Презентация на тему: Організація навчання математики в початкових класах

Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Література:
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Види уроків та їх структура
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Структура комбінованого уроку (М.В. Богданович)
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Безпосередня підготовка до уроку потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може відбуватися в такій послідовності:
СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОБНОГО УРОКУ З МАТЕМАТИКИ
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
Організація навчання математики в початкових класах
1/23
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (484 Кб)
1

Первый слайд презентации: Організація навчання математики в початкових класах

Лекція № 2

Изображение слайда
2

Слайд 2

План: 1. Урок як основна форма організації навчання. Типи урок у та їх структура. 2. Підготовка вчителя до уроку. Аналіз пробного уроку з математики. На самостійне опрацювання: розглянути і законспектувати основні положення блочного і тематичного уроку (Л.П.Кочина).

Изображение слайда
3

Слайд 3: Література:

Основна: 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: н авч. пос.. – 3-є вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – С. 106-138. 2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах: навч.-метод. посіб. / С. І. Стрілець. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2012. – С.57-60.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Додаткова: 1. Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге видання допов. І переробл.] – Харків: ЧП „Принт-Лідер”, 2011. – С. 181-223. 2. Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-му класі: методичний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.

Изображение слайда
5

Слайд 5

1. Урок як основна форма організації навчання. Типи урок у та їх структура.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Функції уроку: - актуалізація опорних знань і способів діяльності; - формування нових понять і способів дії; - застосування засвоєних знань і прийомів діяльності; - формування світогляду, духовних потреб та інтересів; - виховна; - розвивальна. Мета уроку: освітня виховна розвивальна

Изображение слайда
7

Слайд 7: Види уроків та їх структура

Урок вивчення нового матеріалу 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Повторення матеріалу, потрібного для свідомого засвоєння нових математичних знань. 3. Вивчення нового матеріалу. 4. Попереднє закріплення нового матеріалу. 5. Завдання додому.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Урок закріплення знань, умінь, навичок 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Відтворення учнями знань, умінь і навичок, які погрібні для виконання завдань. 3. Самостійне виконання учнями різних вправ. 4. Перевірка виконання роботи. 5. Підведення підсумків. 6. Завдання додому.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Урок повторення і систематизація знань учнів Структура цього уроку схожа на структуру уроку закріплення знань. На початку навчального року або наприкінці семестру проводять уроки повторення вивченого, щоб повторити і систематизувати ті знання, які потрібні для вивчення нових тем. Наприкінці вивчення теми або розділу на уроках повторення використовують вправи узагальнювального і систематизуючого характеру.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Урок контролю, або обліку знань Основне місце на таких уроках відводять усній і письмовій перевірці засвоєння вивченого матеріалу.Перевірку поєднують із закріпленням знань, умінь і навичок. Самостійні письмові роботи тривають від 15 до З0 хвилин (із 40 хв.), решту часу відводять на закріплення раніше вивченого. Наприкінці уроку учитель, зазвичай, дає коротку характеристику знанням, умінням і навичкам учнів, вказує на досягнення і недоліки та шляхи усунення погрішностей.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Структура комбінованого уроку (М.В. Богданович)

І. Контроль, корекція та закріплення знань учнів 1. Перевірка домашнього завдання: - повна - 5-7 хв.; - вибіркова - 3-7 хв.; - констатування факту. 2. Опитування учнів: - індивідуальне; - фронтальне. 3. Усні обчислення. 4. Математичний диктант. 5. Хвилинка каліграфії.

Изображение слайда
12

Слайд 12

II. Опрацювання нового матеріалу 1. Підготовка до вивчення нового матеріалу (актуалізація опорних знань). 2. Вивчення нового матеріалу: - методи словесного навчання; - методи наочного навчання; - методи практичного навчання; - методи дослідження. 3. Первинне закріплення.

Изображение слайда
13

Слайд 13

III. Закріплення та узагальнення знань 1. Вторинне закріплення: - бесіда - творчі роботи; - робота з підручником; - вправи. 2. Домашнє завдання. 3. Підсумок уроку.

Изображение слайда
14

Слайд 14

2. Підготовка вчителя до уроку. Аналіз пробного уроку з математики.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Безпосередня підготовка до уроку потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може відбуватися в такій послідовності:

формулювання теми і мети уроку; визначення обсягу і змісту навчального матеріалу; вибір форм організації навчання; вибір методів і прийомів навчання; наочно-технічне оснащення уроку ; визначення змісту й методики виконання домашнього завдання; складання плану-конспекту уроку; п еревірка готовності вчителя до уроку.

Изображение слайда
16

Слайд 16: СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОБНОГО УРОКУ З МАТЕМАТИКИ

1. Підготовка практиканта до уроку: а) наявність конспекту уроку; б) наявність чітко визначеної теми і мети уроку; в) використання методичної літератури під час підготовки до уроку; г) охайність, правильність виготовлення наочності; ґ) добір наочності, ТЗН. 2. Перевірка домашнього завдання та знань учнів: методика перевірки, активізація класу під час перевірки, аналіз відповідей, місце і час перевірки, підсумок підготовки учнів до уроку, чіткість запитань учителя, їх доцільність.

Изображение слайда
17

Слайд 17

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 4. Виклад нового матеріалу: а) методи вивчення нового матеріалу, їх доцільність на даному уроці; б) використання засобів наочності; в) засоби активізації пізнавальної і розумової діяльності учнів; г) самостійна робота учнів; ґ) науковість, логічність, послідовність викладу, доступність, виділення основних питань теми; д) підведення учнів до засвоєння нових понять, законів, висновків; е) зв'язок із життям, з практикою, з вихованням; є) робота з підручником; ж) здійснення міжпредметних зв'язків.

Изображение слайда
18

Слайд 18

5. Закріплення матеріалу на уроці: а) повторення попереднього в органічному зв'язку з вивченим на уроці новим матеріалом; б) методи та прийоми закріплення матеріалу, їх доцільність; робота над задачами, з підручником; в) робота пам'яті, мислення учнів під час закріплення нового матеріалу; г) місце і характер самостійної роботи учнів, її перевірка; ґ) активність, свідомість засвоєння знань учнями; д) забезпечення практикантом засвоєння основної частини матеріалу на уроці; е) доцільність використання наочності, ТЗН; є) організація фронтальної, групової та індивідуальної роботи; ж) підсумок вивченого.

Изображение слайда
19

Слайд 19

6. Реалізація психологічних основ навчання: а) врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, робота зі слабкими і сильними учнями; б) формування інтересу до знань, позитивного ставлення до навчання; в) доцільна емоційність уроку; г) розвиток дитячої ініціативи, самостійності. 7. Облік та оцінка знань учнів: а) мотивація оцінок, їх об'єктивність; б) кількість опитаних учнів.

Изображение слайда
20

Слайд 20

8. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог: а) запобігання втомі; б) піклування про санітарно-гігієнічний режим чи слідкувала практикантка за поставою учнів під час письма, чи вчасно проведена фізкультхвилинка, її цінність; в) чистота приміщення, порядок на столі вчителя. 9. Домашня робота. Обсяг домашнього завдання, його посильність для учнів: а) зміст домашнього завдання; б) інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Изображение слайда
21

Слайд 21

10. Підведення підсумків уроку. 11. Майстерність, особистий приклад практиканта: а) рівень володіння матеріалом, класом; б) мовна культура; в) виховання культури мовлення учнів; г) педагогічний такт, створення атмосфери доброзичливості і вимогливості. Зовнішній вигляд. 12. Досягнення цілей уроку.

Изображение слайда
22

Слайд 22

13. Раціональність розподілу часу на кожен етап уроку. 14. Рекомендації. Практиканту, який проводив урок, потрібно вказати, яку методичну літературу він використав під час підготовки до уроку; які труднощі були під час підготовки та проведення уроку, чи були відхилення від плану уроку; чи зроблено все заплановане; що вдалося і що зроблено не так, як планувалося; чи досягнуто мети уроку, які помилки допущено під час проведення уроку, які теми з методики потрібно додатково опрацювати.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: Організація навчання математики в початкових класах

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда