльності. Найбільш характерними наслідками впливу професійних шкідливостей є професійні отруєння й захворювання.

Изображение слайда
38

Слайд 38

Професійне отруєння – це гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва. Професійні шкідливі чинники невеликої інтенсивності, у більшості випадків, не призводять до виражених змін у стані здоров‘я працюючих. Стан здоров‘я працюючих порушується тоді, коли вони перевищують гранично допустиму межу.

Изображение слайда
39

Слайд 39: Задачі охорони праці та її структура

Охорона праці являє собою сукупність законів, нормативно - правових актів, а також комплекс різноманітних заходів та засобів, які забезпечують безпеку праці, збереження життя, здоров’я та працездатності людей при виконанні ними трудових обов’язків. Охорона праці водночас вирішує дві задачі.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Одна з них – інженерно - технічна, що передбачає запобігання небезпечним подіям під час трудового процесу шляхом: заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними; переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і захворювання; проектування і конструювання устаткування з урахуванням вимог безпеки праці; розробки засобів індивідуального та колективного захисту.

Изображение слайда
41

Слайд 41

Друга задача – соціальна, пов’язана з відшкодуванням матеріальної та соціальної шкоди, отриманої внаслідок нещасного випадку або роботи в несприятливих умовах, тобто захист працівника та його прав. Виходячи з поставлених перед нею задач, охорона праці складається з правових та організаційних основ, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки на виробництві.

Изображение слайда
42

Слайд 42

Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс взаємопов’язаних законів та інших нормативно-правових актів, соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну організацію праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників безпечному веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівника або його смерті.

Изображение слайда
43

Слайд 43

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих шкідливих виробничих факторів. Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об’єктах і від їх наслідків, що забезпечується комплексом організаційних та технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Изображение слайда
44

Слайд 44

Пожежна безпека на виробництві – комплекс заходів та засобів, спрямованих на запобігання запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також на зменшення негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються в разі їх виникнення. Правові та організаційні основи охорони праці є тією базою, яка забезпечує соціальний захист працівників і на якій будується інженерно-технічна складова охорони праці.

Изображение слайда
45

Последний слайд презентации: Основи охорони прац і

Виробнича санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на виробництві з одного боку базуються на правових та організаційних основах охорони праці, з іншого боку вони визначають пріоритети, структуру цих основ та необхідність змін в них. Виробнича санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на виробництві також тісно пов’язані між собою.

Изображение слайда